ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Національно-патріотичне виховання учнів початкової школиНаціонально-патріотичне виховання учнів початкової школи

Національно-патріотичне виховання учнів початкової школиРозділ 1. Національно-патріотичне виховання учнів початкової школи


Відродження України неможливе без пробудження національної свідомості українського народу. Особливе занепокоєння викликає відсутність у більшості молодших школярів усвідомлення себе, як частини народу, своєї діяльності з інтересами нації. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Національно-патріотичне виховання учнів початкової школи.

Зарадити справі може створення такої системи освіти, яка виховувала б національно-свідомих громадян України.

Повага до своєї Вітчизни починається з рідного слова, природи, історії рідного краю.

Великий український педагог К. Ушинський про любов до своєї Батьківщини говорив наступне: “Візьміть, наприклад, будь-якого маленького швейцарця: він пише рідною мовою, абсолютно правильно говорить ясно і чітко, порозмовляйте з ним про Швейцарію, і він здивує твердим і надзвичайно детальним знанням своєї Вітчизни. Він не тільки відмінно знає її міста і містечка, її ріки, джерельця, її гори і підгір’я, фауну і флору, а й навіть більш-менш відомі руїни і пов’язані з ними легенди. Те ж саме помітите ви і в маленьких німців, англійців, а ще більше в американців”. Придбати курсову на тему - Національно-патріотичне виховання учнів початкової школи, можна вже сьогодні!.

Патріотичне виховання – це формування патріотичних почуттів, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання української держави.

Воно покликане:
– формувати громадянина-патріота;
– виробляти глибоке розуміння громадянського обов’язку, готовності у будь-який час стати на захист Батьківщини;
– виробляти глибоке розуміння оволодіння військовими і військово-технічними знаннями;
– спонукати до фізичного вдосконалення;
– вивчати бойові традиції та героїчні сторінки історії українського народу, його Збройних Сил.

Наукові дослідження переконливо доводять, що учень повинен знаходитись під постійним виховуючим впливом матеріальної і духовної культури свого народу.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Національно-патріотичне виховання учнів початкової школи,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 160 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Національно-патріотичне виховання учнів початкової школи


Правосубєктність юридичних осіб у цивільному праві


План до курсової роботи:

Правосубєктність юридичних осбі у цивільному праві

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Правосубєктність юридичних осбі у цивільному праві,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Поняття та ознаки юридичної особи

Цивільне законодавство не визначає поняття юридичної особи. Замість цього ст. 80 Цивільного кодексу називається "Поняття юридичної особи", містить вказівку на деякі ознаки цього поняття, зазначаючи, що юридична особа - це організація, створена та зареєстрована у встановленому законодавством порядку, наділена цивільною дієздатністю та правоздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

Отже, маємо лише вказівки на ознаки юридичної особи [4, c. 25]:
- це "організація", тобто певним чином організаційно та структурно спроектована соціальна формація;
- вона повинна бути створена та зареєстрована у встановленому законодавством порядку;
- вона має цивільну дієздатність та правоздатність (правосуб’єктність), тобто здатна набувати та здійснювати цивільні права та обов’язки від свого імені;
- вона може бути позивачем та відповідачем у суді.

Серед цих властивостей відсутні деякі традиційні ознаки юридичної особи: наявність окремого майна, незалежна відповідальність за зобов’язаннями.

Для аналізу поняття юридичної особи ці властивості необхідно враховувати, оскільки вони дозволяють відрізнити юридичну особу від інших соціальних суб’єктів, зокрема, різних об’єднань, філій та представництв, які не є суб’єктами цивільного законодавства. Отже, основними ознаками юридичної особи є:
- наявність певної організаційної та структурно спроектованої соціальної формації - організації;
- наявність окремого майна в цій організації;
- зазначена організація створюється та реєструється у встановленому законом порядку;
- має цивільну правоздатність та дієздатність (правосуб’єктність);
- ця організація самостійно несе відповідальність за цивільно-правові зобов’язання;
- зазначеною організацією можуть бути позивач та відповідач у суді.


Превентивна діяльність судів у сфері охорони правопорядку


План до курсової роботи:

Превентивна діяльність судів у сфері охорони правопорядку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Превентивна діяльність судів у сфері охорони правопорядку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність та значення суду як суб’єкту кримінальної діяльності

Суд - це єдиний державний орган, на який покладена функція правосуддя (ч. 1 ст. 30). Відповідно до ч. 1 ст. 127 Конституції України, правосуддя здійснюють професійні судді й у визначених законом випадках - народні засідателі та присяжні. Відмова у здійсненні правосуддя не допускається.

