ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Нецінова конкуренція та диференціація продукту в умовах ринкуНецінова конкуренція та диференціація продукту в умовах ринку

Нецінова конкуренція та диференціація продукту в умовах ринку1.1. Поняття монополістичної конкуренції

У багатьох галузях господарства товари, які випускаються фірмами, є диференційованими. З тієї чи іншої причини споживачі розглядають марку кожної фірми як таку, що відмінна від марок інших фірм.

Монополістична конкуренція – це тип ринку, на якому за умови неоднорідної пропозиції діє велика кількість невеликих постачальників при більшій кількості споживачів. Тобто, на відміну від досконалої конкуренції, при монополістичній конкуренції немає однорідності продукції, оскільки між продуктами окремих виробників існують деякі відмінності, що дозволяє фірмам здійснювати сегментацію ринку. Даний тип ринку поєднує в собі риси як конкурентного (багато виробників), так і монополістичного (наявність відмінностей у продукції) [4, С.26-30].

Розходження між монополістичною і чистою конкуренцією дуже значні. Для монополістичної конкуренції не потрібно наявності сотень або тисяч фірм, достатньо порівняно великого їх числа, скажемо 25, 35, 60 або 70.

Ринок з монополістичною конкуренцією має дві важливі особливості.

По-перше, фірми конкурують між собою, торгуючи диференційованими товарами, які можуть легко замінятися один одним, однак вони не є абсолютними замінниками. Інакше кажучи, перехресна еластичність попиту за ціною значна, проте не безмежна. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Нецінова конкуренція та диференціація продукту в умовах ринку.

По-друге, вхід на ринок і вихід з нього — вільні: для нових фірм з їх власними марками товару увійти до ринку нескладно і так само легко залишити ринок існуючим на ньому фірмам, товари яких стали неприбутковими.

З наявності такого числа фірм витікає декілька важливих ознак монополістичної конкуренції. По-перше, кожна фірма володіє щодо невеликою долею усього ринку, тому вона має дуже обмежений контроль над ринковою ціною. Крім того, наявність порівняно великої кількості фірм до того ж гарантує, що таємна змова, погоджені дії фірм із метою обмеження обсягу виробництв і штучного підвищення цін, майже неможливий. Нарешті, при численності фірм у галузі немає відчуття взаємної залежності між ними; кожна фірма визначає свою політику, не враховуючи можливу реакцію з боку конкуруючих із ній фірм. І це дуже прийнятий спосіб дії фірми в умовах ринку, на котрому її конкуренти дуже чисельні. Придбати курсову на тему - Нецінова конкуренція та диференціація продукту в умовах ринку, можна вже сьогодні!. Зрештою, збільшення продажів на 10 або 15 %, що фірма Х може здійснити шляхом зменшення ціни, поширюється настільки слабко на її 20, 40 або 60 конкурентів, що вплив на їхні продажі буде практично непримітним. Реакцію конкурентів можливо не враховувати, тому що вплив дій однієї фірми на кожного з її численних суперників настільки малий, що в цих конкурентів не буде причини реагувати на дії фірми.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Нецінова конкуренція та диференціація продукту в умовах ринку,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Нецінова конкуренція та диференціація продукту в умовах ринку


Тлумачення норм права. Види тлумачення правових норм


1. Загальна характеристика тлумачення норм права

Під терміном «тлумачення» найчастіше розуміється любий пізнавальний процес, спрямований на пояснення явищ природи або суспільних явищ. У більш вузькому змісті слова під тлумаченням розуміються пояснення виражень, формул/символів, тобто знаків природної або штучної мови. Терміном "тлумачення" позначається також сукупність значень (змістів), що надається знакам природної або штучної мови. Таким чином, під тлумаченням розуміється, з одного боку, визначений розумовий (пізнавальний) процес, спрямований на пояснення знакової системи, а з інший результат цього процесу, виражений у сукупності висловлень природної мови, що надає зазначеній системі визначене значення (зміст).

