ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Контракт як вид трудового договору. Поняття трудового договору { margin: 0; background-color: #D0D8CD; scrollbar-base-color: #C9D1C6; color: #000000; } A:link { text-decoration: underline; color: #696A97; } A:hover { text-decoration: underline; color: #CC3300; } A:active { text-decoration: none; color: #CC3300; } A:visited { text-decoration: underline; color: #696A67; } p, li, dt, dd { font-family: "Arial", sans-serif; font-size: 12pt; text-align: justify; color: #000000; } pre { color: #000000; } h1 { font-family: "Arial", sans-serif; font-size: 15pt; text-align: center; color: #4A735A; } h2 { font-family: "Arial", sans-serif; font-size: 13pt; text-align: left; color: #4A735A; } h3 { font-family: "Arial", sans-serif; font-size: 11pt; text-align: left; color: #000000; } .tleft { margin-left: 6px; font-family: "Tahoma", sans-serif; font-size: 8pt; text-align: left; } .tright { margin-right: 6px; font-family: "Tahoma", sans-serif; font-size: 8pt; text-align: right; } hr { height: 1px; border: 1px solid #4A735A; } .tmain { background-color: #EFF2EB; border: 1px solid #4A735A; border-collapse: collapse; } .tdark { background-color: #E8EBE4; border: 1px solid #4A735A; border-collapse: collapse; }

Контракт як вид трудового договору. Поняття трудового договоруРОЗДІЛ 1. Трудове договір як правове регулювання трудових відносин
1.1. Поняття трудового договору

Організація економіки України на ринкових засадах припускає застосування різних правових форм залучення громадян до праці. При цьому, всі ці різні правові форми пов’язані з реалізацією громадянами конституційного права на працю. Так, на сьогоднішній день, громадяни можуть здійснювати своє право на працю в Україні, займаючись підприємницькою діяльністю, яка не заборонена чи не обмежена законом; виконанням роботи на основі цивільно-правового договору; шляхом обрання на виборну посаду тощо. Та переважна більшість громадян України реалізує своє конституційне право на працю, влаштовуючись на роботу шляхом укладення трудового договору, як наймані працівники, на підприємства, установи, організації, незалежно від їх форм власності. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Контракт як вид трудового договору. Поняття трудового договору.

Громадянин має право реалізувати свої здібності до продуктивної та творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному чи одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Вибір конкретної форми реалізації права на працю громадянином визначається, в одних випадках, цілком проявом волевиявлення громадян, як у разі укладення трудового договору, виконання роботи на основі цивільно-правового договору [2, с. 27].

Зважаючи на те, що переважна більшість громадян в Україні реалізує своє конституційне право на працю шляхом укладення трудового договору як наймані працівники, можна констатувати, що трудовий договір, як форма реалізації права громадян на працю, на сьогоднішній день є основною формою реалізації права громадян на працю.

Поняття трудового договору можна розглядати в різних взаємозалежних аспектах: як форму реалізації конституційного права громадянина на працю; як підставу виникнення та існування у часі трудових правовідносин; як інститут трудового права, що поєднує норми, які регулюють прийняття громадян на роботу, їх переведення, звільнення.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Контракт як вид трудового договору. Поняття трудового договору,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Контракт як вид трудового договору. Поняття трудового договору


Текст документу. Види документів і їх класифікація

1.1 Поняття і функції документу

Поняття «документ» є центральним та фундаментальним у понятійній системі документознавства. Воно відображає ознаки реально існуючих предметів, що слугують об'єктами практичної діяльності створення, збору, аналітико-синтетичної обробки, збереженню, пошуку, поширенню та використанню документної інформації в суспільстві.

Поняття «документ» широко використовується в усіх сферах суспільної діяльності. Майже в кожній галузі знання є одна або декілька версій його розуміння відповідно до специфіки тих об'єктів, яким надається статус документа. Воно розуміється по-різному в таких наукових дисциплінах, як інформатика, бібліотеко-, бібліографо-, архіво-, музеєзнавство, а також у відповідних спеціальних галузях діяльності — бібліотечній, музейній, архівній справі та бібліографії. Звідси його багатозначність, яка ускладнює спілкування та взаєморозуміння між спеціалістами документно-комунікаційної сфери.

