ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Облік касових операцій. Облік розрахунків з підзвітними особамиОблік касових операцій. Облік розрахунків з підзвітними особами

Облік касових операцій. Облік розрахунків з підзвітними особами1.1. Загальні положення по веденню каси

Порядок приймання, зберігання, використання та обліку грошових коштів у касі підприємств і організацій усіх форм власності регламентується Порядком ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 02.02.95 № 21 у редакції постанови Національного банку України від 13.10.97 № 334 з урахуванням змін і доповнень, внесених постановами Правління Національного банку України від 22.05.98 №206; від 19.01.99 № 16, від 04.01.2000 № 3. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Облік касових операцій. Облік розрахунків з підзвітними особами.

Згідно з зазначеними нормативними актами підприємства та індивідуальні підприємці зобов'язані зберігати свої кошти на поточному та інших рахунках в установах банків. Згідно з постановою Правління Національного банку України № 473 суб'єкти підприємницької діяльності мають право здійснювати розрахунки між собою, а також з фізичними особами - громадянами як в готівковій, так і безготівковій формі, як за рахунок коштів, одержаних в банку, так і за рахунок виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) та інших касових надходжень. Готівкова виручка та інші касові надходження можуть використовуватись суб'єктами підприємницької діяльності (які не мають податкової заборгованості) в необхідних розмірах для забезпечення своєї статутної і господарської діяльності, у тому числі на оплату праці і виплату дивідендів (доходів) [5, с. 27]. При цьому ними повинна бути забезпечена систематична і повна сплата податків і внесків обов'язкових платежів до державних цільових фондів у порядку, встановленому чинним законодавством.

Суб'єкти підприємницької діяльності, які мають податкову заборгованість, розрахунки між собою та іншими підприємствами повинні здійснювати тільки в безготівковому порядку.

Ліміт залишку готівки в касі для кожного підприємства встановлюється комерційними банками за місцем відкриття рахунка з урахуванням режиму і специфіки діяльності підприємства, його віддаленості від установи банку, розміру касового обороту і порядку здавання виручки (надходжень) [5, с. 28].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Облік касових операцій. Облік розрахунків з підзвітними особами,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Облік касових операцій. Облік розрахунків з підзвітними особами


Оніричні мотиви в драматичних творах М. Булгакова

1. Дослідження специфіки оніричних елементів в творчості М.А. Булгакова

Про творчість М.А. Булгакова написано безліч робіт як вітчизняними, так і зарубіжними літературознавцями. Існує багато підходів до аналізу художнього світу письменника в цілому або окремих його аспектів, і пов'язано це з такими особливостями булгаковської поетики, як багатоплановість принципів організації тексту, що припускає співіснування різних рівнів прочитання та інтерпретації, асоціативність художнього світосприйняття автора, багатство літературних ремінісценцій і алюзій, сплав реалістичного і фантастичного елементів, морально-філософська проблематика.

Число робіт, присвячених дослідженню проблем художнього світу письменника (жанрової природи, особливостей композиції і сюжету, специфіки оповіді, мотивіки, героїв, образу автора і т.д.), велике. Також пильному вивченню підлягають такі важливі складові, як фантастика, іронія, діалогічність, інтертекстуальність та ін..

Поява робіт, в яких увага спрямована на вивчення оніричних елементів і особливостей їх функціонування у художньому світі М.А. Булгакова, відображає тенденцію, що намітилася в останнє десятиліття, до вивчення онтологічно нестійких сфер і їх ролі в творі. Однак проблеми співвідношення сновидінь і співприродних їм явищ з умовно-реальною дійсністю в текстах письменника порушені мало, і дослідження, присвячені їм, не носять узагальнюючого характеру [16, 82].

Також не потрапляють у фокус пильної уваги питання співвіднесеності та функціонування оніричних елементів з жанровою природою творів.

Дослідження специфіки сновидінь з позиції їх функціонування у творах різних родів і жанрів у творчості М.А. Булгакова дозволяє простежити еволюцію поглядів письменника на роль оніричниого начала в художньому тексті і позначити шляхи аналізу онейросфери. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Оніричні мотиви в драматичних творах М. Булгакова.

