ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Оценка структуры управления сервисной организациейОценка структуры управления сервисной организацией

Оценка структуры управления сервисной организацией1.1. Сущность управления и характеристика

Согласно основному положениям теории систем любой объект, явление или процесс можно рассматривать как систему. Под системой понимают совокупность взаимосвязанных в одно целое элементов. Итак, любая система:
- во-первых, состоит из двух или большего количества элементов;
- во-вторых, каждый элемент системы имеет присущие лишь ему качества;
- в-третьих, между элементами системы существуют связи, с помощью которых они влияют друг на друга;
- в-четвертых, система не может существовать вне времени и пространства. Система имеет временную сущность, а также свои границы и окружающую среду.

Первая особенность предприятия, как системы, заключается в том, что предприятие - это открытая система, которая может существовать лишь при условии активного взаимодействия с окружающей средой. Оно выбирает из промежуточной и общей внешней среды основные факторы производства и, превращая их на продукцию (товары, услуги и информацию) и отходы, передает снова во внешнюю среду. Условием жизнеспособности системы есть полезный (удобный) обмен между “входом” и “выходом”.

Другая особенность предприятия, как системы: оно является искусственной системой, созданным человеком ради ее собственных интересов. Поэтому очевидной характеристикой любого предприятия есть разделение труда. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Оценка структуры управления сервисной организацией.

Различают две формы разделения труда: горизонтальную и вертикальную. Первая - это разделение труда через низменность трудовых операций на отдельные задачи. Результатом горизонтального разделения труда есть формирования подразделов трансформационного процесса. Поскольку работу на предприятии разделено между подразделами и отдельными исполнителями, кто-то может координировать их действия, чтобы достичь общей цели деятельности.

Поэтому объективно возникает потребность в обособлении управленческой работы от исполнительной. Итак, необходимость управления связана с процессами разделения труда на предприятии.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Оценка структуры управления сервисной организацией,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Оценка структуры управления сервисной организацией


Аналіз і менеджмент власного капіталу банку

1.1. Походження банківського капіталу

Питання надійності банківської системи залишаються актуальними не дивлячись на те, чи існує в країні кризова ситуація чи ні. Багато в чому надійність комерційного банку визначається величиною і структурою власного капіталу банку, оскільки більшість показників діяльності комерційного банку, використовують розмір власного капіталу.

Проте перш ніж говорити про те, чи служить власний капітал банку показником його надійності чи ні, необхідно дати чітку характеристику тому, що називається власним капіталом банку. Оскільки дане поняття є складеним (що включає вказівку приналежності - "власний", "банківський» і суть - "капітал"), то складові його елементи, очевидно, є не тільки взаємозв'язаними, але і взаємозалежними. Тому розглянемо дане поняття як сукупність категорій капітал і банківський капітал (капітал банку).

У словнику іноземних слів мовиться, що слово капітал походить від латинського capitalis - головний. Тому, на наш погляд, необхідно розібратися з тим, що розуміти під капіталом взагалі і під власним капіталом банку зокрема. Звернемося до вчень різних учених про капітал [10, с.83]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Аналіз і менеджмент власного капіталу банку.

К. Маркс визначив капітал як вартість, що приносить додаткову вартість. Якщо останню розглядати як прибуток, то дане визначення цілком справедливе, оскільки ринкове виробництво взагалі і банківська діяльність зокрема, без прибутку недоцільні, оскільки мета будь-якої підприємницької діяльності - отримання прибутку. Крім того, К. Маркс підкреслює, що самозростання капіталу немислимо без його руху.