У юридичній науці й практику аналогічно вживається термін "тлумачення права (або закону)". І тут, з одного боку, під тлумаченням права розуміється визначений розумовий процес, спрямований на встановлення змісту норм права шляхом виявлення значень і значення термінів і виражень (знаків природної мови), закладених у нормативних актах. Таке розуміння тлумачення позначається звичайним шляхом вираження "з'ясування значення (змісту) норм права". Воно знаходить свою характеристику в сукупності засобів тлумачення. З іншого боку, під тлумаченням права (норм права, закону) розуміється результат розумового процесу (з'ясування), що фіксується в сукупності мовних висловлень, що відбивають зміст норм права.

Тлумаченні правової норми являє собою складне явище інтелектуально-вольового характеру, спрямоване на пізнання й пояснення змісту права з метою їх найбільше правильної реалізації [1, с. 445]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Тлумачення норм права. Види тлумачення правових норм.

Тлумачення є необхідним і дуже важливим елементом юридичної діяльності, хоча в багатьох випадках цей процес зовнішньо непомітний, оскільки відбувається найчастіше автоматично, як саме собою, що розуміється, без ясно вираженої цілі тлумачити словесне вираження правової норми. Це пояснюється тим, що, тлумачення нормативного акта звичайно, є не самоціллю, а лише засобом для того, щоб правильно зі знанням справи здійснювати правові норми в реальному житті, а також видавати підзаконні нормативні акти.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Тлумачення норм права. Види тлумачення правових норм,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Тлумачення норм права. Види тлумачення правових норм


Structural, semantic and functional types of English and Ukrainian phraseological units


План до курсової роботи:

Structural, semantic and functional types of English and Ukrainian phraseological units

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Structural, semantic and functional types of English and Ukrainian phraseological units,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Structural, functional, semantical classifications of English phraseological units

The vocabulary of a language is enriched not only by words but also by phraseological units. Phraseological units are word-groups that cannot be made in the process of speech, they exist in the language as ready-made units. They are compiled in special dictionaries. The same as words phraseological units express a single notion and are used in a sentence as one part of it. American and British lexicographers call such units «idioms». We can mention such dictionaries as: L.Smith «Words and Idioms», V.Collins «A Book of English Idioms» etc. In these dictionaries we can find words, peculiar in their semantics (idiomatic), side by side with word-groups and sentences. In these dictionaries they are arranged, as a rule, into different semantic groups.
Though there are differences in opinions, all linguists agree that phraseological units or idioms are probably “the most picturesque, colourful and expressive part of the language vocabulary, which reflect nation’s customs, traditions and prejudices, recollections of its past history, scraps of folk songs and fairy tales. But it is necessary to distinguish them from other words and phrases existing in the language”.
It would be interesting now to look at phraseological units from a different angle, namely: how are all these treasures of the language approached by the linguistic science? The very miscellaneous nature of these units suggests the first course of action: they must be sorted out and arranged in certain classes which possess identical characteristics.
Speaking about the definitions of phraseological unit we should but mention different approaches to this issue (see table 1.1.)


Актуальні питання забезпечення якості та переміщення через митний кордон України швейних виробів


План до курсової роботи:

Актуальні питання забезпечення якості та переміщення через митний кордон України швейних виробів

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Актуальні питання забезпечення якості та переміщення через митний кордон України швейних виробів,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Аналіз вітчизняного ринку швейних виробів в Україні


Українська легка промисловість з історичних позицій займала провідне місце у виробництві промислових товарів народного господарства. Саме в Україні була сконцентрована значна частка швейної промисловості. Україна була лідером з виготовлення верхнього одягу. Однак з набуттям незалежності України ситуація змінилася: виробництво швейних виробів зменшилось у декілька разів. Це зумовлено рядом причин:
– різким зниженням купівельної спроможності населення;
– неможливістю проведення ефективної реструктуризації підприємств та їх пристосування до діяльності у ринковому середовищі;
– негнучкістю великих швейних підприємств, що унеможливлює швидку переорієнтацію виробництва на випуск нової модної продукції;
– проблемою застарілого обладнання та технологій, що здебільшого є причиною високої енерго- та матеріаломісткості продукції, не конкурентоспроможності не лише на ринках розвинених країн, але й на ринках країн, що розвиваються;
– неможливістю міжгалузевих зв’язків та втратою сировинної бази [50, с. 52].
Аналіз статистичних показників показує, що протягом 2000–2004 рр. у діяльності підприємств швейної промисловості, що подолали кризу, пов’язану з переходом країни на ринкові відносини, спостерігаються позитивні тенденції. Однак у 2005–2009 рр. обсяги виробництва швейної продукції знижувалися. Найнижчого значення індекс обсягів швейного виробництва досяг у 2011 році і становив 72% до попереднього року. Аналогічні показники простежуються у легкій промисловості та промисловості загалом. Динаміку темпів зростання (спаду) обсягів виробництва одягу, виробництва хутра та виробів з хутра в Україні за 2007–2012 рр. зображено на рис. 1.1.


