ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Необоротні активи. Управління необоротними активамиНеоборотні активи. Управління необоротними активами

Необоротні активи. Управління необоротними активами1.1. Суть необоротних активів

Необоротні активи - це матеріальні та нематеріальні ресурси, які належать установі та забезпечують її функціонування і строк корисної експлуатації яких, як очікується, становить більше одного року. (ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ (п.1.) України від 08.08.2005 № 137). Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Необоротні активи. Управління необоротними активами.

Необоротні активи - основні засоби (необоротні матеріальні активи) та нематеріальні активи. (ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів комерційних банків України (Інструкція, розд.І, п.2) N 475 від 11.12.2000 ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 480 від 20.12.2005 )).

Необоротні активи - матеріальні та нематеріальні ресурси, які належать підприємству та забезпечують його функціонування, строк корисної експлуатації яких становить більше одного року або операційного циклу, якщо він більший ніж рік [5, с.34]. (ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ НАКАЗ Про Положення про порядок віднесення майна до такого, що включається до складу цілісних майнових комплексів державних підприємств, які не підлягають приватизації (Положення, п.1.1) № 222 від 01.08.2002).

Необоротні активи - будинки та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади та інвентар, робочі і продуктивні тварини, багаторічні насадження, інші основні засоби (крім земельних ділянок та капітальних витрат на поліпшення земель), експонати зоопарків, виставок, бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, білизна, постільні речі, одяг та взуття, тимчасові нетитульні споруди, природні ресурси, інвентарна тара, матеріали довготривалого використання для наукових цілей, авторські та суміжні з ними права, інші нематеріальні активи. (ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ (Типова інструкція, п.2) N 142/181 від 10.08.2001).

Необоротні активи - всі активи, що не є оборотними. (МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" (п.4) № 353 від 05.03.2008).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Необоротні активи. Управління необоротними активами,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Необоротні активи. Управління необоротними активами


Управління транспортом м. Київ. Основні методи управління транспортом міста

1.1. Сутність управління транспортом

В умовах зростання у великих містах України обсягів пасажирських перевезень і розвитку конкуренції між транспортними підприємствами актуальною проблемою стає удосконалення системи управління транспортними процесами. Вирішення завдання підвищення якості транспортного обслуговування жителів міст і ресурсозбереження на транспорті вимагає створення систем управління з адаптивними властивостями, що передбачає реалізацію принципу відповідності пропозиції потребам у транспортних послугах, врахування зовнішніх і внутрішніх умов функціонування транспортної системи міста.

Система управління – сукупність технологічного об'єкта управління (ТОУ) й управляючої системи, дія якої спрямована на підтримку або поліпшення роботи об'єкта управління (рис. 1.1).

Явище реального світу, назване технологічним об'єктом управління, розглядається шляхом завдання взаємозв'язку між зовнішніми впливами й характеристиками стану явища. Перші йменуються входами, другі – виходами об'єкта. Частина входів передбачається керованими, частина - некерованими збурюваннями. Формальний опис зв'язку між входами й виходами називається математичною моделлю об'єкта управління. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Управління транспортом м. Київ. Основні методи управління транспортом міст.

Технологічний об'єкт управління являє собою сукупність основного технологічного устаткування і інструкцій, відповідно до яких виконується технологічний процес. Наприклад, якщо розглядається система управління маршрутом міських пасажирських перевезень, то технологічним об'єктом управління буде сукупність траси маршруту, транспортних засобів, що працюють на маршруті, і інструкцій, відповідно до яких виконується транспортний процес - «Правила дорожнього руху», Інструкція з експлуатації даного виду транспорту й інші нормативні документи.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Управління транспортом м. Київ. Основні методи управління транспортом міст,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Управління транспортом м. Київ. Основні методи управління транспортом міст


Монотонність праці та шляхи підвищення змістовності праці

РОЗДІЛ І. СУТНІСТЬ, ВИДИ І КРИТЕРІЇ МОНОТОННОСТІ ПРАЦІ

Фундаментальними закономірностями економічного життя людства є поступальний розвиток суспільного виробництва, його постійне вдосконалення, засноване на прогресі науки і техніки [2, с. 78].

Зрушення у змісті праці під впливом науково-технічної революції стосуються всіх її елементів. Так, автоматизація та комп'ютеризація суттєво розширюють виробничі можливості працівників, підвищують плідність їх зусиль, тобто відбувається розвиток продуктивної сили праці.

Під впливом НТР зміст праці модифікується, що проявляється також у зміні функцій праці: прості функції спеціалізованої праці замінюються комплексом нових, складніших функцій з управління, контролю, програмування автоматизованих систем і роботизованого виробництва[2, с. 81].

Під впливом науково-технічної революції також змінюється і характер праці людини, оскільки праця є не лише природним, а й суспільним явищем [2, с. 85]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Монотонність праці та шляхи підвищення змістовності праці.

Важливим мотивом високопродуктивної праці є змістовна робота, яка стимулює творчу активність та ініціативу працівника, розвиває його фізіологічний та інтелектуальний потенціал. Раціональний поділ праці забезпечує високий рівень спеціалізації і сприяє підвищенню продуктивності праці, оскільки:
- у працівників формуються і закріплюються трудові навички внаслідок вправ, виключаються зайві рухи, зменшуються затрати енергії;
- встановлюється чіткий ритм, який активізує нервову діяльність, а через неї діяльність усіх органів і систем працівника;
- забезпечується раціональна організація робочих місць відповідно до послідовності виконання трудових операцій;
- забезпечується автоматична подача деталей і заготовок на
кожне робоче місце, що зменшує час на допоміжні роботи;
- створюється можливість підбирати персонал з урахуванням індивідуальних здібностей;
- скорочується період виробничого навчання в зв’язку з простотою виконуваних операцій.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Монотонність праці та шляхи підвищення змістовності праці,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Монотонність праці та шляхи підвищення змістовності праці


Аналiз альтернативних транспортних засобiв перевезення пошти

1.1. Магістральні перевезення

Сфера зв'язку є особливо важливою у забезпеченні функціонування економічної, соціальної та іншої сфер суспільства, що обумовлює особливу значущість (економічну, соціальну) послуг зв'язку.

Поштовий зв'язок мае завданням приймання, оброблення, перевезення і доставку письмових відправлень, матеріальних цінностей, виконання доручень фізичних і юридичних осіб щодо грошових переказів, банківських операцій. Спеціальний зв'язок забезпечує інтереси держави, урядових підрозділів у сфері зв'язку. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Аналiз альтернативних транспортних засобiв перевезення пошти.

Послуги поштового зв'язку е продуктом (результатом) діяльності оператора поштового зв'язку з приймання, оброблення, перевезення та доставки (вручения) поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій, спрямований на задоволення потреб користувачів. Систему послуг поштового зв 'язку утворюютъ:
- поштові відправлення: листи, поштові картки, бандеролі, секограми, дрібні пакети, міжнародні поштові відправлення з оголошеною цінністю, посилки, прямі контейнери та ін.;
- поштовий зв'язок: приймання, оброблення, перевезення і доставка (вручения) поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій;
- приймання поштового відправлення (поштового переказу): оформления поштового відправлення (поштового переказу), що подається відправником для пересилання.

Оператори поштового зв’язку самостійно визначають перелік послуг поштового зв’язку, що надаються об’єктами поштового зв’язку з урахуванням попиту на них і замовлень держави, а також відповідно до нормативів, затверджених в установленому законодавством порядку. Національний оператор поштового зв’язку забезпечує надання універсальних послуг на всій території України, зокрема пересилання поштових карток, листів, бандеролей, секограм, посилок без оголошеної цінності масою до 10 кілограмів.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Аналiз альтернативних транспортних засобiв перевезення пошти,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Аналiз альтернативних транспортних засобiв перевезення пошти


Звіт з проходження практики ВТБ-банк

Розділ 1. Організаційна та економічна характеристика ПАТ «ВТБ Банк»

Публічне Акціонерне Товариство «ВТБ Банк» розташований за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченко /вул. Пушкінська №8/26. Банк створений згідно із законодавством України у формі публічного акціонерного товариства, є юридичною особою та проводить банківську діяльність згідно отриманої ліцензії і дозволів, а також з додержанням положень облікової політики Банку [20].

Згідно рішення загальних зборів учасників (акціонерів) (Протокол від 16.07.2010 року № 54) змінено назву Відкрите акціонерне товариство ВТБ Банк на Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк».