У сучасній економічній науці капітал розглядається як абстрактна продуктивна сила, як джерело відсотка. Це означає визнання того факту, що будь-який предмет, що приносить його власнику постійний дохід впродовж тривалого часу, можна назвати капіталом (такого визначення дотримуються Л. Вальрас і І. Фішер). Багато американських економістів (Д. Хайман, П. Хейне, П. Самуельсон та інші) визначають капітал як ресурс тривалого користування, що створюється з метою виробництва більшої кількості товарів і послуг. При цьому фізично капітал трактується як машини, будівлі і споруди, верстати, запаси і людський капітал.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Аналіз і менеджмент власного капіталу банку,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Аналіз і менеджмент власного капіталу банку


Аналіз кредитно-розрахункового обслуговування банками юридичних і фізичних осіб

1.1 Сутність кредиту та принципи кредитування

Кредитна система — це база, на якій будуються всі економічні відносини у суспільстві. Нині в Україні сформовано лиш одну складову кредитної системи — банківську. Інша ж її складова — сукупність кредитних відносин, здійснюваних банками та небанківськими кредитними організаціями, — перебуває в процесі становлення. Його перебіг в Україні складний. Центральний і комерційні банки постійно прагнуть удосконалити організацію кредитних відносин в країні, принаймні усунути численні її недоліки. Та оскільки теоретична база і відповідно теоретичне обґрунтування організації кредитних стосунків між банками й позичальниками у нас лише започатковуються, це удосконалення зводиться до постійних змін уже діючих положень, заміни одних інструкцій іншими, що завдає клопоту і працівникам, і клієнтам банків.

Саме для того, щоб повністю і точно розкрити суть та проблеми питання дипломної роботи розглянемо та надамо тлумачення основним економічним поняттям, на яких і побудований процес кредитування.

Кредит як кредитні відносини — економічна категорія, закони його існування — об'єктивні. Будь-який законодавчий документ не може змінити сутності цього явища. Воно не залежить від суб'єктивних суджень людей.

Незважаючи на те, що сьогодні більшість вітчизняних економістів розглядає кредит як економічні відносини (а не як позичку), в статті 5 розділу 2 проекту Закону "Про банківський кредит" подано таке його визначення: Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Аналіз кредитно-розрахункового обслуговування банками юридичних і фізичних осіб.

"Банківський кредит — грошові кошти в національній чи іноземній валюті, що надаються кредитодавцем позичальнику на умовах повернення, платності, строковості, забезпеченості і цільового використання (тобто кредит ототожнюється з грошима, які виконують абсолютно інші, не властиві кредиту функції). Звідси випливає, що кошти банківського кредиту після його надання позичальнику є його власністю. Відмітимо, що останнє суперечить Закону України "Про власність", чинному з 15.04.1991 р., в статті 4 якого зазначено: "Власник на свій розсуд володіє, користується і розпоряджається належним йому майном... Має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать Закону..." [2], тобто дарувати, продавати, міняти або зберігати і нікому не віддавати.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Аналіз кредитно-розрахункового обслуговування банками юридичних і фізичних осіб,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Аналіз кредитно-розрахункового обслуговування банками юридичних і фізичних осіб


Аналіз складових фонду оплати праці. Аналіз рівня основної зарплати

1. Економічна сутність заробітної плати та характеристика складових фонду оплати праці

Розглядаючи сутність поняття «заробітна плата», варто мати на увазі, що воно використовується стосовно до осіб, які працюють по найму й одержують за свою працю винагороду у заздалегідь обговореному розмірі. Що ж являє собою заробітна плата як економічна категорія?

Заробітна плата є елемент доходу найманого робітника, форма економічної реалізації права власності на ресурс праці, який належить йому. Разом з тим для роботодавця, який купує ресурс праці для використання його в якості одного з факторів виробництва, оплата праці найманих робітників є одним з елементів витрат виробництва.

В умовах ринкової економіки розвиток заробітної плати міститься в подальшій її диференціації й індивідуалізації на основі повного обліку як індивідуальних результатів праці, так і особистих ділових якостей, включаючи кваліфікацію, відповідальність, творчу ініціативу, якість роботи, досконалість рішень. Ринкове регулювання заробітної плати, особливо для осіб, попит на працю яких зменшується, а також для працівників з низькою результативністю діяльності повинен вирівнюватися державним втручанням у соціальні процеси. Однак, як показує досвід закордонних держав, це втручання повинне мати непрямий, соціально-орієнтований характер.

