ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Кореляційний аналіз врожайності зерновихКореляційний аналіз врожайності зернових

Кореляційний аналіз врожайності зернових1.1. Поняття про врожай і урожайність та їх показники

Врожай і урожайність — найважливіші результативні показники рослинництва і сільськогосподарського виробництва в цілому. Рівень врожайності відображає дію економічних і прибуткових умов, в яких здійснюється сільськогосподарське виробництво, і якість організаційно-господарської діяльності кожного підприємства.

Завдання статистики врожаю і урожайності полягають в тому, щоб правильно визначити рівні врожаю і урожайності і їх зміни в порівнянні з минулими періодами і планом; розкрити, шляхом аналізу, причини змін в динаміці і чинники, що зумовили відмінності в рівнях врожайності між зонами, районами, групами господарств; оцінити ефективність різних чинників врожайності; з'ясувати невикористані резерви підвищення врожайності [7, с.174].

Під врожаєм сільськогосподарська статистика розуміє загальний розмір продукції даного виду (даної культури), отримуваної зі всієї площі посіву культури в господарстві, районі, області, країні.

Під урожайністю мається на увазі середній розмір тієї або іншої продукції рослинництва з одиниці посівної площі даної культури (зазвичай в центнерах з гектара). Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Кореляційний аналіз врожайності зернових.

Врожай характеризує загальний обсяг виробництва продукції даної культури, а урожайність — продуктивність цієї культури в конкретних умовах її обробітку. Відповідно до специфіки даного явища, врожай характеризується рядом показників.

До таких показників відносяться:
- видовий врожай;
- врожай на корню перед початком своєчасного прибирання;
- фактичний збір (так званий врожай комори);
- чистий збір.

Фактичний збір враховують спочатку в оприбуткованій вазі, а потім у фактичній вазі зерна після доопрацювання, а також в перерахунку на стандартну вологість.

Видовий врожай (види на врожай) не є в повному розумінні слова статистичним показником врожаю. Це - безпосередній показник стану посівів. Врожаю як реальної категорії, як завершеного результату обробітку культури ще немає, пройдені лише певні стадії розвитку, і оцінці піддається не врожай, а стан посівів, приватний результат пройдених фаз розвитку, інакше незавершене виробництво.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Кореляційний аналіз врожайності зернових,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Кореляційний аналіз врожайності зернових


Поняття дипломатичних привілеїв та імунітетів дипломатичного представництва і його персоналу


План до курсової роботи:

Поняття дипломатичних привілеїв та імунітетів дипломатичного представництва і його персоналу

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Поняття дипломатичних привілеїв та імунітетів дипломатичного представництва і його персоналу,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття дипломатичних привілеїв та імунітету

В наш час спостерігається інтернаціоналізм економічного життя, розвиток науки, техніки. і соціальних програм, що призводять до набуття зв’язками і відносинами між державами багатостороннього, всезагального характеру, який є водночас суперечливим, оскільки існування в світі постсоціалістичних, капіталістичних країн, країн, що розвиваються призводить до співробітництва і змагання між ними. Тому важливими є засоби здійснення зовнішньої політики, серед яких важливе місце посідає дипломатія.

Як показує історія рабовласницьких, феодальних і капіталістичних держав, дипломатія має широкі сфери діяльності. Вона впливає на економічні, культурні, політичні зв‘язки держави.

Важливу функцію виконують дипломатичні представництва. Здійснення цих функцій вимагає перебування цих органів в певному правовому статусі, де вони і держава не повинні відчувати тиску. Ці органи та їх персонал необхідно наділити привілеями та імунітетами з метою створення максимально благополучних умов для здійснення функцій дипломатичних представництв [9, с. 5].

Історія становлення і розвитку дипломатичного права свідчить про те, що для міжнародно-правового врегулювання статусу дипломатичних представництв завжди була характерна наявність 2-х протилежних тенденцій: 1-ої, направленої на обмеження привілеїв та імунітетів і 2-ої, направленої на їх розширення. На основі їх збалансування формується статус дипломатичних представництв.