Визначення загального значення поняття «документ» є головним завданням теоретичного документознавства [14] Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Текст документу. Види документів і їх класифікація.

За тривалий історичний період значення поняття "документ" постійно змінювалося. До сьогоднішнього часу застосовуються різні визначення, то надаючи йому ширше значення, то звужуючи його розуміння до одного якого-небудь виду.

На міжнародному рівні загальним визнано визначення документа як записаної інформації, яка може бути використана як одиниця в документаційному процесі. Таке визначення розроблене та затверджене Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) за участю Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій, Міжнародної федерації з документації, Міжнародної ради архівів, Міжнародної організації з інтелектуальної власності.

Згідно зі стандартом ISO, інформація може бути записана будь-яким способом фіксування відомостей, за допомогою не тільки знаків письма, але й зображення, звука і т. п. Таке визначення дозволяє перерахувати до документів усі матеріальні об'єкти, які можуть бути використані для передавання інформації в суспільстві.[10]

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Текст документу. Види документів і їх класифікація,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Текст документу. Види документів і їх класифікація


Особливості регуляції навчальної діяльності студентів з низьким рівнем успішності

1.1. Поняття «регуляція». Аналіз проблеми регуляційної діяльності зарубіжними та вітчизняними психологами

Регулювання в широкому розумінні - це приведення чогось у відповідність з чимось, зовні для нього заданим. Регулювання особистості традиційно розглядається (Платонов К. К.) як впорядкування її властивостей та приведення їх у відповідність з вимогами до неї. Регулювання - це процес, це вплив на психічні явища (процеси, стани, властивості) з метою підтримки або зміни характеру їх функціонування (Никифоров Р.С.).

К.О. Абульханова-Славська підкреслює багаторівневий характер регуляції, виділяє рівні психічної та особистісної регуляції. Рівень психічної регуляції, пов'язаний із підтриманням, мобілізацією і т. ін. психічної активності, котра виступає як суб'єктивна умова здійснення особистістю реальної діяльності. Рівень особистісний охоплює способи включення особистості в діяльність, її ставлення до діяльності.

В основі розуміння регуляції дій і поведінки людини лежить рефлекторна теорія фізіолога І.М.Сєченова. Вчений розробляє принципово нову систему психології і як важливу її складову – учіння про довільну поведінку і волю людини. Причиною дій і вчинків, згідно концепції І.М.Сєченова є думки, моральні почуття людини [26, с.302]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Особливості регуляції навчальної діяльності студентів з низьким рівнем успішності.

Рефлекторне розуміння психічного розвинув І.П.Павлов. Він підкреслював, що живий організм – це найбільш саморегулююча система, яка постійно себе підтримує, відновлює, навіть удосконалює [21].

Лінія дослідження регулятивних процесів отримала свій розвиток в роботах П.К.Анохіна, Н.А.Бернштейна, Б.Ф.Ломова та ін. Створена П.К.Анохіним фізіологічна концепція функціональних систем розвинула погляди І.М.Сєченова та І.П.Павлова. Центральне місце в цій концепції відводиться категорії саморегуляції, яка розглядається як принцип динамічної організації систем різного рівня, необхідного для нормальної життєдіяльності організму та його рівноваги із зовнішнім середовищем. Функціональна система, таким чином, виступає як саморегулююче утворення.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Особливості регуляції навчальної діяльності студентів з низьким рівнем успішності,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Особливості регуляції навчальної діяльності студентів з низьким рівнем успішності


Документознавство. Поняття, об'єкт, предмет документознавства

1.1 Поняття, об’єкт, предмет документознавства

Існують різні визначення поняття "документознавство", проте жодне з них не стало загальноприйнятим. Втім, як і поняття "документ". І це закономірно, оскільки "документознавство" - термін багатоаспектний, що структурно-розгалужений і стосується різних сторін документу і документно-комунікаційної діяльності.

