ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Менеджер його роль і місце в організаціїМенеджер його роль і місце в організації

Менеджер його роль і місце в організації1.1. Поняття образу менеджера

У розвинених капіталістичних країнах ще й досі немає єдиного погляду на роль (образ) менеджера у суспільстві як професійно підготовленого фахівця (керівника). Безумовно, сучасний світ значно складніший і залежить від багатьох чинників, але наведене висловлювання може бути орієнтиром для тих, хто долучається до управлінської праці на даному етапі ринкових перетворень в Україні і готовий так навчатися і працювати, щоб бути на рівні сучасних вимог до неї. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Менеджер його роль і місце в організації.

Першими концепцію менеджменту розробили американці. Вони ж першими “зліпили” й образ менеджера. З американської точки зору, менеджер – це фахівець, який має вищу професійну освіту, дуже часто як додаткову до інженерної, юридичної, економічної тощо. Американці створили і розвивають стоні шкіл бізнесу, інших подібних навчальних закладів і відповідну інфраструктуру для підготовки та перепідготовки менеджерів. У США створено десятки тисяч фірм, які займаються управлінським консалтингом (консультаціями та іншими послугами у галузі управління), розгалужену інформаційну систему загального користування, мережу науково-дослідних установ, які займаються пошуком ще більш досконалих та ефективних методів і форм управління, видається багато відповідної літератури, наочних засобів тощо. Можна сказати, що духом менеджменту пронизане все американське суспільство. Придбати курсову на тему - Менеджер його роль і місце в організації, можна вже сьогодні!.

У вісімдесяті роки ХХ століття в американців виникли сумніви щодо доцільності вибраного шляху. Вищі навчальні заклади бізнесу було звинувачено у надмірному захопленні наукою управління як такою. В результаті освітні програми були відповідним чином скориговані і наближені до реалій життя [4, с.93].

Японці, де менеджмент є одним з “китів” успіху в бізнесі, всупереч американцям, вважають, що не обов’язково масово готувати професійних менеджерів. У Японії лише кілька шкіл бізнесу. Менеджерів же, особливо середньої та вищої ланок, тут готують за допомогою досвіду, якого вони набувають, переходячи з посади на посаду в різних підрозділах фірми.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Менеджер його роль і місце в організації,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Менеджер його роль і місце в організації


Система економічних методів організацією

План до курсової роботи:

Система економічних методів організацією

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Система економічних методів організацією,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність економічних методів управління

Персоналом являється колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту). Істотною ознакою персоналу є наявність його трудових взаємин з роботодавцем. Як правило, ці взаємини оформлені трудовим договором (контрактом), хоча і не виключений варіант відсутності формально-юридичного оформлення найму.

У такому випадку персонал позбавляється гарантій стосовно дотримання його норм трудового законодавства. Терміни «персонал» та «кадри» варто відрізняти.

Під персоналом розуміють сукупність всіх працівників організації – постійних та тимчасових, виробничих та управлінських, що виконують виробничі або управлінські операції, та зайнятих переробкою предметів праці із застосуванням засобів праці [21, с. 145].

Під кадрами розуміють штатних (постійних) кваліфікованих працівників, що пройшли попередню професійну підготовку, володіють трудовими навичками, досвідом роботи, спеціальними знаннями в обраній сфері діяльності та знаходяться в трудових відносинах з керівництвом організації. Застосування терміну «персонал» означає зміщення акцентів в управлінні на індивіда-особистість, персоніфікувавши особливості кожного окремого працівника. В якості основних понять, що характеризують персонал, окрім зазначених вище (персонал, кадри), використовують наступні терміни: трудові ресурси, робоча сила, трудові ресурси, людські ресурси [21, с. 145].

Робоча сила – це здатність людини до праці, сукупність її фізичних, інтелектуальних здібностей, набутих знань і досвіду, які використовуються в процесі виробництва товарів і послуг. Потенційну робочу силу характеризує поняття «трудові ресурси», під якими розуміють фізично розвинуту частину населення держави, що володіє розумовими здібностями і знаннями, необхідними для роботи у певних виробничих процесах [21, с. 145].

Важливість економічних методів управління, які є досить дієвими важелями у забезпечені ефективного розвитку підприємства, полягає в тому, щоб забезпечити основне завдання господарюючого підприємства, а саме, досягти максимального прибутку з найменшими витратами.


Склад і структура Верховної Ради України

План до курсової роботи:

Склад і структура Верховної Ради України

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Склад і структура Верховної Ради України,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Історія становлення Верховної ради України

Істинною попередницею сучасної Конституції України є Конституція УРСР 1978 р., яка на момент прийняття зазнала незначних змін, переважно обумовлених загальним засудженням «культу особистості» Й. Сталіна. Згідно із Конституцією УРСР 1978 р. Верховна Рада УРСР в певних межах, формах і спосіб виконувала традиційні парламентські функції: законодавчу, представницьку, установчу, контрольну, бюджетно-фінансову та зовнішньополітичну.

Але, на жаль, фактично напрями роботи парламенту з реалізації цих функцій переважно не відповідали світовим демократичним тенденціям діяльності парламенту. Особливими функціями було наділено Президію Верховної Ради УРСР, яка здійснювала свою діяльність аж до прийняття Конституції 1996 р. Президія являла собою постійно діючий колегіальний орган Верховної Ради України, який забезпечував її роботу і здійснював інші повноваження у визначених Конституцією і законами України межах [1].

Президія наділялася правом здійснення окремих повноважень у сфері законотворення, установчої та контрольної діяльності. Самостійним напрямом діяльності Президії було виконання функцій глави держави, які вона виконувала аж до заснування в Україні поста Президента України у 1991 р. Починаючи з 1990 р. функції українського парламенту почали динамічно змінюватись, обумовлені істотними зрушеннями, що відбувалися в суспільстві та державі. Йдеться, насамперед, про прийняття Декларації про державний суверенітет України, а пізніше – Акта про проголошення незалежності України. Так, 27 жовтня 1990 р. до Конституції було внесено зміни, в результаті яких назва законодавчого органу «Верховна Рада УРСР» змінилася на назву «Верховна Рада України», а ст. 97 Конституції (Основного Закону) України в редакції Закону від 14 лютого 1992 р. визначила, що єдиним органом законодавчої влади України є Верховна Рада України.


Соціальні права і свободи людини та громадянина в Україні

План до курсової роботи:

Соціальні права і свободи людини та громадянина в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Соціальні права і свободи людини та громадянина в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та правова природа прав та свобод людини і громадянина

Права людини і громадянина, їх генезис, соціальні корені, правова природа, призначення, їх практична реалізація – одна з довічних проблем історичного, соціально-культурного розвитку суспільства, розвитку людства, що пройшла через тисячоліття і незмінно знаходилась у центрі уваги політичної, правової, морально-етичної, релігійної і філософської думки.

Відомий правник П. М. Рабінович визначає права людини як певні можливості, котрі необхідні для її існування та розвитку в конкретно-історичних умовах, об’єктивно визначаються досягнутим рівнем розвитку людства і мають бути загальними та рівними для всіх людей [25, с. 101]. Відтак, за думкою вчених, права – це певні можливості людини, тобто її спроможність діяти певним чином або ж утримуватися від певних вчинків з тим, аби забезпечити собі належне існування, розвиток, задоволення тих потреб, що сформувалися. Мабуть, поняття, подане вченими, набагато виграло б від того, якби в ньому більш конкретно було вказано на мету цих «можливостей людини» – задоволення потреб та інтересів людини.

У ХХ-ХХІ століттях однією із загальних тенденцій розвитку інституту прав людини є його глобальна універсалізація. Про це свідчить, наприклад, те, що до найвизначніших договірних актів ООН з прав людини – Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, Конвенції про права дитини, Конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації – приєднались від 70 до 90 відсотків усіх держав світу, а заключний документ проведеної під егідою ООН 1993 року у Відні Всесвітньої конференції з прав людини підписали представники усіх 170 держав, котрі брали в ній участь [10, с. 35].

У змістовному аспекті зазначена тенденція знаходить прояв у тому, що нині абсолютна більшість держав: 1) визнали існування проблем здійснення і захисту невід’ємних, природних прав і свобод людини та необхідність поступового розв’язання таких проблем;


Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції

План до курсової роботи:

Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність та види міжнародної трудової міграції

Міжнародну міграцію робочої сили слід розглядати як переміщення працездатного населення із однієї держави до іншої в рамках міжнародного ринку праці (більше одного року), що зумовлено тим, який характер набувають продуктивні сили та виробничі відносини та тим, як діють економічні закони.

Слід відмітити про визначну роль трудової міграції у світі, що зумовлено перерозподілом робітників між різноманітними державами, регіонами та континентами, внаслідок чого відбуваються зміни на світових, регіональних та національних ринках праці [4, с. 205].

До головних причин, які змушують населення мігрувати відносять такі, які пов’язані із нерівномірним розвитком держав; умовами праці та життя; рівнем оплати праці; діяльністю транснаціональних корпорацій; наслідками будь-якої економічної і демографічної кризи; високим рівнем безробіття; відсутністю робочих місць із справедливим рівнем оплати праці.

У науковій літературі різноманітні автори відмічають про схожість та тотожність таких понять як «міжнародна трудова міграція» і «міжнародна міграція робочої сили», але при цьому існує деяка суперечність між визначеннями, які вони надають. Окрім цього, для того, щоб визначити трудові міграційні процеси науковці використовують поняття зовнішньої зайнятості, що зумовлено тим, що слід підкреслити роль країни в у тому, як реалізовуються соціальні механізми управління міграційними потоками [16, с. 145].

Відмітимо про те, що такі світові організації як ООН та МОП використовують трактовку трудової міграції. Згідно із таким міжнародним нормативним актом як Міжнародна конвенція про захист прав працівників та членів їх сімей (яку було ухвалено у 1990 р.) трудовими мігрантами являються особи, які будуть займатися, займаються або займались діяльністю в державі, яку було оплачено, та громадянами якої вони не являються.


Соціально-психологічна дистанція в сімейних відносинах

План до курсової роботи:

Соціально-психологічна дистанція в сімейних відносинах

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Соціально-психологічна дистанція в сімейних відносинах,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність та природа соціально-психологічної дистанції

Між об’єктивною суспільною позицією особистістю та її суб’єктивними відносинами виникають деякі протиріччя у тому разі, якщо вимагає зміни діяльність і спілкування (йдеться про форми, методи, способи, активність та ін.). Зміна становища особистості має здійснюватися паралельно із корекцією її суб’єктивних відносин. У разі, якщо даний момент не відбувається, то можливе виникнення труднощів у тому, щоб оволодіти новими соціальними функціями (або ролями), конфліктами із оточуючими або внутрішні розлади.

Більша кількість людей адекватно можуть сприймати об’єктивну реальність із досить високим рівнем одноманітності повсякденного життя. Дана одноманітність пояснюється тим, що соціальну поведінку визначає в більшості випадків відносини між групами, характер яких обумовлений сталими правилами поведінки в сім’ї.

Думка людини про якогось члена соціальної групи буде більш точною, у тому разі, якщо дана група здійснює визначену роль, і чим більше виявлені тенденції до одноманітності поведінки і схильності членів даної групи до того, щоб сприймати членів іншої групи як безликих представників, тобто даний момент являється недиференційованим [12, с. 502].

Слід відзначити про те, що будь-який окремий компонент ставлення особистості до різноманітних соціальних груп може відрізнятися. При цьому він зберігає психологічну дистанцію. Це свідчить про те, що дану групу можна віднести до однієї і тієї ж соціальної категорії.

Здійснюючи взаємодію із соціальними групами і при цьому використовуючи власний досвід, людина може формувати психологічні відносини із такими групами, і до суб’єктів, які їх складають. При цьому на імпліцитному рівні спостерігається різниця в нюансах відносин. На те, яку обрано стратегію поведінки і відносин людини здійснює вплив психологічна дистанція.

Концепцію психологічної дистанції можна представити як розвиток і узагальнення деяких ідей психологів стосовно характеристик міжособистісних стосунків.


Соціально-психологічні фактори суїциду

План до курсової роботи:

Соціально-психологічні фактори суїциду

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Соціально-психологічні фактори суїциду,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Природа та зміст явища суїциду

У глибокій давнині випадки самогубств сприймалися оточуючими як приватна справа кожної людини, а часом і як акт особистої мужності й героїзму, гідні якщо не наслідування, то схвалення. У античному світі людина, що віддала перевагу смерті над рабством, ганьбою, безглуздими стражданнями або безпорадною старістю, не зазнавала осуду. У Древніх Афінах навіть були громадські сховища отрут, які видавалися бажаючим покінчити з собою, якщо причини самогубства Сенат визнавав досить вагомим. Але «несанкціоноване» самогубство засуджувалося як негідна форма ухилення від виконання громадського обов’язку. У Древньому Римі самогубства також були поширеним явищем, а часом вони навіть заохочувалися владою, замінюючи смертну кару «неугодних» (наприклад, філософа Сенеки). Разом з тим, «самовільне» самогубство засуджувалося, а тіла людей, що вчинили його, зазнавали глуму, не ховалися, а майно конфісковувалося.

Влада перших полісів (міст-держав) прагнула взяти приватне життя своїх громадян під контроль, не дозволяючи їм вільно розпоряджатися не тільки власним життям, але й власною смертю. У цьому плані зусилля світської і релігійної влади збігалися. Такі світові релігії, як християнство й іслам розглядають самогубство як тяжкий гріх, протиставлення людської гордині Божественному промислу. В V ст. Арльський собор визначив самогубство як вияв диявольської злоби, злочин перед Богом і людством, а з VI ст. воно тягнуло за собою кару як з боку церкви, так і держави [16, с. 205].

Проте в кінці XVIII ст. кримінальне переслідування за такими обставинами було припинене в більшості країн світу, але до цього часу зберігається кримінальна відповідальність за доведення до самогубства або сприяння йому.

Що стосується релігійного і морального засудження самогубств, то воно зберігається і в наш час, хоч, у міру визнання верховенства прав особистості, ставлення до самогубств стає більш терпимим. У ХХ ст. отримали визнання не тільки право людини на гідне життя, але і на гідну смерть;


Сторони і зміст колективних угод

План до курсової роботи:

Сторони і зміст колективних угод

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Сторони і зміст колективних угод,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність та зміст колективних угод

Одним із нормативно-правових договорів, дослідженню якого приділена велика кількість уваги науковців, є універсальний акт локального правового регулювання – колективний договір. Колективний договір іноді називають «основним законом» підприємства, установи чи організації. Однак єдиного уніфікованого визначення терміна у правовій науці немає [14, с. 105].

У табл. 1.1 наведено трактування сутності колективних угод згідно чинного законодавства та праць вітчизняних вчених.

Аналіз правових норм, що регулюють відносини, пов’язані із застосуванням цього правового інституту, дає можливість визначити колективний договір як договір, що регулює виробничі, трудові й соціально-економічні відносини на підприємстві, в установі, організації. Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях які використовують найману працю і мають право юридичної особи, незалежно від форм власності й господарювання. Колективний договір може також укладатися в структурних підрозділах юридичних осіб у межах компетенції цих підрозділів.

Особливості творення колективного договору в Україні регламентуються Законом України “Про колективні договори та угоди” від 1 липня 1993 року , а також окремою главою у КЗпП України під назвою “Колективний договір”. Відповідно до їх положень, колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи, між власником або уповноваженим ним органом (особою), з одного боку, і первинною профспілковою організацією, яка діє відповідно до свого статуту, – з іншого [7, с. 405].


Сутність і етапи процесу просування маркетингових послуг

План до курсової роботи:

Сутність і етапи процесу просування маркетингових послуг

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Сутність і етапи процесу просування маркетингових послуг,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність та особливості просування маркетингових послуг

Швидкий розвиток і розширення ринку послуг у другій половині ХХ ст., зростання потреб у послугах безпосередньо пов’язані з дією таких основних чинників: 1. Зумовленість розвитку багатьох виробничих галузей (промисловість, сільське господарство, будівництво) адекватним розвитком виробничих (транспорт, зв’язок, торгівля) і специфічних послуг (банківських, страхових, юридичних, інформаційних, маркетингових тощо). 2. Зміни в структурі попиту (тенденція до збільшення споживання послуг при зростанні доходів як фізичних, так і юридичних осіб). 3. Розвиток науки і техніки, особливо інформаційних технологій, що призводить до появи нових видів послуг, пов’язаних зі збором, обробкою, збереженням та поширенням інформації. 4. Динамічність міжнародного конкурентного середовища, що спричиняє появу нових видів послуг і вдосконалення існуючих, а також активний обмін ними (послуги з просування товару, маркетингові дослідження, управлінський консалтинг). 5. Соціальна орієнтація урядових політик більшості країн світу, котра зумовлює збільшення вільного часу та зростання добробуту населення, які, своєю чергою, стимулюють розвиток таких видів послуг, як туризм, освіта, спорт, оздоровлення, культура тощо. 6. Глобалізація бізнесу та розвиток транснаціональних корпорацій, що призвело до зростання попиту на послуги у сфері розподілу товарів (транспортні, фрахтові, страхові, банківські, послуги зв’язку тощо).

Галузі сфери послуг надзвичайно різноманітні. До них належить: ? державний сектор (біржі праці, суди, лікарні, військові служби, пожежна охорона, поліція, пошта, освітні установи); ? приватний безприбутковий сектор (музеї, церква, благодійні організації тощо); ? виробничо-комерційний сектор (банки, готелі, авіакомпанії, страхові, інвестиційні та консалтингові фірми, кіностудії тощо) [4, с. 55].


Сучасна геральдика країн світу

План до курсової роботи:

Сучасна геральдика країн світу

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Сучасна геральдика країн світу,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність геральдики та її різновиди

Одним з найбільш яскравих явищ, пов’язаних своїм виникненням з європейським середньовіччям була геральдика, поява якої сягає епохи хрестових походів. Саме в цей період геральдика формується як цілісна система своєрідних, створених за певними правилами, знаків – гербів. Найістотнішою відмінністю геральдики від інших символічних систем є наявність в ній не лише ідейно-символічної, а й – в першу чергу – правової та суспільно-політичної складової.

Перед тим, як визначити сутність геральдики слід навести тлумачення гербу.

Герб — емблема, усталений відповідно до законів геральдики відмітний символічний знак (зображення), що належить державі, населеному пункту, дворянському роду або окремій особі тощо. Герб зображають на прапорах, хоругвах, монетах, печатках, документах тощо.

Вивченням гербів і їх історії займається геральдика. Упорядкованою збіркою гербів є Гербовник. Усний або письмовий опис герба називають блузоном [6, с. 155].

Герби синів. Оскільки всі сини мають право успадковувати герб батька, в англійській традиції їх герби включаються особливі маркери — бризури, обслуговуючі поняття «cadency», — молодших гілок в генеалогії, і вказуючі на положення сина в сім'ї. Маркерами служать не спеціально створені, а стандартні геральдичні фігури, які можуть використовуватися не тільки як маркери:

Lambel.svg при живому батьку (носієві родового герба) його старший син поміщає в свій герб знак «label», також званий «титлом» або «турнірним коміром», хоча походить він, ймовірно, від деталі кінської збруї. Це дуже стара відзнака, що використалася князями королівської крові. «Label» Т-подібний формою, але не з одним, а з трьома або більш зубцями.


Сучасна судово-балістична експертиза

План до курсової роботи:

Сучасна судово-балістична експертиза

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Сучасна судово-балістична експертиза,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття судової балістики як галузі криміналістичних знань

Терміном "балістика" (від грец . - "кидаю") прийнято визначити галузь військової науки, предметом вивчення якої є закономірність руху снаряда каналом ствола й за траєкторією польоту в повітрі [8, c. 64].

Криміналістична балістика - це галузь криміналістичної техніки, яка вивчає ознаки вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, закономірності виникнення слідів їх застосування, розробляє засоби й методи виявлення, фіксації, вилучення та дослідження таких слідів для встановлення певних розслідувань злочинів з метою встановлення істини, а також надає рекомендації щодо запобігання вчиненню злочинів із використанням вогнепальної зброї.

Наукові основи криміналістичної балістики сформувалися в процесі активного застосування досягнень природних і технічних наук до потреб судочинства. Істотний вплив на їх формування мали принципи воєнних наук, артилерії та загальної балістики, військово-польової хірургії. Успіхи в цих галузях знань дозволили виявити криміналістично значущі закономірності дії вогнепальної зброї, переміщення снаряда в стволі і траєкторії, закономірності дії снаряда на перешкоду тощо. Це послужило науковою основою для подальшого пізнання криміналістичних законів, пов’язаних із застосуванням вогнепальної зброї у злочинних цілях, зокрема закономірностей утворення слідів на кулях і гільзах, перешкод залежно від відстані пострілу тощо.

Розвиток криміналістичної балістики тісно пов'язаний з розвитком і досягненнями криміналістичної трасології.

Трасологічні методи широко використовуються в дослідженнях ідентифікації зброї, боєприпасів, куль, гільз. У цих дослідженнях також використовуються криміналістичні ідентифікаційні та діагностичні положення. Розробка спеціальних засобів, прийомів і методів роботи з балістичними об’єктами базується на знанні цих закономірностей.

Судова балістика широко використовує досягнення фізики, хімії, судової медицини, судової фотографії. Судово-балістична експертиза проводиться з використанням різноманітних оптичних приладів, фото- та електрофотографії, спектрографії та рентгенографії.