ВТБ сьогодні – це російський банк, який побудував міжнародну фінансову групу. Група ВТБ володіє унікальною для російських банків міжнародною мережею, яка налічує більше 30 банків і фінансових компаній в 19 країнах світу. ВТБ надає своїм клієнтам комплексне обслуговування в країнах СНД, Європи, Азії і Африки. На російському банківському ринку група ВТБ займає друге місце за всіма основними показниками [20].

До групи ВТБ входять наступні банки: ВТБ (ВАТ), ВТБ 24 (ЗАТ), ВАТ «ТрансКредитБанк», ВАТ «Банк Москви»; та компанії: ВАТ «ВТБ-Лізинг», ЗАТ «ВТБ-Девелопмент», ЗАТ «ВТБ Капітал Управління Активами», ЗАТ ВТБ Реєстратор, ЗАТ ВТБ Спеціалізований депозитарій, ТОВ «МультиКарта», ЗАТ «Холдинг ВТБ Капітал», ТОВ СК «ВТБ Страхування», НПФ ВТБ Пенсійний фонд, ЗАТ ВТБ Борговий центр, ТОВ ВТБ Пенсійний адміністратор, ТОВ ВТБ Факторинг, ТОВ ВТБ Нерухомість. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Звіт з проходження практики ВТБ-банк.

В 2005 році ЗАТ "Зовнішторгбанк (Україна)" отримав ліцензію на здійснення банківської діяльності. В 2006 році ВАТ Банк ВТБ (Росія) придбав 98% АКБ "Мрія". 2007 рік - АКБ "Мрія" перейменовано у ВАТ ВТБ Банк. ЗАТ "Зовнішторгбанк (Україна)" приєднаний до ВАТ ВТБ Банк на правах філії. В 2008 році статутний капітал ВАТ ВТБ Банк збільшено в 3,4 рази до 2,16 млрд грн. Банк отримав статус принципового члена міжнародних платіжних систем Visa International і MasterCard WorldWide.

ВТБ Банк визнаний переможцем в міжнародному конкурсі "MasterCard Банк року 2008» в номінації «найдинамічніший банк року". В 2009 році ВТБ Банк почав здійснювати операції з банківськими металами. За підсумками року портфель коштів населення в банку виріс майже на 100% - на суму близько 1,5 млрд грн. [20].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Звіт з проходження практики ВТБ-банк,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Звіт з проходження практики ВТБ-банк


Особливості соціалізації осіб з обмеженими можливостями через спорт в Україні

1.1. Загальне поняття процесу соціалізації

Соціалізація (від лат. socіalіs - суспільний) - процес розвитку особистості, засвоєння індивідом мови, соціальних цінностей і досвіду (норм, установок, зразків поведінки), культури, властивих даному суспільству, соціальній спільності, групі, відтворення й збагачення їм соціальних зв'язків і соціального досвіду [16].

У гуманітарні науки термін «соціалізація» прийшов з політекономії, де його первісним значенням було «усуспільнення» землі, засобів виробництва й т.п. Автором терміна «соціалізація» стосовно до людині, мабуть, є американський соціолог Ф.Г. Гіддингс, який в 1887 г. у книзі «Теорія соціалізації» ужив його в значенні, близькому до сучасного, - «розвиток соціальної природи або характеру індивіда, підготовка людського матеріалу до соціального життя» [18]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Особливості соціалізації осіб з обмеженими можливостями через спорт в Україн.

Процес соціалізації – це процес взаємодії особистості та суспільства. Людина є і об’єктом (тому що випробовує на собі вплив з боку суспільства, різних соціальних інститутів тощо), і суб’єктом (тому що вона ставить перед собою певну мету та обирає засоби для її досягнення) процесу соціалізації [8].

Що стосується діяльності, то протягом всього процесу соціалізації індивід має справу з розширенням «каталогу» діяльностей [14], тобто освоєнням все нових і нових видів діяльності. При цьому відбувається ще три надзвичайно важливі процеси. По-перше, це орієнтування в системі зв'язків, присутніх у кожному виді діяльності і між її різними видами. Можна було б назвати продукт такої орієнтації особистісним вибором діяльності. Як наслідок виникає і другий процес – концентрація навколо головного, зосередження уваги на ньому і підпорядкування йому всіх інших діяльностей. Нарешті, третій процес – це освоєння в ході діяльності нових ролей [13].