Документозна?вство — це наукова дисципліна, яка досліджує процеси створення й функціонування документів та розробляє принципи побудови документно-комунікаційних систем та методи їхньої діяльності.

Документозна?вство досліджує документ як джерело інформації і засіб соціальної комунікації. Це комплексна наука про документ і документно-комунікаційну діяльність, що вивчає в історичному, сучасному і прогностичному планах процеси створення, поширення і використання документних джерел інформації в суспільстві.

Формування документознавства як наукової дисципліни припускає визначення основних її складових: об'єкту, предмета, структури, методів, понятійного апарату - в їх єдності і цілісності, тобто як системної наукової дисципліни. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Документознавство. Поняття, об’єкт, предмет документознавства.

Об'єктом документознавства є комплексне вивчення документа як системного об'єкта, спеціально створеного для зберігання та розповсюдження інформації в просторі та в часі. Предметом документознавства — є створення наукового знання про документ в його єдності матеріальної та інформаційної складових, про закономірності його створення та функціонування в суспільстві.[12]

В Україні офіційно прийняті три значення документа, зафіксовані в ряді державних стандартів (ДКУД):
• ДСТУ 2392-94. Документ I. Записана інформація, що може розглядатися як одиниця у процесі здійснення інформаційної діяльності.[3]
• ДСТУ 3017-95. Документ II. Матеріальний об'єкт з інформацією, закріплений способом, створеним людиною, для її передачі у часі й просторі.[4]

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Документознавство. Поняття, об’єкт, предмет документознавства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Документознавство. Поняття, об’єкт, предмет документознавства


Зобов'язання з відшкодування шкоди, завданої життю та здоров'ю фізичної особи

1.1. Цивільно-правова характеристика поняття зобов’язання

Зобов’язання – це право відношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь іншої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послуги, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його зобов’язання (ч.1 ст. 509 Цивільного кодексу України). Зобов’язання опосередковують товарообмінний процес і належать до майнових правовідносин. Зобов’язальне право регулюється книгою 5 Цивільного кодексу України.

У зарубіжному цивільному законодавстві, зокрема у Французькому цивільному кодексі поняття зобов’язання іноді застосовується як синонім поняття договору. Так, ст.1101 ФЦК визначає предмет договору і предмет зобов’язання. В подальшому в інших статтях терміни “договір” і “зобов’язання” використовуються як тотожні. Найбільшу деталізацію поняття зобов’язання дістало у французькій цивілістичній літературі. Слід зазначити, що автори, які звертаються до даного питання, розрізняють зобов’язання як родове поняття і договір як одну з підстав його виникнення. Щодо німецького цивільного права, то воно, більше ніж інші цивільні кодекси капіталістичних країн, пішло шляхом побудови загальних понять, які стосуються зобов’язань, за якими на підставі зобов’язання кредитора уповноважений вимагати від боржника надання, зокрема утримання.

Отже суб’єктами зобов’язання завжди є визначені конкретні особи: боржник і кредитор. Зобов’язання можуть виникати: Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Зобов'язання з відшкодування шкоди, завданої життю та здоров'ю фізичної особи.
- між юридичними особами;
- між юридичними та фізичними особами;
- між фізичними особами.

Також сторонами зобов’язальних відносин можуть бути держава й інші публічні утворення.

Зобов’язання бувають:
- односторонні, коли одна сторона має тільки права, а друга – тільки обов’язки. Наприклад, у зобов’язанні із заподіяння шкоди потерпіла особа завжди є кредитором, а заподіювач шкоди – завжди боржником;

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Зобов'язання з відшкодування шкоди, завданої життю та здоров'ю фізичної особи,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Зобов'язання з відшкодування шкоди, завданої життю та здоров'ю фізичної особи


Договір ренти як новела Цивільного кодексу України 2003

1.1. Генезис та еволюція договору ренти

Перш за все слід дослідити саме поняття "рента". Слово "рента" походить від латинського "rendita ", що означає "віддана назад, повернена". Протягом часу свого функціонування в різних мовах воно збагатилося різними значеннями. Так, у німецькій мові слово "Rente" означає пенсія , в англійській мові (rent ) - орендна або квартирна плата, у французькій (rente) - щорічний дохід, який отримується власником за облігаціями державних позик . Загальним змістом для всього переліченого є отримання доходу, який не пов'язаний безпосередньо з працею.