Відповідно до Закону України «Про оплату праці» держава здійснює регулювання зарплати працівників підприємств всіх форм власності й господарювання шляхом установлення розміру мінімальної заробітної плати, інших державних норм і гарантій, умов і розмірів оплати праці працівників установ і організацій, фінансованих з бюджету, керівників державних підприємств, а також через оподатковування доходів працівників. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Аналіз складових фонду оплати праці. Аналіз рівня основної зарплати.

Держава також повинна забезпечувати науково-методичне обґрунтування заробітної плати, тарифних умов, розробку нормативів трудових витрат на масові технологічні процеси, дослідження й вивчення закордонного й вітчизняного досвіду з проблем організації заробітної плати й т.д.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Аналіз складових фонду оплати праці. Аналіз рівня основної зарплати,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Аналіз складових фонду оплати праці. Аналіз рівня основної зарплати


Система погладжувань як мотиваційний чинник учбової діяльності учнів загальноосвітньої школи

1.1. Загальна структура професійної діяльності вчителів з метою підвищення мотивації учнів загальноосвітньої школи

В умовах модернізації освітньої системи підвищуються вимоги до вчителя, його професіоналізму і особистісних якостей. Сьогодні стає очевидним, що розвиток конкурентоздатної особистості в освітніх закладах різного типу неможливий без підвищення професійної компетентності вчителів. Оскільки центральною у змісті сучасної освіти є особистість учня, створення сприятливих умов для її становлення та розвитку на кожному етапі, то якість і міра цього розвитку виступають як показник роботи вчителів.

Розвиток системи освіти в значній мірі залежить від майстерності педагогів в цілому і від людських якостей кожного з них. Зміна традиційних цінностей, конфлікт між стереотипами, що склалися, і запитами сьогоднішніх школярів примушують учителів задуматися про цілеспрямований розвиток професійної компетентності й на цій основі цілеспрямовано «творити» самого себе.

Науковці наголошують, що істотні зрушення в розвитку професійної компетентності можуть відбуватися в результаті багаторічної систематичної роботи (як внутрішкільної, так і позашкільної), яка обов’язково включає самоосвітню діяльність педагога, методичний супровід у школі, в районі, в місті тощо. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Система погладжувань як мотиваційний чинник учбової діяльності учнів загальноосвітньої школи.

Завдання адміністрації школи полягає у створенні умов, які мотивували б учителів на розвиток професійної компетентності. Адміністрація повинна бути зацікавленою в тому, щоб знайти такі стимули для педагогів, які б формували в них стійку внутрішню мотивацію, спрямовану на розвиток професійної компетентності через систему шкільної методичної роботи [18].

З цього погляду, основними проблемами, які слід вирішувати психологові, що спеціалізується в цьому напрямку, є: вплив мікро-, мезо- і макроспільностей, у які включена особистість, на розвиток її здатностей, встановлення зв'язку між формуванням здатностей і зміною соціальних ролей

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Система погладжувань як мотиваційний чинник учбової діяльності учнів загальноосвітньої школи,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Система погладжувань як мотиваційний чинник учбової діяльності учнів загальноосвітньої школи


Навчання написання листа іноземною мовою

I. Характеристика листа іноземною мовою.

Лист – це поширений вид документації, один із способів обміну інформацією.

Перш за все , слід зазначити , що листи поділяються на два типи : офіційні і неофіційні .

Неофіційні листи – це листи, які слугують для підтримання неофіційних, дружніх, родинних стосунків між знайомими, друзями та родичами. Найпоширенішим типом неофіційних листів є лист-розповідь.

Неофіційні листи можуть відправлятися традиційною або електронною поштою. Обсяг неофіційного листа може бути різним, він залежить від самого відправника. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Навчання написання листа інозенмою мовою.

Написання листа іноземною мовою відрізняється від написання листа українською мовою .

1.1. Прийом у навчанні, який має назву “ Dialogue Journals “ .