У кримінальному судочинстві суд - це активний його суб'єкт. Тому не можна вважати суд виключно арбітром у кримінальному провадженні. Коли суд здійснює правосуддя, він реалізує суддівську дискрецію, або суддівський розсуд.

Суддівський розсуд - це передбачена юридичними нормами правозастосовна діяльність суду, яка здійснюється у процесуальній формі та встановлених кримінальним процесуальним законодавством межах, повинна бути мотивованою та полягає у виборі варіантів вирішення у кримінальному судочинстві правових питань, що виникають [14, с. 101].

Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад десять років, здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів.

Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів, а за клопотанням обвинуваченого - судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних.

Кримінальне провадження стосовно кількох обвинувачених розглядається судом присяжних стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б один з них заявив клопотання про такий розгляд.

Кримінальне провадження стосовно службових осіб, які займають особливо відповідальне становище відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України "Про державну службу", та осіб, посади яких віднесено до першої категорії посад державних службовців, здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів, які мають стаж роботи на посаді судді не менше п'яти років, а у разі здійснення кримінального провадження щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, за клопотанням обвинуваченого - судом присяжних у складі двох професійних суддів, які мають стаж роботи на посаді судді не менше п'яти років, та трьох присяжних.


Презумпція звільнення особи з-під варти як стандарт забезпечення основоположних прав у кримінальному провадженні


План до курсової роботи:

Презумпція звільнення особи з-під варти як стандарт забезпечення основоположних прав у кримінальному провадженні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Презумпція звільнення особи з-під варти як стандарт забезпечення основоположних прав у кримінальному провадженні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Характеристика презумпції невинуватості: концептуальні підходи

Презумпція розглядається у вузькому та широкому значеннях, або іншими словами, на двох різних рівнях – при розгляді кримінальної справи в суді (англ. - criminal trial) та в кримінальному процесі у більш загальному значенні.

Вужча концепція охоплює відомий принцип, відповідно до якого при обвинуваченні особи у вчиненні злочину (чи кримінального проступку) тягар доведення вини несе сторона обвинувачення (прокурор), і доведення має бути поза розумним сумнівом (англ. - beyond reasonable ground). Примітно, що цей стандарт доведення нарешті отримав нормативне закріплення і у вітчизняному кримінально-процесуальному законодавстві (частина 2 статті 17 КПК України).

Але, сучасне європейське право з прав людини також підтримує ширший сенс презумпції, а саме – що не лише поводження з особою, вина якої у вчиненні кримінального правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, має відповідати поводженню з невинуватою особою (це положення також знайшло своє нормативне закріплення у новому Кодексі – частина 5 статті 17 КПК України), а й досудове розслідування має проводитися, наскільки це можливо, як немовби обвинувачений є невинуватим.

Таке широке значення презумпції діє як стримування щодо численних заходів, які можуть застосовуватися до підозрюваного в період до судового розгляду справи по суті [8; 14].

Принципової нерівності становища держави і громадянина впливає на презумпцію як засіб захисту прав людини у кримінальному провадженні через те, що має потужний механізм зі слідством, прокуратурою, судами і системою виконання покарань, але в демократичному суспільстві очікується використання державою своєї влади відповідно до певних стандартів, які демонструють повагу до гідності і автономії кожної особи.

У ширшому сенсі презумпції означає, що, використовуючи свою владу щодо підозрюваного, держава робить це з належною увагою, на приклад при вирішенні питання про застосування запобіжних заходів.


Примушування до шлюбу, аналіз складу кримінального правопорушення


План до курсової роботи:

Примушування до шлюбу, аналіз складу кримінального правопорушення

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Примушування до шлюбу, аналіз складу кримінального правопорушення,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ СУТНОСТІ ШЛЮБУ

Можна також помітити і втручання законодавця в сферу моральних чи релігійних цінностей через надання деяким з них вигляду законодавчих норм, які регулюють шлюбні відносини. Прикладом чого може слугувати ст. 51 Сімейного кодексу України (далі – СК), згідно з якою дружина та чоловік мають рівне право на повагу до своєї індивідуальності своїх звичок та уподобань. Переходячи таким чином у сферу моральності, законодавець перебирає на себе ту сферу життя, яка створюється жінкою та чоловіком на свій розсуд. Від такого втручання шлюб не зміцнюється, а авторитет закону знижується. Викладене визначає актуальність дослідження понятійного апарату сімейного права, зокрема інституту шлюбу, насамперед з метою привернення уваги фахівців до проблем, пов’язаних з його удосконаленням та застосуванням у законодавчій практиці. При створенні СК законодавець теж не лишився осторонь цього питання [2].

