ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Налагодження та ремонт ксероксу. Діагностика і ремонт копіювальних апаратівНалагодження та ремонт ксероксу. Діагностика і ремонт копіювальних апаратів

Налагодження та ремонт ксероксу. Діагностика і ремонт копіювальних апаратів1.2. Цифрові копіювальні апарати (ЦКА)

Існує велика різноманітність процесів переносу зображення на СБ. Для цього використовуються один чи два лазери, світлодіодні матриці, термодрукуючі голівки і т.п.

На прикладі цифрового КА Minolta Di 30 розглянемо процеси, що відбуваються при копіюванні.

Світлоелектричний перетворювач
Датчик перетворює відбите від оригіналу світло лампи у відповідний електричний сигнал. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Налагодження та ремонт ксероксу. Діагностика і ремонт копіювальних апаратів.

Блок обробки зображення
Електричний сигнал від датчика перетворюється в 8-розрядний сигнал зображення, що після обробки подається в блок пам'яті.

Блок пам'яті
Обсягу пам'яті в 8 Мбайт досить для збереження 100 аркушів формату А4.

Блок обробки зображення для керування лазером
ЦАП необхідний для перетворення цифрового сигналу зображення в одноканальний аналоговий сигнал керування яскравістю світіння лазера.

Експозиція лазера
Лазерний промінь сканує поверхню СБ, формуючи на барабані сховане електростатичне зображення оригіналу.

Світлочутливий барабан
СБ являє собою алюмінієвий циліндр, покритий двошаровим світлочутливим напівпровідниковим матеріалом іякий використовується для проміжного збереження зображення оригіналу.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Налагодження та ремонт ксероксу. Діагностика і ремонт копіювальних апаратів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Налагодження та ремонт ксероксу. Діагностика і ремонт копіювальних апаратів


Якість обслуговування покупців у мережевому магазині "Інтертоп" ТОВ "МТІ

1. ВИЗНАЧАЛЬНІ ФАКТОРИ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОКУПЦІВ

Якість торговельного обслуговування — це сукупність ознак і показників, які дозволяють установити ступінь відповідності основних і допоміжних торговельно-технологічних процесів у торговельному підприємстві вимогам споживачів [5].

У загальному розумінні якість торговельного обслуговування в роздрібній торгівлі — це відповідність рівня сервісу зовнішнім або внутрішнім стандартам обслуговування торговельного підприємства. При цьому зовнішні стандарти обслуговування формуються спільними зусиллями всіх суб'єктів споживчого ринку і коригуються державними органами і громадськими організаціями і с обов'язковими до виконання всіма суб'єктами роздрібної торговельної діяльності. Внутрішні стандарти встановлюються керівництвом торговельної фірми (підприємства) з урахуванням існуючих зовнішніх і є зазвичай значно вищими від них.

У комплекс функцій торговельного маркетингу одне із провідних місць займає управління процесом обслуговування покупців у магазині. Реалізація цієї функції повинна приділятися велика увага в силу її високої значимості в забезпеченні розвитку магазина й підвищенні ефективності його діяльності.

Розглянемо, чим же обумовлюється ця висока значимість. Насамперед, забезпечення високого рівня торговельного обслуговування покупців у магазинах є однією з діючих форм участі торговельного підприємства і конкуренції на споживчому ринку, формуванні його конкурентної переваги. Управління процесом обслуговування покупців розглядається як складна сукупність рішень, здійснюваних менеджерами з урахуванням конкурентної позиції магазину на споживчому ринку, стадії його життєвого циклу, наявного потенціалу трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Ця сукупність управлінських рішень є одним з основних механізмів освоєння магазинами вибраної ринкової ніші. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Якість обслуговування покупців у мережевому магазині “Інтертоп” ТОВ “МТІ.

