ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Облік, аналіз і аудит готової продукції основного виробництва та її реалізації на підприємствахОблік, аналіз і аудит готової продукції основного виробництва та її реалізації на підприємствах

Облік, аналіз і аудит готової продукції основного виробництва та її реалізації на підприємствах1.1. Економічна сутність готової продукції та її реалізації.

Перехід до ринкової економіки в Україні передбачає розв’язання багатьох виробничих, науково-технічних, організаційних проблем. Найскладнішими є організаційно-економічні проблеми, пов’язані з переходом до розмаїття форм власності, радикальної структурної перебудови економіки, орієнтацією на економічні важелі та стимули управління й менеджменту, поєднання різноманітних організаційних форм господарювання тощо. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Облік, аналіз і аудит готової продукції основного виробництва.

Актуальність і значимість розгляду проблеми обліку випуску, відвантаження і збуту готової продукції заключається в тому, що результатом діяльності будь-якого виробничого підприємства чи організації являється випуск готової продукції, виконання робіт чи надання послуг. В результаті вартість готової продукції, робіт, послуг переходить із сфери виробництва в сферу обігу.

Для того, щоб правильно і своєчасно здійснювати облік результатів виробничої діяльності підприємство повинно вибрати і закріпити в своїй обліковій політиці ряд основоположних принципів і методів по обліку готової продукції, варіанти яких викладено і закріплено в законодавчих актах і нормативах Верховної Ради України, Міністерства фінансів. Від обраного підприємством чи організацією методу оцінки готової продукції залежить багато показників діяльності підприємства чи організації. Одним із таких показників, на мою думку, є величина доходу до оподаткування, тобто величина чистого прибутку, яку отримає підприємство після сплати всіх податків.

Побудова ринкового організаційно-економічного механізму значною мірою залежить від удосконалення методології та організації комплексного економічного аналізу, особливо на рівні підприємства як первинної ланки економічної системи країни. В умовах ринкової економіки економічний аналіз суттєво змінює свою цільову орієнтацію, значно поглиблюється і розширюється зона аналітичного пошуку та діагностики, вдосконалюється методика та організація системних досліджень. Готова продукція – це продукція (виріб, напівфабрикат, робота, послуга), що повністю закінчена обробкою на даному підприємстві, пройшла всі стадії технічного випробування (якщо вимагають відповідні її особливості), відповідає технічним умовам і стандартам, не потребує подальшої обробки на цьому підприємстві і здана на склад.

Основною задачею підприємств харчової промисловості є найбільш повне забезпечення попиту населення високоякісною продукцією. Темпи зростання обсягу виробленої продукції, підвищення її якості безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства. Придбати курсову на тему - Облік, аналіз і аудит готової продукції основного виробництва, можна вже сьогодні!.

Ринок приховує багато можливостей для виробників, але одночасно пред’являє і жорсткі умови до них. Перед підприємством постає багато проблем, від того наскільки професійно і серйозно підприємства підійдуть до їх вирішення, буде залежати успіх їх діяльності.

Врахування витрат є найважливішим інструментом управління підприємством. Необхідність врахування витрат на виробництво зростає по мірі того, як ускладнюються умови господарської діяльності і зростають вимоги до рентабельності. Підприємства, які є господарсько незалежними, повинні мати чітку уяву про окупність різних видів готової продукції, ефективності кожного рішення, що приймається і їх вплив на фінансові результати, а також на величину витрат.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Облік, аналіз і аудит готової продукції основного виробництва,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Облік, аналіз і аудит готової продукції основного виробництва


Адміністративні послуги з боку органів виконавчої влади

1.1. Сутність та ознаки адміністративних послуг

Розвиток індустріального суспільства і соціальні негаразди на початку XX століття поставили перед органами державного управління більшості країн нові завдання: управлінська діяльність все більше перетворювалась із простого гаранта порядку на джерело добробуту і послуг для населення. В цьому сенсі роль держави трансформувалася від виконання функції «нічного сторожа» до обслуговування суспільства і його потреб. З різницею майже в століття, посткомуністичні країни, в яких державний апарат взагалі сприймався яв; апарат насильства (тотального втручання), також постали перед проблемою визначення нової ролі держави.

І хоча в публічно-правовому обігу поняття «послуги» використовується насамперед в країнах англо-американеької сім'ї права (Велика Британія, Канада, США) та в північно-європейських країнах (Фінляндія, Швеція), проте, саме враховуючи тоталітарне минуле, ідеологія послуг може бути особливо цінною і для нас [21]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Адміністративні послуги з боку органів виконавчої влади.

При цьому необхідно уникати абсолютизації поділу права на публічне і приватне та поділу права на галузі. Публічне право, в даному випадку адміністративне, може збагачуватися за рахунок термінів приватного права, які набувають при цьому нового змісту. Адже є очевидними деякі загальносвітові тенденції, такі, як інтеграція правових сімей, на прикладі такої ознаки, як судовий прецедент — джерело права. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Адміністративні послуги з боку органів виконавчої влади.

Загалом взаємопроникнення галузей права не є новиною. Наприклад, існує договір про заяву (визнання провини через кримінальний компроміс) у кримінальному процесі США та публічно-правовий (адміністративний) договір у праві ФРН.

У цьому сенсі саме термін «послуги» дає змогу чітко визначити місце держави та її органів у відносинах з громадянами. Сучасна держава є організацією на службі суспільства, яка не владарює над громадянами, а надає їм послуги. А отже, організація системи надання адміністративних послуг має виходити з інтересів громадян, а не чиновників, як це залишилося в спадок від радянського типу держави.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Адміністративні послуги з боку органів виконавчої влади,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Адміністративні послуги з боку органів виконавчої влади


Кодифікація законодавства, як один із шляхів подолання прогалин в праві та юридичних колізій

1.1 Поняття та ознаки системи законодавства

Система законодавства – не просто сукупності таких актів, а їхні диференційовані системи, засновані на принципі субординацій і координацій її структурного компоненту. У формуванні систем законодавства значні місця займають суб`єктивні чинники, обумовлені потребами правової практики, необхідністями враховувати зміну у формі людського спілкування. Функціональні основи людського життя становлять взаємозв’язки та взаємозалежності різних за своїми змістами суспільних відносин. У певних сферах людських діяльностей об’єктивно включаються багато різновидів соціального зв’язку. Не завжди є можливим виявляти такі ізольовані області у суспільному житті, де завжди переважав би тільки один вид у суспільних відносинах, який є предметом регулювань одних галузей права. Звідси практичні необхідністі охоплювати загальними правовими регулюваннями усі багатоманітності суспільних відносин, що виникає у різній сфері людської життєдіяльності (на виробництвах, в побуті, у сферах послуг, в охороні здоров’я).

Поняття систем права характеризють зміст об'єктивних юридичних прав. Його форми характеризуються поняттямю систем законодавства. Система законодавства — це комплекси взаємопов'язаного і взаємодіючого чинного нормативно-правового припису, що вміщений в нормативно-правових актах, які виражаються в їхній єдності й узгодженості, а також у розподілах за галуззю, інститутом та іншими групами законодавств. Або, простіше, система законодавства — це система всого упорядкованого певним чином нормативно-правових акту і всіх актів даної держави. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Кодифікація законодавства, як один із шляхів подолання прогалин в праві та юридичних колізій.

Тобто, системи права і системи законодавств співвідносяться, як змісти і форми їх виразів. Право і законодавство тісно взаємопов'язане, але не тотожне правове явище. Відмінності між системами права і системами законодавств полягають, перш за все, у тому, що первинними елементами системи права є правові норми, а системи законодавств — нормативно-правові приписи. Друге — те, що системи права формуються об'єктивно, а системи законодавства є результатами цілеспрямованих діяльностей певного суб'єкта і тому залежить також від інтересу держави, потреби юридичних практик, рівнів розвитку юридичних наук, законодавчих технік.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Кодифікація законодавства, як один із шляхів подолання прогалин в праві та юридичних колізій,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Кодифікація законодавства, як один із шляхів подолання прогалин в праві та юридичних колізій


Сутність кредиту та типи кредитних відносин

1.1. Сутність кредиту

Слідом за грошима винахід кредиту є геніальним відкриттям людства. Завдяки кредиту скорочується час на задоволення господарських та особистих потреб. Підприємство-позичальник за рахунок додаткової вартості має можливість збільшити свої ресурси, розширити господарство, прискорити досягнення виробничих цілей. Громадяни, скориставшись кредитом, мають подвійний шанс: або застосувати здібності і отримати додаткові ресурси для розширення своєї справи, або прискорити досягнення споживчих цілей, отримати в своє розпорядження такі речі, предмети, цінності, якими вони могли б володіти лише в майбутньому.

При всій очевидності тієї користі, яку приносить кредит, його вплив на народне господарство оцінюється неоднозначно. Найчастіше одними фахівцями вважається, що кредит виникає від бідності, він нестачі майна і ресурсів, наявних у розпорядженні суб'єктів господарювання. Кредит, на думку інших фахівців, руйнує економіку, оскільки за нього треба платити, що підриває фінансове становище позичальника, призводить до його банкрутства [3;c.47-48]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Сутність кредиту та типи кредитних відносин.

Настільки різнопланове розуміння впливу кредиту на економіку багато в чому пов'язано з відсутністю про нього чіткого уявлення.

Виникнення кредиту слід шукати не в сфері виробництва продуктів для їхнього внутрішнього споживання, а у сфері обміну, де власники товарів протистоять один одному як власники, юридично самостійні особи, готові виступити в економічні відносини. Товарообмін як переміщення товару з рук в руки, обмін послугами є тим ґрунтом, де можуть виникнути і виникають відносини з приводу кредиту. Рух вартості - ядро руху кредиту.

Конкретною економічною основою, на якій з'являються і розвиваються кредитні відносини, виступають кругообіг і оборот коштів (капіталу).

Засоби і предмети праці у вартісному виразі на підприємствах в кожен даний момент можуть знаходитися в грошовій, виробничій і товарній формах. При цьому їх призначення є різним. На першій стадії кругообігу капіталу грошова форма «входить» у виробничу: за рахунок грошових коштів здобуваються засоби виробництва.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Сутність кредиту та типи кредитних відносин,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Сутність кредиту та типи кредитних відносин

hr>

Договір на відкриття рахунку. Основні види банківських рахунків

1.1. Поняття договору на відкриття банківського рахунку

Для зберігання коштів і здійснення розрахунків між учасниками розрахункових правовідносин в установах банку відкриваються різні за правовим режимом рахунки. Відповідно до чинного законодавства юридичні особи усіх форм власності та видів діяльності, а також громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які є суб'єктами підприємницької діяльності, зобов'язані зберігати свої кошти на рахунках в установах банків.

Приступаючи до дослідження правової природи договору банківського рахунку слід, на нашу думку, перш за все зазначити, що елементи, притаманні договору банківського рахунка як інституту цивільного права, існували й раніше. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Договір на відкриття рахунку. Основні види банківських рахункі.

На сьогоднішній день, згідно положень Цивільного кодексу України, договір банківського рахунку виділено в окремий самостійний вид, чи було вирішено тривалий спір щодо наявності чи відсутності змішаного характеру договору банківського рахунка, який включає в себе елементи договорів позики, комісії, доручення, зберігання.

Стаття 6 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 5 квітня 2001 р. [5] передбачає, що банки мають право відкривати рахунки резидентам України (юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам), нерезидентам України (юридичним особам -- інвесторам, представництвам юридичних осіб в Україні та фізичним особам). Зазначені особи мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору та за згодою цих банків для забезпечення своєї господарської діяльності і власних потреб.

Банківський рахунок можна розглядати як юридичний факт, що породжує правовідносини з великою кількістю учасників з приводу зберігання і руху грошей. У цій їх множині виділяються публічно-правові суб'єкти в особі податкових органів держави і НБУ, після - приватноправові суб'єкти в особі конкретного банку і клієнтів, що укладають договір.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Договір на відкриття рахунку. Основні види банківських рахункі,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Договір на відкриття рахунку. Основні види банківських рахункі


Соціальна регуляція розвитку педагогічних здібностей вчителів загальноосвітніх шкіл

1.1. Поняття і структура педагогічної майстерності вчителя

Педагогічна біографія вчителів різниться, не кожен вчитель і не відразу стає майстром своєї справи, рівень педагогічних здібностей у кожного вчителя індивідуальний. Професійна майстерність приходить до того вчителя, який спирається у своїй діяльності на наукову теорію.
Природно, що при цьому він зустрічається з низкою труднощів.

По-перше, наукова теорія - це упорядкована сукупність загальних законів, принципів і правил, а практика завжди конкретна і ситуативна. Застосування теорії на практиці вимагає вже деяких навичок теоретичного мислення, яких вчитель часто не має в своєму розпорядженні.

По-друге, педагогічна діяльність - це цілісний процес, що спирається на синтез знань (з філософії, педагогіки, психології, методики та ін.), тоді як знання вчителів найчастіше як би розкладені "по полицях", тобто не доведені до рівня узагальнених вмінь, необхідних для управління педагогічним процесом. Це призводить до того, що вчителі часто опановують педагогічними вміннями не під впливом теорії, а незалежно від неї, на основі життєвих донаукових, повсякденних уявлень про педагогічну діяльність [24]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Соціальна регуляція розвитку педагогічних здібностей вчителів загальноосвітніх шкіл.

Узагальнені в теорії знання про структуру педагогічної діяльності виключають неправомірні рішення і акції, що дозволяють діяти без зайвих витрат енергії, без виснажливих проб і помилок.

У діяльності вчителя, як у фокусі, сходяться всі нитки, що йдуть від педагогічної науки, реалізуються в кінцевому рахунку всі видобуваються нею знання. "Відкриття, зроблене вченим, - писав В. Сухомлинський, - коли воно оживає у людських взаєминах, в живому пориві думок і емоцій, постає перед учителем як складне завдання, вирішити яку можна багатьма способами, і у виборі способу, у втіленні теоретичних істин у живі людські думки й емоції саме і полягає творча праця вчителя" [27].

Зберігає свою актуальність думка К. Ушинського про те, що факти виховання не дають досвідченості. "Вони повинні справити враження на розум вихователя, класифікуватися в ньому за своїми характерологічних особливостей, узагальнити, зробитися думкою, і вже ця думка, а не самий факт, зробиться правилом виховної діяльності педагога... Зв'язок фактів в їх ідеальній формі, ідеальна сторона практики і буде теорія в такому практичному справі, яке виховання" [Там само].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Соціальна регуляція розвитку педагогічних здібностей вчителів загальноосвітніх шкіл,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Соціальна регуляція розвитку педагогічних здібностей вчителів загальноосвітніх шкіл


Формування особистості підлітка засобами етнопедагогіки

1.1. Етнопедагогіка: сутність та значення в сучасній системі освіти

Етнопедагогіка – це наука про тисячолітній народний досвід виховання і навчання підростаючих поколінь, виховну мудрість певної етнічної спільності людей. Поняття “етнопедагогіка” і “народна педагогіка” не синоніми, друга виступає як предмет вивчення першою. Народна педагогіка – це сукупність педагогічних знань і виховного досвіду, які зберігалися в традиціях сімейного виховання, усній народній творчості і народних обрядах. Це давня педагогічна культура народу [20, c. 96].

Етнопедагогіка перебуває в тісному зв’язку з науковою педагогікою, яка виникла і базується на здобутках народної педагогіки, продовжує осмислювати й розвивати її творчій досвід. Вона є першоджерелом і золотим фондом наукової педагогіки, фундаментом, на якому базуються досягнення педагогів усіх часів. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Формування особистості підлітка засобами етнопедагогіки.

Вузівський курс етнопедагогіки посідає важливе місце в забезпеченні професійного та громадянського зростання особистості. Прилучення до народного виховного досвіду, глибинне знайомство з традиціями родинного життя, трудового виховання, звичаями, обрядами, народними духовними цінностями сприяють вихованню патріотизму, демократизму та гуманізму, закладених в основі народної педагогіки, пошани до духовних надбань свого й інших народів, розвитку творчого педагогічного мислення, новаторським пошукам у галузі виховання. Вони вказують на історичну перспективу, формують нове бачення шляхів розвитку національної педагогічної думки в майбутньому.

Курс етнопедагогіки тісно пов’язаний з багатьма іншими науковими дисциплінами – історією України, українським мовознавством, фольклористикою, етнографією, антропологією, соціологією, етнопсихологією, релігієзнавством.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Формування особистості підлітка засобами етнопедагогіки,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Формування особистості підлітка засобами етнопедагогіки