ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємстваМетодичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства

Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства1.1.Склад, структура та порядок формування фінансової звітності.

На сьогоднішній день в Україні утворилась нова економічна система, що побудована на ринкових відносинах. Якісні зміни торкнулися всіх ділянок управління, в тому числі і бухгалтерський облік.

Для здійснення управління підприємством необхідно використовувати нові методи управління і сучасні технічні засоби побудови різноманітних інформаційних систем.

У бухгалтерському обліку одночасно поєднуються три види управлінських робіт ,завдяки чому бухгалтерський облік виконує три самостійні функції: інформаційну ,контрольну , та аналітичну.

Діяльність кожного підприємства в першу чергу будується на раціональній організації бухгалтерського обліку, від цього залежить обгрунтований розподіл грошових коштів, рентабельність та платоспроможність підприємства, а також багато інших показників.

В бухгалтерському обліку використовують всі три види вимірників, але основним для нього є грошовий вимірник, за допомогою якого можна узагальнити всі господарські факти- явища та процеси. Ті господарські факти, які не мають грошової оцінки, в бухгалтерському обліку не відображаються. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства.

Отже бухгалтерський облік є основним і єдиним видом обліку, за допомогою якого фіксація роботи підприємства здійснюється в цілому, як сукупності.

Особливістю розвитку економіки сьогодні є те, що керівникам необхідно навчитись самостійно приймати управлінські рішення, щодо подальших шляхів розвитку підприємств. Ці труднощі пов’язані з більш як семидесятирічним функціонуванням планової економіки в нашій державі.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства


Особливості стратегії розвитку закладів ресторанного господарства при вищих навчальних закладах


План до курсової роботи:

Особливості стратегії розвитку закладів ресторанного господарства при вищих навчальних закладах

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості стратегії розвитку закладів ресторанного господарства при вищих навчальних закладах,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Особливості роботи закладів ресторанного господарства при вищих навчальних закладах.

Студенти є потужним за чисельністю споживацьким сегментом. Специфіка студентського контингенту полягає в тому, що в основному молодь у віці 17-25 років, яка має переважно розумовий характер праці і особливий режим відпочинку, регламентована навчальним планом вищого навчального закладу (ВНЗ).

У державних вищих навчальних закладах більшість студентів знаходяться на державному утриманні. Серед них є сироти, інваліди і ті, хто залишився без опіки батьків. Вони отримують допомогу від держави, в тому числі на харчування. Інші харчуються за власні кошти. Певна частина студентів вчиться за контрактом також харчується за власні кошти. На сучасному етапі у країні з'явилась значна кількість недержавних ВНЗ, в яких студенти харчуються за власні кошти [10, c. 12].

Попит студентів на послуги підприємств ресторанного господарства залежить від їхніх доходів, які формуються з різних джерел:

- стипендії (її отримують студенти, які добре вчаться, сироти, чорнобильці, ті, що залишилися без опіки батьків);
- заробітної плати;
- соціальної допомоги;
- допомоги батьків.

Проведені авторами дослідження свідчать про те, що у 30-40 % студентів доходи формуються за рахунок стипендії, у 37 % - за рахунок заробітної плати, у 41 % - за рахунок допомоги батьків, 0,21 % студентів одержують соціальну допомогу.

Для організації харчування студентів при вищому навчальному закладі обов'язково повинно бути підприємство ресторанного господарства, до складу якого входять їдальня, кафе, буфети тощо. Це соціально-орієнтовані заклади, як правило, закритого типу.


Особливості страхових виплат за договорами страхування життя


План до курсової роботи:

Особливості страхових виплат за договорами страхування життя

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості страхових виплат за договорами страхування життя,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність, необхідність і форми страхування життя

Розглядаючи економічну сутність страхування життя, слід відзначити її особливість, яка полягає у поєднанні властивостей страхового захисту та заощадження коштів. У зв'язку з цим для страхування життя змінюють своє значення поняття страхового ризику та страхового випадку. Так, страховий ризик має у своїй основі непередбачуваність настання події. Таке поняття страхового ризику прийнятне для таких ризиків страхування життя, як ризик смерті або втрати працездатності внаслідок нещасного випадку. Проте закінчення терміну дії договору страхування, повноліття застрахованої особи не мають ознак страхового ризику. Водночас ці події не підпадають під визначення страхового випадку, для якого характерним є заподіяння шкоди об'єкту страхування.

Такої думки дотримується О. І. Худяков, який зазначає, що при страхуванні життя страховим випадком може бути подія досить приємна, радісна і навіть бажана (наприклад, одруження, повноліття). Такого роду події, як правило, передбачувані, а часом і просто неминучі (як, наприклад, закінчення строку дії договору страхування життя). Внаслідок страхування життя не має на меті відшкодування збитків, заподіяних страховим випадком, що суперечить самій концепції страхування як економічній категорії [12].

Своєю чергою, П.В. Заруба наголошує, що в основі особистого страхування, як і страхування майна, також лежить замкнений перерозподіл страхових платежів між учасниками особистого страхування через спеціальний страховий фонд. Разом з тим, очевидні й розбіжності між ними, тому що об'єктами страхових відносин в особистому страхуванні є працездатність, здоров'я, життя людей, тобто воно пов'язане із специфічною особливістю виробництва - відтворенням робочої сили. На відміну від страхування майна особисте страхування не забезпечує відшкодування матеріальних збитків, а дає змогу одержати грошову допомогу застрахованим громадянам або їхнім сім'ям [21].


Особливості стресостійкості у людей похилого віку


План до курсової роботи:

Особливості стресостійкості у людей похилого віку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості стресостійкості у людей похилого віку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття психічного старіння

Старість як таку не можна ототожнювати ані з поганим здоров'ям, ані з інвалідністю, хоча в похилому віці, звичайно, проблеми зі здоров'ям ускладнюються. Лише протягом останніх двадцяти років біологи спробували провести систематичні дослідження, аби з'ясувати різницю між фізичними наслідками старіння та характеристиками, пов'язаними з недугами. До якої міри тіло неминуче зношується в процесі старіння — проблема дискусійна. Впливи суспільних та економічних негараздів також буває важко відокремити від наслідків фізичного руйнування. Втрата родичів і друзів, розлука з дітьми, які живуть десь-інде, і втрата роботи можуть відбитися на фізичному стані людини [4, с. 72].

Старість - один із найпарадоксальніших і найсуперечливіших періодів життя. Літня людина постає перед «остаточними питаннями буття» (М.М.Бахтін) і повинна поєднувати можливості глибокого розуміння навколишнього світу, великий життєвий досвід та фізичні недуги, неможливість активно втілювати в життя все, що може усвідомлюватися.

Визначити хронологічні межі початку старості вельми складно, оскільки діапазон індивідуальних відмінностей в появі ознак старіння величезний. Ці ознаки виражаються в поступовому зниженні функціональних можливостей людського організму. Однак старість слід характеризувати не тільки з негативної сторони, виділяючи згасання певних здібностей порівняно дозріли. Необхідно встановити якісні відмінності психіки літньої людини, виявити і показати особливості психічного розвитку, що відбувається на тлі психофізіології, в умовах інволюційних змін нервової системи [ 20, с. 307].

Процес старіння не є однорідним. Традиційно виокремлюють три градації періоду геронтогенезу: похилий вік (чоловіки - 60-74 роки, жінки - 55-74 роки), старечий вік (75-90 років) і довгожителі (понад 90 років). Сучасні дослідження показують, що за останні десятиліття процес старіння сповільнився.


Особливості тактики допиту підозрюваних, обвинувачених неповнолітніх


План до курсової роботи:

Особливості тактики допиту підозрюваних, обвинувачених неповнолітніх

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості тактики допиту підозрюваних, обвинувачених неповнолітніх,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНІХ

Допит відноситься до числа найбільш поширених процесуальних засобів, за допомогою якого отримують найбільший обсяг доказової інформації, усувають суперечності в системі доказів. Розглянуте слідча дія є як найбільш поширеним, так і найбільш складним.

Загальні положення проведення допиту як слідчої дії та особливості допиту неповнолітніх регламентовані статтями 224, 225, 226 та 227 Кримінального процесуального кодексу України [3, Ст.88].

Допит - це слідча дія, що складається в отриманні показань підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, свідка та експерта.

Підставою для первинного допиту підозрюваного чи обвинуваченого є сам факт постановки їх у відповідне процесуальне становище. Підставою для повторного допиту підозрюваного чи обвинуваченого є відомості про те, що їм відомі фактичні дані про обставини, що мають значення для справи, або їх клопотання. Підставою для допиту особи в якості потерпілого є наявність фактичних даних про заподіяння йому злочином фізичного, майнового або моральної шкоди. Відомості, якими володіє потерпілий, у всіх випадках мають безпосереднє значення для справи. Підставою для виклику і допиту будь-якої особи в якості свідка є наявність відомостей (фактичних даних), що дозволяють вважати, що йому може бути відомі будь-які обставини, що мають значення для розслідування і вирішення кримінальної справи. У сукупність фактичних даних для прийняття рішення про допит входять як докази, так і відомості оперативно-розшукового характеру. Закону не суперечить прийняття рішення про виклик особи для допиту в якості свідка на основі однієї лише негласної оперативної інформації.

Прийнятий КПК передбачив особливу процедуру допиту неповнолітніх та малолітніх осіб. При проведенні слідчих (розшукових) дій за участю малолітньої або неповнолітньої особи забезпечується участь законного представника, педагога або психолога, а за необхідності - лікаря. До початку допиту особам роз’яснюється їхній обов’язок бути присутніми при допиті, а також право заперечувати проти запитань та ставити запитання.


Особливості форми держави в Київській Русі


План до курсової роботи:

Особливості форми держави в Київській Русі

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості форми держави в Київській Русі,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Антська держава

У 5-6 ст. предки українського народу займали вже майже всю територію України, від пущ полісся по Чорне море і від Карпат по Дін. Вони виступають як окрема слов’янська група під іменем антів.

Антське об’єднання (Антська держава) мало певну структуру держави. Процес виникнення таких держав з родоплемінних відносин, виникнення класового суспільства вело до створення держави. Про такі об’єднання йдеться мова в давніх літописах. З них ми дізнаємося, що живучи серед войовничих народів у степах, анти самі привикали до войовничого життя, ходили на розбої разом з гунами й болгарами,. відзвичаювалися від хазяйства, а привикали більш до війни, закинули хліборобство, жили в лихих хижах, бідно і в недоліках, не мали залізної броні й зброї.

Громадський лад антів – так само, як усіх слов’ян – греки називали демократією. Але це не була демократія грецького типу. Дійсну владу мали талановиті полководці чи князі, яких авторитет визнавав весь народ. Князі мали при собі раду племінних старшин, а у важливіших справах скликали віче всіх антів.

Анти здобули собі голосне ім’я своїми походами на Візантію, які вели спільно з іншими слов’янами. У цих наскоках анти виступали як самостійна група, так що Візантія звернула на них увагу і посольствами та дарунками намагалася собі здобути їх приязнь [7, с. 74-81].

Держава антів стала осередком, в якому зіслов’янилися різні племена, що проживали здавна у південній Україні і мали тут панівну роль.

Держава антів протривала три століття, від кінця 4 до початку 7ст. В історії України вона має важливе значення: український народ вперше знайшов вислів для своєї державної творчості, зорганізував державу на великій частині своєї території і опер її об море.


Особливості формування когнітивних процесів в етнічних групах


План до курсової роботи:

Особливості формування когнітивних процесів в етнічних групах

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості формування когнітивних процесів в етнічних групах,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття когнітивного розвитку и методи його дослідження

Когнітивний розвиток індивіда розглядається як розвиток його пізнавальної сфери. Він складається із двох процесів: виникнення в пізнавальній сфері психологічних новотворів і їхнього вдосконалювання. Психологічний новотвір має певну структуру з атрибутивними (сутнісними) характеристиками або властивостями. Виникнення психологічного новотвору пов'язане з появою нової його структури, тобто нових елементів і зв'язків. Зміна не структурних характеристик психологічного новотвору, його атрибутивних властивостей і параметрів становить процес удосконалення виниклого в психіці індивіда новотвору.

Здатність психічної когнітивної структури людини виконувати різноманітні пізнавальні функції умовно названа нами «компетентністю». Вона характеризує актуальний стан когнітивної структури, виступає необхідною вимогою до когнітивної перебудови. «Компетентність» когнітивної структури можна характеризувати як зі змістовної, так і з формальної сторони.

Змістовна характеристика «компетентності» когнітивної структури визначається тим конкретним колом «повноважень», які вона виконує в пізнавальному процесі. З формальної сторони когнітивна структура має певний «ранг» в ієрархії когнітивних функцій і володіє тим або іншим «статусом» у пізнавальній діяльності.

Когнітивний розвиток часто аналізується як розвиток окремих пізнавальних процесів, серед яких провідним є мислення.

Об'єктом когнітивного розвитку можуть бути також пізнавальні здатності. Когнітивні здатності - це такі властивості людини, які є умовою успішного здійснення окремих етапів когнітивного процесу як процесу опанування знаннями.


Особливості християнської громади в останній третині XIX поч. XX століття


План до курсової роботи:

Особливості християнської громади в останній третині XIX поч. XX століття

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості християнської громади в останній третині XIX поч. XX століття,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. 1. Утвердження римо-католицької церкви і свідків Єгови

Дослідження соціально-економічного становища Римо-Католицької Церкви в кінці XIX - на початку XХ ст. привертає увагу істориків. В даний період вже була відновлена католицька ієрархія в ряді протестантських країн, відновлювали позиції чернечі ордени та згромадження. Перший Ватиканський собор (1869-1870 рік ) виклав і затвердив доктринальні положення про статус Римського єпископа, на соборі після довгої дискусії був прийнятий догмат про папську непомильність «ex cathedra». Частина незгодних з рішеннями собору єпископів і священиків пішла в розкол і утворила церкву старокатоликів.

Таким чином, на відміну від інших напрямів у християнстві, католицизм має міжнародний центр управління – Ватикан і главу церкви – Папу Римського, якого обирають довічно. Ще в 756 р. на невеликій території сучасної Італії виникла церковна держава – Папська область. Вона проіснувала до 1870 р. У процесі об’єднання Італії її було включено до Італійської держави. Після Першої світової війни папство вступило в союз з існуючим в Італії режимом [9, с. 478].

Варто зазначити, що економічний аспект діяльності Римо-католицької церкви розглядається у багатьох вимірах. На підставі значного масиву документів детально характеризуються фінансові та матеріальні втрати римо-католицького духовенства внаслідок передачі в державну казну маєтків та низки монастирів; заборони шляхті дарувати землю церкві чи монастирям; передачі земельних ділянок ліквідованих монастирів в орендне користування місцевим поміщикам тощо. Разом з тим, слід наголосити на частковій компенсації економічних втрат РКЦ царським урядом у вигляді одноразової допомоги, штатних окладів і т.п.

Обмежуючи господарську ініціативу церкви, російський уряд швидко перетворив її в специфічне державне відомство, якому віддавав численні накази [16, с. 160].


Офшорні операції у міжнародному бізнесі


План до курсової роботи:

Офшорні операції у міжнародному бізнесі

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Офшорні операції у міжнародному бізнесі,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Офшорні операції у зовнішньоекономічній діяльності

Економічні перетворення, які відбуваються в Україні, мають на меті поступову інтеграцію українських підприємств до системи міжнародних економічних зв’язків, з одного боку, і залучення іноземних підприємців до діяльності в Україні - з другого.

Значимість таких зв’язків у розвитку країн, у тому числі й України, постійно зростає. Історичний розвиток ряду країн підтверджує позитивний вплив і вигідність розширення участі кожної з них у міжнародному поділі праці та у різноманітних формах міжнародних зв’язків.

Очевидним є той факт, що зовнішньоекономічна діяльність кожної країни є важливою умовою її економічного зростання. Особливо це актуально за сучасних умов, коли набувають інтенсивного розвитку процеси міжнародної економічної інтеграції, транснаціоналізації, міжнародного поділу праці, глобалізації світового господарства.

Зовнішньоекономічна діяльність сприяє розвитку перспективних напрямів експортного потенціалу; саме за рахунок зовнішньоекономічної діяльності наша країна вирішує проблему нестачі енергоносіїв, новітніх машин та устаткування, технологій, деяких товарів народного споживання.

Економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) виявляється в такому:

- це важливий і потужний фактор економічного зростання і розвитку кожної країни (національний аспект ЗЕД);
- це спосіб включення економіки кожної країни до системи світового господарства, а отже, і до процесів міжнародного поділу праці та міжнародної кооперації, що особливо актуально в умовах зростаючих тенденцій до глобалізації (регіональний і глобальний аспект ЗЕД)


Охорона винаходiв, корисних моделей, промислових зразкiв


План до курсової роботи:

Охорона винаходiв, корисних моделей, промислових зразкiв

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Охорона винаходiв, корисних моделей, промислових зразкiв,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Поняття права промислової власності, її сутність


Право промислової власності є одним із головних складових відносин інтелектуальної власності. Основною ознакою промислової власності є те, що її об’єкти знаходять застосування у виробничій діяльності.

Поняття «промислова власність» було вперше вжито в тексті ст. 1 Паризької конвенції про охорону промислової власності у 1925р. До об’єктів права промислової власності застосовується принцип територіальної охорони, оскільки охоронний документ має виключну компетенцію на території тих країн, чиїм стандартам такий документ відповідає. Виключне право на об’єкти промислової власності підтверджує спеціальний охоронний документ, виданий компетентним органом [1, c.82].

Промислова власність є невід'ємним елементом господарської діяльності підприємств усіх форм власності, вона органічно пов'язана з економічними процесами, що відбуваються у будь-якій країні.

Національне законодавство не розкриває поняття «право промислової власності». Спроба запровадження категорії промислової власності відбулась на рівні проектів Господарського та Цивільного кодексів України, які передбачали окремі частини із словосполученням «право промислової власності». Так, глава 21 проекту Господарського кодексу України мала назву «Використання в господарській діяльності прав промислової власності», відповідний проект ЦК включав розділ «Право промислової власності». Однак законодавець не підтримав таку узагальнену термінологію щодо винаходів, корисних моделей, промислових зразків, торговельних марок тощо. й залишився на позиції окремого регулювання відносин щодо кожного з цих об’єктів як об’єктів більш загальної категорії «право інтелектуальної власності».


Оцiнка кредитоспроможностi пiдприємства Мотор Січ


План до курсової роботи:

Оцiнка кредитоспроможностi пiдприємства Мотор Сiч

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Оцiнка кредитоспроможностi пiдприємства Мотор Сiч,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Економічна сутність та значення оцінки кредитоспроможності суб’єкту господарювання

Проблему оцінки кредитоспроможності позичальника і сам термін «кредитоспроможність» вивчали і розробляли в різні часи. Питання кредитоспроможності були досить актуальні і висвітлювались в економічній літературі дореволюційного періоду і в працях економістів 20-х років XX століття.

У період непу економісти під кредитоспроможністю розуміли, з точки зору позичальника, здатність до здійснення кредитної операції,можливість своєчасного повернення отриманої позики; з позиції банку – правильне визначення розміру допустимого кредиту [3].

Фактично поняття кредитоспроможності з’явилося в економічній літературі знову в 1986–1990 роках, коли в економічних журналах було опубліковано наукові статті та публікації, присвячені цій темі. Це пояснюється тим, що кредитний механізм держави був зорієнтований на кредитомісткість, а не на кредитоспроможність.

З переходом до ринкових відносин та прийняттям нового банківського законодавства однією з найважливіших проблем організації кредитних відносин є оцінка банком кредитоспроможності підприємств, зокрема їх фінансового стану. Це пояснюється тим, що в умовах реорганізації банківської системи, переходу банків на госпрозрахунок, посилення ролі кредиту, з появою нових форм власності – збільшився ризик неповернення кредитів. Усе це потребує оцінки кредитоспроможності при укладенні кредитних угод, вирішенні питання про можливість та умови видачі кредиту.

Отже, зміни, що відбуваються в сучасній економіці, привернули увагу до необхідності оцінки кредитоспроможності підприємств і, перш за все, визначимося з терміном «кредитоспроможність».