Дехто з учителів англійської мови вже знає про існування і навіть користується таким прийомом навчання , як “ Dialogue Journals “, або листування між учнями та вчителем, коли студент або учень обговорює зі своїм вчителем якусь проблему , або випадок . При цьому перший описує свої почуття , висловлює свою точку зору з якогось приводу чи переказує випадок зі свого життя у писемній формі . Завдання вчителя полягає в тому , щоб перевірити та прокоментувати написане учнем у вигляді відповідного листа , при цьому коментар включати висловлення згоди , або незгоди, схвалення , пораду , подяку за цікавий лист.[14;7]

Щоправда цей прийом має деякі недоліки . По- перше , вчитель витрачає багато часу на перевірку та коментар .По – друге , не кожен учень може бути до кінця відвертим з учителем і – як наслідок - може не знайти спільної мови з дорослою людини. Наприклад , мало хто з учителів , поділяють ентузіазм підлітка з приводу спец ефектів останнього фільму жахів або занепокоєність у зв’язку з очікуваною контрольною з математики. Це зумовлюється природною причиною : учитель і учень належать до різних поколінь . [14; 8]

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Навчання написання листа інозенмою мовою,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Навчання написання листа інозенмою мовою


Митний союз між країнами ЄС. Єдиний митний тариф ЄС митні ставки за групами товарів щодо третіх країн

1.1. Митний союз: правове регулювання, поняття, і ознаки

Стаття 23 Договору про ЄС свідчить, що основою ЄС служить митний союз, що охоплює всю торгівлю товарами і що передбачає заборону імпортних і експортних митних зборів і будь-яких рівнозначних зборів в торгових стосунках між країнами–учасницями, а також встановлення загального митного тарифу в їх стосунках з третіми країнами. Умови митного союзу розповсюджуються на товари, що походять з країн Співтовариства, а також на товари, ввезені з третіх країн і випущені у вільне звернення в країнах Співтовариства. Відзначимо, що Договір не дає визначення митного союзу [13, c. 56]. В зв'язку з цим представляє інтерес визначення митного союзу, що міститься в Генеральній угоді за тарифами і торгівлею (ст. XXIV): заміна декількох митних територій однією митною територією так, щоб:

а) мита і інші обмежувальні заходи регулювання торгівлі (за винятком деяких необхідних обмежень) були б скасовані відносно практично всієї торгівлі між територіями, що складають союз, або, принаймні, відносно практично всієї торгівлі товарами, що походять з цих територій; і

б) з деякими обмовками по суті одні і ті ж мита і інші заходи по регулюванню торгівлі застосовувалися б кожним з членів союзу по відношенню до торгівлі з територіями, що не входять в союз. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Митний союз між країнами ЄС. Єдиний митний тариф ЄС митні ставки за групами товарів щодо третіх країн.

Як видно, у визначенні ГАТТ фігурують внутрішня (а) і зовнішня (б) складові митного союзу. Проте характеристики митного союзу згідно Генеральній угоді з погляду авторів Договору про установу ЄС не є достатніми для забезпечення свободи пересування товарів і побудови спільного ринку. Вимоги статей Договору про установу ЄС про заборону митних зборів і рівнозначних зборів у взаємній торгівлі країн–членів, а також про встановлення загального митного тарифу для торгівлі з третіми країнами, доповнюються умовами про заборону кількісних обмежень і будь-яких рівнозначних заходів в товарообігу усередині Співтовариства. Більш того, стаття 95 Договору про створення ЄС забороняє непрямий захист товарів країн–учасниць за допомогою заходів внутрішнього оподаткування, а ст. 99 передбачає гармонізацію законодавства в області непрямого оподаткування. Таким чином, досягнення реальної свободи пересування товарів згідно з Римською угодою не досяжне тільки тими заходами, які передбачені для митних союзів Генеральною угодою.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Митний союз між країнами ЄС. Єдиний митний тариф ЄС митні ставки за групами товарів щодо третіх країн,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Митний союз між країнами ЄС. Єдиний митний тариф ЄС митні ставки  за групами товарів щодо третіх країн


Основні завдання контррозвідувальної діяльності СБУ

1.1. Поняття контррозвідувальної діяльності

Контррозвідувальна діяльність – спеціальний вид діяльності у сфері забезпечення державної безпеки, яка здійснюється з використанням системи контррозвідувальних, пошукових, режимних, адміністративно-правових заходів, спрямованих на попередження, своєчасне виявлення і запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам безпеці України, розвідувальним, терористичним та іншим протиправним посяганням спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на інтереси України [1, стаття 1].