В літературі сучасного міжнародного права існує багато думок з приводу потрібності дипломатичних привілеїв та імунітетів, їх обсяг, суб’єктів, яким необхідно такі надавати та ін. Та відповіді на всі ці питання було б доцільно шукати в історії. Людство розвивається по спіралі. При зовнішніх формах, що стають іншими, основа залишається незмінною. Дивлячись у минуле, ми ніби споглядаємо збоку теперішнє. Вже без емоцій та різних впливів ми можемо дослідити проблему.


Поняття категорії нормального виробничо-господарського ризику


План до курсової роботи:

Поняття категоріі нормального виробничо-господарського ризику

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Поняття категоріі нормального виробничо-господарського ризику,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Особливості поняття матеріальної відповідальності

Матеріальна відповідальність - це інститут трудового права. Але і в законодавстві, і в науковій літературі термін "матеріальна відповідальність" часто використовується далеко за межами трудового права. Вживання терміну "матеріальна відповідальність" за межами сфери трудового права ніскільки не означає, що у відповідних випадках дійсно повинні застосовуватися норми, які тут коментуються. Норми інституту матеріальної відповідальності застосовуються виключно в межах предмета трудового права [24, с.145].

Слова "працівники несуть матеріальну відповідальність" означають, що матеріальна відповідальність може бути покладена на будь-якого працівника, який уклав трудовий договір з підприємством, установою, організацією. І якщо в літературі, на практиці і в законодавчих актах зустрічається поняття "матеріально-відповідальна особа", то з цього не можна зробити висновок про те, що тільки такі особи можуть бути притягнені до матеріальної відповідальності. До матеріальної відповідальності відповідно до норм Кодексу законів про працю можуть бути притягнені всі працівники, починаючи від державних службовців вищого рангу і закінчуючи некваліфікованими працівниками (за наявності підстав).

Правові норми інституту матеріальної відповідальності поширюються також на випадки заподіяння прямої дійсної шкоди працівниками громадянам (суб'єктам підприємницької діяльності та фізичним особам, які використовують найману працю в споживчому господарстві), з якими працівники перебувають у трудових відносинах.

Стаття 130 Кодексу законів України про працю характеризує юридичний склад, тобто перелічує юридичні факти, сукупність яких дає власникові право притягти працівника до матеріальної відповідальності.


Поняття міжнародної правосуб'єктності


План до курсової роботи:

Поняття міжнародної правосуб'єктності

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Поняття міжнародної правосуб'єктності,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Основні положення міжнародного права з питання функціонування суб’єктів міжнародного права

В доктрині міжнародного права, міжнародна правосуб’єктність – здатність набувати права та обов’язки безпосередньо на основі норм міжнародного права, тобто, здатність бути учасником міжнародних правовідносин.

Взагалі, міжнародна правосуб’єктність за своїм походженням поділяється на фактичну і юридичну. Держави і нації визначаються де-факто здатними бути носіями прав і обов’язків, оскільки їм притаманна політико-юридична властивість – державний і національний суверенітет. Суверенітет, як основа міжнародної правосуб’єктності, робить держави і нації, які борються за свою незалежність, первинними суб’єктами міжнародного права, незалежними від інших суб’єктів і будь-якої політичної влади. Це твердження є виключно доктринальне, оскільки не існує жодного міжнародного-правового акту, який би закріплював місце і роль суверенітету в міжнародно-правовій правосуб’єктності. Більше того сучасна практика йде шляхом визнання міжнародної правосуб’єктності за дедалі більшим колом осіб.

Існування таких суб’єктів означає, що вони мають рівну здатність, не залежну від чиєїсь волі, бути учасниками міжнародних правовідносин.

Юридичним джерелом міжнародної правосуб’єктності є Статут ООН, міжнародні договори, які регулюють співробітництво в різних галузях, статути міжнародних організацій, розроблені і прийняті державами на основі загальновизнаних принципів міжнародного права, а також норми міжнародних конференцій.

На думку проф. Г.В. Ігнатенка, загальним критерієм міжнародної правосуб’єктності для всіх суб’єктів є “юридична здатність до самостійних міжнародних дій, до незалежного здійснення міжнародно-правових норм, які визначають права і обов’язки учасників міжнародних правовідносин”[1, C.220].