Словом "рента", як правило, позначають дохід з капіталу, майна або землі, який не потребує підприємницької діяльності та регулярно отримується. Навіть наведені загальні визначення свідчать , що категорія ренти в економіці більш широка, ніж юридичне поняття ренти . У праві під рентою розуміється договір, за яким відчужується майно в обмін на тривале отримання певного доходу [5].

Дослідники розвитку рентних зобов’язань стверджують, що цей правовий інститут походить ще з римських часів, хоча, на відміну від інших інститутів римського права, і не був достатньо чітко сформований. Зокрема, М. П. Апанасюк зазначає у своєму дослідженні: «…в Стародавньому Римі під рентними правовідносинами розумілися поземельні орендні правовідносини під назвою ius in argo vectigali або ius emphiteuticum. Відмінність названих орендних правовідносин від усталених рентних полягає в тому, що при емфітевзисі canone сплачує володілець власнику, а при рентному договорі ренту платить власник землі іншій особі» [2, с. 5].

У середньовічний період рентні правовідносини почали активно розвиватися, саме тоді з’явилися перші класифікації рентних договорів на договори довічної ренти і договори постійної ренти (безперервної або безстрокової) [29, с. 11]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Договір ренти як новела Цивільного кодексу України 2003.

Договір ренти походить із середньовічної Західної Європи. Причиною його зародження була потреба кредитування. З формального боку позикові відносини сторін кваліфікувалися тоді як купівлю-продаж, через те що: а) предмет позики переходив у власність позичальника після його передачі;

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Договір ренти як новела Цивільного кодексу України 2003,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Договір ренти як новела Цивільного кодексу України 2003


Аналіз та оцінка демографічної ситуації в Україні

1.Демографічна ситуація в Україні та її регіональні особливості

У першій половині XX століття, населення України, зокрема українці, пройшло нелегкі випробування війнами, репресіями, голодомором, депортаціями. За окремими оцінками, демографічними втрати України за цей період, складають близько 16 млн. осіб.

У другій половині XX століття, динаміка показників демографії України характеризується швидким відновлення населення з наступним зниженням темпів приросту населення і негативним приростом населення в 90-х роках. У другій світовій війні Україна втратила 14 млн. чоловік. У період з 1989 року по 1993 рік чисельність населення України виросла всього на 1,5%. У тому ж 1993 році, була зафіксована найбільша чисельність населення України — 52,2 млн. осіб. Проте в кінці 90-х років Україна почала втрачати населення. Кількість населення в Україні в 2001 році в порівнянні з 1993 роком скоротилася на 7,2%. 5 грудня 2001 року в Україні відбувся перший Всеукраїнський перепис населення, за даними якого, чисельність населення складала 48 415,5 тис. чоловік, з них 32 538 тис. чоловік - міське населення, 15 877,5 тис. чоловік - сільське.

Згідно з даними Держкомстату України, падіння народжуваності і зростання спаду населення з 2005 року був зафіксований вперше. Таким чином, за офіційними даними, за останніх десять років кількість українців скоротилася на 2 637 000 чоловік, з них за п'ять років, Україна втратила більше мільйона чоловік.

Зараз, на початок XXI століття, кількість населення України продовжує скорочуватися, з 2001 року по 2010 рік чисельність населення України зменшилася на 5,1% [17]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Аналіз та оцінка демографічної ситуації в Україні.

Динаміка зміни чисельності населення України представлена на рисунку 1.1.

Динаміка чисельності та складу населення характеризується значною мірою невизначеності, процеси народжуваності, смертності та міграції мають стохастичний характер. На їх перебіг впливає багато прихованих чинників, які складно виявляти та кількісно виміряти [1].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Аналіз та оцінка демографічної ситуації в Україні,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Аналіз та оцінка демографічної ситуації в Україні