ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Мікроклімат міста. Методи дослідження мікрокліматуМікроклімат міста. Методи дослідження мікроклімату

Мікроклімат міста. Методи дослідження мікроклімату1.1. Поняття мікроклімату

Під словом мікроклімат маються на увазі місцеві особливості клімату, що істотно змінюються вже на невеликих відстанях. У тому самому географічному районі з одним загальним типом клімату спостерігаються різні варіанти мікроклімату над близькими ділянками земної поверхні, різними по будові і властивостям. Над луками і сусіднім лісом, над ріллею і болотом, над рівним степом і в балці, поблизу озера й у віддаленні від нього атмосферні умови будуть у більшому або меншому ступені розрізнятися. Це значить, що в зазначених місцях при одному загальному типі клімату буде різний мікроклімат [2, с.73].

Мікрокліматичні розходження залежать від дрібномасштабних розходжень у будові і властивостях підстилаючої поверхні. Вони слабкі порівняно з тими особливостями клімату, що створюються впливом інших, великомасштабних географічних чинників. У попередніх розділах, говорячи про вплив підстилаючої поверхні на температуру, хмарність і інші елементи клімату, ми звертали основну увагу головним чином на самі загальні особливості, такі як, наприклад, розчленовування її на сушу і море (крупномасштабна орографія). Тому тепер окремо зупинимося на мікрокліматичних впливах підстилаючої поверхні. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Мікроклімат міста. Методи дослідження мікроклімату.

Для мікроклімату відіграють роль експозиція підстилаючої поверхні щодо сторін світу, нерівності мікрорельєфу, великий або менший ступінь вологості ґрунту, особливості рослинного покриву й ін. Ці розходження підстилаючої поверхні визначають собою розходження в поглиненій радіації, ефективному випромінюванні і радіаційному балансі поверхні, а також в умовах нерадіаційного обміну між поверхнею й атмосферою. У результаті будуть спостерігатися мікрокліматичні розходження в режимі температури і вологості повітря й у випаровуванні.

Мікрорельєф і розходження в шорсткості земної поверхні можуть обумовлювати і мікрокліматичні розходження в режимі вітру. У меншому ступені виявляються мікрокліматичні розходження в режимі хмарності й опадів. Наприклад, над значним по розмірах озером у теплий час року може відбуватися часткове розсіювання купчастих хмар. Відомо також зменшення хмарності й опадів на плоских узбережжях морів.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Мікроклімат міста. Методи дослідження мікроклімату,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Мікроклімат міста. Методи дослідження мікроклімату


Умисне вбивство за пом'якшуючими обставинами

1.1. Поняття умисного вбивства

Головний загальний склад злочину про відповідальність за вбивство містить ч. 1 ст. 115 КК. Ця норма передбачає відповідальність за вбивство, яке характеризується відсутністю як обтяжуючих обставин, які перелічені у ч. 2 ст. 115 КК, так і пом’якшуючих обставин, передбачених ст. 116-118 КК України.

За ч. 1 ст. 115 КК, наприклад, були кваліфіковані дії Х., яка вбила свого чоловіка. Було доведено, що її чоловік п’яний прийшов додому і почав лаятися і ганятися за нею. Х. Побігла сховатися до сусідів. Вночі вона повернулася додому, побачила, що чоловік спить, взяла сокиру і вдарила його по голові, від чого він помер. [31, с. 23]

Вбивство зі спонукань помсти кваліфікується за ч. 1 ст. 115 КК лише у тих випадках, коли мета помститися виникла з особливих неприязних відносин між винним та потерпілим. Якщо ж помста виникла у зв’язку з виконанням потерпілим службового або громадського обов’язку, то вбивство кваліфікується за п. 8 ч. 2 ст. 115 КК [4, ст. 115]

Різновидом вбивства з помсти є вбивство із ревнощів. Таке вбивство кваліфікується також за ч. 1 ст. 115 КК незалежно від того, були підстави до ревнощів чи ні.