Звичайно, не тільки рівень обслуговування покупців в магазині створює конкурентні переваги торговельної послуги. Якщо магазин не має гарантійного й сервісного обслуговування, то його торговельні можливості знижуються [17].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Якість обслуговування покупців у мережевому магазині “Інтертоп” ТОВ “МТІ,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Якість обслуговування покупців у мережевому магазині “Інтертоп” ТОВ “МТІ


Макроекономічна рівновага сукупний попит та сукупна пропозиція в Україні

1.1. Поняття макроекономічної рівноваги

Макроекономічна рівновага - це такий стан економіки, при якому досягається стале урівноваження та взаємне збалансування структур, що протистоять одна одній (наприклад, виробництво і споживання, попит і пропозиція тощо). В умовах ринкової економіки урівноваження досягається завдяки ринковому механізму через встановлення відповідних пропорцій. Рівновага відображає внутрішній стан ринкової економічної системи, яка має ознаки саморегулювання.

Самуельсон П. говорив, що рівновага - це такий стан економіки, при якому зберігається здатність її до саморегулювання: у випадку відхилення економічної системи від збалансованого стану в дію автоматично включаються сили, які намагаються відновити порушені структурні зв'язки.

Автоматичним механізмом самонастроювання економічних зв'язків Самуельсон називає механізм досконалої конкуренції, що не зазнає дії монополії [18; c. 79].

Таким чином, основними факторами, які формують економічну рівновагу є ринок та конкуренція на ньому. Виникає рівновага за певних умов:
- функціонування на ринку економічно самостійних суб'єктів;
- можливість еластичного використання виробничих ресурсів і вільне ціноутворення;
- відсутність монополії та адміністративного втручання держави в систему підприємницької діяльності;
- наявність розвинутої ринкової інфраструктури.

В узагальненому вигляді макроекономічна рівновага - це рівновага між сукупною пропозицією та сукупним попитом. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Макроекономічна рівновага сукупний попит та сукупна пропозиція в Україні.

Досягти ринкової рівноваги можна за рахунок подолання незбалансованості окремих ринків, які перебувають у постійній взаємозалежності. На практиці макроекономічна рівновага ніколи не буде повною або ідеальною. Мова йде лише про позитивну макроекономічну динаміку від гіршого до кращого співвідношення сукупної попиту та пропозиції.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Макроекономічна рівновага сукупний попит та сукупна пропозиція в Україні,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Макроекономічна рівновага сукупний попит та сукупна пропозиція в Україні


Оцінка якості туристичного продукту та його конкурентоспроможність

1.1. Поняття конкурентоспроможності туристичного продукту

З розвитком ринкових реформ в Україні, посиленням конкуренції між суб’єктами господарювання виникає проблема забезпечення їх конкурентоспроможності, що є головною передумовою підтримання стійких позицій підприємств на внутрішньому та міжнародному ринках. Успіх підприємства в умовах конкурентної боротьби обумовлюється здійсненням постійного моніторингу позицій на ринку, дослідженням сильних та слабких сторін власної господарської діяльності і конкурентів, здатністю пристосовуватись до змін ринкових ситуацій [3].

Потрібно зауважити, що ці проблеми актуальні і для підприємств туристичної сфери, які, не зважаючи на наявність потенційних можливостей розвитку, привносять недостатні доходи до бюджету країни через невисоку конкурентоспроможність. Актуальність проблеми підсилюється в умовах інтеграції України у світовий економічний простір, виходу на міжнародний ринок і розширення, таким чином, кола потенційних конкурентів.

В умовах ринкових відносин ключовими цілями успіху у конкурентній боротьбі є максимальне задоволення потреб споживачів і забезпечення на цій основі високого рівня конкурентоспроможності туристичного продукту. Конкурентоспроможність туристичного продукту – вирішальний фактор комерційного успіху в умовах конкурентного ринку. [1, с.112] Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Оцінка якості туристичного продукту та його конкурентноспроможність.

Під конкурентоспроможністю туристичного продукту розуміють сукупність якісних і вартісних характеристик продукту, що забезпечують задоволення певних потреб туристів, надають йому переваги над продуктами-аналогами конкурентів та зумовлюють стійке становище на ринку. Конкурентоспроможність продукту характеризує здатність задовольняти потреби у туристичних послугах (транспортних, розміщення, харчування, дозвілля) не гірше, ніж конкуренти, при однакових цінах та рівні обслуговування. [1, с.112]

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Оцінка якості туристичного продукту та його конкурентноспроможність,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Оцінка якості туристичного продукту та його конкурентноспроможність


Процесний підхід до управління персоналом

1.1.Сутність управлінської діяльності

Управління здійснюється по загальних законах у всіх складних динамічних системах і засновано на одержанні, опрацюванні і передачі інформації. Головною ознакою управління в соціальних системах являється виробітка рішення на основі аналізу й оцінки інформації суб'єктом управління (керівником). Об'єктом соціально-психологічної теорії управління являють форми взаємодії людей у структурах, групах і колективах, що реалізують правоохоронні, економічні, політичні, виробничі задачі.

Формування людини як особистості і його діяльності завжди здійснюється в соціальних структурах, у зв'язку з чим, особливе значення одержують соціальні форми управління: економічні, політичні, педагогічні, правові (юридичні), правоохоронні, морально-ідеологічні (норми моральності, релігійні заповіди), культурологічні та ін [22, с. 112].

Наукова організація управління потребує застосування керівником системного аналізу ситуації, побудови (у виді розумових уявлень або матеріалізованих схем, планів) моделі керованого об'єкта та його можливих змін, моделювання процесів фахової діяльності (побудова професіограмм) і поведінки особистості (психограм людей), що утворять конкретну соціально-психологічну структуру. Управління в соціальних структурах містить у собі не тільки сугубо психологічні взаємозв'язки між людьми, але також важливі для реалізації цілей соціальних груп економічні, культурні, політичні, правові, правоохоронні, виробничі, екологічні та інші відношення, у сфері яких здійснюється конкретна діяльність людей.

Складні системи управління, до яких відноситься і соціальна система, завжди діляться на дві основні підсистеми: керуючу (керівництво) і керовану (виконавці), кожну з яких можна, у свою чергу, розглядати як самостійні системи з властивими їм підсистемами. У кожній системі управління є суб'єкт – керуюча ланка (керуюча підсистема) і об'єкт управління (керована підсистема). Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Процесний підхід до управління персоналом.

Тому соціальна система управління - це завжди процес активної взаємодії двох індивідуальних суб'єктів, кожний з яких має властивості регуляції і саморегуляції. Будучи суб'єктами, керівник і підлеглий здійснюють цілеспрямовану свідому діяльність, але при наявності специфіки в їх діяльності, вона завжди здійснюється відповідно до загальних законів функціональних систем.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Процесний підхід до управління персоналом,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Процесний підхід до управління персоналом


Прогнозування видатків державного бюджету

1.1. Особливості використання статистичних методів у бюджетному прогнозування видатків

Для здійснення дослідження бюджетної політики у сфері прогнозування видатків державного бюджету належну увагу необхідно приділити використанню статистичних методів, які дозволяють [1, c. 9; 2, c. 53]:
- здійснювати контроль за витратами грошових коштів державного бюджету;
- вивчати структуру видаткової частини бюджету;
- динаміку видатків бюджету;
- аналізувати в динаміці співвідношення окремих статей видатків державного бюджету та закономірності розподілення грошових коштів;
- аналізувати вплив факторів на витрати державного бюджету;
- визначати зв'язки між доходами і витратами державного бюджету.

Аналіз економічної літератури дозволяє чітко розподілити методи прогнозування видатків державного бюджету на дві групи: до першої групи входять методи описової статистики (структурно - динамічний аналіз, аналіз графіків і таблиць); до другої групи відносяться методи економіко - математичного моделювання (кореляційно-регресійні моделі та моделі короткострокового прогнозування) [7-14]. Узагальнення результатів проведеного дослідження наведено у таблиці 1.1. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Прогнозування видатків державного бюджету.

Аналіз літератури щодо статистичного аналізу та прогнозування видатків державного бюджету дав змогу зробити висновок, що вчені пропонують проводити його за багатьма напрямами. Традиційно науковці вказують на необхідність вивчення показників динаміки та структури видатків бюджету.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Прогнозування видатків державного бюджету,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Прогнозування видатків державного бюджету


Облік, аналіз і аудит готової продукції та її реалізації

1.1. Об’єктивні та суб’єктивні чинники виникнення дитячих емоцій

За весь період свого життя як доросла людина, так і дитина контактує із іншими людьми та предметами, таким чином, людина здатна проявляти своє неповторне ставлення, що знаходить відображення у різноманітних емоціях. Таке ставлення буває позитивне, негативне та нейтральне.

У випадку, коли явища відповідають потребам та можливостям людини, то такі явища викликають позитивне ставлення людини й таким чином виникають позитивні емоції. До таких емоцій належать - задоволення, радість, захоплення тощо.

І навпаки, якщо виникає негативне ставлення, то у людини виникають негативні емоції, до яких відносять - страх, образа, туга, сум, смуток, пригніченість, збентеженість, схвильованість тощо.

Нейтральне ставлення не пов'язане з виникненням емоцій.

Емоції покликані відображати переживання людини, співвідношення між її бажаннями, потребами та можливостями для їх задоволення.

Емоції можна розглядати й відповідно до того, який стан вони виклика­ють: активний чи пасивний, підвищують чи пригнічують життєдіяльність людний. З цього погляду емоції поділяються па дві групи — стенічні та астенічні. Стенічні емоції підвищують активність, енергію, життєдіяльність, викликають підйом, бадьорість завдяки посиленню роботи серцевої систе­ми, підвищенню артеріального тиску, темпу та глибини дихання. До стенічних емоцій відносяться радість, задоволення, захоплення. Астенічні емоції знижують активність, пригнічують життєдіяльність. Це туга, смуток, образа тощо [23]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Групові методи психологічної корекції емоційних порушень у дітей.

Особливістю емоцій є те, що вони можуть впливати на формування певних рис характеру особистості та перебіг різних психічних процесів, а саме: сприймання, пам'ять, уява, мислення. Процес сприймання людини, яка відчуває радість, незалежно від об'єкту сприймання, буде кардинально різнитися від людини, яка в даний момент переживає сум.

Позитивні емоції покращують процеси пам'яті, мислення. Так, виявлено певні закономірності зв'язку емоційних станів з інтелектуальними процесами: стан радості, захоплення сприяє успішному виконанню пізнавальних, проблемних завдань, тоді як негативні емоції, стани гальмують їх виконання [23].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Групові методи психологічної корекції емоційних порушень у дітей,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Групові методи психологічної корекції емоційних порушень у дітей


Групові методи психологічної корекції емоційних порушень у дітей

1.1. Об’єктивні та суб’єктивні чинники виникнення дитячих емоцій

За весь період свого життя як доросла людина, так і дитина контактує із іншими людьми та предметами, таким чином, людина здатна проявляти своє неповторне ставлення, що знаходить відображення у різноманітних емоціях. Таке ставлення буває позитивне, негативне та нейтральне.

У випадку, коли явища відповідають потребам та можливостям людини, то такі явища викликають позитивне ставлення людини й таким чином виникають позитивні емоції. До таких емоцій належать - задоволення, радість, захоплення тощо.

І навпаки, якщо виникає негативне ставлення, то у людини виникають негативні емоції, до яких відносять - страх, образа, туга, сум, смуток, пригніченість, збентеженість, схвильованість тощо.

Нейтральне ставлення не пов'язане з виникненням емоцій.

Емоції покликані відображати переживання людини, співвідношення між її бажаннями, потребами та можливостями для їх задоволення.

Емоції можна розглядати й відповідно до того, який стан вони виклика­ють: активний чи пасивний, підвищують чи пригнічують життєдіяльність людний. З цього погляду емоції поділяються па дві групи — стенічні та астенічні. Стенічні емоції підвищують активність, енергію, життєдіяльність, викликають підйом, бадьорість завдяки посиленню роботи серцевої систе­ми, підвищенню артеріального тиску, темпу та глибини дихання. До стенічних емоцій відносяться радість, задоволення, захоплення. Астенічні емоції знижують активність, пригнічують життєдіяльність. Це туга, смуток, образа тощо [23]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Групові методи психологічної корекції емоційних порушень у дітей.

Особливістю емоцій є те, що вони можуть впливати на формування певних рис характеру особистості та перебіг різних психічних процесів, а саме: сприймання, пам'ять, уява, мислення. Процес сприймання людини, яка відчуває радість, незалежно від об'єкту сприймання, буде кардинально різнитися від людини, яка в даний момент переживає сум.

Позитивні емоції покращують процеси пам'яті, мислення. Так, виявлено певні закономірності зв'язку емоційних станів з інтелектуальними процесами: стан радості, захоплення сприяє успішному виконанню пізнавальних, проблемних завдань, тоді як негативні емоції, стани гальмують їх виконання [23].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Групові методи психологічної корекції емоційних порушень у дітей,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Групові методи психологічної корекції емоційних порушень у дітей


Індивідуальні форми психологічної корекції дітей з емоційними порушенням

1.1. Роль та функції емоцій

Емоції (від лат. emoveo – хвилюю, збуджую) – особливий клас психічних процесів і станів, пов'язаних з інстинктами, потребами й мотивами, що відображають у формі безпосереднього тимчасового переживання (задоволення, радості, страху тощо) значущість для життєдіяльності індивіда явищ і ситуацій, які діють на нього [8, c. 220].

Емоції – це психічне відбиття у формі безпосереднього, упередженого переживання, життєвого змісту явищ і ситуацій, обумовленого відношенням їх об'єктивних властивостей до потреб суб'єкта [17, c. 105].

Отже, емоція – це загальна активна форма переживання організмом своєї життєдіяльності. Розрізняють прості та складні емоції. Переживання задоволення від їжі, бадьорості, втоми, болю – це прості емоції. Вони властиві і людям, і тваринам. Прості емоції в людському житті перетворилися на складні емоції та почуття. Характерна ознака складних емоцій полягає в тому, що вони виникають у результаті усвідомлення об'єкта, що викликав їх, розуміння їхнього життєвого значення (наприклад, переживання задоволення при сприйманні музики, пейзажу) [13, c. 197]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Індивідуальні форми психологічної корекції дітей з емоційними порушенням.

Говорячи про те, для чого людині й тваринам потрібні емоції, треба розрізняти їхні функції й роль.

Функція емоцій – це вузьке природне призначення, робота, яку виконують емоції в організмі, а їхня роль (узагальнене значення) – це характер і ступінь участі емоцій у чомусь, зумовлена їхніми функціями або ж їхній вплив на щось, крім їхнього природного призначення (тобто вторинний продукт їхнього функціонування). Роль емоцій для тварин і людини може бути позитивною й негативною. Функція емоцій, виходячи з їхньої доцільності, визначена природою бути лише позитивною, інакше навіщо б вони з'явилися і закріпилися? Можна заперечити, що емоції можуть чинити на організм і руйнівний вплив. Але це пов'язано із надмірно вираженими супутніми емоціями, фізіологічними змінами в організмі, пов'язаними не з якістю регулювання (емоційним), а з його інтенсивністю. Це роль емоцій, а не їхня функція [1, c. 100].

«Негативні» емоції, на думку Б.І. Додонова, відіграють більш важливу біологічну роль порівняно з «позитивними» емоціями. Не випадково механізм «негативних» емоції функціонує в дитини з перших днів появи її на світ, а «позитивні» емоцій з'являються значно пізніше (Макарова, 1968) [10, c. 100].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Індивідуальні форми психологічної корекції дітей з емоційними порушенням,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Індивідуальні форми психологічної корекції  дітей з емоційними порушенням


Методика навчання основ скульптури на уроках образотворчого мистецтва у художніх школах

1.1. Скульптура як вид образотворчого мистецтва

Образотворче мистецтво – це розділ пластичних мистецтв, вид художньої творчості, метою якого є відтворення навколишнього світу. Це поняття об'єднує різні види живопису, графіки та скульптури.

Образотворчі мистецтва класифікують за об'єктами програми творчих зусиль, використовуваними художніми й технічними засобами та історично сформованими концепціями творчості.

Скульптура являється одним з видів образотворчого мистецтва. [6, 11]

Скульптура - одна з найдавніших видів мистецтва. У первісному суспільстві існували жіночі фігурки й рельєфи. При розкопках древніх поселень знаходили невеликі скульптурки з обпаленої глини, вирізані з каменю, кістки, дерева. У народів Стародавнього Єгипту, Стародавнього Сходу, Стародавньої Америки були гігантські статуї богів, людей і тварин.

Період античності характеризується як один з найважливіших в історії розвитку скульптури. Майстри цього періоду залишили нам класичні зразки мистецтва Скульптура. Вони розробили можливість передачі руху в скульптурі. Наприклад, в статуї «Дискобол» (скульптор Мирон, V ст. до н. е.). Зображений кульмінаційний момент руху, його найвища точка, коли можна представити попередні і подальші дії. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Методика навчання основ скульптури на уроках образотворчого мистецтва у художніх школах.

Досягненням середньовічної скульптури стала передача духовного, внутрішнього, емоційного стану людини. У цей час скульптура носила в основному релігійний характер.

В епоху Відродження знову з’явився інтерес до реальної людини як до прекрасного створіння природи, а геній Мікеланджело втілив цю ідею в надзвичайних за глибиною та емоційною змістовності образах. [20, 31]

Античність надихала і скульпторів епохи класицизму в XVIII-XIX ст.

Значним явищем у розвитку скульптури була творчість О. Родена, який прагнув виразити в своїх творах ідеї імпресіоністів.

У XX ст. виникають нові можливості розвитку скульптури. Так, в абстрактній скульптурі використовуються нетрадиційні методи та матеріали (дріт, надувні фігури, дзеркала та ін.) Художники багатьох модерністських течій проголошують повсякденні предмети творами скульптури.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Методика навчання основ скульптури на уроках образотворчого мистецтва у художніх школах,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 100 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Методика навчання основ скульптури на уроках образотворчого мистецтва у художніх школах


КНР - новий світових лідер. Модернізація економіки КНР на сучасному етапі

1.1. Модель переходу КНР до «соціалістичної ринкової економіки»

У грудні 1978 р. 3-й Пленум ЦК КПК одинадцятого скликання прийняв рішення, що ознаменувало початок епохи «реформ і відкриттів». Однієї з реформ була ринкова. Її проведення носило послідовний, поетапний характер. Кожний етап мав своє гасло, що символізує співвідношення між планом і ринком у регулюванні економіки:

1- й етап (грудень 1978 р. - вересень 1984 р.) - «планова економіка - основа, ринкове регулювання - доповнення»;

2- й етап (жовтень 1984 р. - грудень 1991 р.) - «планова товарна економіка»;

3- й етап (з 1992 по 2003 р.) - «соціалістична ринкова економіка».

Перехід від планової економіки до соціалістичної ринкової економіки зайняв у КНР 25 років. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – КНР - новий світових лідер. Модернізація економіки КНР на сучасному етапі.

Одне з основних завдань реформи полягало у формуванні ринкової інфраструктури. Основна увага зосереджувалася на трьох її складових: інвестиційний попит, внутрішній ринок і система ціноутворення.

Перший етап (1978 - 1984 р.). Перехід до нової економіки почався із сільського господарства. У галузі було зайнято дві третини всього населення. До початку цього етапу сільськогосподарська економіка в основі своєї представляла натурально-планове господарство. Саме його перетворення було першим кроком до створення умов і насамперед затвердження багатоукладної економіки як основи ринку й селянина як самостійного хазяїна, суб'єкта ринку.

Перетворення полягало в перекладі села на систему «виробничої відповідальності»: за селянами закріплювалося два наділи землі - «поле відповідальності» і «пайове поле». Продукція, отримана з «поля відповідальності», підлягала продажу державі за цінами, які дотирувалися у випадку розбіжності витрат селянина й установлених державою кінцевих цін. Із цією метою в бюджеті була виділена особлива стаття видатків - «цінові субсидії». Продукція із «пайового поля» надходила у власність селянина, частина її могла (уперше!) вільно продаватися на місцевому ринку.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
КНР - новий світових лідер. Модернізація економіки КНР на сучасному етапі,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

КНР - новий світових лідер. Модернізація економіки КНР на сучасному етапі