ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Макроекономічні моделі ринку грошей. Суть та структура грошового ринкуМакроекономічні моделі ринку грошей. Суть та структура грошового ринку

Макроекономічні моделі ринку грошей. Суть та структура грошового ринку1.1. Суть та структура грошового ринку

Монетарний (грошовий) ринок – це особливий сектор ринку, на якому відбувається купівля – продаж грошей як специфічного товару, формується попит, пропозиція та ціна на цей товар [7, с.174]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Макроекономічні моделі ринку грошей. Суть та структура грошового ринку.

Можна сказати також, що (грошовий) ринок - це мережа спеціалізованих банківсько-фінансових інститутів (установ), що забезпечує взаємодію та врівноваження попиту та пропозиції на гроші як специфічний товар.

Монетарний ринок складається з грошових потоків за якими кошти переміщаються від власників заощаджень до позичальників та інвесторів (рис.1.1.).

Завдяки функціонуванню грошових ринків здійснюється механізм перерозподілу надлишків грошових коштів (заощаджень) у сферу, де необхідні кошти для інвестицій.

Специфіка товару на грошовому ринку зумовлює і специфіку понять “купівлі-продажу”, інструментів та кон’юнктури.

Особливості “купівлі – продажу” визначаються специфікою понять:

 1. „товар”, що купується – продається на монетарному ринку. Цим „товаром” є гроші.
 2. "ціна” на грошовому ринку має умовний характер і форму процента на позичені (чи залучені) кошти. Розмір процента визначається споживчою вартістю грошей, тобто їх здатністю приносити покупцю додатковий дохід.
 3. “Продаж” грошей – це форма їх передачі власником у тимчасове користування в обмін на інструменти, які дають можливість зберегти право власності на ці гроші та одержати відсотковий дохід.
 4. “Купівля” грошей – це форма одержання суб’єктами ринку у своє розпорядження певної суми грошей. Передача грошей може здійснюватись у формі:

а) прямої позички з умовою повернення у визначений термін; або
б) купівлі специфічних фінансових інструментів (облігацій, акцій, векселів, депозитних сертифікатів та ін.). Придбати курсову на тему - Макроекономічні моделі ринку грошей. Суть та структура грошового ринку, можна вже сьогодні!.

Для пізнання механізму функціонування грошового ринку необхідно розглянути його структуру. Грошовий ринок структуризують за [11, с.283]:

 1. видами інструментів;
 2. за інституційними ознаками грошових потоків;

3) за економічним призначенням купівлі грошей.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Макроекономічні моделі ринку грошей. Суть та структура грошового ринку,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Макроекономічні моделі ринку грошей. Суть та структура грошового ринку


Фінансові санкції в системі господарсько-правової відповідальності


Розділ 1. Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності

Згідно зі ст. 216 Господарського кодексу (далі - ГК) України учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Для дослідження господарсько-правової відповідальності має значення дискусія, яка традиційно ведеться в теорії права щодо позитивної та негативної відповідальності. Аналіз юридичної літератури дозволяє дійти висновку, що виділяються два концептуальних напрямки щодо визначення поняття юридичної відповідальності. Перший напрямок – позитивний, тобто, на думку його прихильників, юридична відповідальність – це складова частина соціальної відповідальності, це обов’язок діяти правомірно, відповідальне відношення суб’єктів права до своїх обов’язків. При цьому окремі автори вважають, що позитивна і негативна відповідальність – два різні, самостійні явища, які не можуть бути охоплені єдиним поняттям. На їх думку, позитивна відповідальність пов’язана з ретроспективною в тому відношенні, що остання служить одним із засобів попередження правопорушень, але ці поняття відповідальності відрізняються за змістом та цілями.

