ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Нерудні копалини України та їх використання в УкраїніНерудні копалини України та їх використання в Україні

Нерудні копалини України та їх використання в Україні1.1. Кількісна і якісна оцінка природних ресурсів та природних умов

Використання в економічній системі природних ресурсів вимагає їх адекватної оцінки. Існує два основних види оцінки: технологічна (виробнича) та економічна. При технологічній оцінці виявляється ступінь придатності ресурсів до того чи іншого виду людської діяльності з урахуванням сучасної або перспективної технології їх використання. Нерідко технологічна оцінка виражається в балах та категоріях. Вона здійснюється, як правило, перед економічною. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Нерудні копалини України та їх використання в Україні.

Економічна оцінка природних ресурсів — необхідний етап для забезпечення їх ефективного використання. Визначилися дві групи економічних оцінок: перша — характеризує економічні результати використання природних ресурсів, друга — економічні наслідки дії на навколишнє природне середовище (переважно це економічні втрати від забруднення чи порушення природного середовища). Для економічної оцінки природних ресурсів застосовують передусім методичні підходи, засновані на категоріях ренти та ефективності [4, с. 77].

При рентному підході природний ресурс може оцінюватися двома способами: за відносним ефектом чи прибутком, що дає його використання в народному господарстві; за додатковими затратами на компенсацію втрат прибутку при вилученні певного ресурсу з природокористування. Розрізняють витрати на запобігання забрудненню й витрати на компенсацію збитків. Перші здійснюються задля зменшення шкідливих викидів (наприклад, будівництво очисних споруд, нейтралізація викидів тощо). Другі оцінюються через недотримання національного доходу, додаткові витрати з соціальних фондів тощо.

Для розміщення галузей народного господарства велике значення мають кількісні параметри певного виду ресурсу. За народногосподарським значенням запаси корисних копалин поділяють на такі групи: балансові, використання яких економічно вигідне, тобто вони відповідають промисловим вимогам за якістю сировини і гірничотехнічними умовами експлуатації; позабалансові, які при наявному рівні технології експлуатувати економічно не вигідно. В геології виділяють такі категорії запасів корисних копалин: А — докладно розвідані та вивчені; В і СІ — розвідані менш докладно; Сг — оцінені попередньо і приблизно. Запаси корисних копалин за категоріями А, В, СІ, СІ разом з прогнозованими запасами становлять геологічні запаси. До власне промислових запасів відносять вивчені й розвідані запаси, експлуатація яких за даних умов забезпечує достатню рентабельність виробництва.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Нерудні копалини України та їх використання в Україні,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Нерудні копалини України та їх використання в Україні


Правові підстави припинення права власності

1.1. Поняття та види права власності

Власність – це результат історичного розвитку суспільства, а, відповідно, і суспільного виробництва, яке і забезпечує цивілізоване існування людини завдяки створенню в процесі виробництва матеріальних благ.

Відносини власності становлять сутність усієї системи суспільних виробничих відносин будь-якої держави [1, с. 5–10 ]. І це дійсно так, оскільки їх розвиток забезпечує розвиток всієї соціально-економічної системи в державі, створення національного багатства. Іншими словами, вони є рушійною силою суспільного виробництва, науково-технічного прогресу. В юридичній літературі власність визначають як відносини між людьми з приводу привласнення матеріальних благ та встановлення влади над ними, приналежності їх конкретній особі [2, с. 7–10; 3, с. 4].

Як правило, відносини власності розглядають у двох аспектах – економічному та юридичному. Безперечно, первісними є економічні відносини привласнення матеріальних благ у ході суспільного виробництва, які існують і розвиваються в своїй сутності незалежно від волі і свідомості людей. Однак певна частина економічних відносин власності, в процесі яких індивіди за власною волею створюють, розподіляють та привласнюють матеріальні блага, може піддаватися правовому регулюванню тими чи іншими нормами права, в чому якраз і виявляється юридичний аспект власності. Відповідно, економічні відносини власності, які набувають правової регламентації, стають відносинами права власності. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Правові підстави припинення права власності.