Аналiз зобов'язань банку на прикладі ПАТ КБ Приватбанк


План до курсової роботи:

Аналiз зобовязань банку на прикладі ПАТ КБ Приватбанк

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Аналiз зобовязань банку на прикладі ПАТ КБ Приватбанк,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Економічна сутність зобов’язань банку

Зобов’язання — це акумульовані банком кошти, які посідають важливе місце в структурі банківських ресурсів. У світовій банківській практиці всі зобов’язання за способом їх акумуляції поділяють на залучені (депозити) і позикові (кредити) кошти. Вони становлять собою тимчасово вільні кошти фізичних і юридичних осіб за відповідну плату, мобілізовані банком на певних умовах і на певний термін чи до запитання [16].

Збільшення частки термінових депозитів поліпшує ліквідність банку, але не сприяє підвищенню його прибутковості. Збільшення частки депозитів до запитання призводить до зворотних результатів. Особливу увагу потрібно звернути на депозити до запитання, які є найбільш дешевим видом ресурсів, але їх надмірна частка в загальній масі банківських ресурсів призводить до зниження ліквідності банку. З урахуванням світового досвіду їх частка не повинна перевищувати 30 % суми всіх залучених коштів.

Збільшення частки депозитів юридичних і фізичних осіб призводить до здешевлення ресурсної бази банку та підвищення прибутковості банківських операцій. Частка великих депозитів визначає стабільність ресурсної бази, оскільки вплив дострокового вилучення депозиту на ресурсну базу зростає зі збільшенням його розмірів. Підвищення частки великих депозитів знижує стабільність ресурсної бази банку .

Основними видами зобов’язань банків в Україні є депозити юридичних і фізичних осіб, а також міжбанківські кредити. Щоб у подальшому поліпшити свою діяльність банки повинні постій­но вживати заходи щодо збільшення обсягів залучених коштів (передусім — довгострокових зобов’язань юридичних і фізичних осіб), підтримання на належному рівні показників ліквідності


Аналiз практики управлiння прибутком пiдприємства


План до курсової роботи:

Аналiз практики управлiння прибутком пiдприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Аналiз практики управлiння прибутком пiдприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та класифікації прибутку підприємства

Прибуток – головна мета підприємницької діяльності, основний узагальнювальний показник фінансових результатів господарської діяльності підприємств усіх видів, незалежно від їх організаційно-правової форми. З огляду на важливу роль прибутку в економічному житті, необхідна повна ясність щодо його суті. Розглянемо думки різних авторів щодо цього визначення в табл.1.1.

Розглянувши таблицю, можна зробити висновок про неоднозначне трактування поняття прибутку та запропонувати власне визначення поняття: прибуток – головна мета підприємницької діяльності, основний узагальнювальний показник фінансових результатів господарської діяльності підприємств усіх видів, незалежно від їх організаційно-правової форми [8, с. 60].

Загалом, прибуток як економічний показник – це різниця між ціною реалізації та собівартістю продукції (товарів, послуг), між обсягом отриманого виторгу та сумою витрат на її виробництво та реалізацію. Прибуток характеризує кінцевий результат діяльності підприємства. Його одержання є обов’язковою умовою розширеного відтворення на підприємстві, забезпечення його самофінансування і зміцнення конкурентноздатності на ринку.

Розглянувши таблицю, можна зробити висновок про неоднозначне трактування поняття прибутку та запропонувати власне визначення поняття: прибуток – головна мета підприємницької діяльності, основний узагальнювальний показник фінансових результатів господарської діяльності підприємств усіх видів, незалежно від їх організаційно-правової форми [8, с. 60].