Інші автори дотримуються думки, що аспекти юридичної відповідальності (негативний і позитивний) – це не окремі дві форми відповідальності, а діалектично взаємозв’язані аспекти юридичної відповідальності. Ця позиція зводиться до того, що позитивний аспект властивий відповідальності за вчинене правопорушення у вигляді добровільних дій, наприклад, при добровільному відшкодуванні збитків, тоді як негативний аспект – це відповідальність за правопорушення у примусовому порядку. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Фінансові санкції в системі господарсько-правової відповідальності.

З урахуванням особливостей юридичної відповідальності у сфері господарювання більш обґрунтованим вбачається підхід, заснований на взаємозв’язку позитивного та негативного аспектів зазначеної відповідальності.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Фінансові санкції в системі господарсько-правової відповідальності,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Фінансові санкції в системі господарсько-правової відповідальності


Стратегія формування власного капіталу комерційного банку


1.1 Сутність власного капіталу банку

Проблема визначення сутності банківського капіталу є одною з найважливіших в банківській теорії і практиці. Це відображено у багатьох роботах вчених-економістів. Але досі не існує єдиної думки щодо природи та сутності поняття «банківський капітал», тому не припиняється дискусія відносно цього питання. Практичне і теоретичне значення цього поняття використовується при оцінці рівня капіталізації банківської системи, регулюванні її діяльності з боку держави.

Банківський капітал – це основа основ діяльності будь-якого банку, оскільки процеси утворення капіталу й надання позик перебувають у тісному взаємозв’язку. Тому розуміння економічного змісту банківського капіталу, значення проблем, пов’язаних із його ефективним формуванням і доцільним використанням, надзвичайно важливе, особливо для українських комерційних банків.

Капітал, хоча за розмірами він становить незначну частину банківських ресурсів, відіграє визначальну роль у процесі створення та функціонування комерційного банку. Формування власної капітальної бази є необхідною умовою його майбутньої діяльності.

Виникнення та поширення терміна «банківський капітал» є не лише наслідком розвитку банківської системи та економіки країни, але й досить тривалого періоду наукового пізнання самого поняття «капітал» як економічної категорії. Сьогодні в економічній літературі існують різні підходило визначення терміна «капітал», що призводить до неоднозначного трактування та розуміння такого поняття, як «банківський капітал». Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Стратегія формування власного капіталу комерційного банку.

Складність і багатогранність категорії «капітал» суттєво вплинули на трактування сутності банківського капіталу. У вітчизняній і зарубіжній економічній літературі та практиці термін «банківський капітал» уживається досить часто, і залежно від контексту в це поняття вкладається різний зміст. Так, в «Енциклопедичному словнику бізнесмена» під банківським капіталом розуміють «сукупність грошових капіталів (власних і залучених коштів), якими оперують банки. Коли вони вкладені в банківську справу, вони приносять власнику банківський прибуток» [13, с. 76-77]. На думку А. Г. Мовсесяна, банківський капітал

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Стратегія формування власного капіталу комерційного банку,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Стратегія формування власного капіталу комерційного банку


Влияние игрушки на развитие ребёнка в раннем возрасте


1.1. Потенциальные возможности ребенка

Ранний возраст - стадия психического развития ребенка от 1 года до 3 лет, которая характеризуется качественными изменениями в развитии функций коры больших полушарий. В этом временном интервале происходят следующие события индивидуального развития:

 1. Формируется ходьба, локомоция, мелкая моторика, за счет чего существенно расширяются возможности познания окружающего мира;
 2. Развивается ситуативно–деловое общения с взрослыми и общение со сверстниками;
 3. Формируются когнитивные процессы;
 4. Происходит овладение пассивной и активной речью;
 5. Становятся более определенными аффективная и волевая сферы, формируется самосознания.

Для психики ребенка этого возраста характерны: высокая зависимость от наглядной ситуации; психическое отражение функционирует в неразрывной связи с практическими действиями; выраженный аффективный характер направленности на внешний мир. Ведущей в этом возрасте выступает предметно–манипупятивная деятельностью, в рамках которой происходит овладение культурно фиксированными способами употребления предметов. При этом формирование предметных действий ребенка неотделимо от его общения со взрослым, которое является ситуативно–деловым. В этот период происходит особенно интенсивное развитие речи ребенка: на втором году ребенок уже понимает названия некоторых предметов, с которыми он взаимодействует, а на третьем году понимание распространяется и на предметы, которые находятся вне непосредственного опыта ребенка [4]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Влияние игрушки на развитие ребёнка в раннем возрасте.

Проблемы раннего развития ребенка исследовали: Лупан, Мухина, Эльконин, Венгер, Миллер, Выготский и др. М. Ибука пришел к выводу, что способности и характер человека не предопределены от рождения, а большей частью формируются в определенный период его жизни. Исследования физиологии мозга, с одной стороны, и детской психологии – с другой, показали, что ключ к развитию

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Влияние игрушки на развитие ребёнка в раннем возрасте,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Влияние игрушки на развитие ребёнка в раннем возрасте


Версальські мирні угоди 1919-1920 рр


1.1. Міжнародні відносини на початку ХХ ст.

Зовнішня політика провідних держав світу на початку століття носила яскраво виражений імперіалістичний характер. Вона повністю підпорядковувалась їх боротьбі за переділ світу, захоплення нових територій, ринків збуту товарів і застосування капіталу, використання дешевої робочої сили та джерел сировини. В результаті нерівномірного економічного розвитку індустріальних країн змінилося співвідношення сил на світовій арені. Ті держави, які спізнилися на розподіл «колоніального пирога», а вважали себе сильнішими від суперників, вимагали його перерозподілу. США та Німеччина, які раніше відставали, на початку століття потіснили Велику Британію та Францію на економічному Олімпі і тому вимагали перерозподілу колоній, яких у них було мало. Таку ж позицію займала й Японія Ураховуючи політичний менталітет того часу, такі суперечності могли розв'язуватись, як правило, за допомогою воєн.

Швидкий промисловий розвиток провідних країн світу наприкінці ХIХ століття призвів до загострення їхнього суперництва за джерела сировини, ринки збуту й сфери прибуткових капіталовкладень. Держави стали обмежувати конкуренцію на міжнародних ринках і перейшли до їхнього поділу. Невтримний колоніальний поділ світу підштовхував людство до військової катастрофи. Про це свідчили міжнародні кризи й локальні війни, що почастішали з кінця ХIХ століття і поки що відбувалися за межами або на периферії Європи [18, c. 231].

У 1894–1895 рр. відбулася японо-китайська війна, у результаті якої Японія захопила ряд китайських територій (острів Тайвань і Пескадорські острови). Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Версальські мирні угоди 1919-1920 рр.

У 1898 р. спалахнула американо-іспанська війна — перша війна за переділ світу. До США, які одержали в цій війні перемогу, відійшли колишні іспанські володіння — острови Пуерто-Рико і Гуам. Куба була проголошена «незалежною», але фактично потрапила під протекторат США. Американці також захопили Філіппіни, заплативши Іспанії компенсацію в розмірі 20 млн. доларів.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Версальські мирні угоди 1919-1920 рр,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Версальські мирні угоди 1919-1920 рр


Управління фінансовими потоками та фінансовим результатом на підприємстві


1.1. Фінансовий результат як економічна категорія, його роль і значення в діяльності підприємства

У виробничо-фінансовій діяльності суб’єктів господарювання бере участь велика кількість взаємопов’язаних організаційних, трудових, матеріальних і фінансових факторів. Мета кожного суб’єкта господарювання — якомога ефективніше використати ці фактори.

Ефективність використання факторів виробництва, зрештою, виявляється у фінансових результатах діяльності суб’єктів господарювання.

Економічний підсумок виробничої діяльності суб’єктів господарювання, що виражається у вартісній (грошовій) формі, є фінансовим результатом.

В ході аналізу довідкової та навчальної літератури виявлено, що між фахівцями у галузях бухгалтерського обліку, фінансів, економіки та юридичних наук немає однозначності щодо визначення сутності поняття “фінансові результати” (табл. 1.1).

Думки фахівців можна згрупувати за ознаками, що наведено на рис. 1.1. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Управління фінансовими потоками та фінансовим результатом на підприємстві.

З наведених визначень бачимо, що поняття “фінансові результати” трактується як прибуток (збиток), підсумки (результат), приріст (зменшення) капіталу, а також як різниця між доходами та витратами. Така різноманітність дефініцій, вважаємо, спричинена існуванням різних підходів до розуміння досліджуваного поняття (економічний, фінансовий, обліковий тощо).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Управління фінансовими потоками та фінансовим результатом на підприємстві,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Управління фінансовими потоками та фінансовим результатом на підприємстві


Разработка тура Сочинский национальный парк доработка


1.1. Физико-географическое положение

Сочинский национальный парк расположен на юге Краснодарского края, к северу от Сочи, в предгорьях Большого Кавказа. Парк занимает территорию Большого Сочи: от границ с Туапсинским районом, между устьями рек Шепси и Магри на северо-западе, до границ с Грузией, по р. Псоу на юго-востоке и от побережья Черного моря до водораздельной линии Главного Кавказского хребта. Большую часть территории парка занимают горы, расчлененные речными долинами. Предгорная зона занимает узкую полоску вдоль Черного моря.

Рис. 1.1 Достопримечательности Сочинского национального парка

Рельеф района в целом соответствует геологическим структурам, так как скорость тектонического поднятия выше скорости денудации, т. е. разрушения горных пород. Цепи горных хребтов, как и геологические структуры, имеют общекавказское северо-западное направление и в целом параллельны друг другу. Каждая из них соответствует крупной антиклинальной складке. Абсолютные высоты хребтов резко снижаются с юго-востока на северо-запад и от водораздела к побережью.

Собственно Главный Кавказский хребет на территорию парка практически не заходит. В пределах парка наиболее высокие вершины ее – Грачев Венец (1644 м) и Семиглавая (1420 м).

Параллельно Черноморской цепи Главного Кавказского хребта протягивается цепь передовых хребтов: массивы Аибга, Бзыч, Амуко, Аутль, Мжецу, Псечев и другие высотой около 2000 м, и только Аибга поднимается почти до 2400 м (2396 м). Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Разработка тура Сочинский национальный парк доработка.

Четкое соответствие тектонических структур и орографии обусловило хорошо выраженную высотную поясность экзогенных рельефообразующих процессов и созданных ими типов рельефа. Предгорья занимают прибрежную полосу до 600 м над ур. моря, почти полностью выклинивающуюся у с. Головинка. До высоты 200 м он представлен морскими террасами, размытыми и расчлененными долинами рек на низкие гряды и холмы с мягкими очертаниями. Среднегорный рельеф с абсолютными высотами от 600 до 1800 м занимает наибольшие площади в пределах национального парка. Склоны здесь обычно крутые, вертикальное эрозионное расчленение значительно – до 200–300 м,

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Разработка тура Сочинский национальный парк доработка,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Разработка тура Сочинский национальный парк доработка


Джерела та форми права. Класифікація джерел права


1.1. Поняття джерела права

Право завжди пов’язане з суспільним життям людини. Людина є носієм і основним споживачем його приписів (норм), а її інтереси і потреби – джерелом змісту правил поведінки людей в суспільстві. Право забезпечує загальний порядок, що проявляється в суспільній поведінці людей, установ, організацій, держави. Право проявляє себе, як загальний обов’язковий порядок, що панує над волею кожної людини.

В сучасній юридичній літературі існують різні погляди щодо визначення понять „форма права” та „джерело права”, а також щодо їх співвідношення. У юридичній практиці термін „джерело права” розуміється, як правило, багатозначно, а іноді вживається як тотожний до терміна „форма права”. Але для юристів, у їх практичній діяльності, важливо вміти чітко розрізняти ці терміни для правильного тлумачення для правильного використання в правозастосуванні саме форм права [2, с. 57].

Джерела права – це його ідейні витоки, в основі яких лежать аксіологічні орієнтації та правові настанови особи, соціальної групи, суспільства. Форми права – це способи об’єктивації та формалізації останніх у правових нормах. [22].

Джерелам права притаманні багато значень:
ь фактори, що обумовлюють виникнення, розвиток, зміст права: система соціально-економічних відносин (матеріальне розуміння):
ь сукупність юридичних ідей, поглядів, теорій, під впливом яких утворюється і функціонує право (ідеалістичне розуміння);
ь історичні пам’ятники, що колись мали значення діючого права: Руська Правда в Київській Русі, Закони Хаммурапі у Вавилоні;
ь способи зовнішнього вираження і закріплення правових норм (спеціально-юридичне розуміння) (це є власне форма права).

Дослідники держави і права приписують Тіту Лівію створення терміну „джерела права”, який називав Закон ХІІ Таблиць джерелом права. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Джерела та форми права. Класифікація джерел права.

Багатогранність терміну „джерело права” вимагає теорію права замінити його іншим терміном – „форми права”. Форми права – це по суті різні види права, які склались історично і які вибирає держава, відрізняються вони по способу оформлення змісту норм права.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Джерела та форми права. Класифікація джерел права,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Джерела та форми права. Класифікація джерел права


Регіональні аспекти зовнішньоекономічних зв'язків України


1. Значення і види зовнішньоекономічних зв’язків країни, загальні закономірності та принципи їх розвитку

Зовнішньоекономічні зв’язки – це комплексна система різноманітних форм міжнародного співробітництва держав і їх суб’єктів в усіх галузях економіки.

Економічна сутність зовнішньоекономічних зв’язків виявляється в такому:
- це важливий і потужний фактор економічного зростання і розвитку кожної країни (національний аспект);
- це спосіб включення економіки кожної країни до системи світового господарства, а отже, і до процесів міжнародного поділу праці та міжнародної кооперації, що особливо актуально в умовах зростаючих тенденцій до глобалізації (регіональний і глобальний аспект).

Як економічна категорія, зовнішньоекономічні зв’язки являють собою систему економічних відношень, що виникають при русі усіх видів ресурсів між державами і економічними суб’єктами різних держав. Ці двосторонні відносини охоплюють усі сфери економічного життя держави і передусім його виробничу, торговельну, інвестиційну і фінансову діяльність.

До суб’єктів держави відносяться носії прав і обов’язків, покладених на них державою. Це регіони, які знаходяться на самоврядуванні, господарюючі суб’єкти (господарські товариства, унітарні підприємства і ін.) і індивідуальні підприємці [12, с. 25].

Зовнішньоекономічні зв’язки виступають інструментом впливу на економічну систему держави, що здійснюється через механізм зовнішньоторговельної діяльності.

Під класифікацією зовнішньоекономічних зв’язків розуміється розподіл цих зв’язків на конкретні групи по певним ознакам. Класифікаційна система зовнішньоекономічних зв’язків складається з їх видів і форм. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Регіональні аспекти зовнішньоекономічних звязків України.

Вид зовнішньоекономічних зв’язків – це сукупність зв’язків, об’єднаних однією загальною ознакою (наприклад, напрямом товарного потоку) і структурною ознакою.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Регіональні аспекти зовнішньоекономічних звязків України,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Регіональні аспекти зовнішньоекономічних звязків України


Менеджмент зовнішньоекономічних зв'язків агропромислового підприємства


1.1. Поняття та сутність зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства є головним способом отримання конкурентних переваг промисловими підприємствами, оскільки дозволяє їм найбільш раціонально і ефективно використовувати ресурси і розподіляти капіталовкладення за рахунок встановлення нових зовнішньоекономічних зв’язків, розвитку потенціалу, поглиблення спеціалізації, поширення впливу на інші регіони тощо [14, с. 15].

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств - це сфера господарської діяльності, пов’язана з міжнародною виробничою й науково-технічною кооперацією, експортом і імпортом продукції, виходом підприємства на зовнішній ринок [35, с. 14].

Зупинимось детальніше на деяких трактуваннях поняття “зовнішньоекономічна діяльність” в економічній довідковій літературі (табл. 1.1).

Трактування даного поняття не є однозначним і потребує подальшого аналізу з метою систематизації та узагальнення особливостей зовнішньоекономічної діяльності. Для цього здійснено аналіз критеріїв сутності поняття “зовнішньоекономічна діяльність” шляхом виділення трьох особливостей даного визначення (табл. 1.2). Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Менеджмент зовнішньоекономічних зв’язків агропромислового підприємства.

Зовнішньоекономічну діяльність розглядають як сферу економічної діяльності або як сукупність експортно-імпортних операцій, або як вид (форму) діяльності.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Менеджмент зовнішньоекономічних зв’язків агропромислового підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Менеджмент зовнішньоекономічних зв’язків агропромислового підприємства


Злиття-поглинання як форма реструктуризації (інтеграції) компаній


1.1 Характеристика та форми реорганізації

Недостатність фінансових коштів на підприємстві, що може стати наслідком незапланованих витрат або недосягнення необхідного фінансового результату, є причиною його неплатоспроможності. Неможливість підприємств вчасно розрахуватися з кредиторами та державним бюджетом за своїми зобов'язаннями робить їх боржниками і ставить на межу банкрутства. Не допустити банкрутства, уникнути процедури ліквідації при банкрутстві чи самоліквідації й продовжити свою діяльність та підвищити фінансову стійкість підприємство як юридична особа може шляхом реорганізації.

Термін «реорганізація» має латинське походження і означає перебудову, перетворення [16, с. 434]. Перекладається на українську мову як перетворення, видозмінення й термін «трансформація», який походить від лат. transformation [16, с. 519]. У перекладі з англійської термін «реструктуризація» (restructurіng – re – знову, назад, і structure – порядок, розташування, побудова) означає перебудову, зміну структури чогонебудь [32, с. 797]. Таким чином, походження й переклад цих іншомовних термінів свідчить про близькість їхніх значень.

У ст. 108 Цивільного кодексу України (ЦКУ) йдеться, що «перетворенням юридичної особи є зміна її організаційноправової форми» [28]. При цьому стара організаційноправова форма юридично припиняє своє існування і виникає нова, відомості про яку вносяться в єдиний державний реєстр, згідно ч. 4. ст. 89 ЦКУ [28]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Злиття-поглинання як форма реструктуризації (інтеграції) компаній.

У разі перетворення однієї організаційно-правової форми юридичної особи на будь-яку іншу відбувається перетворення одного суб'єкта господарювання в інший. Цей процес, згідно з чинним законодавством України, супроводжується низкою обов'язкових процедур, а саме: відбувається припинення діяльності старої юридичної особи (ст. 104 ЦКУ [28], ст. 59 Господарського кодексу України (ГКУ) [6]); здійснюється державна реєстрація знову створеної юридичної особи (ст. 89 ЦКУ [28]); розробляються нові установчі документи (ст. 87 ЦКУ [28]); до новоутвореного суб'єкта господарювання переходить усе майно, всі майнові права й обов'язки попереднього суб'єкта господарювання (ст. 108 ЦКУ [28], ст. 59 ГКУ [6]).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Злиття-поглинання як форма реструктуризації (інтеграції) компаній,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Злиття-поглинання як форма реструктуризації (інтеграції) компаній