Явище соціалізації вивчалось багатьма вченими з позицій різних соціально-психологічних парадигм і розглянуто нами раніше. У найпоширенішому визначенні соціалізація особистості пов’язується з досвідом життєдіяльності її у суспільстві, з гармонізацією її з соціальним середовищем.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Особливості соціалізації осіб з обмеженими можливостями через спорт в Україн,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Особливості соціалізації осіб з обмеженими можливостями через спорт в Україн


Трансформация традиционного литературного образа в прозе Кржижановского

РАЗДЕЛ 1. Литературная ценность произведения «Возвращение Мюнхгаузена» С. Д. Кржижановского

Творчество писателя неслучайно называют «постскриптумом ко всему корпусу литературы и философии» [10].

Формула жизни и творчества Сигизмунда Кржижановского определена в первой «Записной тетради»: «Я выбрал: лучше сознательно не быть, чем быть, но не сознавать» [9, с. 112]. По всей вероятности,

это написано в начале 1930-х годов, когда современники в подавляющем большинстве предпочли иной принцип: «сознательно» быть и сознавать; принцип компромисса, оправдываемый - в лучшем случае - народническим комплексом. Естественно, значительное количество сознательно было и не сознавало, т.е. растворилось в господствующей идеологии, служило ей верой и правдой. Линия жизни Кржижановского - линия аутсайдера, маргинала: «Я живу на полях книги, называемой: «Общество», - фиксирует он в тех же «Записных тетрадях». Бытовая форма аутсайдерства провозглашена в комедии «Поп и поручик», герой которой пьянство объясняет «трезвым отношением к действительности». Впрочем, «сознательно не быть» для Кржижановского означало работать не на быт, а на бытие: «Всю мою трудную жизнь я был литературным небытием, честно работающим на бытие». Когда же и литературное аутсайдерство (1940-е) становится невозможным, Кржижановский уходит из литературы; но уже 1930-е - годы постепенного сворачивания творчества; во всяком случае, они несопосавимы по интенсивности с 1920-ми. Кржижановскому не могла бытьне близкой сентенция Микеланджело - Тютчева: «Не жить, не чувствовать - удел завидный... / Отрадней спать, отрадней камнем быть» [13, с. 202]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Трансформация традиционного литературного образа в прозе Кржижановского.

Творчество Кржижановского, прежде всего его романы и новеллы, советскому режиму оппозиционны не только по идеологии, но и по структуре - рационально-логическим развертыванием повествования, восходящим к свифтовской «Сказке о бочке», гротеском и постоянной «нонсенсной» игрой, иносказательно-условными конструкциями художественных миров, как бы уходящими за пределы советской повседневности, напряженной пристрастностью к метафизической проблематике, трагедийными конфликтами, одним словом, неприятием не только исторической современности

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Трансформация традиционного литературного образа в прозе Кржижановского,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Трансформация традиционного литературного образа в прозе Кржижановского


Теоретические основы управления кредитным риском банка

1.1 Понятие кредитного риска и его место в системе банковских рисков

Понятие «риск» в экономической литературе употребляется довольно часто и носит многогранный характер. Одно из определений характеризует риск как вероятность того, что ожидаемое событие не произойдет или произойдет с определенными отклонениями, наконец, приведет к нежелательным последствиям. Что касается более конкретных определений риска, то они зависят от отрасли экономики.

Банковской деятельности присущ широкий спектр рисков, связанных как с внешней, так и внутренней средой. Риск с точки зрения банка - это потенциальная возможность недополучения доходов или уменьшения рыночной стоимости капитала банка вследствие неблагоприятного воздействия внешних или внутренних факторов. Такие убытки могут быть прямыми (потеря доходов или капитала) или косвенными (наложение ограничений на способность достигать своих бизнес-целей). Указанные ограничения сдерживают способность банка осуществлять свою текущую деятельность или использовать возможности для расширения бизнеса.[5, c. 56]

Риск с точки зрения Национального банка - это вероятность того, что события, ожидаемые или неожиданные, могут иметь негативное влияние на капитал и / или поступления банка.

Одной из самых прибыльных операций коммерческого банка является кредитование. Но всегда рядом с большими доходами находятся большие риски, связанные с утратой или недополучением этих доходов. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Теоретические основы управления кредитным риском банка.