Науковці піддали сумніву неподільний дуалізм (економічний і юридичний) відносин власності. На думку В. М. Селіванова, власність – це складна і багатопланова категорія, яка відображає «різні аспекти різнобічного соціального буття – економічний, соціальний, юридичний, політичний, психологічний» [1, с. 7 ]. В принципі не може бути особливих заперечень проти такої оцінки відносин власності. Більше того, якщо керуватися критеріями автора, то можна називати й інші аспекти функціонування відносин власності, наприклад, культурний, етичний.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Правові підстави припинення права власності,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Правові підстави припинення права власності


Права власності громадян на земельні ділянки

1.1. Поняття та загальні підстави виникнення права приватної власності у громадян на земельні ділянки

До середини 90-х років минулого сторіччя в доктрині земельного права України, за виключенням окремих публікацій, питання юридичної природи та здійснення права власності на землю Українського народу не були предметом самостійного наукового пошуку, хоч і були прийняті законодавчі акти, у яких земля та інші природні ресурси визнавалися об’єктом права власності народу України. Активізація наукового інтересу серед вчених-юристів та інших пошукувачів до такого правового явища, як право власності на землю Українського народу, спостерігається після прийняття Конституції України. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Права власності громадян на земельні ділянки.

На сьогоднішній день основними тенденціями у науковому пошуку проблем здійснення права власності на землю Українського народу в сучасних умовах вбачаються наступні: а) застосування дослідниками комплексного підходу до проведення наукового пошуку методологічних і теоретичних проблем здійснення права власності на землю Українського народу; б) реалізація сучасними дослідниками правонаступності у розвитку наукових ідей, поглядів, думок, висновків, рекомендацій, які були висловлені, обґрунтовані вченими в теорії радянського земельного права щодо права виключної державної власності на землю, права землекористування, охорони і раціонального використання земель, державного управління у сфері регулювання земельних відносин, юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства; в) проведення порівняльно-правового аналізу здійснення права власності на землю у державах з різними правовими системами з врахуванням сучасних інтеграційних процесів адаптації законодавства України до правової системи Європейськоо Союзу та приєднання України до Світової організації торгівлі.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Права власності громадян на земельні ділянки,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Права власності громадян на земельні ділянки


Порівняльний аналіз психологічної готовності дитини до школи у сім'ях з різним стилем батьківського ставлення

1.1. Сім'я як фактор виховання

Родина - мала (первинна) група, яка складається з осіб, зв'язаних двома типами відносин: шлюбу й споріднення, яка забезпечує людині емоційну стабільність, безпеку й особистісний ріст [4, с. 397].

Родину можна розглядати в якості моделі й форми базового життєвого тренінгу особистості. Соціалізація в родині відбувається по двом паралельним напрямкам:

  • у результаті цілеспрямованого процесу виховання;
  • за механізмом соціального виховання.

Вивченню впливу стилю батьківської поведінки на соціальний розвиток дітей присвячена безліч досліджень. Наприклад, у процесі одного з них було виділено три групи дітей. Першу групу склали діти, у яких відзначався високий рівень незалежності, зрілості, упевненості в собі, активності, стриманості, допитливості, дружелюбності й уміння розбиратися в навколишньому оточенні (модель І).

Другу групу утворювали діти, недостатньо певені у собі, замкнені й недовірливі (модель ІІ).

Третю групу склали діти, які найменше були впевнені в собі, не проявляли допитливості, не вміли стримувати себе (модель ІІІ) [2, 192-193].

Говорячи про функції родини, слід пам'ятати, що мова йде про соціальні результати життєдіяльності мільйонів родин, які виявляються на рівні суспільства, мають загальнозначущі наслідки й характеризують роль родини як соціального інституту серед інших інститутів суспільства. Важливо підкреслити, що це - функції суспільства, як би закріплені за спеціалізованими на їхнім виконанні інститутами, і тому в кожного з інститутів є функції, що визначають унікальність, профіль даного інституту, і функції, які супроводжують дію основних [1, с. 67].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
000,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

000


Психологічні ігри учнів як чинник комунікативних деструкцій у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи

1.1. Значення спілкування у процесі розвитку особистості старших школярів

Спілкування у юнацькому віці відбувається насамперед у трьох основних напрямках: спілкування із однолітками, спілкування із дорослими, інтимне спілкування.