Анализ творчества группы Машина времени


План до курсової роботи:

Анализ творчества группы Машина времени

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Анализ творчества группы Машина времени,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Художественные краски в период «юности» группы

Появление советской рок-музыки естественным образом началось с заимствования готовых форм, но в силу языкового, культурного и политического барьеров глубокое осознание, адаптация этих форм к отечественной социокультурной ситуации начинается гораздо позже — лишь к концу 70-х гг. Творчество пионеров жанра, в том числе и «Машины времени», представляло собой воспроизведение произведений или западных исполнителей, или собственных подражательных опусов с макароническими текстами, которые по большей части были фонетической имитацией английской речи.

Первые авторы, создавшие полноценные поэтические тексты на родном языке в рамках начавшей складываться рок-эстетики, Андрей Макаревич ("Машина времени"), Константин Никольский, Алексей Романов ("Воскресение") появляются среди групп, использовавших английские и макаронические тексты. Их особая роль на фоне этой традиции была не очень заметна, тем более, что пение по-русски не отвечало ожиданиям публики.

Специфическая черта этих текстов — эскепистская установка, герметичность поэтического мира, который сводит к минимуму соприкосновение с жизненными реалиями. Эта установка приходит в первую очередь из "Системы" — советского варианта хиппистского движения. Огромную роль сыграла и лирическая струя в бардовской традиции. Вообще роль этого жанра в формировании рок-эстетики в Советском Союзе трудно переоценить. Фигура Макаревича дает представление о том, что бардовская традиция была в значительной степени колыбелью рок-поэзии.


Аналіз грошових потоків ТОВ"Буд-Вест"


План до курсової роботи:

Аналіз грошових потоків ТОВ«Буд-Вест»

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Аналіз грошових потоків ТОВ«Буд-Вест»,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ТОВ «Буд-Вест»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Буд-Вест» засноване на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 19 жовтня 1994 року (Протокол №1).

Юридична адреса підприємства: м. Миколаїв, вул. Сєрова 5/1.

Підприємство є юридичною особою і здійсню свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України та статутом. Підприємство має окремий баланс, розрахунковий рахунок в банку, печатку. ТОВ «Буд-Вест» має право укладати господарські договори з іншими організаціями, підприємствами, установами фізичними особами і захищати свої інтереси в арбітражному суді. Підприємство має право розпоряджатися майном, що знаходиться у нього на балансі, відповідно до мети і предмету своєї діяльності; здавати в оренду основні засоби, інструмент, приміщення; формувати фонди оплати праці; проводити розрахунки з постачальниками та замовниками; проводити операції купівлі-продажу.

Метою діяльності ТОВ «Буд-Вест» є виконання будівельних, будівельно-монтажних робіт капітального будівництва по монтажу зовнішніх мереж теплопостачання, газопостачання, трубопроводів пари і гарячої води, внутрішніх санітарно-технічних систем опалення, водопостачання, каналізації, газопостачання, систем кондиціонування повітря і вентиляції, пневмотранспортування, опалювальних котелень, реконструкція і капітальний ремонт промислових і інших об’єктів.

Діяльність підприємства також передбачає надання послуг механізмами та транспортами, ремонт і обслуговування усіх видів транспорту та інших видів транспорту, виготовлення трубних заготовок, внутрішніх санітарно-технічних систем, санвузлів, вузлів технологічних трубопроводів, металоконструкцій, повітропроводій, виконання робіт по ізоляції трубопроводів.


Аналіз небезпечних геологічних процесів та явищ на території України


План до курсової роботи:

Аналіз небезпечних геологічних процесів та явищ на території України

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Аналіз небезпечних геологічних процесів та явищ на території України,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та види небезпечних природних явищ та процесів в Україні

Розглядаючи тематику надзвичайних ситуацій та небезпечних процесів і явищ на території України, в першу чергу варто визначити, що саме ми розуміємо під небезпечними процесами та явищами, та які їхні прояви ми спостерігаємо в нашій країні.