Один из важнейших принципов банковского кредитования заключается в возвращении предоставленного кредита в четко оговоренные сроки. Соблюдение этого принципа является залогом успешной деятельности банка. Совершенно очевидно, что при предоставлении кредита перед банком встает проблема неопределенности того, будет ли оно возвращено вовремя и более того, будет ли оно возвращено вообще. Отсюда следует, что основной задачей банка при предоставлении займа является превращение неопределенности в риск и его детальный анализ.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Теоретические основы управления кредитным риском банка,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Теоретические основы управления кредитным риском банка


Політичні системи країн Балтії. Cтaн тa пеpcпективи pозвитку політичних cиcтем

1. ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОЇ CИCТЕМИ

Починaючи з 50-х pоків ХХ cт., у політичній нaуці шиpоко pозповcюджуєтьcя поняття політичнa cиcтемa. Caмa появa теpмінa відобpaжaє cеpйозні зміни, що cтaлиcя в політичній cфеpі, політичних відноcинaх, політичних явищaх. До політичних відноcин включено бaгaто cуб’єктів. Cуб’єкти політики є індивідуaльні тa колективні, інcтитуційно, оpгaнізaційно офоpмлені і неінcтитуційні, aле вcі вони взaємозв’язaні і cтвоpюють cтійку, ціліcну cукупніcть відноcин – політичну cиcтему.

Поняття «cиcтемa» виcтупaє ключовим і для pозуміння політики в cучacному cвіті. Влacне, й політологія визнaчaєтьcя caме як нaукa пpо cутніcть, фоpми й зaкономіpноcті виникнення, функціонувaння і pозвитку політичних cиcтем.

Теpмін «cиcтемa» був уведений у нaуковий обіг aвcтpійcьким біологом Людвігом фон Беpтaлaнфі в межaх пеpшої в іcтоpії нaукової думки cиcтемної концепції – «Зaгaльної теоpії cиcтем». У дaній теоpії вчений визнaчив cиcтему як певну ціліcніcть, що cклaдaєтьcя із взaємозaлежних елементів [12, c. 93].

Будь-якa ціліcніcть, що визнaчaєтьcя як cиcтемa, з позицій cиcтемного підходу повиннa володіти двомa оcновними влacтивоcтями: по-пеpше, cклaдaтиcя із cукупноcті взaємозaлежних чacтин, і, по-дpуге, відмежовувaтиcя від оточення, з яким взaємодіє. Тaке визнaчення дозволяє виділити безліч pізних cиcтем – від мехaнічних до екологічних і cоціaльних.

Поняття «cиcтемa» для pозгляду cуcпільcтвa і cуcпільних відноcин упеpше було зacтоcовaно aмеpикaнcьким cоціологом Т. Пapcонcом, який пpедcтaвив cуcпільcтво як взaємодію чотиpьох підcиcтем, що зaбезпечують його життєдіяльніcть: економічної, політичної, cоціaльної тa духовної.

Тaким чином, політичнa cиcтемa являє cобою окpемий вид cоціaльної cиcтеми (a caме тaкої, що пов'язaнa із пpийняттям влaдних pішень). Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Політичні системи країн Балтії. Cтaн тa пеpcпективи pозвитку політичних cиcтем.

Політичнa, як і економічнa, пpaвовa, духовнa, cоціaльно-клacовa cиcтеми, є підcиcтемою cуcпільcтвa. Якщо іcтотнa ознaкa економічної cиcтеми – влacніcть, пpaвової – пpaвові ноpми як pегулятоpи cуcпільного життя, духовної – фоpмувaння цінноcтей, відтвоpення оcобиcтоcті, aдеквaтної цим цінноcтям, то іcтотнa ознaкa політичної cиcтеми – це фоpмувaння тa здійcнення політичної, деpжaвної влaди. Caме влaдні відноcини хapaктеpизують політичну cиcтему.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Політичні системи країн Балтії. Cтaн тa пеpcпективи pозвитку політичних cиcтем,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Політичні системи країн Балтії. Cтaн тa пеpcпективи pозвитку політичних cиcтем


Розвиток альтернативної енергетики в Японії в умовах обмеженості ресурсів

1.1 Загальна характеристика альтернативної енергетики

Сьогодні став очевидним внесок людини у зміни клімату: останні дослідження копалин льодів показали, що концентрація вуглекислого газу в атмосфері в даний час досягла піку за останні 800 тис. років.