Вивчення сновидінь здійснюється не лише на рівні мотивної структури (хоча вона, без сумніву, є важливою складовою аналізу твору взагалі, оскільки мотиви «репрезентують смисли і пов'язують тексти в єдине смислове простір» »), а й на рівні образної та жанрової специфіки тексту дозволяє виявити стійкі , характерні ознаки онейросфери та авторської філософії сну, що є однією зі складових художньої картини світу письменника, так як сон - явище онтологічне.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Оніричні мотиви в драматичних творах М. Булгакова,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Оніричні мотиви в драматичних творах М. Булгакова


Підвищення якості надання послуг. Політика якості послуг підприємства

1.1. Характеристика послуг та принципи їх надання

Перед усіма підприємствами та організаціями в умовах ринкової економіки стоять схожі завдання: отримання максимального та довготермінового прибутку, стійкий розвиток, забезпечення переваги над конкурентами. Але якщо одні підприємства досягають значних успіхів у вирішенні цих завдань і стають лідерами ринку, то інші –змушені постійно боротися за виживання або навіть зникають.

Виникає питання: за рахунок чого кращі підприємства досягли свого успіху, і що повинні робити інші підприємства, щоб стати на одному рівні з лідерами? В усьому світі вже протягом десятиліть проводяться дослідження і узагальнення досвіду кращих підприємств. Це були підприємства, які очолювали сильні та авторитетні керівники — лідери. Вони приділяли значну увагу встановленню партнерських стосунків зі споживачами та постачальниками, залученню їх до процесів постійного удосконалення. На цих підприємствах співробітники розглядаються як рівноправні члени команди, вони постійно навчаються та підвищують свою кваліфікацію, їхню думку вивчають та залучають до прийняття важливих рішень. Їхня діяльність спрямована на максимальне задоволення потреб усіх зацікавлених сторін: споживачів, постачальників, персоналу, власників, суспільства в цілому [4, 26]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Підвищення якості надання послуг. Політика якості послуг підприємства.

Під "якістю" часто розуміють оцінку досягнутого результату, проте "якісний" результат неможливо досягнути без "якісного" процесу його досягнення, який, в свою чергу, має бути "якісно" керованим, і тому є сенс вбачати у кінцевому результаті просто один з моментів всього процесу в цілому. Можна сказати, що управління якістю — це процес покращення усієї пов'язаної із об'єктом управління сукупності параметрів якості шляхом послідовного наближення їх характеристик до заданих з одночасним зниженням частоти та амплітуди їх коливань у межах цільових значень.

Все більша насиченість сучасних ринків, постійно зростаюча конкуренція призвели до необхідності переглянути традиційні уявлення про якість як жорстко заданий перелік "споживчих характеристик" і значно розширити тлумачення цього поняття.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Підвищення якості надання послуг. Політика якості послуг підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Підвищення якості надання послуг. Політика якості послуг підприємства


Удосконалювання управління персоналом підприємства

1.1. Поняття управління персоналом підприємства

Управління персоналом багато в чому розвивається одночасно із загальносвітовою цивілізацією. Так, втратила свою актуальність теза про те, що створення сприятливого робочого клімату саме собою забезпечить найкращі результати. Підприємство стали розглядати як сукупність інтересів різних груп, а персонал – як основний елемент всієї системи управління. Широке поширення одержали різні форми участі працівників у процесах організації праці на підприємстві. Таким чином, людський фактор стає стратегічним фактором ефективного функціонування підприємства в сучасних нестабільних умовах ринку.

В умовах ринкової економіки управління персоналом повинно набувати системності і завершеності на основі комплексного рішення кадрових проблем, впровадження нових і удосконалення існуючих форм і методів кадрової роботи.

Комплексний підхід до управління персоналом передбачає урахування організаційно-економічних, соціально-психологічних, правових, технічних, педагогічних і інших аспектів у їхній сукупності і взаємозв'язку при визначальній ролі соціально-економічних факторів.