Метою контррозвідувальної діяльності є попередження, своєчасне виявлення і запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам безпеці України, припинення розвідувальних, терористичних та інших протиправних посягань спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на державну безпеку України, усунення умов, що їм сприяють, та причин їх виникнення [1, стаття 2].

Законодавчі основи контррозвідувальної діяльності СБУ України

Правову основу у сфері національної безпеки України становлять Конституція, Закони України, міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також видані на виконання законів інші нормативно-правові акти [1]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Основні завдання контррозвідувальної діяльності СБУ.

Законодавчими основами діяльності контррозвідувальної діяльності в Україні є Конституція України, Закони України „Про Службу безпеки України”, „Про оперативно-розшукову діяльність”, „Про контррозвідувальну діяльність”, Про основи національної безпеки”, „Про розвідувальні органи України”, „Про Службу зовнішньої розвідки України”.

Закон України „Про основи національної безпеки України” 19 червня 2003 року за №964-IV відповідно до пункту 17 частини першої статті 92 Конституції України визначає основні засади державної політики, спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності. Цей Закон визначає основні засади державної політики, спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Основні завдання контррозвідувальної діяльності СБУ,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Основні завдання контррозвідувальної діяльності СБУ


Роль фінансів у забезпеченні соціальних гарантій населення

РАЗДЕЛ 1. ФИНАНСЫ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Главное назначение государственных финансов - с помощью различных финансовых институтов способствовать успешному экономическому и социальному развитию государства, обеспечению прав и свобод человека.

Государство ищет и постоянно совершенствует формы и методы мобилизации и использования финансовых ресурсов для решения социальных проблем. Главным методом решения возникающих социальных проблем является предоставление гражданам социальных гарантий. Без установления социальных гарантий и механизмов их реализации нельзя достичь социального согласия между населением, государством и предпринимателями, а, следовательно, и экономической стабильности в стране [15;c.103]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Роль фінансів у забезпеченні соціальних гарантій населення.

В условиях независимого государства создание системы социальных гарантий имеет первоочередное значение. Основные принципы такой системы заложены в Конституции Украины, где указано, что граждане Украины имеют право:
- на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное питание, одежду, жилище;
- на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом;
- на социальную защиту, включающее право на обеспечение их в случае полной, частичной или временной потери трудоспособности, а также в старости и в иных случаях, предусмотренных законодательством. Пенсии, иные виды социальных выплат и помощи, являющиеся основным источником существования, должны обеспечивать уровень жизни не ниже прожиточного минимума, установленного законодательством;
- на здравоохранение, медицинскую помощь и медицинское страхование. Государство создает условия для эффективного и доступного всем гражданам медицинского обслуживания. В государственных и коммунальных заведениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно, доступная сеть таких учреждений не может быть уменьшена. Государство способствует развитию лечебных учреждений всех форм собственности;

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Роль фінансів у забезпеченні соціальних гарантій населення,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Роль фінансів у забезпеченні соціальних гарантій населення


Проблема соціалізації інвалідів-спинальників в Україні

1.1. Дефініція поняття «соціалізація», етапи соціалізації та її види.

Як відомо, американський психолог Г. Парсонс запропонував термін "соціалізація" для визначення того процесу, який проходить людина протягом всього життя, набуття знань про суспільство і самого себе, розвитку соціальних навичок та вмінь, інтерналізації всієї його культури. В зв'язку з цим процес, який об'єктивно відбувається, обумовлений потребою людини у своєму відтворенні та постійному вдосконаленні. Людина, народжується не готовою до життя в суспільстві, а повинна, якщо хоче реалізувати себе як індивід, пройти процес олюднення, складовими частинами якого є засвоєння соціального досвіду, традицій, набуття та в необхідних умовах оновлення (компенсація) соціальної ролі та соціального статусу.