Спілкування з однолітками виконує певні психологічні функції. По-перше, спілкування з однолітками є дуже важливим і специфічним каналом інформації; за допомогою нього підлітки і юнаки дізнаються про багато необхідних речей, про які дорослі їм не розповідають. По-друге, це особливий вид діяльності і міжособистісних відносин, що сприяє формуванню навичок соціальної взаємодії, вміння підкорюватись колективній дисципліні і в той же час відстоювати свої права, співвідносити особисті інтереси з суспільними. По-третє, це специфічний вид емоційного контакту. Усвідомлення групової приналежності, солідарності, товариської взаємодопомоги не лише полегшує підлітку автономізацію від світу дорослих, але й дарує йому почуття емоційної захищеності й стабільності [28, с.88].

Мотивами неформального спілкування у парі і в групі є пошук найсприятливіших психологічних умов для комунікативної взаємодії, очікування співчуття і співпереживання, потреба у щирості та єдності у поглядах, самовираженні. Однак юнацька комунікативність часто буває егоцентричною, оскільки потреба у самовияві, розкритті своїх переживань домінує над інтересом до почуттів і переживань іншого, що зумовлює взаємну напруженість у стосунках, невдоволеність ними [11, 209]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Психологічні ігри учнів як чинник комунікативних деструкцій у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи.

Важливим аспектом спілкування із однолітками є прагнення старшокласників до того, щоб їх сприймали саме такими, якими вони себе вбачають, тому участь у неформальних молодіжних течіях, неформальних мікрогрупах вважається одним із способів задоволення особливостей цих потреб.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Психологічні ігри учнів як чинник комунікативних деструкцій у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Психологічні ігри учнів як чинник комунікативних деструкцій у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи


Фінансова стратегія підприємств. Етапи реалізації фінансової стратегії

1.1. Сутність фінансової стратегії

Фінансова стратегія - це генеральний план дій по забезпеченню підприємства фінансовими ресурсами та їх використанню. Вона поєднує питання теорії та практики планування та формування фінансових ресурсів, завдяки цьому забезпечується фінансова стабільність підприємства в ринкових умовах господарювання.

І. А. Бланк трактує поняття фінансової стратегії, як «Фінансова стратегія підприємства являє собою систему довгострокових цілей фінансової діяльності підприємства, що визнаються його фінансовою ідеологією і найбільш ефективними шляхами досягнення» [2, с. 101].

Фінансова стратегія є складовою загальної стратегії підприємства, що показано на рис. 1.1.

Основна мета загальної стратегії — забезпечення стабільно високих темпів економічного розвитку та зміцнення конкурентної позиції підприємства. Разом з тим мета фінансової стратегії підпорядковується загальній меті підприємства. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Фінансова стратегія підприємств. Етапи реалізації фінансової стратегі.

Першочерговим завданням підприємства є розвиток здорової конкуренції, що визначається в процесі розроблення виробничої та маркетингової стратегій. Відповідно загальна стратегія ґрунтується на врахуванні можливостей збільшення конкурентних переваг підприємства. При цьому фінансова стратегія спрямовується на забезпечення самофінансування підприємства, що може досягатися в контексті ефективного управління капіталом, активами, прибутком, інвестиціями тощо. Таким чином, формування стратегічних цілей орієнтовано на нагромадження капіталу підприємства, достатнього для фінансування його розширеного відтворення [5, с. 10].

Фінансова стратегія узгоджується із загальною стратегією підприємства та є чинником забезпечення його ефективного функціонування і фінансового розвитку в майбутньому.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Фінансова стратегія підприємств. Етапи реалізації фінансової стратегі,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Фінансова стратегія підприємств. Етапи реалізації фінансової стратегі


Лізинг і його роль в формуванні основних засобів підприємства

1.1. Сутність та завдання лізингу

Іншомовне слово лізинг (leasing) з'явилося задовго до того, як його почали вивчати в наукових працях і використовувати на практиці в Україні. Походить воно від іншого, ширше застосовуваного англійського слова lease, що перекладається як "оренда". Українське "лізинг" - це не переклад і навіть не буквальне відтворення англійського написання, а звукова копія. Воно виникло через відсутність дослівного перекладу й через те, що не було знайдено придатного синоніма. В Україні слово “лізинг” з’явилось, як і деякі інші нові слова, які відображають складні процеси, що не використовувались в українській економіці раніше, наприклад толінг, франчайзинг, андеррайтинг, аутсорсинг [7].

По суті лізинг – це комплекс економічних та майнових відносин, що виникають у зв'язку з придбанням у власність майна та наступної його передачі в тимчасове користування за певну плату. Суть лізингу полягає в тому, що прибуток компанії приносить не право власності на майно, а право користування цим майном. Лізинг не потребує термінового початку платежів, що дозволить без різкого фінансового навантаження оновити виробничі фонди лізингоодержувача, придбати дороге обладнання та користуватись ним, а для виробника забезпечує сталий рух коштів від реалізації.

Досліджуючи лізинг як явище, потрібно також звернути увагу на те, що для організації цілеспрямованої практичної роботи щодо освоєння лізингових відносин велике значення має правильне визначення можливих видів і способів їх здійснення. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Лізинг і його роль в формуванні основних засобів підприємства.

Основними видами лізингу, які розрізняють у всіх країнах, є фінансовий та оперативний ("операційний" або ще "сервісний"). В Україні визначення цих видів ускладнюється низкою причин, таких, як: термінологічна невизначеність, котра обтяжується протиріччями законодавчих актів; пряме запозичення світового досвіду; природна гнучкість лізингового договору, що може містити різного роду винятки, тим самим відрізняючи оперативний лізинг від фінансового, причому не прирівнюючи ці види один до одного.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Лізинг і його роль в формуванні основних засобів підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Лізинг і його роль в формуванні основних засобів підприємства


Система работы с клиентами. Понятие системы работы с клиентами

1.1. Уточнение основных понятий исследования системы работы с клиентами

Развитие рынка означает необходимость сотрудничества с постоянными клиентами. Психологическая тонкость состоит в том, чтобы научить менеджера почувствовать ту грань, за которой клиент становится постоянным. Индивидуальные особенности мы предлагаем рассматривать как главный источник повышения рентабельности программ стимулирования клиентов.

Развитие рынка означает необходимость сотрудничества с постоянными клиентами. А.И. Пригожин выдвигает требование поддержания и расширения клиентской базы как на важнейший показатель развития организации. Уже никому не придется убеждать руководителей компании, что времена «разовых контактов» для Украины прошли. Однако рядовые сотрудники не всегда осознают, насколько утратили актуальность «прописные истины» стихийной торговли. Стремясь привлечь клиента и заключить сделку, менеджеры часто склонны приукрашивать действительность, что в дальнейшем необратимо скажется на репутации компании, а это означает новые расходы на рекламу, продвижение, привлечение и др. Очевидно, что для организации выгоднее один раз привлечь клиента и дальше его развивать. Это означает, минимум - выстраивать нужный контекст отношений, а максимум - извлекать из этих отношений все больше прибыли [24, 46]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Система работы с клиентами. Понятие системы работы с клиентами.

Клиентская база - это и целеустремленность усилий, и возможность планирования и, как результат - большая отдача от вложенных средств.

Вопросы формирования клиентской базы, т.е. первоначального привлечения клиентов, как правило, решает менеджер, хотя все большую роль в этом процессе начинают играть и психологи. «Традиционно психологическим» остается вопрос разъяснения психологических аспектов взаимодействия с клиентами и обучения основам коммуникативной компетентности сотрудников фронт-офиса организации.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Система работы с клиентами. Понятие системы работы с клиентами,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Система работы с клиентами. Понятие системы работы с клиентами


Сбалансированная система стимулирования персонала

1.1. Уточнение понятий исследования сбалансированной системы стимулирования персонала

Глубокие изменения в структуре и качестве рабочей силы, в содержании труда, исчерпание резервов роста эффективности труда за счет возможностей персонала требуют нетрадиционных подходов к стимулированию мотивации труда. При этом задача состоит в приведении в
действие возможностей работника, связанных с его мастерством, образованием и профессиональной подготовкой, развитием трудового потенциала, стремлением к творчеству и самореализации.

Итак, чтобы глубоко понимать поведение работников и влиять на нее должным образом, менеджерам отечественных предприятий нужно владеть теорией и методами мотивации в полном объеме, уметь определять причины низкой производительности труда и эффективно мотивировать сотрудников к ее повышению [14, 25].

Стимулирование труда является основой мотивации трудовой активности человека. Целенаправленное применение по отношению к человеку стимулов для воздействия на его усилия, старания, Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Сбалансированная система стимулирования персонала.

настойчивость, добросовестность, целеустремленность в деле решения задач, стоящих перед предприятием, и включения соответствующих мотивов называется стимулированием.

Стимулирование труда выполняет экономическую, социальную и нравственную функции.

Стимулирование может быть как внешним, так и внутренним. Приемы же стимулирования (внутреннего стимулирования) включают самоубеждение, самовнушение и самоодобрение.

Стимулирование можно классифицировать по двум видам:

  1. материальное;

2) нематериальное [23, 77].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Сбалансированная система стимулирования персонала,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Сбалансированная система стимулирования персонала


Выставочная деятельность в системе формирования имиджа организации

1.1. Сущность выставочной деятельности в системе формированиия имиджа организации

Необходимость разъяснений по поводу многих видов продукции возрастает, разнообразие выбора усложняет принятие решений. Виртуальное общение пока не в состоянии заменить реальное. Поэтому традиционная форма участников выставочного процесса будет актуальна многие годы, так как потребитель заинтересован увидеть продукцию в действии либо иметь возможность ее потрогать. Должны завязываться и поддерживаться контакты, и лучшее для этого место – торговые ярмарки или выставки. Мощная конкуренция во многих областях наиболее наглядно проявляется на специализированных международных выставках, где порою представлен весь мировой рынок. Поэтому столь очевидна необходимость тщательной подготовки к участию в выставке [26, 47]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Выставочная деятельность в системе формирования имиджа организаци.

Во всем мире ярмарки, выставки, презентации и сопровождающие их мероприятия (семинары, симпозиумы) фактически играют роль двигателя экономики, катализатора технического и коммерческого прогресса. Радикально меняются подходы к выставочному бизнесу. Выставочные мероприятия стали сегодня полноправными участниками глобального экономического развития любой страны, континентов, всего мира. Без преувеличения можно сказать, что в совокупности эти мероприятия представляют собой третье крупнейшее средство массовой информации после прессы, радио и телевидения, а для малых и средних предприятий служат важнейшим средством обеспечения их доступа к рынкам. Для осуществления торговли информация столь же важна, сколь и сам товар [28, 114].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Выставочная деятельность в системе формирования имиджа организаци,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Выставочная деятельность в системе формирования имиджа организаци


Правові засади господарської діяльності в нафтогазовій галузі

1.1. Зміст та характеристика нафтогазового комплексу України

Системні дослідження засвідчили, що успішна реалізація доктрини й завдань сталого розвитку можлива лише за умов надійного забезпечення енергетичних потреб промислових комплексів і населення країн. Водночас серед найважливіших глобальних проблем, які постали на початку XXI століття перед цивілізацією, є забезпечення енергією.

За даними Організації Об'єднаних Націй, на сьогодні 1,6 мільярда людей мають обмежений доступ до електропостачання та 2,4 мільярда - до сучасних видів пального для приготування їжі та обігріву помешкань. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Правові засади господарської діяльності в нафтогазовій галузі.

Виникнення цієї проблеми зумовлене тим, що людство володіє вкрай обмеженою кількістю енергетичних технологій. Вони є недостатньо ефективними і тому не можуть задовольняти зростаючих енергетичних потреб, а невпинне збільшення обсягів споживання традиційних паливно-енерге- тичних ресурсів дійшло до межі, за якою настає вичерпання.

Нафтогазовий ринок, як і всі інші ринки, формується під впливом глобальних перетворень в економіці, які зумовлюють інституційні зміни на ньому. Нафтогазові підприємства працюють в умовах жорсткої конкуренції на світовому ринку, який характеризується високими темпами інсти- туційних перетворень (перерозподіл власності, боротьба за нові ринки, реструктуризація бізнесу, інтеграційні процеси, "промисловий шпіонаж" тощо), що висуває особливі вимоги до забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Водночас, кризова ситуація в економіці призвела до кризи в інвестиційній сфері підприємств: відсутні кошти для модернізації виробництва, пошуку та освоєння нових родовищ, вирішення проблем соціальної сфери, що спричиняє не конкурентоспроможність суб'єктів ринку [1, с. 25-31]. Щоб досягти конкурентних переваг, компанії об'єднуються (або поглинають інші компанії), шукаючи нові підходи до побудови систем та організаційних структур управління. На енергетичному ринку найбільш представлені міжнародні інтегровані структури -
транснаціональні компанії, які, маючи центральні офіси в розвинених країнах, здійснюють виробництво в інших, багатих на вуглеводні, країнах, визначаючи тим самим розвиток певних територій та галузей виробництва.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Правові засади господарської діяльності в нафтогазовій галузі,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Правові засади господарської діяльності в нафтогазовій галузі