У всіх випадках, коли умисне вбивство було вчинене без перелічених у ст. 115-118 КК обтяжуючих чи пом’якшуючих обставин, воно підлягає під ознаки ч. 1 ст. 115 КК України (за несплату боргу, із почуття жалю до потерпілого, з використанням безпорадного стану потерпілого тощо). Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Умисне вбивство за пом’якшуючими обставинами.

Відповідальність за умисне вбивство, передбачене ч. 1 ст. 115 КК, настає з чотирнадцяти років [4, ст. 22].

Карається умисне вбивство за ч. 1 ст. 115 КК України позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Частина 2 ст. 115 КК передбачає кримінальну відповідальність за умисне вбивство при обтяжуючих обставинах.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Умисне вбивство за пом’якшуючими обставинами,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Умисне вбивство за пом’якшуючими обставинами


Облік, аналіз і аудит нематеріальних активів підприємства

1.1. Економічна сутність, роль і місце в системі управління підприємством обліку, аналізу та аудита нематеріальних активів підприємства

Стратегія розвитку інформаційно-знаннєвого суспільства є сьогодні центральним системним ядром соціально-економічної політики розвинених країн, що дозволяє їм максимально скористатися перевагами пануючого інформаційного техніко-економічного укладу еволюції людської цивілізації. Сучасні проблеми економічного розвитку пов’язані, насамперед, із інтелектуалізацією праці, наданням найвищого пріоритету процесам продукування нових знань, які здатні забезпечити соціально - економічний прогрес українському суспільству. Сьогодні на Україні відбувається розвиток ринкових відносин та прискорення інноваційних процесів в економіці. Це обумовлює зростаючу актуальність обліку, аналізу та аудиту нематеріальних активів підприємства.

У різні часи широке коло питань проблематики в області економіки знань та нематеріальних активів розроблені завдяки творчому пошуку та титанічним зусиллям таких видатних вчених як Геєць В.М, Зинов В.В., Лукичева Л.И., Чухно А.А, Бутнік-Сіверський О.Б., Крайнєв П.П., Жаворонкова Г.В.

В економіці знань вартість корпорацій, організацій і фізичних осіб безпосередньо пов’язана з інтелектуальним капіталом. Кожна інновація починається з нематеріальних активів, заснованих на знаннях. Інтелектуальний капітал у розвинутих країнах світу сьогодні виступає одним із стратегічних ресурсів. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Облік, аналіз і аудит нематеріальних активів підприємства.

Інтелектуальний капітал, або капітал знань, більшістю авторів розглядається як нематеріальний інтелектуальний актив, що складається із запасу і руху знань.

Нематеріальні активи – це фактор, який поруч з фінансовими і матеріальними активами впливає на формування вартості компанії і знаходиться під її контролем.

Інтелектуальний актив – це інтелектуальні ресурси, які організація змогла визначити, описати і занести у визначений реєстр. Інтелектуальний капітал утворюють явні і неявні знання (ресурси). Різниця між інтелектуальним капіталом і інтелектуальними активами знаходиться у правах власності організації.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Облік, аналіз і аудит нематеріальних активів підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Облік, аналіз і аудит нематеріальних активів підприємства


Облік, контроль і аналіз витрат виробництва та собівартості продукції

1.1. Економічна сутність витрат виробництва

Висока собівартість продукції знижує конкурентоспроможність підприємства і примушує керівників шукати причини й резерви зниження витрат, а роль системи управління витратами при цьому полягає в створенні і забезпеченні найбільш економічного способу виробництва та реалізації продукції. У зв'язку з цим управління витратами стає ключовим чинником у забезпеченні ефективного розвитку підприємства. Практика господарювання на українських виробничих підприємствах указує на те, що витрати сьогодні - суто об'єкт обліку, тоді як ринкові умови вимагають обов'язкового розгляду їх як об'єкта управління. Розглядаючи витрати в цьому аспекті, першочергово необхідно визначити їхні сутність, завдання та роль у забезпеченні ефективності виробничо-господарської діяльності виробничого підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволяє зробити висновок, що від того, наскільки ефективно підприємство буде керувати своїми витратами, залежать його результат діяльності та успіх. Суттєвий внесок у розробку проблем управління витратами зробили такі зарубіжні учені, як Р. Ентоні, Дж. Рис [], Ч. Т. Хорнгрен, Дж. Фостер [] та багато ін. Аналогічними питаннями займались російські фахівці Є. А. Ананькіна, Н. Г. Данілочкіна [], В. Г. Лебедєв [], Н. Д. Врублевський []. Питанням управління витратами та управлінського обліку присвячено праці вітчизняних учених, серед яких М. Г. Грещак, О. С. Коцюба [], Ю. С. Цал-Цалко [], Є. В. Мних [], Л. В. Нападовська []. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Облік, контроль і аналіз витрат виробництва та собівартості продукції.

Нині українська економіка потребує реформи, основною метою якої має бути підвищення ефективності діяльності як народного господарства в цілому, так і окремих галузей чи підприємств. Проведення вказаної реформи вимагає формування та вдосконалення нових підходів до забезпечення ефективного функціонування об'єктів господарювання. Досягнення вказаної мети забезпечується отриманням прибутку від господарської діяльності підприємства, який, у свою чергу, обумовлюється його доходами та витратами. Доходи значною мірою визначаються кон'юнктурою ринку, а витрати більш значною мірою - ефективністю діяльності самого підприємства.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Облік, контроль і аналіз витрат виробництва та собівартості продукції,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Облік, контроль і аналіз витрат виробництва та собівартості продукції


Облік і контроль витрат та аналіз виробничої собівартості продукції

1.1. Економічна сутність, роль і місце в системі управління підприємством обліку і контролю витрат на продукцію та аналізу виробничої собівартості

Одне з найважливіших завдань управління підприємством – керування прибутком. Тому в центрі його уваги знаходяться витрати: їхні види, місця виникнення і принципи управління ними. Облік і контроль витрат на продукт – невід’ємна складова системи управління підприємством будь – якої сфери господарювання.

Разом зі змінами, що відбуваються в технології та організації виробництва, повинна удосконалюватися і системи керування витратами.

Наведемо показники розвитку промислового сектору економіки України за період 2006 – 2010 рр.

За період 2006 - 2010 рр. відбулось скорочення внеску промисловості України у формування ВВП з 36,4 % до 33,6 % (частка переробної промисловості зменшилась з 27,4 % до 24,2 %, виробництва та розподілення електроенергії, газу та води - з 4,2 % до 4,1 %, частка добувної промисловості зросла з 4,8 % до 5,1 %) [44]. Загалом, у формуванні ВВП серед видів промислової діяльності домінує переробна промисловість, частка якої у ВВП в середньому за аналізований період становила 26,8 %, частка добувної промисловості була на рівні 5,3 %, виробництва та розподілення електроенергії, газу та води - 4,1 % . Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Облік і контроль витрат та аналіз виробничої собівартості продукції.

Помітний внесок у формування ВВП серед галузей переробної промисловості у 2005 — 2009 рр. мали харчова, машинобудівна та металургійна галузі (їх частки у середньому за аналізований період становили відповідно 7,5 %, 5,0 %, 4,8 %), значно меншими були частки хімічної та нафтохімічної, легкої промисловості (2,4 % і 1,4 % відповідно) (рис. 1.1).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Облік і контроль витрат та аналіз виробничої собівартості продукції,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Облік і контроль витрат та аналіз виробничої собівартості продукції


Емпатія в міжособистісних стосунках. Поняття емпатії, її форми та види

1.1. Проблема емпатії у працях зарубіжних та вітчизняних психологів

У сучасній психології всякий прояв емоційної активності людини, по суті є співпереживанням, співчуттям, внутрішнім сприянням, розглядається в рамках єдиної проблеми емпатії.

Емпатію прийнято трактувати або як здатність людини розуміти світ переживань іншого, або як здатність брати участь в емоційному житті іншого. Як правило, в якості об'єкта емпатії розглядається інша людина, але в ряді досліджень в якості об'єкта емпатії виступає нейтральний предмет, природа чи образ мистецтва, спостерігачем в процесі сприйняття. Поняття емпатії відносять і до чисто рефлексивних (усвідомлених) процесам розуміння, і до явищ чуттєвого пізнання, а іноді виявляють у емпатії ознаки і того, й іншого. [16]

Історія становлення поняття емпатії сходить до поняття симпатії (А. Сміт, Спенсер, Шопенгауер) і поняттю ввідчування (Фішер, Лотце, Ліппс).

Поняття симпатії існувало ще в давньогрецькій філософії і трактувалося в стоїків як духовна об'єктивна спільність всіх речей, в силу якої люди співчувають одне одному. У етичних системах Сміта (1895), Спенсера (1876), Шопенгауера (1896) симпатія розуміється як природна властивість людської душі співчувати, співпереживати іншій людині, що регулює взаємини між людьми, як основі совісті, справедливості й альтруїзму. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Емпатія в міжособистісних стосунках. Поняття емпатії, її форми та види.

Теорія симпатії найбільш повно і послідовно була розроблена Шелером (1926). Для нього симпатія є не тільки співучасть у емоційному житті іншого, поділ його почуттів. Це інтенціональний акт, спрямований на пізнання особистості іншого як найвищої цінності. В акті симпатії реалізуються потенційні можливості людини, на якому б рівні не здійснювалася симпатія — на органічному або духовному. У відповідності до рівнів співучасті Шелер розробив класифікацію форм симпатії від нижчих (наслідування, ввідчування) до вищих, аж до космічного почуття.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Емпатія в міжособистісних стосунках. Поняття емпатії, її форми та види,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Емпатія в міжособистісних стосунках. Поняття емпатії, її форми та види


Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

1. Цілі, рівні, види регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Основними типами зовнішньоторговельної політики є протекціонізм та політика вільної торгівлі.

Протекціонізм – це державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземних конкурентів шляхом використання спеціальних заходів щодо зниження конкурентоспроможності іноземних товарів. Проте існує небезпека, що національне виробництво, захищене від іноземної конкуренції, може потерпіти від застійних явищ, зниження конкурентоспроможності національних товарів, посилення монополізації на внутрішньому ринку.

Політика вільної торгівлі передбачає ліквідацію будь-яких перешкод щодо доступу в країну іноземних товарів. Однак на практиці повністю усунути обмеження у зовнішній торгівлі ніколи не вдавалося. Прихильниками вільної торгівлі, як правило, є держави, здатні перемагати у конкуренції.

Протекціонізм та вільна торгівля приходили на зміну одне одному, поступово вдосконалюючись, зокрема під впливом НТР, тренснаціоналізації капіталу.

Основними методами регулювання зовнішньоекономічної політики є: економічні, адміністративні та правові.

Зовнішньоекономічна діяльність переважно регулюється економічними методами за допомогою мита, податків, кредитів, дотацій та пільг.

Державні митно-тарифні системи регулюють доступ іноземних товарів на внутрішній ринок і експортно-імпортні операції в цілому. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Мита бувають фіскальними і протекціоністськими. Перші мають забезпечити надходження у держбюджет, тобто суто фіскальну мету. Вони, як правило, невисокі і охоплюють невелику групу товарів. Протекціоністські мита застосовують для захисту національного виробництва від іноземної конкуренції.

Класичним інструментом зовнішньоторговельної політики є митний тариф – систематизований перелік товарів із зазначенням мита, яким вони оподатковуються. Поширеними є дворівневі тарифи із зазначенням максимальних і мінімальних ставок [7, с. 47].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності


Психологічний вплив реклами засобів для схуднення на жінок

1.1. Поняття реклами та особливості рекламних засобів для схуднення

Ми живемо у світі, де все щось продають і купують. Продаються товари, послуги, знання, ідеї. Ринок пропозицій широкий і насичений, конкуренція в ньому величезна й не залишає надії на продажі, не прибігаючи до реклами. Реклама допомагає донести відомості про пропонований товар до широкого кола споживачів. З рекламою ми зустрічаємося в газетах і журналах, реклама з екранів телевізорів проникає в наші будинки, реклама оточує нас скрізь, куди б ми не направлялися. Рекламні банери піднімаються уздовж головних вулиць міста. По проспектах снують авто суспільного транспорту з писаними кузовами. Вагони метро просто забиті рекламними листівками й буклетами. У кафі вам обов'язково подадуть кава або колу в посуді з логотипом тієї або іншої фірми. Загалом, реклама - двигун торгівлі,- увійшла в наш побут міцно й, схоже, назавжди [48; с. 12].

Що ж таке реклама?

Визначень слова «реклама» існує багато. От деякі з них, приведені в книзі Р. І. Мокшанцева:

Реклама - це процес інформування населення про товар, ознайомлення з ним, переконання в необхідності його покупки.

Також це комплекс засобів нецінового стимулювання збуту продукції і формування попиту на неї [42; с. 9].

Визначення, поміщене в словнику Ожегова: «Реклама - це оповіщення різними способами для створення широкої популярності, залучення споживачів, глядачів» [46; с. 547]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Психологічний вплив реклами засобів для схуднення на жіно.

Термін «реклама» багатобічний. Він може позначати й інформацію про продукт, і стимулювання його покупки (заклик: «Купуйте!2), і конкретний рекламний засіб (телевізійний ролик, плакат, буклет) [58; с. 24].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Психологічний вплив реклами засобів для схуднення на жіно,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Психологічний вплив реклами засобів для схуднення на жіно


Психологічні проблеми девіантної поведінки молоді, яка повернулася з місць позбавлення волі

1.1. Зміст і види девіантної поведінки молодих людей, які повернулися з місць позбавлення волі

Говорячи про такий соціальний феномен, як молодіжна злочинність, перш за все необхідно уточнити, що ми маємо на увазі під поняттями «молодь», «злочин» та поведінка молоді, що відхиляється – «девіантна поведінка», яка обумовлює злочинність.

Молодь - соціально-демографічна група, відокремлена на основі сукупності вікових характеристик і особливостей соціального стану. Молодість як певна визначена фаза, етап життєвого циклу біологічно універсальна, але її конкретні вікові рамки, пов'язаний з нею соціальний статус і соціально-психологічні особливості мають соціально-історичну природу і залежать від суспільного ладу, культури та властивих даному суспільству закономірностей соціалізації [32; с. 7].

Сучасна молодь довше навчається в школі та, відповідно, пізніше починає самостійне трудове життя. Ускладнилися й самі критерії соціальної зрілості. Початок самостійного трудового життя, завершення навчання та набуття стабільної професії, одержання політичних прав, матеріальна незалежність від батьків, вступ у шлюб і народження першої дитини — усі ці події, такі, що в своїй сукупності надають людині почуття повної дорослості, та відповідний соціальний статус, настають не одночасно, й сама їхня послідовність і символічне значення кожного з них не однакові в різних соціальних прошарках. Звідси й дискусійність хронологічних, абсолютних вікових границь: нижню границю молодості встановлено між 14 і 16, а верхню — між 25 і 30 роками та навіть пізніше [63; с. 89]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Психологічні проблеми девіантної поведінки молоді, яка повернулася з місць позбавлення волі.

Офіційно вікові межі молоді визначаються ст. 1 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», згідно якого молодь, молоді громадяни – це громадяни України віком від 14 до 35 років [2].

В наш час молодь — це одна з найбільш уражених в економічному плані та найбільш безправна в соціально-правовому відношенні соціальних спільнот, яка живе в умовах підвищеної соціальної напруги і психологічного дискомфорту.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Психологічні проблеми девіантної поведінки молоді, яка повернулася з місць позбавлення волі,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Психологічні проблеми девіантної поведінки молоді, яка повернулася  з місць позбавлення волі


Ознаки групового порушення громадського порядку

1. Загальна характеристика злочинів проти громадського порядку

Суспільна небезпека діянь, що розглядаються у цьому розділі, полягає в тому, що вони заподіюють або ставлять під загрозу заподіяння істотної шкоди громадському порядку і моральним основам життя суспільства. Сукупність цих відносин і є родовим об'єктом зазначених злочинів.

Громадський порядок — це сукупність суспільних відносин, що забезпечують спокійні умови життя людей у різних сферах суспільне корисної діяльності, відпочинку, побуту і нормальної діяльності підприємств, організацій, установ у цій сфері. Суспільна моральність — це погляди, уявлення і правила, що визначають поведінку, духовні та моральні якості, необхідні людині в суспільстві, та відповідні правила, що визначають умови нормального громадського життя людей.

Тому злочини проти громадського порядку та моральності можна визначити як умисні суспільне небезпечні посягання на громадський порядок у різних сферах забезпечення життєдіяльності людей і моральні основи життя суспільства, взяті під охорону законом про кримінальну відповідальність. Виходячи з безпосередніх об'єктів ці злочини можуть бути поділені на два види: Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Ознаки групового порушення громадського порядку.

  1. злочини проти громадського порядку (групове порушення громадського порядку — ст. 293, масові заворушення — ст. 294, заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку, — ст. 295, хуліганство — ст. 296);
  2. злочини проти суспільної моральності (наруга над могилою — ст. 297, нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури — ст. 298, жорстоке поводження з тваринами — ст. 299, ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, — ст. 300, ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів — ст. ЗОЇ, створення або утримання місць розпусти і звідництво — ст. 302, проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією — ст. 303, втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність — ст. 304).

2. Кримінально - правова характеристика групового порушення громадського порядку

Згідно ч.1 ст. 293 КК України - організація групових дій, що призвели до грубого порушення громадського порядку або суттєвого порушення роботи транспорту, підприємства, установи чи організації, а також активна участь у таких діях — караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців [2, с. 131].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Ознаки групового порушення громадського порядку,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Ознаки групового порушення  громадського порядку


Психологічне консультування підлітків. формування ціннісних орієнтацій підлітків

1.1 Погляди зарубіжних та вітчизняних вчених на процес формування особистості підлітка

Особливості формування особистості підлітка розглядають у своїх наукових працях такі видатні психологи-науковці, як Виготський Л. С., Божович Л. І., Ельконін Д. Б., Дубровіна І. В., Кон І. С., Мухіна В. С., Якобсон П. М., Смірнов О. О., Фельдштейн Д. І., Личко О. Є., Пріхожан А. М. та інші.

Зазначимо, що з огляду на існуючу психолого-педагогічну літературу, можна зробити висновок про недостатню дослідженність питань формування особистості підлітка. Більшість досліджень, що відносяться до шкільного віку, доводяться на підлітковий період розвитку. Це не може бути пояснено тільки складністю самого предмету вивчення, як це часто робиться; тут мають місце набагато серйозніші і глибші причини. Справа полягає в тому, що якщо підходити до розвитку з погляду тих змін, які відбуваються в окремих психічних процесах і функціях, то важко знайти якісну своєрідність в розвитку особистості підлітка. Основні новоутворення вже закінчуються в підлітковому віці. Саме у підлітковому віці відбуваються становлення вищих форм мислення — мислення в поняттях — і перебудова на цій основі всіх інших пізнавальних психічних процесів.

Виготський Л. С. досліджував питання психологічної кризи у підлітковому та юнацькому віці. Автор зазначає, що критичність перехідного віку наростає прямо пропорціональне зростанню і підняттю культури людського суспільства, культури соціального середовища. Тобто, простежується прямий зв'язок між ціннісними орієнтаціями підлітка та формуванням особистості. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Психологічне консультування підлітків. формування ціннісних орієнтацій підлітків.

Л. І. Божович також досліджує питання кризи підліткового віку. Криза підліткового віку значно відрізняється від криз молодших віків, зазначає автор. Криза представляється найгострішою і найтривалішою в порівнянні зі всіма віковими кризами, що знаменують собою переломні етапи в формуванні особистості дитини. По суті, весь підлітковий вік є затяжним періодом від дитинства до зрілості за думкою Л. І. Божовича.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Психологічне консультування підлітків. формування ціннісних орієнтацій підлітків,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Психологічне консультування підлітків. формування ціннісних орієнтацій підлітків