На відміну від Кодексу про шлюб та сім’ю Української РСР, у якому не було визначення питання шлюбу, у СК йому присвячено частину першу ст. 21, згідно з якою шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану [19, с. 88].

Багатий історичний досвід України свідчить, що тут завжди існували єдині цінності сімейного життя, але шлюбно-сімейні звичаї були різноманітнішими й залежали від того, до складу яких держав належали землі України. Так, шлюб в Україні упродовж ХVІ-ХІХ ст. укладався на основі договору (змовин) між двома сторонами: батьками й родичами молодого та батьками й родичами молодої. Свідками виступали довірені - сват чи сваха. Спочатку шлюбний договір укладався усно, а з XVII ст. набула поширення й письмова форма його закріплення, особливо якщо молодим у придане передавали землю.


Принципи функціонування стільникового радіозв'язку


План до курсової роботи:

Принципи функціонування стільникового радіозв’язку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Принципи функціонування стільникового радіозв’язку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність та структура стільникового радіозв’язку

Стільникова система радіозв’язку забезпечує мобільність зв’язку. Системи досягають мобільності, передаючи дані по радіохвилях. Розглянемо деякі приклади систем зв’язку з мобільними об’єктами, що використовуються в наш час. Пейджинговий зв’язок — це проста и недорога форма мобільного зв’язку. Антена чи супутник передають на радіо короткі повідомлення абонентам.

Приймачі — це зазвичай обладнання типу звукової сигналізації, які показують повідомлення на маленькому екрані. Передача даних одностороння.

Системи сповіщення призначені для того, щоб забезпечити абонентам надійний зв’язок скрізь, де б вони не були. Це потребує потужних передавачів і малих об’ємів даних для максимального охоплення зазначеної області кожного передавача.

Супутниковий зв’язок складається з великих радіомаяків — відповідачів, які настроєні на специфічну радіочастоту. Вони посилюють сигнал, а потім повторно передають його на радіо в іншій частоті. Вони є невід’ємними пристроями радіопередачі. Недолік супутникового зв’язку — це те, що вони розміщені на великій відстані. Час губиться через відстані, по яких передають радіохвилі. Стільникові радіомережі поділені на чарунки, кожна з яких обслуговується одним чи більше приймачами. Зв’язок у стільниковій мережі повністю двосторонній: повідомлення відсилаються і отримуються на двох різних частотах — частотний розподіл каналів (FDD). Мотивом стільникової топології мереж є дозвіл на повторне використання частоти. Чарунки, що знаходяться на певній відстані можуть повторно використовувати ті ж самі частоти, що гарантує ефективне використання обмежених ресурсів частоти. Персональний мобільний зв’язок (Personal Handyphone System). Персональна мобільна система (PHS) використовується в Японії. Вона схожа на стільникові мережі,
однак телефони можуть також зв’язуватись безпосередньо один з одним у діапазоні. Це є перевагою над стільниковими телефонами, які можуть зв’язуватись один з одним тільки через трансірвери базової станції. Ця система дуже популярна в межах перенаселених столичних областей [16, с. 8].


Припинення права власності. Добровільне припинення права власності


План до курсової роботи:

Припинення права власності. Добровільне припинення права власності

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Припинення права власності. Добровільне припинення права власності,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та зміст права власності

Право власності - система правовідносин, що закріплюють і захищають право власності на матеріальні та духовні (інтелектуальні) блага певними особами чи групами, забезпечують обсяг і зміст прав власника щодо майна чи іншого блага, методи та межі здійснення цих прав.

Право власності є центральним інститутом будь-якої цивільно-правової системи, оскільки саме існування суспільства неможливе без виробництва матеріальних благ. Саме його норми так чи інакше впливають на зобов’язальне право, сім’ю та спадщину. Як економічна категорія, власність притаманна суспільству протягом усієї історії його розвитку.

Право власності - це право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за власним бажанням, незалежно від волі інших.

Кожен має право володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном, результатами своєї інтелектуальної та творчої діяльності.

Право приватної власності набувається в порядку, встановленому законом.

Громадяни можуть використовувати об'єкти права державної та комунальної власності для задоволення своїх потреб відповідно до закону.

Ніхто не може бути незаконно позбавлений права власності. Право приватної власності є недоторканим [5, c. 89].

Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може використовуватися лише як виняток з міркувань суспільної необхідності, на підставі та в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього та повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з подальшим повним відшкодуванням їх вартості дозволяється лише в умовах воєнного стану або надзвичайного стану.

Право власності - це сукупність правових норм, що регулюють відносини, пов’язані з володінням, використанням та розпорядженням майном, що належить власнику на власний розсуд та в його інтересах, усунення всіх третіх осіб від незаконного втручання у його володіння цим майном, а також зобов'язання власника не порушувати права та інтереси інших осіб.


Припинення судимості щодо неповнолітніх. Умови погашення та зняття судимості щодо неповнолітніх


План до курсової роботи:

Припинення судимості щодо неповнолітніх. Умови погашення та зняття судимості щодо неповнолітніх

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Припинення судимості щодо неповнолітніх. Умови погашення та зняття судимості щодо неповнолітніх,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Судимість: поняття, межі, зв’язок із кримінальною відповідальністю

Судимість - це особливий правовий стан особи, створений реалізацією кримінальної відповідальності, який виникає у зв’язку з ухвалою обвинувального вироку суду за вчинений нею злочин і призначенням покарання та тягне певні, несприятливі для засудженого, правові наслідки, що виходять за межі покарання.

Судимість відіграє роль сприятливого правового засобу досягнення й закріплення цілей кримінальної відповідальності. З нею законодавець пов’язує можливість обмеження суб’єктивних прав особи, тобто загально-правові наслідки, або настання певних кримінально-правових обтяжень, тобто наслідки кримінально-правового характеру.

Факт наявності судимості сам по собі ще не створює підстав для обмеження суб’єктивних прав особи.

Судимість тягне загально-правові та кримінально-правові наслідки для особи тільки за волею законодавця, який їх передбачає в законі.

Загально-правові наслідки судимості полягають у різного роду обмеженнях, що встановлено законом для осіб, які мають непогашену або незняту судимість. Вони різноманітні за обсягом і порядком настання часткових обмежень прав і свобод судимої особи, які передбачені нормами різних галузей права і застосовуються протягом усього або часткового строку стану судимості, але не входять до змісту конкретного призначеного виду покарання.

Виходить, що судимість може впливати на правовий статус особи залежно від власного розсуду законодавця у сфері будь-якої галузі права [16].

У ч. 2 ст. 63 Конституції України закріплено, що «засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду». А цих обмежень за законодавством України існує вже достатньо. Діє значна кількість законів і навіть підзаконних актів, якими передбачені різні обмеження прав і свобод осіб, які мають судимість [6; 16].


Причини та види безробіття в умовах економіки України


План до курсової роботи:

Причини та види безробіття в умовах економіки України

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Причини та види безробіття в умовах економіки України,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Історичні аспекти проблеми безробіття

Хоч як би досконало працювали ринкові механізми, вони, однак, не можуть забезпечити повну зайнятість, навіть якщо є вакансії. Багато представників різних галузей економічної думки вважають безробіття центральною проблемою сучасного суспільства. Це невід’ємна частина ринкової економіки.

Безробіття - це соціально-економічне явище, при якому частина працездатного населення не може знайти роботу, стає відносно зайвою, поповнюючи резервну армію робочої сили.

Безробіття є невід'ємною частиною ринкової економіки. Про це свідчить історія розвитку ринкової економіки. Вже у другій половині XVIII ст. у Великобританії відбувалися масові демонстрації робітників (рух луддитів) проти використання машин, використання яких на виробництві супроводжувалося формуванням армії «зайвих» людей. У наступні два століття кількість безробітних постійно зростала, і в 1995 р. лише в промислово розвинутих країнах кількість безробітних досягла рекордного рівня - 635 млн. чоловік [8, c. 63].

Першу спробу з’ясувати природу та причини безробіття зробив англійський економіст Т. Мальтус. Він пояснював це швидким зростанням населення, яке випереджало збільшення засобів до існування. Причину цього явища Т. Мальтус бачив у вічному біологічному законі, властивому всім живим істотам - швидше розмножуватися, ніж збільшується кількість засобів до існування. Ця теорія, з деякими модифікаціями, існує і сьогодні. Т. Мальтус та неомальтузіанці вважають війни, епідемії, свідомий контроль над народжуваністю та інші засобами усунення безробіття.

Основними недоліками цієї теорії є, по-перше, характеристика людини лише як біологічної істоти, ігнорування її соціальної сутності. Такий закон може бути дійсним лише для фауни та флори.

По-друге, Т. Мальтус та його послідовники ігнорували або суттєво недооцінювали роль науково-технічного прогресу, тобто можливість збільшення виробництва споживчих товарів завдяки досягненням науки і техніки.


Проблема ядерної програми Ірану, сучасний стан і перспективи розв'язання


План до курсової роботи:

Проблема ядерної програми Ірану, сучасни стан і перспективи розвязання

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Проблема ядерної програми Ірану, сучасни стан і перспективи розвязання,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Значення та особливості ядерних програм

Ядерну зброю вперше постало на озброєння в армії США в 1945 році. У серпні того ж року воно було вперше використано в бойових умовах проти японських міст Хіросіма (6 серпня) і Нагасакі (9 серпня). У 1949 році ядерну зброю з'явилося у СРСР, таким чином почалася «ядерна гонка». Ядерна зброя стало невід'ємним інструментом дипломатії обох країн.

Початком роззброєння прийнято вважати Карибську кризу 1962 року, коли світ вперше опинився на межі ядерної катастрофи. Причиною тому послужило розміщення американських ракет середньої дальності в Туреччині, що спровокував Радянський Союз на екстрену установку аналогічних ракет на Кубі. Одним з наслідків Карибської кризи стало виникнення на Заході потужного громадського руху на підтримку ядерного роззброєння. У процесу роззброєння був і економічний підтекст: нарощування ядерного арсеналу несло в собі колосальне навантаження на економіку країни.

Першим договором, регламентував розробку ядерної зброї був багатосторонній Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космосі і під водою (1963). У 1968 році підписано багатосторонній Договір про нерозповсюдження. Згодом він був підписаний практично всіма країнами світу (крім Ізраїлю, Пакистану та Індії) [23, с. 205].

Перший двосторонній договір між СРСР і США був підписаний в 1972 році. Договір ОСВ-I був першим, який обмежував безпосередньо накопичення ядерної зброї. Зокрема, за умовами договору сторони зобов'язувалися зберігати обсяг ядерних арсеналів на рівні, якого він досяг на момент ратифікації. У тому ж році підписано Договір про обмеження систем протиракетної оборони, який зобов'язав сторони скоротити число районів під захистом систем ПРО до двох, а кількість наземних пускових установок - до 200. Дія цього договору припинилося в 2002 році. Договір ОСВ-II (1979) забороняв висновок ядерної зброї в космос.


Проблеми інформаційно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах


План до курсової роботи:

Проблеми інформаційно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Проблеми інформаційно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та складові інформаційно-аналітичної діяльності

Інформаційно-аналітична діяльність (ІАД) – це специфічний різновид інтелектуальної, розумової діяльності людини, в процесі якої внаслідок певного алгоритму послідовних дій з пошуку, накопичення, зберігання, обробки, аналізу первинної інформації утворюється нова, вторинна аналітична інформація у формі аналітичної довідки, звіту, огляду, прогнозу тощо.

В сучасних умовах специфіка інформаційно-аналітичної роботи полягає в забезпеченні особи, яка приймає рішення (управлінця), необхідною і достатньою кількістю аналітичної інформації для прийняття єдино правильного, ефективного в умовах непередбаченості і кризових явищ управлінського рішення.

Таким чином, інформаційно-аналітична діяльність певною мірою убезпечує, захищає керівників, управлінців від ризиків, небезпек і викликів сьогодення, рекомендуючи те чи інше ефективне управлінське рішення, прогнозуючи наперед наслідки його прийняття чи неприйняття, чи бездіяльності. При цьому вказуються як позитивні так і негативні наслідки прийняття/неприйняття таких рішень.

У багатьох, особливо в економічно розвинених країнах масово створюються інформаційно-аналітичні служби в різних органах державної влади, приватних структурах, партіях тощо.

Серед причин такого бурхливого розвитку інформаційно-аналітичних служб виділимо:
- систематичне об’єктивне зростання рухливості суспільних, економічних, політичних процесів в світовому масштабі з їх структуруванням, динамічним розвитком, але з непередбачливою поведінкою. Зрозуміло, що є необхідність дати оцінку цим процесам, що весь час змінюються;
- в соціальному управлінні сучасна людина зіткнулася з проблемами, які потребують осмисленого вирішення. Ускладнення соціальних систем (а це - об’єктивний процес) веде до росту їх нестабільності, кризових явищ.