ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Організація СПА готелів. Характеристика діяльності готельного комплексуОрганізація СПА готелів. Характеристика діяльності готельного комплексу

Організація СПА готелів. Характеристика діяльності готельного комплексу1.1. Основні та інноваційні послуги, які надаються у сучасних готелях

Розвиток вітчизняного та міжнародного туризму значною мірою пов'язується з рівнем матеріально-технічної бази, розгалуженістю та різноманітністю мережі, якістю обслуговування в готельному господарстві. Саме готельні підприємства виконують одну з основних функцій у сфері обслуговування туристів: забезпечують їх сучасним житлом і побутовими послугами [4, с. 232]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Організація СПА готелів. Характеристика діяльності готельного комплексу.

Звідси витікає важливість етапу вивчення змісту поняття «готельне господарство». Глибина теоретичного розуміння цього питання сприяє ефективній організації діяльності, розвитку матеріально-технічної бази, правильному укомплектуванню штату, повному задоволенню потреб туристів.

Готель – це підприємство, яке надає людям комплекс послуг поза межами їх дому; найважливішими серед яких є послуги розміщення і харчування [11 с. 21]. Але, як вже відмічалося, сучасні готелі, які обслуговують туристів, практично стають повносервісними готелями. Крім обов’язкових послуг (розміщення, харчування), які іноді називають основними послугами, вони надають цілий комплекс різноманітних послуг, які називають додатковими послугами.

В готельному господарстві велика увага приділяється сервісу. Сервіс - це система заходів, що забезпечує високий рівень комфорту та задоволення самих різноманітних побутових, господарських та культурних потреб гостей за умови професійного обслуговування. Придбати курсову на тему - Організація СПА готелів. Характеристика діяльності готельного комплексу, можна вже сьогодні!.

Розміщення, забезпечення продуктами харчування та напоями є самим головним у діяльності готелів, від цього отримується весь або велика частина доходів і за це несуть відповідальність всі або більша частина співробітників підприємства. Розміщення та харчування - головні продукти, що пропонуються основними службами готелю [2, с. 85].

Проте сьогодні гості прагнуть отримати також й інші послуги та види обслуговування. 3 метою підвищення якості та культури обслуговування клієнтів, а також конкурентноздатності на світовому ринку готельних послуг, підприємства повинні мати не тільки високий рівень комфорту, але й широкий набір додаткових послуг.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Організація СПА готелів. Характеристика діяльності готельного комплексу,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Організація СПА готелів. Характеристика діяльності готельного комплексу


Слідчі версії в плануванні розслідувань


План до курсової роботи:

Слідчі версії в плануванні розслідувань

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Слідчі версії в плануванні розслідувань,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття і сутність криміналістичної версії

Важливим логічним інструментом пізнання є гіпотези, які в слідчій діяльності називаються версіями. У перекладі з латини слово «версія» означає поворот, модифікацію. У юридичному сенсі він використовується як синонім будь-якого припущення, передбачення припущень, що виникають у процесі більш-менш складної розумової діяльності. Версія визначається проблемною ситуацією, з проблемами, які не були вирішені під час розслідування.

У гносеологічному аспекті версія є формою переходу від незнання до знання події, що досліджується. Її слід розглядати як форму і процес відображення явищ матеріального світу, осмислення думкою об’єктивної природи пізнаваного об’єкта.

Процес пізнання не передбачає розмежування окремих аспектів процесу мислення. Логічний процес не існує без пізнавального та психічного, пізнавальний - без логічного та розумового, а психічний - без пізнавального та логічного. Всі вони взаємопов’язані та взаємозалежні. Це різні аспекти єдиного процесу мислення.

Розумова діяльність - це діяльність мозку органу мислення (психічна сторона мислення) і водночас відображення, пізнання світу об’єктивної реальності (пізнавальна сторона мислення), а думка - це перш за все продукт мислення заключний прояв процесу (логічна сторона мислення).

Неможливо відокремити окремі аспекти процесу мислення при його практичному застосуванні. Тільки у випадку дослідження останніх, проведеного з метою визначення їх специфічних особливостей, доцільно виділяти цю складну психічну структуру [4, c. 296].

Більшість авторів ототожнюють версію з гіпотезою. Аналіз сучасних досліджень дає підстави стверджувати, що різниця між версією та гіпотезою полягає не в її пізнавальній природі, а в специфіці умов використання, побудови та практичної перевірки. При цьому має місце оперування фактами, що мають значення для встановлення істини у справі, процес збирання інформації під час висування і перевірки версії відзначається підзаконним характером обмеженістю і ненадійністю фактологічної основи, протидією з боку зацікавлених осіб. В. Ю. Шепітько вважає: “Однією з форм пізнання невідомого є гіпотеза.


Специфіка бізнес-планування на ринку стоматологічних послуг


План до курсової роботи:

Специфіка бізнес–планування на ринку стоматологічних послуг

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Специфіка бізнес–планування на ринку стоматологічних послуг,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Характеристика процесу бізнес – планування

В умовах ринку середовище, в якому підприємство здійснює господарську діяльність, характеризується значною динамічністю, тому виникла потреба у специфічному плановому документі, що як найкраще відповідав би потребам підприємців в комплексній оцінці майбутнього бізнесу та допомагав би у реалізації бізнес-проектів, забезпечував їх планове «супроводження». Таким плановим документом на сучасному етапі розвитку планування є так званий бізнес-план, що є одним з видів техніко-економічного обґрунтування бізнес - ідей (проектів), структура якого адаптована до вимог ринку.

Бізнес-план — це письмовий документ, в якому викладено сутність бізнес-проекту, шляхи й засоби його реалізації та охарактеризовані ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним на визначеному етапі часу [12, c. 33].

Хоча бізнес-план і є елементом системи різновидів планових комплексів він істотно відрізняється від планів, що розробляються у межах техніко - економічного планування. Відмінними рисами бізнес-плану, що відокремлюють його від традиційних планів є такі:
- при розробці бізнес-плану має місце пророблення питань, пов'язаних не з усіма, а з одним напрямком діяльності фірми (одним бізнес-проектом);
- бізнес-план орієнтований тільки на розвиток, у той час як спектр стратегічних альтернатив звичайних планів ширше;
- обрій традиційного планування переглядається (продовжується) по мірі реалізації планів, а бізнес-план має чіткі часові границі, після того як вони вичерпані його мета повинна бути досягнута, а процес розробки бізнес плану вважають закінченим.

Бізнес-план - це активний робочий інструмент управління, відправний пункт усієї планової та виконавчої діяльності підприємства з питань реалізації бізнес-ідеї; це документ, який визначає оптимальні за часом і найменш ризиковані шляхи реалізації підприємницького проекту. Бізнес- план, як комплексний, багатофункціональний документ, поступово стає обов'язковим елементом компетентного управління.


Специфіка пошуку і обробки документальної, соціологічної, статистичної, кількісної та візуальної інформації


План до курсової роботи:

Специфіка пошуку і обробки документальної, соціаологічної, статистичної, кількісної та візуальної інформації

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Специфіка пошуку і обробки документальної, соціаологічної, статистичної, кількісної та візуальної інформації,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. 1. Загальна характеристика інформації

Інформація, як відомо, є засобом комунікації людей і нерідко виступає об'єктом їх діяльності. Без отримання інформації у різних її проявах та формах не можлива еволюція людини, розвиток суспільства і держави. Поняття «інформація» є одним із ключових для багатьох галузей знань. Ряд наук, зокрема таких як правознавство, філософія, інформатика, документознавство, політологія, соціологія, історія та інші науки приділяють великої уваги зазначеній категорії. Будь-які суспільні відносини, питання інформаційного суспільства пов'язані з інформацією. Саме тому існує широкий спектр визначення цього поняття.

Для того, щоб визначити особливості пошуку та обробки різних видів інформації, потрібно, перш за все, зрозуміти сутність цього феномену. Сам термін походить від латинського слова «іnformatіo», що означає відомості, роз'яснення, виклад. Незважаючи на це визначення, поняття інформації є найдискусійніших в у науці, яка намагається знайти загальні властивості й закономірності, що відповідають багатогранному поняттю інформація. Проте, це поняття багато в чому залишається інтуїтивним і більшість фахівців та дослідників трактують його по-різному.

  1. У повсякденному житті інформація – це дані або відомості, які кого-небудь цікавлять. Наприклад, повідомлення про які-небудь події, про види діяльності й т. п. «Інформувати» в даному сенсі означає «повідомити про щось, невідоме раніше».
  2. У технічних науках інформація визначається як повідомлення, передані у формі знаків або сигналів.
  3. У кібернетиці інформація – це та частина знань, що використовується для орієнтування, активної дії, керування, тобто з метою збереження, удосконалювання, розвитку системи [21, с. 8].

Основи теорії інформації були закладені американським вченим Клодом Шенноном, який вивчав процеси, пов'язані з передачею, прийомом, перетворенням і зберіганням інформації. Свою основну роботу Клод Шеннон виклав у вигляді двадцяти трьох теорем.


Співвідношення політики, економіки і права


План до курсової роботи:

Співвідношення політики, економіки і права

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Співвідношення політики, економіки і права,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та форми вираження права

За всю історію права не було жодної, яка б відповідала усім визначенням права теорії, оскільки це дуже складне і багатогранне явище.

Слід зазначити, що в сучасній юридичній науці існує в основному три підходи до розуміння права [1, c. 68]:
- нормативний;
- соціологічний;
- філософський (його іноді називають моральним).

Нормативний підхід трактує право як сукупність охоронюваних державою норм. Таким чином, основний акцент робиться на верховенстві права, його формальному визначенні та забезпеченні державного примусу. Позитивним у цьому підході є те, що він зосереджується на дотриманні закону, дає чіткі критерії тим, хто застосовує закон - вони повинні дотримуватись чинного законодавства. Негативним моментом у нормативному підході є те, що держава оголошується головним джерелом правових норм і, отже, тим, що вона створює, і має бути правом. Звідси ігнорування змісту права, ступеня індивідуальної свободи, відповідності правових норм потребам суспільного розвитку. Нормативний підхід базується на теорії позитивного права, яка ототожнює закон і право, і вважає, що люди отримують свої права не з абстрактного характеру, а шляхом закріплення цих прав у законі.

Соціологічний підхід трактує право як регульовані ним соціальні відносини. Прихильники цього підходу вважають, що право слід шукати не в правилах, а в самому житті. У той же час вони розрізняють закон і право, але вважають, що норма права, винесена за межі регульованих нею суспільних відносин, втрачає свої регулюючі властивості. Іншими словами, при такому підході право розглядається не як система абстрактних норм, а як мережа конкретних правовідносин, як норми, що реально застосовуються на практиці.

Такий підхід не забезпечує чітких керівних принципів для правоохоронних органів і несе загрозу свавілля, "вільного" ставлення до законів. Він використовується переважно у законотворчості та служить орієнтиром для законодавця, який повинен проаналізувати, що насправді формується на практиці, які норми застосовуються, а які ні.


Способи активізації пізнавальної діяльності студентів на уроці інформатики


План до курсової роботи:

Способи активізації пізнавальної діяльності студентів на уроці інформатики

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Способи активізації пізнавальної діяльності студентів на уроці інформатики,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність активізації пізнавальної діяльності учнів/студентів

Пізнавальна діяльність – це єдність чуттєвого сприйняття, теоретичного мислення і практичної діяльності. Вона здійснюється на кожному життєвому кроці, у всіх видах діяльності і соціальних взаємин учнів (продуктивна і суспільно корисна праця, ціннісно-орієнтаційна і художньо-естетична діяльність, спілкування), а також шляхом виконання різних наочно-практичних дій у навчальному процесі (експериментування, конструювання, вирішення дослідницьких завдань і т.п.). Ставлення учнів до навчання зазвичай характеризується активністю.

У структурі активності виділяються наступні компоненти:
? готовність виконувати навчальні завдання;
? прагнення до самостійної діяльності;
? свідомість виконання завдань;
? систематичність навчання;
? прагнення підвищити свій особистий рівень та інші.

З активністю безпосередньо пов’язується ще одна важлива сторона мотивації навчання учнів – це самостійність, яка пов'язана з визначенням об'єкта, засобів діяльності, її здійснення самим учням без допомоги дорослих і вчителів. Пізнавальна активність і самостійність невід'ємні одна від одної: активніші учні, як правило, і більш самостійні; недостатня власна активність учня ставить його в залежність від інших і позбавляє самостійності. Управління активністю учнів традиційно називають активізацією. Активізацію можна визначити як постійно поточний процес спонукання учнів до енергійного, цілеспрямованого учення, подолання пасивною і стерео типової діяльності, спаду і застою в розумовій роботі.

Головна мета активізації – формування активності учнів, підвищення якості освітнього процесу. У педагогічній практиці використовуються різні шляхи активізації пізнавальної діяльності, основні серед них – різноманітність форм, методів, засобів навчання, вибір таких їх поєднань, які у виникаючих ситуаціях стимулюють активність і самостійність учнів.


Становлення і розвиток волонтерського руху в Україні та у світі


План до курсової роботи:

Становлення і розвиток волонтерського руху в Україні та у світі

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Становлення і розвиток волонтерського руху в Україні та у світі,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Зміст поняття та історичний розвиток волонтерства

Співпраця з незнайомцями та непов’язаними особами є одним із таких фундаментальних тем для досліджень у галузі соціальних наук. У міру розвитку суспільства людство стикається з новими проблемами. Безробіття, шкідливі звички, війни, бідність - ось проблеми, які притаманні сучасному суспільству. Держава та її соціальні інститути вже не в змозі допомогти вирішити ці проблеми, тому утворюються волонтерські організації, які беруть на себе цю відповідальність.

Будь-яка волонтерська ініціатива та робота будуються на принципах альтруїзму, доброти, щедрості, доброчинності та небайдужості. Це якості, які здавна спонукали людей займатися благодійною діяльністю.

Вважається, що волонтерство як соціальний рух зародилося на Заході, і першими добровольцями стали самаритяни, які почали допомагати всім, хто цього потребував. Можна більш впевнено говорити про появу явища волонтерства з середини XIX століття. Деякі дослідники вважають, що волонтерський рух розпочався в 1859 р., коли французький письменник і журналіст Жан-Анрі Дюнан, вражений кривавими знімками битви при Сольферіно, запропонував ідею створення Червоного Хреста - організації, яка б працювала на добровільних засадах та надавала першу допомогу пораненим [3, c. 22].

Волонтерська діяльність - це діяльність, при якій людина витрачає свій вільний час, енергію, вміння та знання на благо іншої людини чи групи. Добровільна діяльність - ключова характеристика волонтерства та важлива частина соціальної поведінки людини, яка вимагає відданості та бажання бути корисним.

Етимологія слова "волонтер" походить від латинського Voluntaries - доброволець.

Закон України "Про волонтерство" передбачає, що волонтер - це фізична особа, яка добровільно здійснює благодійну некомерційну та мотивовану діяльність, що має суспільно корисний характер. Волонтерами можуть бути особи, які досягли 16 років або, як виняток (за згодою одного з батьків або особи, яка його замінює), від 15 років [1].


Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, аналіз складу кримінального правопорушення


План до курсової роботи:

Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, аналіз складу кримінального правопорушення

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, аналіз складу кримінального правопорушення,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Генезис розвитку кримінального законодавства про злочини проти статевої недоторканності і статевої свободи особистості

Злочини людства проти статевої свободи та статевої недоторканості людини сягають глибокої давнини. Таким чином, перша згадка про злочини такого роду датується Х-ІХ століттями до нашої ери. Майже одночасно закони та правові звичаї держав та суспільств Стародавнього світу закріплюють відповідальність за вчинення таких злочинів, але це виключно класовий і виборчий характер. Зокрема, як зазначає І. М. Заварікін, у давнину було дозволено насильство щодо тих, хто мав нижчий статус або не був членом певного класу, клану чи громади. У первісних суспільствах вважалося нормальним примусово одружуватися з представниками сусідніх племен, а в рабовласницьких - використовувати полонених або придбаних рабів для задоволення сексуальних потреб.

Що стосується мусульманського законодавства, то за часи Середньовіччя зґвалтування каралося метанням каменів, але відповідальність наставала лише в тому випадку, якщо жертва не спровокувала злочинця та представила чотирьох свідків події або винуватець визнав свою провину.

Щодо розвитку вітчизняного законодавства у галузі захисту права особи на статеву свободу та статеву недоторканність, то воно базувалося на тому, що до Х століття правове регулювання цього питання ґрунтується на моралі [22, c. 123].

Зокрема, після прийняття "Руської правди", хоча чіткого визначення зґвалтування чи іншого сексуального злочину немає, існує правило, яке фактично передбачає покарання за такі злочини - штраф, розмір якого збільшився при замаху на злочин проти особи, що має привілейований статус. Тобто це свідчить про те, що при визначенні виду покарання за вчинення сексуального злочину, перш за все, враховувався соціальний статус потерпілого, який загалом нібито був кваліфікуючою ознакою сексуальних злочинів. Зокрема, суворіше покарання за зґвалтування визначалося окремо, якщо жертвою була боярська дочка чи дружина боярина.


Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній


План до курсової роботи:

Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 3 Конституції України передбачає, що людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканність та безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, тому держава повинна мобілізувати всі свої зусилля для реалізації цього положення, зокрема шляхом закріплення правових норм [1].

Так, відповідно до ст. 26 Кримінального кодексу України, співучасть у злочині - це умисна спільна участь кількох суб’єктів злочину у вчиненні умисного злочину.

Співучасть характеризується єдністю форми та змісту як двох її сторін, завдяки такій єдності співучасть у будь-якій формі набуває якісної визначеності. Крім того, основною формою співучасті є зовнішня чи внутрішня визначеність її змісту [18, с. 135].