Поняття та види трудового договору


План до курсової роботи:

Поняття та види трудового договору

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Поняття та види трудового договору,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття трудового договору, його відмінність від договорів цивільно-правового характеру

Термін «договір» має багато значень, що обумовлюються різними нормами цивільного, господарського, трудового, земельного, міжнародного права. Кожна із цих та інших галузей права розглядає договір як різновид угод, що визначаються природою відносин, які становлять предмет регулювання цієї чи іншої галузі права.

Так, у «Юридичній енциклопедії» договір визначається як угода двох або більше сторін про встановлення, зміну чи припинення відповідних прав і обов’язків [20].

У науці трудового права трудовий договір розглядається в різних аспектах, а саме:

– як юридичний факт, який є головною підставою виникнення трудових правовідносин та існування його в часі і який виступає передумовою для виникнення та існування інших правовідносин;
– як основний інститут трудового права, тобто система правових норм, що регулюють прийняття на роботу (укладення трудового договору), переведення на іншу роботу (зміну умов трудового договору) та припинення трудового договору;
– як угоду про працю [23, с. 256].

Вперше легальне поняття «трудовий договір» було запропоновано в КЗпП УРСР 1922 p. Відповідно до ст. 27 КЗпП УРСР, трудовим договором визнавалась угода двох або більше осіб, за якою одна сторона (найнятий) дає свою робочу силу іншій стороні (наймачеві) за плату [4]. При цьому трудовий договір укладався як тоді, коли на підприємстві, установі та організації не був укладений колективний договір, так і тоді, коли такий договір був укладений.


Поняття та ознаки громадянського суспільства як основи розвитку демократії


План до курсової роботи:

Поняття та ознаки громадянського супільства як основи розвитку демократії

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Поняття та ознаки громадянського супільства як основи розвитку демократії,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Зародження та розвиток ідеї громадянського суспільства

В якості підстави для періодизації історії теоретичних уявлень про громадянське суспільство можна розглянути ідейне панування тієї чи концепції (доктрини). Відповідно виділяється кілька етапів або періодів:

  1. «природно-правовий» період;
  2. період легітимації;
  3. раціоналістичний період [4, c.26].

Ідейний розвиток концепції громадянського суспільства можна розглядати як послідовну зміну різних моделей або парадигм теоретичного (філософського і наукового) синтезу.

В «природно-правового» період (з античності до кінця XVIII ст.) відбувається перший синтез ідеї громадянського суспільства, суть якого визначається концепцій «природного права» та « суспільного договору. Їх основний зміст можна виразити формулою: «природний стан – суспільний договір – громадянський, політичний стан». Це період панування так званої «природної релігії», апелюючої в основному до витоків первісного суспільного-общинного ладу людей і незмінній людській природі [46, с. 28].

Відповідно до концепцій «природного права» та « суспільного договору, громадянське суспільство (або громадянський стан) приходить на зміну «природного стану», в якому панують культ сили і «боротьба всіх проти всіх». На перший план у цих концепціях висувається вимога невід’ємних прав і свобод людини, властивої його природі. Це – право на власність, життя, волевиявлення і т.д. Перехід до громадянського (політичного) станом супроводжується або опосередковується укладенням суспільного угоди або договору, на основі якого народ і влада далі будують свої взаємини.


Поняття, зміст та форма проведення претензійно-позовної роботи в господарських відносинах


План до курсової роботи:

Поняття, зміст та форма проведення претензійно-позовної роботи в господарських відносинах

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Поняття, зміст та форма проведення претензійно-позовної роботи в господарських відносинах,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Поняття, зміст претензійно - позовної роботи

Подання претензій та позовів державними організаціями, підприємствами, установами є одним із найбільш дієвих способів захисту їх інтересів. Шляхом подання претензій (за домовленістю сторін) та позовів до своїх контрагентів з приводу порушення тих чи інших зобов’язань організація захищає свої законні інтереси, вимагає поновлення порушених прав. Основна мета претензійної роботи — усувати або попереджати негативний вплив на виробництво з боку контрагентів підприємства шляхом застосування до них правових норм [3, с. 41-44].

Завдання претензійної роботи на підприємстві полягають у наступному: відновленні порушених прав і захисті законних інтересів підприємства; виявленні причин і умов невиконання завдання і зобов'язання, виготовлення продукції неналежної якості, крадіжок майна, безгосподарності та інших порушень; попередженні порушень державної, планової, договірної дисципліни та чинного законодавства; покращенні економічних показників господарської діяльності підприємства; відшкодуванні за рахунок винних осіб нанесених підприємству збитків.

До претензійної та позовної роботи відносяться:

– підготовка, одержання та складання документів, необхідних для пред'явлення і розгляду претензій та позовів;
– пред'явлення і розгляд претензій та підготовка позовів;
– підготовка необхідних документів при розгляді справи в суді (відзиви, заяви, скарги);
– захист інтересів підприємства при розгляді майнових, переддоговірних та інших спорів в господарському та інших судах;
– здійснення організаційно-технічних заходів (реєстрація, облік, зберігання та відправка претензійно-позовних матеріалів);
– забезпечення контролю за претензійно-позовним провадженням;
– розгляд, аналіз, узагальнення результатів претензійно-позовної роботи [5, с. 69-75].


Порядок та умови укладення шлюбу


План до курсової роботи:

Порядок та умови укладення шлюбу

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Порядок та умови укладення шлюбу,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

Розділ І. Поняття і ознаки шлюбу

Відповідно до статті 21 нового Сімейного кодексу України шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану. Правові норми, що регулюють порядок та умови його укладання, є початковою стадією правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин між подружжям. Згадаймо, що стаття 51 Конституції України – Основного Закону нашої держави – встановлює, що сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою. Вона безперечно зацікавлена у зміцненні та стабільності шлюбу і тому здійснює контроль за його укладанням і припиненням та захищає шлюби, укладені в органах РАЦСу. Жоден інший орган не має права оформляти шлюб.

Однак визначення поняття шлюбу, наведене у вищевказаній статті, навряд чи можна назвати вичерпним. Справа в тому, що Кодекс розкриває це поняття лише в тих межах, в яких відносини шлюбу піддаються регламентації сімейно-правовими нормами. Але ж в ньому не зазначено, що шлюб ґрунтується перш за все на вільній згоді жінки і чоловіка укласти шлюб (між іншим, це є дуже важливою ознакою шлюбу, зафіксованою у частині 1 статті 51 Конституції) і що він є підставою для виникнення прав та обов’язків подружжя (це положення закріплене вже у статті 36 Сімейного кодексу). "Юридичний довідник", враховуючи ці особливості, дає таке визначення: шлюб – це юридично оформлений добровільний союз жінки та чоловіка, спрямований на створення сім'ї і породжуючий взаємні права і обов'язки. Проте і це визначення не повне, адже в ньому не підкреслено, що дійсним є лише той шлюб, який укладений з додержанням передбачених законом умов (про них мова піде далі).

Тому, з урахуванням вищесказаного, доцільніше дати таке визначення: шлюб – це вільний, спрямований на створення сім'ї союз рівноправних жінки та чоловіка, укладений з дотриманням умов та форми, встановлених законом, який породжує взаємні права та обов’язки подружжя.


Права людини і правова держава


План до курсової роботи:

Права людини і правова держава

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Права людини і правова держава,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Історичні підходи у розгляді концепції правової держави у юридичній думці

Поняття «правова держава» - не нововведення сучасного суспільства. Його засади спостерігаємо ще в античні часи, хоча сам термін був сформульований та обґрунтований вперше лише в ХІХ столітті.

Вже відомі мислителі античності (Платон, Аристотель та ін.) зверталися до пошуків принципів, форм і конструкцій узгодженої взаємодії влади і права.

Античними авторами було вироблено низку положень про правову державу:

— про владу закону як поєднання сили і права (Аристотель, Солон);
— про відрізнення правильних і неправильних форм правління (Сократ, Платон);
— про відрізнення природного і позитивного права та їх співвідношення (Аристотель, Демокрит);
— про рівність людей за природним правом (римські юристи, стоїки);
— про право як мірило справедливості, що регулює норми спілкування (софісти, Цицерон та ін.);
— про державу як правове об'єднання людей (Цицерон);
— про сфери приватного і публічного права, про юридичну особу, суб'єкт права (римські юристи).

Найбільш яскравим прихильником рабовласницької держави античного світу був Аристотель.

Відхиляючи «ідеальну державу» Платона, він пропонує свою теорію держави, засновану на рабовласництві. Ця держава, на думку Аристотеля, являє собою найкращу форму людської спільноти. В ній влада має належати не багатим і бідним, а середньому прошарку рабовласників. «У кожній державі ми зустрічаємо три класи громадян: дуже заможні, дуже бідні й треті, які стоять в середині між тими та іншими» [8, с. 115].


Право на медичну допомогу та його здійснення


План до курсової роботи:

Право на медичну допомогу та його здійснення

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Право на медичну допомогу та його здійснення,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

Розділ 1. Поняття права на медичну допомогу

У ст. 284 ЦК України зазначається, що фізична особа має право на надання їй медичної допомоги за її згодою, повнолітня особа може відмовитися від лікування. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років і звернулася за наданням їй медичної допомоги, має право на вибір лікаря та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій [1].

Зміст поняття «медична допомога» не розкривається ні в Конституції України, ні в Основах, ні в інших нормативних актах. Залишається нормативно не визначеним поняття «медична послуга». Поняття медичної послуги є логічно ширшим від поняття «медична допомога», однак у відповідності зі ст. 49 Конституції України медична допомога повинна надаватися безкоштовно. Медичні послуги можуть надаватися за оплату. Відносини між пацієнтом та лікарем, будучи товарно-грошовими, вартісними відносинами й опосередковуючи собою процес виробництва медичних послуг (у вигляді певного корисного ефекту), обмін їх на гроші та споживання цих послуг фізичною особою, набувають юридичної форми майнових відносин.

Обґрунтовується точка зору, що характер майнових відносин з оплатного надання медичних послуг, а також наявність ознак, властивих винятково цивільно-правовому методу регулювання, насамперед юридична рівність, ініціативність учасників у становленні і розвитку названих правовідносин, диспозитивність, дозволяє зробити висновок про їх цивільно-правову природу [2, с. 8—11].

Надання медичної (лікувально-профілактичної) допомоги проводиться поліклініками, лікарнями, диспансерами, клініками науково-дослідних інститутів, санаторно-профілактичними закладами тощо [3]. До видів такої допомоги належать: консультація лікаря, проста діагностика і лікування основних розповсюджених захворювань, травм і отруєнь, профілактичні заходи.


Правова культура. Основні характеристики правової свідомості


План до курсової роботи:

Правова культура. Основні характеристики правової свідомості

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Правова культура. Основні характеристики правової свідомості,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Поняття, структура та функції правової культури
1.1. Загальна характеристика

З правовою свідомістю нерозривно пов'язаний такий феномен, як правова культура, що є складовою духовного багатства суспільства. Категорія «правова культура» є однією з якісних характеристик правової системи країни, яка посідає надзвичайно важливе місце в загальній теорії права. Існують певні складнощі щодо визначення цього поняття. Така ситуація пояснюється, зокрема, тим, що ні у філософії, ні в інших суспільних науках немає однозначного підходу до розуміння феномену культури — на сьогодні існує понад 250 її дефініцій [3].

Культура — це загальний спосіб існування людини, її діяльності та об'єктивований результат цієї діяльності. Продуктами культури є уявлення про добро і зло, звичаї, знаряддя праці, засоби комунікації та ін. Культура — соціальне нормативна, а її норми — історично первинні, основа всіх інших нормативних систем: релігії, моральності, естетики, права. Право, як мораль і релігія, є інститутом культури, визначається її змістом. Усі юридичні норми є нормами культури, однак не всі норми культури перетворюються на юридичні норми. Суспільство добирає культурні норми з настановою на включення їх до права. До числа відібраних потрапляють ті культурні норми, що мають найбільшу значущість для всього суспільства, виконання загально соціальних завдань держави. Не можуть перетворитися на право ті правила поведінки, що не стали нормою культури. Право — частина соціальної культури, яке визначає один з її видів — правову культуру.

У цілому в науці сформувалися три основні підходи до цього поняття: антропологічний, згідно з яким культура — це сукупність усіх благ, створених людиною; соціологічний, за яким культуру слід сприймати як сукупність усіх духовних цінностей; найширший, філософський, згідно з яким культура — це певний історичний рівень розвитку суспільства, творчих сил та здібностей особистості.

Всі ці підходи певною мірою використовуються правовою наукою.