Системний підхід до управління персоналом передбачає урахування взаємозв'язків окремих аспектів управління кадрами і виражається у розробці кінцевих цілей, визначенні шляхів їх досягнення, створенні відповідного механізму управління, що забезпечує комплексне планування, організацію і стимулювання системи роботи з персоналом [11, 212].

Головним елементом усієї системи управління є персонал, який одночасно може бути як об'єктом, так і суб'єктом управління. Останнє являє собою основну специфічну особливість управління персоналом. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Удосконалювання управління персоналом підприємства.

Управління персоналом являє собою процес планування, підбору, підготовки, оцінки, навчання та мотивації персоналу, спрямований на ефективне його використання та досягнення цілей підприємства і працівників.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Удосконалювання управління персоналом підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Удосконалювання управління персоналом підприємства


Ринок євровалют у міжнародній фінансовій системі

1.1. Сутність ринку євровалюти, суб’єкти та об’єкти

В економічній літературі є багато підходів до визначення сутності валютного ринку, до того ж, усі його формулювання не позбавлені певної логіки. Ми вважаємо, що основний недолік підходів деяких авторів (А. Загородній, Г. Вознюк, С. Боринець) – відсутність у трактуванні поняття валютного ринку операцій, пов’язаних із рухом позичкового капіталу, вираженого в іноземній валюті, а розгляд лише валюто-обмінних операцій [5, с. 121; 8, с. 127].

Відомий американський вчений-економіст Ф. Мишкін вводить у зміст валютного ринку, крім торговельних операцій із валютою, операції, пов’язані з купівлею та продажем банківських депозитів [13, с. 561], що, на наш погляд, лише частково доповнюють це трактування. І справді, найтиповішими валютними операціями є, звичайно, конверсійні операції, проте зростаюча динаміка міжнародного руху капіталів призвела до широкого використання окремих валют при здійсненні кредитних, депозитних операцій, а також у процесі емісії цінних паперів. Усе це призвело до формування системи ринків, які отримали назву євроринків (євровалютних ринків) або ксеноринків, котрі, на наш погляд, є особливим різновидом валютних ринків.

Заслуговує на увагу позиція Б. Івасіва, який вважає, що валютний ринок слід розглядати як систему економічних відносин, пов’язаних із операціями купівлі-продажу іноземної валюти та інших валютних цінностей [10, с. 483]. На наш погляд, такий підхід можна вважати чітким і змістовним, проте дискусійною є потреба внесення у нього поняття «валютних цінностей». Як відомо, останні визначають законодавством кожної країни, що може призвести до множинності трактувань валютного ринку. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Ринок євровалют у міжнародній фінансовій системі.

Цікаве та ориґінальне трактування наводять автори, як А. Шмирьова, В. Колєсніков, А. Клімов, які розглядають валютний ринок як механізм, із допомогою котрого можливі: перенесення купівельної спроможності з однієї країни в іншу; надання чи отримання кредитів для міжнародних торговельних операцій; мінімізація схильності до ризику у зв’язку з коливаннями курсу обміну [25, с. 49].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Ринок євровалют у міжнародній фінансовій системі,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Ринок євровалют у міжнародній фінансовій системі


Маркетингове дослідження ринку мінеральної води0

2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ В УКРАЇНІ

Ринок мінеральних вод України останніми роками активно росте і розвивається. Україна посідає четверте місце в Європі за обсягом розвіданих водних запасів — 2,4 млн.м3, водночас використовує свої водні запаси лише на кілька відсотків (близько 100 родовищ і півтисячі джерел). Промислове розливання мінеральних вод здійснюється більш як на 100 підприємствах, велика частина яких представлена невеликими цехами при пивоварних, безалкогольних та інших заводах чи харчових комбінатах. Від загальної кількості підприємств вони становлять близько 70%.