Небезпечне природне явище — подія природного походження або результат діяльності природних процесів, які за своєю інтенсивністю, масштабом поширення і тривалістю можуть уражати людей, об'єкти економіки та довкілля [30].

Справжнім лихом є землетруси, повені, зсуви, селеві потоки, бурі, урагани, снігові заноси, лісові пожежі. Лише за останні 20 років вони забрали життя понад трьох мільйонів людей. За даними ООН, за цей період майже один мільярд жителів нашої планети зазнали шкоди від стихійних лих.

На території України можливе виникнення практично всього спектра небезпечних природних явищ і процесів геологічного, гідрогеологічного та метеорологічного походження.

Згідно з даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, серед надзвичайних ситуацій природного походження в Україні найчастіше трапляються геологічно небезпечні явища: зсуви, обвали та осипи, просадки земної поверхні різного походження та ін. [29]

Територія України характеризується дуже складними умовами, що визначає полігенетичний характер стихійних лих та певні просторові закономірності їх прояву в різних географічних зонах і районах. Варто зазначити, що в основу дослідження було взято поділ території України відповідно до її тектонічної структури (див. Рис. 1.1).


Аналіз професійної діяльності компанії з управління активами Амадеус на фондовому ринку України


План до курсової роботи:

Аналіз професійної діяльності компанії з управління активами Амадеус на фондовому ринку України

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Аналіз професійної діяльності компанії з управління активами Амадеус на фондовому ринку України,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. АЛГОРИТМ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

У розумінні діючого на той час положення «Про КУА ІСІ та юридичних осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами пенсійних фондів» професійна діяльність з управління активами – діяльність, що здійснюється за винагороду КУА на підставі відповідного договору про управління активами, які належать інвесторам інвестиційних та учасникам пенсійних фондів на праві власності.

Рішенням НКЦПФР «Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)» від 09.01.2013 р. № 1 [9] встановлено порядок розрахунку обов’язкових до виконання пруденційних нормативів та порядок нагляду Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) за їх дотриманням юридичними особами, що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - компаніями з управління активами (далі - Компанія) та особами, які провадять діяльність з управління пенсійними активами (далі - Особа).

Пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб:

1. Нормативи платоспроможності та фінансової стабільності Компаній та Осіб, які включають:

1.1. Показник покриття зобов’язань власним капіталом Компаній та Осіб.

Показник покриття зобов’язань власним капіталом Компаній та Осіб розраховується за формулою:


Аналіз розрахункових операцій банку


План до курсової роботи:

Аналіз розрахункових операцій банку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Аналіз розрахункових операцій банку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Економічна сутність та значення розрахункових операцій банку та головні напрямки їх оцінки та аналізу

У нових умовах господарювання з урахуванням розвитку системи безготівкових розрахунків змінилися погляди вчених на цю проблему. Представляється вірною точка зору Ю.І. Коробова, який вважає, що "спосіб платежу - це специфічна форма руху, притаманна кожному засобу платежу в безготівковому платіжному обороті" [29,c. 64]. Таке визначення засноване на тому, що кожному виду безготівкових засобів платежу властива певна форма руху. Наприклад, виданими платниками розрахунковими документами властива форма руху у вигляді заліку взаємних вимог, але лише за наявності взаємних вимог контрагентів. В інших випадках даним документам властива форма руху у вигляді грошей або кредиту. Якщо банк, обслуговуючи два підприємства, списує суму платежу з розрахункового рахунку платника і зараховує її на розрахунковий рахунок одержувача, то в цьому випадку відбувається передача боргу. Тому, виходячи із засобів платежу, розрізняють платежі грошима, передачу кредитних зобов'язань (боргів), заліки взаємних вимог і факторингові операції. Ос
танній спосіб носить резервний характер і, як правило, застосовується для завершення ускладнених розрахунків або взагалі не застосовується. Найбільш важливим є платіж грошима.

М.П. Березіна під способом безготівкових розрахунків розуміє спосіб погашення боргового зобов'язання. Вона виділяє валовий спосіб, тобто списання коштів з рахунку в повній сумі, зазначеної в розрахунковому документі, і чисті розрахунки на основі заліку взаємних вимог (кліринг), при яких за рахунками проходить лише сума незараховані сальдо заліку [25,c.63].

Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы