ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Місце адміністративного права в правовій системі УкраїниМісце адміністративного права в правовій системі України

Місце адміністративного права в правовій системі УкраїниРОЗДІЛ І. Загальна характеристика адміністративного права
1.1. Поняття, предмет та метод адміністративного права

Адміністративне право - галузь права, норми якої регулюють суспільні відносини, що виникають в процесі організації і реалізації виконавчої влади.

Норми адміністративного права:
- встановлюють форми і методи державного управління, способи забезпечення законності в державному управлінні;
- регламентують порядок створення органів виконавчої влади, їхню компетенцію, повноваження посадових осіб цих органів;
- взаємовідносини органів виконавчої влади з іншими державними органами, суспільними об'єднаннями, підприємствами і громадянами;
- визначають правове положення громадян, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань та інших недержавних формувань у сфері управління;
- регулюють управлінські відносини в соціально-політичній, соціально-культурній і економічній сферах. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Місце адміністративного права в правовій системі України.

Предметом будь-якої галузі права є коло суспільних відносин, що регулюються її нормами.

Предмет адміністративного права - сукупність суспільних відносин, що складаються в процесі організації та діяльності виконавчої влади, а також пов'язаних з внутрішньою організацією діяльності державних органів, інших державних організацій та органів місцевого самоврядування, застосуванням заходів адміністративного примусу, реалізацією й захистом прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади та здійсненням окремими недержавними формуваннями делегованих їм повноважень і функцій виконавчої влади.

Метод правового регулювання – засоби (прийоми, способи) впливу на волю і поведінку учасників правових відносин.

Для адміністративного права характерні наступні методи правового регулювання:
- метод влади - підпорядкування або метод прямого розпорядництва - означає, що одна сторона управлінських відносин юридично владна, а друга - юридично підвладна(наприклад відносини між податковою адміністрацією і платниками податку);
- метод рекомендацій - рекомендації суб'єкта управління здобувають правову силу за умови прийняття її іншим учасником управління;
- метод узгодження - ним регулюються відносини між учасниками, що не знаходяться між собою в підпорядкуванні; виконувати покладені на нього обов'язки в сфері державного управління.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Місце адміністративного права в правовій системі України,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Місце адміністративного права в правовій системі України


Розробка інноваційної стратегії підприємства

1.1 Поняття та суть інноваційної стратегії підприємства

Питання вибору і розроблення інноваційних стратегій є одним із головних напрямків інноваційного розвитку організації в умовах ринкової конкуренції. Слід зазначити, що будь-які стратегічні кроки, які роблять організації, носять інноваційний характер, оскільки вони так чи інакше засновані на нововведеннях в економічній, виробничій, збутовій чи управлінській сферах [3, c. 145].

При розкритті сутності інноваційної стратегії важливо усвідомити багатоаспектність цієї категорії, пам’ятаючи, що не існує єдиного загальноприйнятого її визначення. Стратегія нововведень орієнтується на досягнення майбутніх результатів безпосередньо через інноваційний процес. За своїм змістом інноваційна стратегія враховує основні базисні процеси в організації і в її зовнішньому середовищі, можливості зміни (зростання, розвитку) інноваційного потенціалу організації [2, c. 77].

Необхідно пам’ятати, що особливістю інноваційних стратегій є підвищений рівень невизначеності результатів відносно витрат, часу та їх ефективності, і це все потребує розвивати таку специфічну функцію управління, як управління інноваційними ризиками. Реалізація будь-якої інноваційної стратегії пов’язана з необхідністю перебудови, реструктуризації підприємства, оскільки зміна хоча б одного елементу системи потребує зміни всіх інших. Будь-які зміни викликають напругу, протиріччя в організації. Виникає потреба забезпечувати узгодженість інтересів, прийняття рішень стосовно координації, діяльності науково-технічного, фінансового, виробничого, маркетингового та інших підрозділів.

Інноваційна стратегія пов’язана з конкретними методами та заходами щодо інноваційної діяльності організації, яка спрямована на пошук нових ідей, розроблення нових товарів, технологій, застосування нових методів прийняття нестандартних управлінських рішень стосовно НДДКР, організації інноваційного процесу, залучення інвестицій, пошуку інвесторів — все це потребує від інноваційного менеджменту гнучкості й узгодженості дій [1, c. 301].

Єдиної інноваційної стратегії для всіх організацій не існує. Кожна організація (підприємство, фірма, компанія) навіть однієї галузі — явище унікальне, тому і визначення її стратегії також оригінальне, оскільки залежить від позиції підприємства на ринку, його потенціалу, динаміки розвитку, стану економіки, поведінки конкурентів, соціального середовища і багатьох інших чинників [1, c. 364].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Розробка інноваційної стратегії підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Розробка інноваційної стратегії підприємства


Організація туристичний-рекреаційної діяльності в Курортополісі Трускавець

1.1. Дослідження курортно-санаторної справи зарубіжними та вітчизняними вченими

В Україні одним із шляхів досягнення соціальної та економічної стабільності України є розвиток рекреаційно-курортного та туристичного господарства. Україна, володіючи багатим рекреаційним і туристичним потенціалом, має значні передумови для формування високорозвиненого рекреаційно-курортного та туристичного господарства. На жаль, на сьогодні рекреаційно-туристичні можливості України використовуються не в повній мірі. Господарський потенціал курортних регіонів ще не став важливим джерелом поповнення державного, обласних та місцевих бюджетів, потужним важелем у вирішенні соціально-економічних проблем у порівнянні з тим, як це відбувається в інших країнах [2].

Вагомий внесок у дослідження територіальних рекреаційних систем, методику оцінки рекреаційно-туристичного потенціалу та визначення соціально-економічної ефективності його використання, удосконалення управління санаторно-курортним комплексом на різних рівнях зробили відомі зарубіжні і вітчизняні вчені: О. Адаменко, М. Амірханов, Ю. Аврах, О. Балацький, І. Барчуков, В. Беренс, С. Берлін, М. Боков, Е. Брігхем, О. Вєтітнєв, Б. Винокуров, М. Герасимчук, В. Герасимович, Л. Гітман, К. Гофман, Б. Губський, В. Дергачов, Д. Джонк, М. Долішній, Я. Живицький, В. Калєніченко, В. Кравців, М. Крачило, В. Криворучко, Л. Криворучко, О. Кузьмін, Л. Лазебник, А. Махмудов, Г. Мкртчян, Н. Недашківська, А. Пересада, Й. Петрович, І. Продіус, М. Прокопенко, П. Рогожин, М. Рутинський, М. Тараканов, С. Трохимчук, О. Шаблій, В. Шевчук, А. Яковлєв, Г. Яковенко та ін.

Проблеми, тенденції та перспективи розвитку курортно-рекреаційного комплексу регіону окреслили: Бережна І. [13-17], Галушкіна Т. [53, 75], Герасимчук З. [56, 57], Семенов В. [183], Степанов В., Харічков С. [26], Черчик Л. [237, 238].

Динамічний розвиток світового туристичного ринку в значній мірі посилює вимоги до туристично-рекреаційної галузі в Україні, підходів до організації туристичної діяльності, якості й асортименту туристичних послуг. Активізації туристичного бізнесу сприяє створення спеціальних економічних зон туристсько-рекреаційного типу, однією з яких є курортополіс Трускавець.

Проблеми створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон розглядаються в роботах Чмир О., Палажія А., Лиховида О., Пили В. та інших.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Організація туристичний-рекреаційної діяльності в Курортополісі Трускавець,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Організація туристичний-рекреаційної діяльності в Курортополісі Трускавець


Организация работы гарячего цеха кафе при отеле на 75 мест

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Кафе «Європа», є товариством з обмеженою відповідальністю. Характерними ознаками цієї комерційної організації є поділення її статутного капіталу на частки учасників і відсутність відповідальності останніх за боргами товариства. Майно товариства, що включає статутний капітал, належить на праві власності йому самому як юридичній особі і не утворює об'єкту пайової власності учасників.

Кафе «Європа» розраховано на 75 посадочних місць. Ввечері для створення атмосфери, яка сприяє відпочинку відвідувачів в кафе «Європа» організовано музичне обслуговування з використанням музичної апаратури.

Місія організації визначає місце, роль і положення в суспільстві, її суспільний статус. Іноді це поняття замінюють таким виразом, як «девіз організації». Місія організації – це виражене словесно, основне соціальне значуще, функціональне призначення організації в довгостроковому періоді. Як правило, організація при розробці своєї місії підкреслює саме соціальний характер свого призначення для суспільства. Місія кафе «Європа» – це задоволення потреб сучасної людини в їжі і відпочинку.

Місія реалізує цілі розвитку організації, які за суттю визначають перспективні напрями. Залежно від значущості, цілі підрозділяються на головну і додаткові цілі, що забезпечують досягнення головної мети. Далі вони розділяються до рівня завдань.

Місією кафе «Європа» є максимум уваги кожному гостю з тим, щоб його перебування було приємним, комфортним і розкішним. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Организация работы гарячего цеха кафе при отеле на 75 мест.

Люди ходять в кафе для того, щоб відпочити в комфортній для них обстановці в процесі вибору того або іншого улюбленого ними блюда, таким чином основними цілями кафе «Європа» є якісний рівень обслуговування, підтримка і зміцнення здоров'я, задоволеності працею і фінансовим добробутом своїх співробітників.

Кафе позиціонується як ідеальне місце для романтичного побачення, ділової зустрічі або дружньої вечері. Кафе орієнтоване на змішану кухню, яка в змозі задовольнити будь-якого гурмана. Велике значення в меню приділяється кавовим і чайним напоям. Відвідувачі кафе можуть і поїсти в даному закладі і випити чашку відмінної кави. Кафе «Європа» розташоване при готелі «Європа» (м. Рахів, Закарпатська обл., вул. Миру, 42).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Организация работы гарячего цеха кафе при отеле на 75 мест,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Организация работы гарячего цеха кафе при отеле на 75 мест


Вдосконалення управління інноваційним процесом на підприємстві

1.1 Поняття та форми інноваційного процесу

Сьогодні існують різні підходи до визначення поняття «інноваційний процес». Найповніше сутність інноваційного процесу відображено у такому визначенні: інноваційний процес — це процес перетворення наукового знання, наукових ідей у фізичну реальність (нововведення), яке змінює суспільство [21, c. 164]. Основою інноваційного процесу є процес створення, впровадження і поширення інновацій, необхідною властивістю яких є науково-технічна новизна, практичне застосування та комерційна реалізованість. На розвиток інноваційного процесу впливають такі найважливіші чинники, як стан зовнішнього і внутрішнього середовища та специфіка його як об’єкта управління. Загальну схему інноваційного процесу представимо на рисунку 1.1.

Розрізняють три форми інноваційного процесу [16, c. 204]:
- простий внутрішньо організаційний,
- простий між організаційний,
- розширений.

Кожна форма інноваційного процесу розрізняється за способом поширення новації.

Потреба в інноваційному процесі формується під впливом протиріччя між існуючою та бажаною ситуацією в розвитку суспільства, а початком є установка на зміну ситуації, її вдосконалення (рисунок 1.2) [11]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Вдосконалення управління інноваційним процесом на підприємстві.

Ефективність інноваційного процесу визначається лише після впровадження інновації, оскільки тільки ринок дає оцінку її здатності задовольняти потреби суспільства.


Щоб отримату курсову роботу на тему -
Вдосконалення управління інноваційним процесом на підприємстві,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Вдосконалення управління інноваційним процесом на підприємстві


Психологічне консультування Інтернет-залежних

1.1 Поняття та види Інтернет – залежності

Термін "залежність" (addiction) був запозичений з лексикона психіатрів для полегшення ідентифікації проблеми Інтернету шляхом асоціації її з характерними соціальними та психологічними проблемами. Усього може спостерігатися від 1 до 10 симптомів, у які входять надмірний час, який проводиться у Мережі, що збільшується; занепокоєння при знаходженні в реальному світі, утаєння кількості часу, проведеного в кіберпросторі або ж мляве функціонування в реальному світі. Частково це доводить, що зловживання Інтернетом веде до соціальної ізоляції, депресії, розпаду родини, невдачам у навчанні, фінансовому неблагополуччю й до втрати роботи.

"Інтернет-Залежність" - це широкий термін, що позначає велику кількість проблем поведінки та контролю над потягами.

Існує головні п’ять типів Інтернет - залежності:

  1. Кібер сексуальна залежність - непереборний потяг до відвідування порносайтів та кіберсексу.
  2. Пристрасть до віртуальних знайомств - надмірність знайомих і друзів у Мережі.
  3. Нав'язлива потреба в Мережі - гра в он-лайнові азартні ігри, постійні покупки або участі в аукціонах.
  4. Інформаційне перевантаження (нав'язливий web-серфінг) - нескінченні подорожі по Мережі, пошук інформації з баз даних і пошукових сайтів.
  5. Комп'ютерна залежність - нав'язлива гра в комп'ютерні ігри.

Якісний аналіз доводить, що головним фактором, завдяки якому всі ці явища одержали широке поширення, є анонімність особистості в Мережі. Особливо анонімність пов'язана із чотирма головними розладами: Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Психологічне консультування Інтернет-залежних.
1. Посилення різних відхилень від норми, здійснення кримінальних дій типу перегляду та скачування непристойних або ж зовсім заборонених картинок (дитяча порнографія), які широко поширені на багатьох сайтах. Важливо щоб люди, які розважаються переглядом подібних зображень, тим самим задовольняючи свої сексуальні фантазії, не намагалися контактувати з дітьми в реальному житті.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Психологічне консультування Інтернет-залежних,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Психологічне консультування Інтернет-залежних


Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань

1.1. Історичні передумови становлення і розвитку інституту застави в цивільному праві України

Застава, як цивільно-правовий інститут має тривалу історію розвитку. Сутність його завжди була однакова: він був одним із засобів забезпечення зобов'язань, але його основні елементи змінювалися.

Аналіз заставного законодавства показує, що інститут застави виник одночасно з появою приватної власності. Можливість передачі в заставу общинної, сімейної та колективної власності виключена або дуже обмежена.

Отже, інститут застави виник у стародавньому римському праві у зв'язку з об'єктивною необхідністю кредитора мати ефективні правові засоби, які б спонукали боржника до добровільного своєчасного виконання зобов'язання, а також реальні можливості відшкодувати збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання.

У стародавньому римському праві не було заставного права в його істинному юридичному значенні. Найдавнішою формою цього виду забезпечення виконання зобов'язань був продаж речі з правом зворотного викупу. Особа продавала річ, наприклад, з метою отримання позики та після повернення боргу повертала річ назад. Застава у справжньому юридичному значенні виникла тільки в ранній республіканський період і мала форму фідуціарної (довірчої) угоди [1, с.15]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань.

Ця угода полягала в тому, що боржник передавав шляхом манципації певне майно у власність кредиторові. При цьому, в разі своєчасної сплати боргу таке майно поверталося боржникові. Якщо ж борг не було сплачено, обов'язок за угодою для кредитора припинявся і він ставав остаточним власником речі. Кредитор мав право залишити річ у себе або продати. Якщо ціна проданої речі була більшою, ніж сума боргу, кредитор не був зобов'язаний повернути різницю боржникові.

Передаючи річ у власність кредитору та очікуючи, що в разі своєчасної сплати боргу предмет застави буде йому повернуто, боржник виявляв кредиторові довіру (fides). Тому цей вид застави відносився до довірчих, тобто фідуціарних угод. Якщо борг було сплачено, а кредитор не бажав повернути річ, то боржник не мав права позову.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань