ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Методика та технології соціальної роботи з людьми з особливими потребамиМетодика та технології соціальної роботи з людьми з особливими потребами

Методика та технології соціальної роботи з людьми з особливими потребами



1.1. ДЦП та причини його виникнення

Дитячий церебральний параліч - хронічне захворювання, яке є наслідком ушкодження головного мозку і характеризується порушеннями моторного розвитку дитини та координації рухів. Воно виникає з ранньому постнатальному періоді і триває протягом життя [6, с 533].

Етіологічними факторами, що сприяють виникненню цього захворювання, є інфекційні, соматичні й ендокринні захворювання матері, гестенози вагітності, патологія пуповини та плаценти, тривалий безводний період, аномалії пологової діяльності, акушерські операції, імунологічна несумісність крові матері і плоду, внутрішньочерепні крововиливи. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Методика та технології соціальної роботи з людьми з особливими потребами.

Діагностика ДЦП базується на знаннях основних етапів психомоторного розвитку дитини. Велике значення має постійний нагляд за дітьми, особливо у випадках зі сприятливим акушерським анамнезом, з урахування динаміки вроджених безумовних рефлексів, послідовності становлення реакцій випрямлення і рівноваги, характеру змін м'язового тонусу. Діагноз, як правило, ставиться у 6-8 місяців. Лікування ДЦП повинно бути комплексним і починатись із перших тижнів життя дитини. Одним із важливих індикаторів є можливість опосередкування, самостійного регулювання своєї поведінки [4, с. 201].

Розвиток навичок самообслуговування - на особливому місці у вихованні і соціалізації. Зокрема, враховується той фактор, що й усіх дітей із відхиленнями у розвитку досить важко формуються ручні навички - дрібна моторика, координація рухів і орієнтація у просторі.[8, с. 12].

Зона реабілітації передбачає формування навичок довільно брати й опускати предмети, перекладати їх із руки в руку, прикладати зусилля відповідно до розмірів ваги і форми, предмету. Цей факт відображається в тих категоріях, які використовуються для характеристики рівня самообслуговування дітей з обмеженими можливостями. Придбати курсову на тему - Методика та технології соціальної роботи з людьми з особливими потребами, можна вже сьогодні!.

Рухова активність. Цей аспект реабілітаційної діяльності є досить важливим для всіх категорій дитячої інвалідності і найбільш значимим для дітей, котрі страждають на дитячий церебральний параліч (ДЦП), тому головним категоріями для цих групи можна назвати корекційні фізичні вправи, руховий режим, корекцію помилкових настанов опорно-рухового апарату

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Методика та технології соціальної роботи з людьми з особливими потребами,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Методика та технології соціальної роботи з людьми з особливими потребами


Організаційно-правові форми діяльності Верховної Ради України

План до курсової роботи:

Організаційно-правові форми діяльності Верховної Ради України

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Організаційно-правові форми діяльності Верховної Ради України,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Історія становлення Верховної ради України

Істинною попередницею сучасної Конституції України є Конституція УРСР 1978 р., яка на момент прийняття зазнала незначних змін, переважно обумовлених загальним засудженням «культу особистості» Й. Сталіна. Згідно із Конституцією УРСР 1978 р. Верховна Рада УРСР в певних межах, формах і спосіб виконувала традиційні парламентські функції: законодавчу, представницьку, установчу, контрольну, бюджетно-фінансову та зовнішньополітичну.

Але, на жаль, фактично напрями роботи парламенту з реалізації цих функцій переважно не відповідали світовим демократичним тенденціям діяльності парламенту. Особливими функціями було наділено Президію Верховної Ради УРСР, яка здійснювала свою діяльність аж до прийняття Конституції 1996 р. Президія являла собою постійно діючий колегіальний орган Верховної Ради України, який забезпечував її роботу і здійснював інші повноваження у визначених Конституцією і законами України межах [1].

Президія наділялася правом здійснення окремих повноважень у сфері законотворення, установчої та контрольної діяльності. Самостійним напрямом діяльності Президії було виконання функцій глави держави, які вона виконувала аж до заснування в Україні поста Президента України у 1991 р. Починаючи з 1990 р. функції українського парламенту почали динамічно змінюватись, обумовлені істотними зрушеннями, що відбувалися в суспільстві та державі. Йдеться, насамперед, про прийняття Декларації про державний суверенітет України, а пізніше – Акта про проголошення незалежності України. Так, 27 жовтня 1990 р. до Конституції було внесено зміни, в результаті яких назва законодавчого органу «Верховна Рада УРСР» змінилася на назву «Верховна Рада України», а ст. 97 Конституції (Основного Закону) України в редакції Закону від 14 лютого 1992 р. визначила, що єдиним органом законодавчої влади України є Верховна Рада України.


Організація діяльності служби маркетингу на підприємстві ринку послуг

План до курсової роботи:

Організація діяльності служби маркетингу на підприємстві ринку послуг

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Організація діяльності служби маркетингу на підприємстві ринку послуг,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність маркетингу та маркетингової служби на підприємстві сфери послуг

Сфера послуг України є важливою складовою ринкової економіки, однією із найперспективніших галузей економіки, що швидко розвивається. Вона представляє собою сукупність галузей, підгалузей і видів діяльності, функціональне призначення яких у системі суспільного виробництва виражається у виробництві й реалізації послуг і духовних благ для населення. Регіональний ринок підприємств сфери послуг повинен спиратися на комплексну систему управління маркетингом. В сучасній науці існує два різних підходи до розуміння місця і ролі системи управління маркетингом [8].

З огляду на викладене, переконані, що найбільш важливим аспектом розгляду сутності маркетингу як об’єкту управління є аналіз і синтез взаємозв’язків загальних функцій менеджменту з маркетинговими функціями, що мають багатоцільовий зміст: ? планування (визначення цілей та розроблення програми розвитку підприємства сфери послуг; регулювання витрат і управління ресурсами; управління якістю послуг; складання планів та стратегій роботи підприємства); ? організація (структурування підприємства; розподіл повноважень; управління соціальним розвитком персоналу підприємства; проектування структури організації); ? мотивація (спонукання персоналу до дій, які в кінцевому підсумку дадуть змогу підприємству досягти запланованих цілей); ? контроль (аналіз роботи підприємства сфери послуг; виділення проблем та їх корегування; визначення, чи прийде підприємство до своєї мети) [17, с. 184].

Перший, традиційний, полягає в тому, що система управління маркетингом розглядається як складова частина загальної системи управління підприємством.


Організація рекламної діяльності на підприємстві

План до курсової роботи:

Організація рекламної діяльності на підприємстві

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Організація рекламної діяльності на підприємстві,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність, види та функції реклами та рекламної діяльності

Рекламна діяльність є дуже динамічною категорією, де постійно додаються нові методи та поняття. Оскільки рекламна діяльність знаходиться лише на етапі розвитку в Україні, то це створює потребу досліджувати нові підходи до ведення рекламної діяльності підприємств.

У таких випадках зарубіжний досвід не є адаптованим до сучасного українського ринку. Таким чином, виникає необхідність знаходити нові підходи щодо оптимізації рекламної діяльності та створювати нові методи оцінки ефективності рекламної діяльності підприємства.

Існує велика кількість трактувань цього поняття, проте всі науковці погоджуються, що рекламна діяльність є основним елементом маркетингової діяльності підприємства і допомагає залучати потенційних споживачів та спонукає їх до покупки товару або послуги.

Згідно з Законом України "Про рекламу", реклама — це спеціальна інформація про продукцію, послуги або осіб, що подається у будь-якій формі та будь-який спосіб, з метою прямого або опосередкованого одержання прибутку [1].

Так, за визначенням американської Асоціації маркетингу, реклама (advertising) являє собою «будь-яку форму неособистого представлення і просування ідей, товарів і послуг, оплачувану точно встановленим замовником» [21, с. 75].

Рекламний процес в загальному вигляді можна представити наступним чином: рекламодавці використовують рекламних посередників, які через засоби розповсюдження реклами доводять їх звернення до потенційних споживачів. Основними учасниками рекламного процесу є:


Організація роботи служби 102. Система централізованого управління нарядами поліції

План до курсової роботи:

Організація роботи служби 102. Система централізованого управління нарядами поліції

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Організація роботи служби 102. Система централізованого управління нарядами поліції,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність, обов’язки чергової служби

Чергова частина є підрозділом, який має забезпечити оперативне управління силами і засобами поліцейських органів, цілодобово перебувати в постійній готовності для того, щоб реагувати на злочині прояви, будь-яку надзвичайну ситуацію, інші події та розглядається як координуючий орган управління у процесі розкриття злочинів. У процесі здійснення своїї діяльності будь-який працівник чергової частини керується такими нормативними актами як Конституція України, Закони України, міжнародні договори України, принципи та норми, які сформовано у міжнародному праві, нормативно-правові акти МВС України; Інструкція з організації діяльності чергової служби органів Національної поліції держави, яку було затверджено за допомогою Наказу Міністерства внутрішніх справ України від 23.05.2017 р. №440 [1].

Організаційну діяльність чергової служби забезпечують (рис. 1.1): ? чергова частина НПУ; ? чергові частини ГУНП; ? чергові частини територіальних підрозділів ГУНП; ? управління забезпечення діяльності Ситуаційного центру ДОАЗОР та ситуаційні відділи управлінь організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП; ? управління оперативного інформування та реагування ДОАЗОР; ? старші інспектори-чергові (інспектори-чергові), помічники чергових секторів реагування патрульної поліції та за необхідності інші працівники територіальних підрозділів ГУНП, які в установленому порядку пройшли навчання та склали заліки зі знання відомчих нормативно-правових актів, що регламентують діяльність чергової служби органів (підрозділів) поліції, й відповідним наказом призначені підмінними оперативними черговими та їх помічниками; ? оператори служби «102» управлінь інформаційної підтримки та координації поліції «102» ГУНП [4, с. 115].


Організація, її внутрішнє та зовнішнє середовище

План до курсової роботи:

Організація, її внутрішнє та зовнішнє середовище

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Організація, її внутрішнє та зовнішнє середовище,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття організації як складної системи та як об’єкта управління

Базовим поняттям менеджменту є організація. Поняття «організація» вживається у двох значеннях: організація як функція управління і організація як підприємство, установа (заклад). Організація - це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети або цілей. Організація - специфічне соціальне утворення, систематично орієнтоване на виробництво товарів і (або) послуг.

Найчастіше менеджмент розглядається як сукупність функцій, орієнтованих на ефективне використання людських, матеріальних та фінансових ресурсів із метою досягнення цілей організації.

З функціонального погляду менеджмент – це процес планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання, покликаний 6 забезпечити формування та досягнення цілей організацій (підприємств, товариств, банків, асоціацій та їх підрозділів).

В українському законодавстві організації, що володіють певним майновим комплексом для здійснення підприємницької діяльності й мають статус юридичної особи, називають підприємствами. Тому поняття "організація", "підприємство", "фірма" надалі використовуватимуться як взаємозамінні [22, с. 302].

В основі поняття "організація" знаходиться відповідність певної групи кільком обов'язковим вимогам: ? наявність хоча б двох людей, котрі вважають себе частиною цієї групи; ? наявність хоча б однієї мети (тобто бажаного кінцевого результату), яку приймають як загальну всі члени певної групи; ? наявність членів групи, які навмисно працюють разом, щоб досягнути значущої для всіх мети.


Особливості адміністративної право і дієздатності працівників національної поліції

План до курсової роботи:

Особливості адміністративної право і дієздатності працівників національної поліції

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості адміністративної право і дієздатності працівників національної поліції,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Сутність організаційно-правових принципів діяльності Національної поліції України полягає в тому, що ця система різнобічна. Вона поділяється на основні принципи і принципи формування і функціонування її відповідних частин (інститутів). До основних належать принципи регулювання взаємовідносин між суспільством та органами виконавчої влади, які розкривають природу формування і функціонування адміністративного права, підкреслюють його місце й роль у правовій системі.

Серед науковців відсутній єдиний підхід щодо визначення категорії «адміністративна діяльність Національної поліції України». На думку ряду авторів, «адміністративна діяльність Національної поліції» — це виконавчо-розпорядча, підзаконна, державно-владна діяльність із забезпечення адміністративно-правовими засобами публічної безпеки і порядку, попередження й припинення злочинів та інших правопорушень, надання публічних послуг фізичним та юридичним особам [20, с. 68].

Відповідно до профільного Закону про поліцію та постанови Кабінету Міністрів України № 877 від 28 жовтня 2015 року «Про затвердження Положення про Національну поліцію», Національна поліція України є центральним органом виконавчої влади та центральним органом управління поліцією, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України. Кабінет Міністрів України своєю постановою № 730 від 16 вересня 2015 року «Про утворення територіальних органів Національної поліції та ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ» утворив як юридичні особи публічного права територіальні органи поліції України та ліквідував як юридичні особи публічного права територіальні органи Міністерства внутрішніх справ України.

До принципів регулювання взаємовідносин суспільства й органів виконавчої влади слід віднести: служіння державної адміністрації суспільству й людині; обмеженість втручання органів виконавчої влади в громадянське й особисте життя людини; повнота прав і свобод громадян в адміністративно-правовій сфері; взаємна відповідальність


Особливості обліку і аналізу розрахунків на виробничому підприємстві

План до курсової роботи:

Особливості обліку і аналізу розрахунків на виробничому підприємстві

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості обліку і аналізу розрахунків на виробничому підприємстві,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та види розрахунків на підприємстві

Господарська діяльність суб’єктів підприємництва здійснюється через відносини купівлі-продажу з постачальниками ресурсів (іншими суб’єктами господарювання, працівниками, власниками та державою) і покупцями товарів (іншими суб’єктами господарювання, працівниками, власниками та державою). Суб’єкт господарювання є одночасно покупцем і продавцем [23, с. 28].

Розрахунки між суб’єктами господарювання, населенням і державою можуть здійснюватися за допомогою грошей, проведення заліків взаємної заборгованості та передачі активів (рис. 1.1).

Відповідно до статті 1087 Цивільного кодексу України форми розрахунків: ? між фізичними особами розрахунки, які не зв'язані із тим що ними проводиться підприємницька діяльність, можуть здійснюватися у готівковій або в безготівковій формі на підставі розрахункових документів у електронному або паперовому вигляді; ? між юридичними особами, а також при участі фізичних осіб, розрахунки котрі зв'язані із провадженням ними підприємницької діяльності, здійснюються у безготівковій формі. Також між цими особами розрахунки можуть здійснюватися у готівковій формі, у разі якщо інше не встановлено законом.

Далі розглянемо сутність основних розрахунків підприємства, а саме грошових, розрахунків з постачальниками та покупцями, розрахунків з державними органами, розрахунків з оплати праці та ін.


Особливості проведення психологічної підготовки у збройних силах України 2

План до курсової роботи:

Особливості проведення психологічної підготовки у збройних силах України

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості проведення психологічної підготовки у збройних силах України,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття психологічної підготовки та її організація

Під психологічною підготовкою розуміють процес формування у особового складу здатності ефективно виконувати бойові завдання в умовах сучасної війни, витримувати будь-які фізичні та психічні навантаження. Мету психологічної підготовки найкраще описав військовий соціолог Рігг у своїй книзі «Бойова підготовка військ»: «Привчати солдатів до диявольської атмосфери вогню і смерті, домогтися, щоб вони почувалися серед вогню, диму як у звичайній обстановці і просто воювали».

Психологічна підготовка військовослужбовців - це система цілеспрямованих дій, спрямованих на формування та закріплення у воїнів психологічної готовності та стійкості, переважно на основі самовдосконалення особистісних та розвитку професійно важливих якостей, набуття досвіду успішних дій в імітованих екстремальних бойових умовах.

У процесі навчання і виховання будь-якого спеціаліста-військовослужбовця забезпечується формування широкого спектру якостей, необхідних для виконання професійної діяльності. І в цілому проблема вирішується успішно. Однак досвід бойових дій свідчить, що не кожна сформована раніше якість може проявитися у військовослужбовця при зміні умов експлуатації (погоди, місцевості, видимості, вогню тощо), особливо при переході до реального бою [2, c. 49].

Тобто фактор новизни іноді відіграє вирішальну роль у прояві у людини раніше сформованих якостей, а отже, і у виконанні вправ. А завдання полягає в тому, щоб навіть у мирний час у ході навчання та виховання передбачити і поставити вихованця в такі умови, в яких будуть розвинені необхідні психологічні якості для виконання бойового завдання. Іншими словами, в ході щоденних тренувань і бойових тренувань до мінімуму звести все нове, невідоме, з чим людина може зіткнутися в бою.


Особливості проведення психологічної підготовки у збройних силах України

План до курсової роботи:

Особливості проведення психологічної підготовки у збройних силах України 2

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості проведення психологічної підготовки у збройних силах України 2,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ

Соціально-психологічне вивчення військовослужбовців є напрямом психологічного забезпечення, що передбачає аналіз умов їх виховання та розвитку особистості, мотиваційної сфери, вивчення загальної військово-професійної спрямованості, оцінку соціальних, моральних якостей, організаторських здібностей, особливостей спілкування й поведінки в колективі, а також освітньої та професійної підготовленості.

Необхідність такої інформації зумовлена потребою військового керівника (командира), інших посадових осіб в отриманні достовірної та повної за обсягом інформації про індивідуальні психологічні особливості військовослужбовців, оцінки їх актуального стану, прогнозі його подальшого розвитку, а також оцінки військових колективів. Результати соціально-психологічного вивчення (оцінки, вимірювання) і психологічний висновок багато в чому визначають специфіку подальшої роботи військового психолога з конкретними військовослужбовцями та зміст управлінських рішень посадових осіб, прийнятих на підставі цього висновку, оскільки всебічна інформованість є обов’язковим фактором підвищення ефективності військового управління [11, с. 251].

У соціально-психологічному вивченні можна виокремити такі етапи: призов і підготовка в навчальних центрах; перед відбуттям у район виконання завдань за призначенням; під час виконання завдань за призначенням; після виконання завдань (участі у бойових діях); після повернення з району виконання завдань. Соціально-психологічне вивчення військовослужбовців дозволяє вирішувати такі основні завдання:


Особливості розвитку світового фінансового ринку

План до курсової роботи:

Особливості розвитку світового фінансового ринку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості розвитку світового фінансового ринку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність та роль фінансового ринку

Фінансовий ринок являється важливим елементом у фінансовій системі, що дозволяє ефективно функціонувати іншим сферам та ланкам фінансової сфери країни. Для того, щоб економіка нормально розвивалась, їй необхідно акумулювати тимчасово вільні кошти різноманітних суб’єктів ринкових відносин; розподіляти та перерозподіляти за комерційною ознакою кошти між різноманітними економічними сферами. Зазначені процеси мають бути здійснені на фінансових ринках, де на ресурси фінансового характеру формується попит та пропозиція. Він являється таким ринком, на якому існує будь-який продавець та покупець та товар, який можна продати та купити. Але, зазначений товар являється особливим – фінансовим активом, який складається з різноманітних вимог, фінансового характеру, які можуть бути виставлені боржникам та дають право кредиторам на те, щоб одержати від них відповідні платежі.

Виникнення фінансового ринку як невід’ємної складової міжнародної ринкової економіки відбулось давно, але він розвивався та функціонував в більшості часу у вигляді грошового ринку [1, с. 111].

Сутність фінансового ринку по його економічній складовій заклечається у тому, що він являється комплекс відносин економічного характеру, які стосуються розподілу ресурсів фінансового характеру, купівлі-продажу фінансових ресурсів, які знаходяться у тимчасово вільному стані; будь-якого цінного паперу та будь-якого іншого фінансового активу. До об’єктів взаємовідносин на ринку фінансів відносять ресурси грошово-кредитного значення; будь-який різновид цінного паперу, послуги фінансового характеру. Тоді як до суб’єктів взаємовідносин на фінансовому ринку відносять будь-яке домашнє господарство, господарюючий суб’єкт, державу та різноманітний фінансовий інститут і будь-який фінансовий посередник [2, с. 201].