З урахуванням цих проблем звернення до альтернативної енергетики виглядає цілком логічно: навіть при тому, що зараз енергія, отримана з поновлюваних альтернативних джерел, в 2-5 разів дорожче отриманої за рахунок спалювання вуглеводнів, перспектива мати планету, нагрівається і в політичному, і у фізичному сенсі , нарешті підштовхнула політиків, насамперед у ЄС, до серйозних рішень. А на виборах в США взагалі переміг кандидат, який пообіцяв за рахунок об'ємних вливань в «зелену» економіку ліквідовувати безробіття і вивести країну з економічної кризи.

Альтернативна енергетика - сукупність перспективних способів отримання енергії, які поширені не так широко, як традиційні, проте представляють інтерес через вигідності їх використання при низькому ризику заподіяння шкоди навколишньому середовищу в районі.[2]

Розробок у галузі альтернативної енергетики величезна кількість. І все заради енергозбереження та енергоефективності. Вже в 1957 році Радянський Союз вивів на орбіту штучний супутник на сонячних батареях, що скоротило вартість однієї кіловат-години енергії. У середині вісімдесятих років. минулого століття в Каліфорнії встановлювалися вуличні ліхтарі, які протягом дня акумулювали сонячну енергію, на якій працювали у вечірні та нічні години. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Розвиток альтернативної енергетики в Японії в умовах обмеженості ресурсів.

У дев'яності проблема енергозбереження та енергоефективності встала як ніколи гостро. Ядерна енергетика ще не вичерпала свій потенціал, але стало очевидно, що ядерна енергетика не здатна вирішити всі потреби людства в дешевій енергії. У країнах Європи і США звернулися до ретельного вивчення проблеми сонячної енергії, загальною метою стало збільшення коефіцієнта корисної дії сонячних елементів і максимальне зниження вартості цього виду енергії. Як наслідок - безліч різних розробок, які, однак, до сих пір не отримали масового поширення через нерентабельність.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Розвиток альтернативної енергетики в Японії в умовах обмеженості ресурсів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Розвиток альтернативної енергетики в Японії в умовах обмеженості ресурсів


Українське питання напередодні Другої світової війни

1.1. Огляд вітчизняної та зарубіжної літератури

За часів радянської влади висвітлення теми відверто не підтримувалося, можливості її об’єктивного вивчення були вельми проблемними, про українське питання говорилося лише як про так зване і порушувалося воно виключно в контексті підступів міжнародного імперіалізму та реакційної діяльності українських буржуазних націоналістів.

Проте ця проблема досліджувалась А.Шлепаковим, Ю.Сливкою, А.Пушкашем, М.Швагуляком, П.Сардачуком, І.Попом та В.Ковалем, працям котрих були властиві ідеологічні штампи, що позначилось передусім на висвітленні політики Радянського Союзу та оцінці діяльності українських політичних партій і організацій. Разом з тим ряд аспектів розглядуваної проблеми в їх публікаціях було відтворено досить ґрунтовно і переконливо. Це стосується, головним чином, характеристики політики Німеччини та держав Західної Європи щодо України, позиції урядів Польщі, Угорщини та Румунії в розв’язанні українського питання не тільки з позиції зміцнення своєї влади в уже окупованих українських землях, але й щодо розширення експансії на Україну в процесі передбачуваного світового військового конфлікту. Важливо також підкреслити, що події навколо Карпатської України розглядалися не як локальне явище, а як загальноукраїнська і європейська проблема. Заслугою згаданих авторів є й те, що вони вперше залучили до наукового обігу документи і матеріали
зовнішньополітичних відомств Німеччини, Великої Британії, Чехословаччини, Польщі, Угорщини та інших країн. Тому ці праці не втратили свого значення.

З кінця 80-х — початку 90-х років почався якісно новий етап дослідження концептуальних проблем історії України, зокрема її ролі в міжнародних взаєминах, виявлена роль України як важливого фактора європейської політики [2, c. 121]. Позитивна роль в утвердженні такого погляду на події передодня Другої світової війни та місця української проблеми в міжнародних відносинах, зокрема в боротьбі за розподіл сфер впливу в Центральній Європі, належать публікаціям М.Гетьманчука, В.Коваля, М.Коваля, С.Кульчицького, Ю.Сливки, А.Трубайчука, М.Швагуляка. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Українське питання напередодні Другої світової війни.

Великий інтерес до досліджуваної проблеми виявляють учені української діаспори — П.Стерчо, М.Прокоп, Д.Злепко. Вагоме наукове значення мають книги В.Косика.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Українське питання напередодні Другої світової війни,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Українське питання напередодні Другої світової війни