Привабливість мінеральних вод для споживача очевидна, оскільки за свої гроші він одержує гарантію якості вживаної корисної рідини. Однак прагнення здорового способу життя аж ніяк не завжди підкріплюються відповідною культурою споживання — не всі види мінеральної води можна пити постійно. Періодичність споживання залежить від ступеня мінералізації (вмісту біологічно активних компонентів), що, своєю чергою, визначає, наскільки яскраво виражені лікувальні властивості мінералки.

Ринок мінеральної води розподіляють на три основних сегменти:
- столові (52% обсягу продажів);
- лікувально-столові (37%);
- питні очищені води (11%).

Наприклад, середньостатистичний киянин випиває за рік 10–15 л мінеральної води. Це більше, ніж у цілому по Україні, але до показників розвинутих країн (100–150 л/рік на людину) ще дуже і дуже далеко [8]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Маркетингове дослідження ринку мінеральної вод.

Попит на мінеральну воду має яскраво виражену сезонність. Влітку спостерігається його зростання майже в 1,5 рази. Водночас збільшується обсяг продажів мінералки в тарі меншої місткості, призначеної для разового споживання.

Огляд (моніторинг) ринку мінеральної води проводиться щомісяця інформаційно-аналітичними агентствами для визначення основних тенденцій, динаміки та ємності ринку. Маркетингове дослідження ринку мінеральної води дозволяє виявити канали (дистриб'юторська мережа) просування товару на ринку, стан конкурентного середовища

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Маркетингове дослідження ринку мінеральної вод,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Маркетингове дослідження ринку мінеральної вод0


Ринок людського ресурсу. Сутність ринку праці

1.1. Сутність ринку праці

Питання щодо сутності та змісту ринку праці відноситься до найбільш принципових питань економічної теорії. Під ринком праці розуміють динамічну систему, що включає в себе комплекс соціально-трудових відносин з приводу умов найму, використання й обміну робочої сили на життєві засоби, і механізм його самореалізації, механізм попиту та пропозиції, що функціонує на основі інформації, яка надходить у вигляді змін ціни праці (заробітної плати) [22, с. 39].

Як уже зазначалося серед вітчизняних і закордонних вчених немає єдності в поглядах щодо сутності поняття «ринок праці». Одні автори вважають, що від категорії «ринок праці» варто відрізняти «ринок робочої сили». Інші, навпаки, змішують ці поняття, вживаючи їх як синоніми.

Досить відомої є ї точка зору, відповідно до якої використання терміна «ринок послуг праці» є найбільш точним. При цьому одні вважають, що на ринку праці продається і купується здатність до праці, інші об'єктом ринкових відносин оголошують працю чи послуги праці [5, c. 76]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Ринок людського ресурсу. Сутність ринку праці.

Щоб правильно розмежувати сфери застосування окремих категорій, потрібно спочатку проаналізувати лежачі в їхній основі поняття «праця», «робоча сила» і «трудові ресурси».

В економічній літературі під працею розуміють доцільну діяльність людини, під робочою силою - здатність людини до праці, що використовується для виробництва матеріальних і духовних благ. До трудових ресурсів відносять ту частину населення країни, що має фізичні і духовні здібності, необхідні для трудової діяльності. Термін «трудові ресурси» з'явився в одній зі статей академіка С.Г. Струмиліна в 1922 р. і використовувався в обстановці централізованого керування людськими ресурсами країни. Тоді разом із правом на працю законодавчо був закріплений обов'язок кожного працездатного громадянина трудитися.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Ринок людського ресурсу. Сутність ринку праці,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Ринок людського ресурсу. Сутність ринку праці


Роль та функції референта в системі управління

1.1. Поняття організації ті організаційної структури

Під організацією розуміється група людей об'єднаних загальними цілями. Такими цілями в менеджменті є одержання прибутку й рішення статутних завдань організації.

У якості організації можуть виступати підприємства, установи, а також об'єднання декількох організацій. Організації, як правило, мають правовий статус юридичної особи. Будь-яка організація припускає певне розташування її на території й у рамках відведеного для неї там місця, конкретну структуру - складові частини і їх взаємодію (ієрархію, взаємозв'язок), а також розподіл між цими частинами передбачених для них обов'язків - функцій.

Метою організації (кінцевим завданням) є одержання прибутку (для комерційних організацій) і виконання свого статутного призначення (для некомерційних організацій). Завдання організації характеризують кроки, що ведуть до досягнення цієї мети. Відповідно до цілей й завдань організації й потреб ефективного управління створюються необхідні підрозділи.

Діяльність організації передбачає використання різних ресурсів: природних (орна земля, корисні копалини, водні ресурси); капіталу (матеріальна й інтелектуальна власність); трудових (фізичні й розумові здатності персоналу); управлінських (здатність раціонально розпорядитися ресурсами, організувати роботу).

Зовнішнє середовище організації утворюють економіка країни, ринкова кон'юнктура, законодавство, органі влади, державного й муніципального керування, громадські організації, партнери, конкуренти, засоби масової інформації, рівень техніки й технології, моральні орієнтири суспільства й т.п.. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Роль та функції референта в системі управлінн.

Внутрішнє середовище організації це її місія, мета, завдання, персонал, структура, технології керування, виробництва, роботи з інформацією.

Система керування є найважливішою характеристикою організації. Ця система припускає наявність і функціонування керівників і об'єктів керування, каналів для передачі командної інформації й інформації стану (зворотного зв'язку), цілеспрямовану переробку цієї інформації, діяльність за підготовкою й прийняттю управлінських рішень.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Роль та функції референта в системі управлінн,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Роль та функції референта в системі управлінн


Выставочная деятельность в системе формирования имиджа организации

1.1. Уточнение основных понятий исследования выставочной деятельности в системе формирования имиджа организации

Большую роль в формировании «правильного» восприятия фирмы, ее товаров или услуг играет выставочная деятельность. Именно она позволяет использовать все возможные способы для захвата рынка и достижения оптимального результата. Выставочная деятельность очень важна и вероятно ключевое направление в создании наиболее благоприятных для компании условий бизнеса.

Выставочная деятельность имеет целью привлечение потенциального покупателя товара, услуг и оформления соответствующей операции. Во многом от умения работать с клиентом, удовлетворить его запросы зависит успех в этих сферах деятельности. Участие в специализированных выставках является одним из видов продвижения продукта. Основная цель выставочной деятельности - с одной стороны, помочь потребителю и фирмам - продавцам услуг сориентироваться в огромном количестве предложений, а с другой стороны, помочь найти партнеров по сбыту. [26, 47]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Выставочная деятельность в системе формирования имиджа организации.

Во всем мире ярмарки, выставки, презентации и сопровождающие их мероприятия (семинары, симпозиумы) фактически играют роль двигателя экономики, катализатора технического и коммерческого прогресса. Радикально меняются подходы к выставочному бизнесу. Выставочные мероприятия стали сегодня полноправными участниками глобального экономического развития любой страны, континентов, всего мира. Без преувеличения можно сказать, что в совокупности эти мероприятия представляют собой третье крупнейшее средство массовой информации после прессы, радио и телевидения, а для малых и средних предприятий служат важнейшим средством обеспечения их доступа к рынкам. Для осуществления торговли информация столь же важна, сколь и сам товар [28, 114].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Выставочная деятельность в системе формирования имиджа организации,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Выставочная деятельность в системе формирования имиджа организации


Система работы с клиентами. Содержание и формы системы работы с клиентами

1.1. Уточнение основных понятий исследования системы работы с клиентами

Развитие рынка означает необходимость сотрудничества с постоянными клиентами. Психологическая тонкость состоит в том, чтобы научить менеджера почувствовать ту грань, за которой клиент становится постоянным. Индивидуальные особенности мы предлагаем рассматривать как главный источник повышения рентабельности программ стимулирования клиентов.

Развитие рынка означает необходимость сотрудничества с постоянными клиентами. А.И. Пригожин выдвигает требование поддержания и расширения клиентской базы как на важнейший показатель развития организации. Уже никому не придется убеждать руководителей компании, что времена «разовых контактов» для Украины прошли. Однако рядовые сотрудники не всегда осознают, насколько утратили актуальность «прописные истины» стихийной торговли. Стремясь привлечь клиента и заключить сделку, менеджеры часто склонны приукрашивать действительность, что в дальнейшем необратимо скажется на репутации компании, а это означает новые расходы на рекламу, продвижение, привлечение и др. Очевидно, что для организации выгоднее один раз привлечь клиента и дальше его развивать. Это означает, минимум - выстраивать нужный контекст отношений, а максимум - извлекать из этих отношений все больше прибыли [24, 46].

Клиентская база - это и целеустремленность усилий, и возможность планирования и, как результат - большая отдача от вложенных средств. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Система работы с клиентами. Содержание и формы системы работы с клиентами.

Вопросы формирования клиентской базы, т.е. первоначального привлечения клиентов, как правило, решает менеджер, хотя все большую роль в этом процессе начинают играть и психологи. «Традиционно психологическим» остается вопрос разъяснения психологических аспектов взаимодействия с клиентами и обучения основам коммуникативной компетентности сотрудников фронт-офиса организации.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Система работы с клиентами. Содержание и формы системы работы с клиентами,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Система работы с клиентами. Содержание и формы системы работы с клиентами


Характеристика маркетингового середовища + Загальна характеристика підприємства

1. Теоретична частина. Характеристика маркетингового середовища

Маркетингове середовище підприємства – сукупність факторів, які впливають на процес управління маркетингом підприємства, його маркетинговий розвиток та взаємовідносини із споживачами.

Основне завдання аналізу маркетингового середовища в тому, щоб взаємоузгодити вплив середовища, потреби цільового ринку, мету та можливості підприємства.

Проведення аналізу маркетингового середовища забезпечує: розуміння конкуренції та інших факторів середовища; адекватне розуміння бізнесу, в якому працює підприємство; основи для вироблення чіткої стратегії; прийняття правильних тактичних рішень, що, у свою чергу, означає забезпечення стійких ринкових позицій підприємства та сприятливих перспектив його розвитку.

Маркетингове середовище містить у собі всі чинності, які роблять вплив на здатність підприємства встановлювати і підтримувати ефективні зв'язки із цільовим ринком. Воно складається із зовнішнього мікро- і макросередовища і внутрішнього середовища.

Маркетингове мікросередовище – частина середовища, в якому фірма безпосередньо функціонує в процесі маркетингової діяльності. До складових мікросередовища належать: безпосередньо підприємство, постачальники, маркетингові посередники, споживачі, конкуренти, громадськість.

У мікросередовищі діють зовнішні чинності, представлені постачальниками, посередниками, споживачами, конкурентами і громадськістю (контактними аудиторіями). Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Характеристика маркетингового середовища + Загальна характеристика підприємства.

Маркетингове макросередовище – це ті фактори, якими фірма не може безпосередньо керувати, але які впливають на її маркетингову діяльність. До маркетингового макросередовища належать: економічне середовище, демографія, політичне середовище, НТП, культура, природне середовище.

Макросередовище містить у собі основні фактори, що впливають на діяльність підприємства на певному сегменті ринку: економічні, демографічні, науково-технічні, природні, політико-правові, культурні.

2. Загальна характеристика підприємства
2.1. Структура підприємства

Акціонерне товариство закритого типу «Ремонтно-механічний завод № 2» було утворено на базі однойменного київського підприємства, яке працювало в м. Києві з 1956 року. Із цього часу завод випускав грубне лиття, болванки, запасні частин для сільськогосподарських машин, втулки до коліс і шестірні. З травня 1990 року завод почав випускати: ходові колеса, плити кухонні, топкові дверки, рамки, колосники, засувки з рамками, тиглі й втулки возові. Кількість робочих місць досягла 127 чоловік.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Характеристика маркетингового середовища + Загальна характеристика підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Характеристика маркетингового середовища + Загальна характеристика підприємства