Сучасній науці відомі різноманітні моделі соціалізації. До головних належать: психоаналітична теорія Зігмунда Фрейда; теорія "рольового тренінгу" Т. Парсонса, "соціального навчання" Г. Долларда; П. Скіннера та ін.; "між особистісного спілкування" Ч.Х. Куллі, Дж.Г. Міда та ін.; "когнітивна" теорія Е. Еріксона та ін. Усі ці моделі розглядають виховання як один із механізмів соціалізації. Вадою ж вказаних теорій є те, що вони прагнуть пояснити соціалізацію людської особистості за допомогою одногу фактору (біологічного, еволюційного, соціального, тощо), тобто тяжіють до певної однобічності. "Людина та її історія – зазначав видатний соціолог П. Сорокін, – виявляються надто складними явищами, найскладнішими у світі. Пояснити їх за допомогою якогось одного принципу – справа безнадійна. Звідси – хибність і безнадійність усяких моністичних теорій, що роблять спроби пояснити історію та діяльність людей за допомогою одного фактора" [9].

Значний вклад у вивчення процесу соціалізації внесли такі відомі соціологи і соціальні психологи, як Е. Дюркгейм, Т. Парсонс, Дж. Мід, Ч. Кулі, Т. Шибутані, П. Бергер і Т. Лукман. У радянські й пострадянські часи проблематику соціалізації активно досліджували. Анан’єв, Л. Аза, І. Кон, В. Москаленко, В. Татенко, Л. Сохань. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Проблема соціалізації інвалідів-спинальників в Україні.

У соціології концепт “соціалізація” використовується приблизно з 90-х рр. ХІХ ст. У 20-х рр. ХХ ст. у західній соціологічній науці затвердилось поняття соціалізації як невід’ємної частини процесу становлення індивіда, у ході якого формуються найбільш значущі риси особистості, які в подальшому проявляються в соціально-організованій діяльності, що регулюється суспільством.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Проблема соціалізації інвалідів-спинальників в Україні,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Проблема соціалізації інвалідів-спинальників в Україні


Управління товарами на підприємстві. Асортимент та асортиментна політика підприємства

1.1 Асортимент та асортиментна політика підприємства

Поняття «асортимент» характеризує склад товарної маси, що реалізується торговельним підприємством та являє собою повний перелік товарів в розрізі груп, підгруп, видів, різновидів, артикулів та інших якісних відмітних ознак [8, c. 304].

Номенклатура продукції - це перелік найменувань виробів, завдання по випуску яких міститься в плані виробництва продукції.

Асортимент - це сукупність різновидів продукції за марками, найменуваннями, розмірами, типами, сортами, що відрізняються відповідними техніко-економічними показниками [9, c. 175]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Управління товарами на підприємстві. Асортимент та асортиментна політика підприємства.

Асортиментна політика – система заходів, по визначенню переліку товарних груп, які мають найбільшу перевагу для успішної діяльності на ринку, і які забезпечують економічну ефективність діяльності підприємства в цілому[5, с. 75].

Основними задачами асортиментної політики є:

  1. Задоволення потреб споживачів;
  2. Завоювання нових покупців;
  3. Оптимізація фінансових результатів підприємства;

Отже, - задоволення потреб споживачів. Потреба споживачів - величина змінна. Вона залежить від цілого комплексу факторів, які впливають на неї. Це і соціальний статус, і рівень доходів населення, очікування, і навіть смаки, які є різні у кожної людини. Отже, підходити до розробки асортименту і номенклатури продукції чи послуг також потрібно комплексно і всебічно, з урахуванням всіх вище перерахованих факторів. Підприємство нездатне задовольняти потреби усіх верств населення одночасно. Виходячи на ринок, воно обирає сегмент господарювання і тим самим обирає контингент споживачів, який має свої особливості. Асортимент і номенклатуру потрібно розробляти з максимальним врахуванням цих особливостей, і навіть більше того. Це дасть можливість розширити ринки збуту і завоювати нових покупців. Завоювання нових покупців можливе лише у випадку стійкої позиції підприємства на ринку, досконалої рекламної кампанії та гарної репутації, і, звичайно, можливості задовольнити потреби нових споживачів.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Управління товарами на підприємстві. Асортимент та асортиментна політика підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Управління товарами на підприємстві. Асортимент та асортиментна політика підприємства