Відповідно до чинного законодавства, зокрема статті 28 Кримінального кодексу України, виділяють такі форми співучасті: вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією [3].

Цей поділ є науково обґрунтованим. Так, один із перших дослідників проблем співучасті у постреволюційний період А. Трейнін, залежно від характеру та ступеня суб’єктивного зв’язку між учасниками, виділяє чотири форми співучасті:
- без попередньої змови (проста);
- за попередньою змовою;
- особливого роду (злочинна організація та злочинне співтовариство);
- організована група.

Цього підходу дотримуються П. Гришаєв та Г. Кригер, які також виділяють чотири форми співучасті.

Таким чином, у юридичній літературі визначення форм співучасті здійснюється за різними критеріями, тому їх розрізняють, наприклад, за наявністю або відсутністю розподілу ролей [22, c. 155]:


Сторони захисту у кримінальному процесі


План до курсової роботи:

Сторони захисту у кримінальному процесі

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Сторони захисту у кримінальному процесі,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття функції захисту у кримінальному процесі

Відповідно до статті 3 Конституції України, людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються вищою суспільною цінністю. Права і свободи людини і громадянина, їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави у всіх сферах життя суспільства. У кримінальному судочинстві це конституційне положення реалізується також через кримінально-процесуальну функцію захисту. Функція захисту є однією з основних кримінально-процесуальних функцій.

Звернемося до розуміння поняття "функція" в змістовному і етимологічному аспектах. Складність і специфічність явищ, що позначаються категорією "функція", є причинами неоднозначності цього поняття. У сучасних тлумачних словниках досліджуваний термін визначається досить широко: як “роль, значення чого-небудь", “обов'язок"," мета", "коло діяльності". Формування філософської концепції функції пов'язане з узагальненням досягнень природничих і точних наук і формуванням на цій основі філософського світогляду. Оскільки в математиці, фізиці, біології, хімії, а також в соціології, статистиці та інших науках, заснованих на конкретних наукових знаннях, проблема функцій розроблялася досить активно, філософія запозичила їх основні визначення [5, с.167].

Поняття функції (від лат. functio) означає виконання або реалізацію і визначається як роль, яку конкретний соціальний інститут або приватний соціальний процес виконує по відношенню до потреб суспільства. Зазначимо, що функція носить процесуальний характер і являє собою напрям дії певного об'єкта в певних умовах простору і часу. Слід підкреслити, що саме через функції позначається об'єкт або явище, процес розкриває свій зміст і призначення.


Стратегії міжнародного бізнесу та стадії їх формування


План до курсової роботи:

Стратегії міжнародного бізнесу та стадії їх формування

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Стратегії міжнародного бізнесу та стадії їх формування,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність стратегій міжнародного бізнесу

Стратегія – це взаємозв’язаний комплекс дій, які здійснює фірма для досягнення цілей з урахуванням власного ресурсного потенціалу, факторів і обмежень зовнішньо середовища. Стратегія – це об’єднаний план, що інтегрує всі складові елементи фірми і різні аспекти її діяльності. Всі складові стратегії повинні бути об'єднані і сумісні між собою.

Місце стратегій у міжнародному бізнесі визначаються такими особливостями:
? стратегія дає визначення основних напрямків і шляхів зміцнення, зростання і змін через концентрацію зусиль на певних пріоритетах;
? стратегія – це основа для вироблення стратегічних планів, проектів і програм, а також основних критеріїв, що використовуються для вибору найбільш обґрунтованих ефективних та необхідних планів, проектів і програм з наявного переліку для подальшого виконання, відкинувши несумісні із загальною стратегією;
? стратегія змінюється, коли досягнуто певних параметрів;
? стратегія формується на основі узагальненої, неповної та недостатньо точної інформації;
? стратегія постійно уточнюється у процесі діяльності, чому сприяє добре налагоджений зворотній зв’язок у системі управління;
? підприємство керується системою стратегій (стратегічним набором), оскільки воно є багатоцільовою системою і може використовувати різні шляхи (стратегії) досягнення різних цілей;
? стратегія – це основа для формування і змін організаційної структури;
? стратегія – це фактор стабілізації відносин, тому що дає змогу відчути контроль за ситуацією і знизити невизначеність процесів, що відбуваються у зовнішньому і внутрішньому середовищі [9, с. 101].

Стратегія являє собою ділову концепцію (бізнес-концепцію) і набір конкретних дій, спроможних створити реальні конкурентні переваги, які здатні зберігатися тривалий час. Ключові елементи стратегії: