ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Конституційно-правовий статус Автономної республіки КримКонституційно-правовий статус Автономної республіки Крим

Конституційно-правовий статус Автономної республіки Крим1. Поняття автономії. Автономія в унітарній державі

Автономія (грец. аutovomea — незалежність) у політико-правовому значенні форма самоврядування частини території унітарної, а іноді федеративної держави — територіальна автономія. Автономна територіальна одиниця, як правило, самостійна у вирішенні питань місцевого значення у межах, встановлених центральною владою. У цих рамках населення автономної одиниці користується правами самоврядування, звичайно більш широкими, ніж права адміністративно-територіальних одиниць. Представницький орган автономного утворення представляє специфічні інтереси його населення [4, с.125]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Конституційно-правовий статус Автономної республіки Крим.

Останніми роками поняття автономії трактується досить широко — як процес налагодження відносин між національностями, спільне вирішення і участь у прийнятті рішень.

Звідси, у широкому значенні слова автономія розуміється як надання будь-якій частині держави або окремим її частинам (областям, землям) певної форми самостійності, внутрішнього самоврядування.

Проте, є й нові підходи, згідно з якими можна говорити про розуміння автономії у вузькому значенні слова, залежно від того, компактно чи розрізнено мешкають національні меншини. На підставі цього критерію існують три концепції автономії в сучасному світі: персональна, кооперативна та національно-територіальна (територіальна) [9, с.95].

Персональна автономія використовується тоді, коли національні меншини розпорошені (Швеція, Норвегія, Фінляндія). Ця форма автономії бере свій початок з культурно-національної автономії, проте в сучасний період представники меншин все частіше беруть участь у діяльності центральних органів держави.

Корпоративна автономія пов'язана з певними лінгвістичними спільнотами, яким надаються місця у державному апараті, а державні службовці іншої національності зобов'язані знати мову місцевого населення.

Національно-територіальна (територіальна) автономія здійснюється лише у випадках компактного розселення національних меншин.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Конституційно-правовий статус Автономної республіки Крим,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Конституційно-правовий статус Автономної республіки Крим


Аналіз доходів і витрат банку. Економічна сутність та класифікація доходів і витрат банку

1.1. Економічна сутність та класифікація доходів і витрат банку

Поняття доходності комерційного банку відображає позитивний сукупний результат діяльності банку у всіх сферах його господарсько-фінансової і комерційної діяльності. За рахунок доходів банку покриваються усі його операційні видатки, включаючи адміністративно-управлінські, формується прибуток, розмір якого визначає рівень дивідендів, збільшення власних коштів і розвиток пасивних і активних операцій.

Іншими словами, доходи банку — це загальна сума грошових коштів, що надходять до банку в результаті здійснення активних операцій та надання інших банківських послуг. Доходи банку мають бути достатніми не тільки для покриття операційних витрат, а й для нарощення власного капіталу та виплати доходу акціонерам, що в кінцевому підсумку підвищує авторитет банку та поліпшує його конкурентну позицію на ринку [6; c. 279].

Основними джерелами доходів більшості комерційних банків є (рис. 1.1.):
- проценти, які стягуються з позичальника за користування позичками:;
- доходи від проведення операції з іноземною валютою як у вигляді комісійних за виконання цих операцій, так і у вигляді курсової різниці;
- доходи від виконання для своїх клієнтів широкого спектра послуг, таких як: надання гарантій, розрахунково-касове обслуговування, трастові, консультаційні, аудиторські, лізингові, факторингові тощо.

Чим більшою є частка доходів, отриманих на регулярній основі, в загальному обсязі доходів, тим вища якість банківських доходів. Якщо значна частина доходів має випадковий характер, то це свідчить про низьку їх якість та нестабільність діяльності банку. Високі доходи банку ще не свідчать про ефективну його діяльність. Адже, отримання доходів потребує певних витрат. Зазвичай, чим вищі доходи, тим вищі і витрати на отримання цих доходів. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Аналіз доходів і витрат банку. Економічна сутність та класифікація доходів і витрат банку.

Витрати банку — це загальна сума грошових коштів, що витрачаються банком у процесі здійснення діяльності щодо залучення коштів та інших видів діяльності. Іншими словами, витрати – це зменшення економічних вигод протягом звітного періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (причому таке зменшення не пов’язане з виплатами засновникам).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Аналіз доходів і витрат банку. Економічна сутність та класифікація доходів і витрат банку,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 100 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Аналіз доходів і витрат банку. Економічна сутність та класифікація доходів і витрат банку


Рекреаційні ресурси Чехії, їх оцінка, проблеми і перспективи використання

1.1. Дослідження рекреаційних ресурсів в працях вчених

Рекреаційні ресурси — природні й антропогенні геосистеми, тіла та явища природи, які мають комфортні властивості і споживчу вартість для рекреаційної діяльності і можуть бути використані з метою відпочинку та оздоровлення людей у певний час та за допомогою існуючих технологій і матеріальних можливостей.

Рекреація - розширене відтворення сил людини (фізичних, інтелектуальних та емоційних) або діяльність, спрямована на відновлення продуктивних сил людини.

Значну частину природного потенціалу складають: рекреаційні ландшафти (лісові, приморські, гірські), оздоровчі ресурси (мінеральні води та лікувальні грязі), природно-заповідні об'єкти (національні природні та регіональні ландшафтні парки, біосферні заповідники, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва тощо), території історико-культурного призначення (пам'ятки архітектури та містобудування, історико-архітектурні заповідники та ін.). Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Рекреаційні ресурси Чехії, їх оцінка, проблеми і перспективи використання.

Це унікальні ресурси для перспективного розвитку зон рекреації і курортів та найбільш збережена частина природного довкілля.

Природні рекреаційні ресурси – це об’єкти і явища природного походження, що можуть бути використані для туризму, лікування, відпочинку, впливають на територіальну організацію рекреаційної діяльності, формування рекреаційних районів (центрів), їхню спеціалізацію та економічну ефективність. Вони сприяють відновленню фізичних і духовних сил людини, її працездатності, використовуються для прямого й опосередненого споживання та виробництва курортних та туристичних послуг.

Рекреаційні ресурси - це сукупність природних, природно-технічних, соціально-економічних комплексів та їх елементів, що сприяють відновленню та розвитку фізичних та духовних сил людини, її працездатності. Розрізняють природні і соціально-економічні (або природні і культурно-історичні) ресурси рекреаційної діяльності.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Рекреаційні ресурси Чехії, їх оцінка, проблеми і перспективи використання,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 100 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Рекреаційні ресурси Чехії, їх оцінка, проблеми і перспективи використання


Рекреаційне природокористування. Наслідки рекреаційного природокористування в Україні

1.1. Концепції рекреаційного природокористування в роботах вітчизняних і зарубіжних вчених

Протягом останнього сторіччя світова економіка була зорієнтована головним чином на споживання. Ці процеси призвели до виснаження природних ресурсів та істотно погіршили регенераційні можливості біоценозів. Подальше ігнорування глобальних екологічних загроз неминуче наближає людство до катастрофи. Таким чином, на сучасному етапі розвитку світової економіки стратегічним завданням урядів та наукових інституцій держав є пошук шляхів усунення диспропорції між економічним зростанням та асиміляційною ємністю земної біосфери. Стратегії екологізації розвитку національних економічних систем повинні відображати комплексність і вирішення проблем збереження навколишнього середовища й оптимізацію функціонування біосферних процесів поєднано з соціально-економічним розвитком окремих країн та їхніх регіонів.

У кінці 20-х років Головне курортне управління прийняло рішення про необхідність розроблення районних планувань територій, придатних для лікування та відпочинку з метою визначення меж курортних районів, відведення земель для розвитку курортів, їх паркових систем, санітарно-технічного благоустрою. На цей період припадає створення системи адміністративно-командного управління рекреаційним господарством.

У 30-ті роки створені перші районні планування реконструкції та розвитку основних курортів країни, значна увага приділялась розвитку приміських зон відпочинку індустріальних центрів для організації короткотривалого та літнього відпочинку (будинки відпочинку, дитячі табори, туристичні бази, дачні поселення), висунута концепція "зелених міст", лісових курортів, які проектувались у приміських зонах великих міст. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Рекреаційне природокористування. Наслідки рекреаційного природокористування в Україні.

У 40-50-ті роки відбулася відбудова рекреаційного господарства і продовжився процес формування нових рекреаційних мереж. Новою формою рекреаційного природокористування стали садівничі товариства. Великі зміни в організації відпочинку вимагали перегляду ставлення до ПРР, що знайшло відображення у Методичних вказівках щодо складання схем районного планування промислових районів.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Рекреаційне природокористування. Наслідки рекреаційного природокористування в Україні,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 100 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Рекреаційне природокористування. Наслідки рекреаційного природокористування в Україні


Місце та роль Маріїнського театру у розвитку хореографічного мистецтва

1.1.1 Розвиток Маріїнського театру у довоєнний період (30-40 –і рр.)

За більш ніж два сторіччя своєї історії Маріїнський театр подарував миру багатьох великих артистів: тут співав видатний бас Осип Петров, досягли вершин слави такі великі співаки, як Федір Шаляпін, Іван Єршов, Софія Преображенская; блищали на сцені артисти балету: Ганна Павлова, Галина Уланова, Рудольф Нуреєв, Михайло Баришників. Театр був свідком розквіту балетного мистецтва. Маріїнський театр відраховує століття від 1783 року, коли 12 липня було видано Наказ про затвердження театрального комітету «для керування видовищами й музикою», а 5 жовтня - урочисто відкритий Великий Кам'яний театр на Карусельній площі у Петербурзі. Театр дав нове ім'я площі - вона дійшла до наших днів як Театральна. Балетна трупа Маріїнського театру за весь період його існування мала успіх серед глядачів. Балет Маріїнського театру це, перш за все, класичний балет. Саме у розвитку класичного балетного танцю - головна заслуга балетної трупи Маріїнського театру. Маріус Петіпа, який очолів балетну трупу в 1869 році, продовжив традиції с
воїх попередників Жуля Перро й Артюра Сен-Леона. Петіпа ревно зберігав такі класичні спектаклі, як «Жизель», «Есмеральда», «Корсар», піддаючи їх лише дбайливої редакції. Наступники Петіпи продовжили його творчий шлях, вклавши дорогоцінний камінь у архітерктуру класичного балету.

Дослідимо розвиток Маріїнського театру у 30-і – 40 рр. ХХ ст. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Місце та роль Маріїнського театру у розвитку хореографічного мистецтва.

На початку 30-х років творче життя Маріїнського театру було особливо бурхливим: А. Я. Ваганова по – новому організувала роботу театру, Р. Захаров поставив свій перший балет «Бахчисарайській фонтан» (композитор Б. В. Асаф’єв), В. Вайнонен – балет «Полум’я Парижу» (композитор Б. В. Асаф’єв), І. Л. Лавровський ставить балети «Ромео і Джульєтта», «Фадетта» (композитор С. Прокоф’єв).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Місце та роль Маріїнського театру у розвитку хореографічного мистецтва,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 100 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Місце та роль Маріїнського театру у розвитку хореографічного мистецтва


Аналіз використання коштів на оплату праці

1.1. Сутність, цілі та задачі аналізу використання коштів на оплату праці

Питання оплати праці в Україні регулюються главою VII Кодексу законів про працю № 322-VIII від 10.12.1971 р. (зі змінами та доповненнями № 3231-17 від 13.05.2011 р.) та Законом України «Про оплату праці» № 108/95-ВР від 24.03.1995 р. (зі змінами та доповненнями № 21.04.2011 р.) Згідно кодексу та закону заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Заробітна плата буває основна, додаткова (доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій) та інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Фонд оплати праці підприємства – це сукупність індивідуальних заробітків, нарахованих працівникам незалежно від джерела покриття цих затрат: собівартість, прибуток, кошти спеціального та цільового призначення.

Метою аналізу заробітної плати на підприємствах є з’ясування ступеня економічної доцільності її витрачання, щоб не допустити порушення пропорцій між грошовим обігом, фондом товарів і платоспроможним попитом населення.

Раціональне використання коштів на оплату праці — впливає на зростання її продуктивності та зниження собівартості виробництва продукції. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Аналіз використання коштів на оплату праці.

Затрати праці в людино-годинах на одиницю продукції не відображають повною мірою якість живої праці щодо різних професій і категорій працівників, їх досвіду та професійної підготовки. Більш точною оцінкою економічної ефективності використання трудових ресурсів є витрати коштів на оплату праці в розрахунку на одиницю продукції. Все це зумовлює необхідність організації належного контролю і аналізу використання коштів на оплату праці.

Завданнями аналізу фонду оплати праці є:

  1. систематичний контроль за використанням фонду зарплати;

2) виявлення можливостей економії коштів за рахунок росту продуктивності і зниження трудомісткості продукції.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Аналіз використання коштів на оплату праці,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 100 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Аналіз використання коштів на оплату праці


Аналіз відображення культурних подій у тижневику Дзеркало тижня

1.1 Роль газети с системі засобів масової інформації

Велика роль газети і інших засобів масової інформації як соціального посередника, інституту, що встановлює зв'язки між всіма частинами і елементами суспільства. Вона розкриває перед будь-якою суспільною групою, будь-якою соціальною структурою можливість звернення до інших членів суспільства, встановлення контактів з ними. Для цього достатньо створення газети, що оповіщає про погляди, позицію, програму такої групи. Особливе значення, у зв'язку з цим, отримує роль газети як інструменту управління суспільством. Ця її роль і можливості привертали до себе увагу багатьох відомих мислителів. Вже молодий Маркс, що присвятив ряд своїх ранніх робіт аналізу положення і суспільної ролі преси, звернув увагу на значення друку як «третього елементу», який входить в структуру держави і знаходиться між правителями і керованими. З одного боку, друк, газета стає для державних, владних органів ефективним засобом управління суспільством, для передачі громадянам управлінської інформації - у вигляді законів, указів, ухвал і тому Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Аналіз відображення культурних подій у тижневику Дзеркало тижня.

подібне. З іншого боку, громадяни використовують газету для подання своїх пропозицій і думок владі, для контролю суспільства над діяльністю держави. Так газета забезпечує «прозорість» державних інститутів - свободу інформації про всі їх дії. У зв'язку з цим виникла концепція журналістики, засобів масової інформації як «четвертої влади», яка, як і три попередніх - законодавча, виконавча і судова, - також володіє владними функціями. Проте ця концепція не відображає реальності і не витримує критики. Газета, як і інші засоби масової інформації, не в змозі забезпечити ухвалення рішень, обов'язкових для їх реалізації державними і суспільними інститутами. Вона здатна лише сприяти їх обнародуванню, публікації, передавати пропозиції і рекомендації громадян державним органам і спонукати їх до реальних дій відповідно до вимог громадян. Газета і інші засоби масової інформації - не влада, але сила, іноді дуже значна сила, що висловлює громадську думку і що впливає на реальну владу, часом навіть обмежує її можливості.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Аналіз відображення культурних подій у тижневику Дзеркало тижня,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 100 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Аналіз відображення культурних подій у тижневику Дзеркало тижня


Конституційно-правове регулювання реалізації права на участь в управлінні державними справами

1.1. Поняття і характерні ознаки права громадян на участь в управлінні державними справами

Демократія - це наслідок дій кожного громадянина. Сьогодні погрібні чималі зусилля для того, щоб сформувати такий тип носія громадянської свідомості, для якого життя в даному суспільстві є істотним за умови постійної дієвої його зміни. Дослідники стверджують, що міцність державного механізму певною мірою залежить від стану суспільства, який, у свою чергу, визначається рівнем замученості кожного громадянина держави до суспільно-політичного її життя та управління [4, с. 4]. Одне з основних прав громадянина України є право на участь в управлінні державними справами. Від того, як реалізується це право залежить і показник якості демократії, і рівень розвитку громадянського суспільства у державі. Складові такого права відображені в Основному Законі - Конституції України.

Факт приналежності до громади означає, що кожен громадянин України бере участь в управлінні державними справами. Ідеться про те, що розвиток демократії неможливий без діяльної участі у державних справах кожного її члена, без залучення жителів до вирішення важливих справ, що тією чи іншою мірою стосуються кожного. Найчастіше громадяни діють тільки епізодично (зокрема, під час виборів), коли голосують за депутатів своєї місцевої ради та місцевого голову тощо. Інші, яких абсолютна меншість, активно прагнуть брати участь в управлінні державними справами через професійну, громадську чи політичну діяльність та взаємодію з державною владою тощо. Саме активна участь громадськості в процесі прийняття державних рішень створює можливості справжнього розвитку демократії, через пряму участь долає недоліки представницької демократії. Утім такий процес потребує належного нормативного регулювання, відсутність якого призводить до відчуження реальної державної влади від громадян, зумовлює недостатню результативність її діяльно
сті, невисокий рівень професіоналізму в управлінні державними справами. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Конституційно-правове регулювання реалізації права на участь в управлінні державними справами.

Дослідимо поняття та характерні ознаки права громадян на участь в управлінні державними справами.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Конституційно-правове регулювання реалізації права на участь в управлінні державними справами,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 100 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Конституційно-правове регулювання реалізації права на участь в управлінні державними справами


Творчість Фолкнера та Шевчука , особливості художньої світобудови

РОЗДІЛ 1. Життєвий та творчий шлях Вільяма Фолкнера

У своїй творчості американський письменник Вільям Фолкнер користується своїм унікальним та неповторним методом, стилем та словом. Незважаючи на гадане самітництво, письменника-класика, хвилювали проблеми нашого століття, проблеми сучасності. Легенду про самітництво Фолкнер підтримував, заявивши одного разу, що він не письменник, а сільський житель, в якого немає ніяких ідей. Письменник остерігався надокучливих репортерів, столичного шуму, та більшу частину свого життя провів у невеликому містечку Оксфорді південноамериканського штату Міссісіпі. Неподалік звідси, 25 вересня 1897 року, Вільям Фолкнер народився, тут і помер 6 липня 1962 року.

Ентузіазм у творчості Фолкнера полягає в його незламній вірі в людину, її духа та волі. Він вірив у силу людського розуму й в одному зі своїх романів («Світло в серпні) писав: «Схоже, що людина може витримати майже все. Витримати навіть те, чого вона не зробила. Витримати навіть думку, що є таке, що вона не має сил витримати. Витримати навіть те, що їй якраз впасти й заплакати, а вона собі цього не дозволяє. Витримати - не оглянутися навіть, коли вона знає, що, оглядайся, не оглядайся, пуття однаково не буде».

Вільяма Фолкнера захоплює в сучасних письменниках незламне бажання до творчості, прагнення до постійної досконалості, вміння протистояти мінливому середовищі долі. У Нобелівському мовленні У. Фолкнер говорить про це: «Я знаю, що в ньому закладено щось, що змушує його переживати навіть війни…І навіть після того, як відзвучить і завмре останній дзвін прокльону, один звук не затихне: звук його голосу, у якому – прагнення побудувати щось більше високе й міцне і могутнє, могутніше й довговічне, чим все те, що було раніше, і все-таки вихідне з того ж старого первородного гріха, тому що і йому, зрештою, не вдасться стерти людину з лиця землі. Я не боюся… я поважаю його й захоплююся ним». Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Творчість Фолкнера та Шевчука , особливості художньої світобудови.

Як зазначалося вище, Вільям Фолкнер народився 25 вересня 1897 року в Нью-Олбені, маленьке містечко штату Міссісіпі. Батьки належали до сім’ї рабовласницьких аристократів, яка розорилася в роки громадянської війни Півночі й Півдня. Юність та більшу частину свого життя, майбутній письменник, провів в Оксфорді, невеликому містечку його штату, на центральній площі якого як дань традиції стояв пам'ятник солдатам рабовласницької конфедерації.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Творчість Фолкнера та Шевчука , особливості художньої світобудови,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 100 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Творчість Фолкнера та Шевчука , особливості художньої світобудови


Сучасний стан і перспективи українсько-китайської співпраці

1.1. Передумови економічного співробітництва

Процес глобалізації в даний час досить міцно увійшов у життя практично кожної людини: економіка, міжнародне право, культура - це лише деякі області, де найбільш яскраво проявляється глобалізм.

Глобалізація спонукає посилення взаємозалежності двох держав. Тому в умовах глобалізації зростає важливість співробітництва між країнами, особливо між сусідніми державами. Якщо врахувати, що Китайська Народна Республіка є впливовим членом світового співтовариства, державою з великим економічним і військовим потенціалом, то неминуче випливає висновок про необхідність розвитку добросусідських відносин між Україною і Китаєм.

За останні десятиліття КНР зробила гігантський стрибок у своїх економічних зв'язках зі світовим співтовариством. Для України дуже важливо розвивати співробітництво з Китаєм, так як Китай став невід'ємною частиною світового господарства. Китай - це не просто наш найближчий і найбільший сусід, це чверть населення земної кулі. Тому дійсно масштабний вихід України на ринок КНР може стати одним з найважливіших, якщо не вирішальним етапом інтеграції нашої країни у світову економіку [6;c.103-104].

Позиції двох країн з питання глобалізації дуже близькі. І Китай, і Україна розцінюють глобалізацію як одну з основних тенденцій світового розвитку, як об'єктивний історико-економічний процес, який має свої сторони, як позитивні, так і негативні. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Cучасний стан і перспективи українсько-китайської співпраці.

Українсько-китайське співробітництво є одним з найважливіших зовнішніх складових економічного потенціалу України. Відносини стратегічного партнерства, засновані на першому етапі становлення дружніх двосторонніх зв'язків, заклали фундамент для успішного співробітництва в різних областях. Надання Китаєм для України гарантій безпеки під час відмови нашої держави від ядерної зброї (1994 р.) і послідовна підтримка з боку України позиції КНР з так званих «чутливих» питань (Тайвань, Тибет) визначили високий рівень двосторонньої довіри між нашими країнами і дозволили почати співробітництво в аерокосмічній та військово-технічній галузях, створили умови для поступового переходу від «сировини-побутового» характеру товарообміну до інвестиційно-виробничої співпраці.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Cучасний стан і перспективи українсько-китайської співпраці,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 100 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Cучасний стан і перспективи українсько-китайської співпраці


Соціально-педагогічна робота з обдарованою молоддю в умовах З0Ш

1.1 Обдарованість дитини як наукова проблема

Науковий підхід до обдарованості виник на початку ХХ ст., коли А.Біне та Т.Сімоном було розроблено першу шкалу, що дозволяла визначити рівень відхилення розумового розвитку дітей від вікової норми. Цей психологічний тест дозволив виявляти дітей, які за своїм інтелектуальним потенціалом знаходиться як нижче так і вище за однолітків [51, c. 102].

Історично склалися два протилежні підходи до поняття обдарованості:

  1. обдарованою є кожна дитина, потрібно вчасно визначити тип обдарованості цієї дитини та розвивати її здібності;
  2. обдарованість – це рідкісне явище, властиве незначному відсоткові людей.

Численні ж дослідження науковців показують, що із задатками обдарованості, здатністю до ефективної плідної діяльності народжується кожна психічно нормальна людина, а ось спрямованість і ступінь обдарованості різні. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Соціально-педагогічна робота з обдарованою молоддю в умовах З0Ш.

Питанню обдарованості приділялося багато уваги психологами і педагогами (Є.О. Голубєва, Г.С. Костюк, В.А. Крутецький, В.С. Мерлін, В.О. Моляко, Я.О. Пономарьов, Дж. Рензуллі, В.А. Роменець, С.Л. Рубінштейн, Б.М. Теплов та ін.). Ідея дослідження природи обдарованості на основі аналізу творчого розвитку людини знайшла своє відображення в концепціях творчої обдарованості таких авторів, як О.М. Матюшкін, В.О. Моляко, Б.Д. Шадріков, Ф. Баррон, Дж. Гілфорд, А. Торренс, К. Тейлор та ін. Розвиткові обдарованості на різних вікових етапах присвячені дослідження А.В. Брушлінського, В.В. Давидова, Д.Б. Ельконіна, Т.В. Кудрявцева, О.І. Кульчицької, І.Я. Лернера, Р.О. Пономарьової, В. Штерна та ін.

Соціально-педагогічними проблемами підтримки, адаптації і розвитку обдарованих дітей та молоді займалися І. Звєрєва, А. Капська, І. Козубовська, Н. Лавриченко, Г. Лактіонова, С. Марченко, Л. Міщик, І. Мигович В. Сидоров, О. Пічкар, Г. Попович, Н. Романова, С. Толстоухова та ін., засади формування обдарованої особистості в системі виховної роботи загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів досліджували , Г. Балл, Б. Бітінас, І. Іванов, В. Кузь, С. Сисоєва, Т. Сущенко та ін..

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Соціально-педагогічна робота з обдарованою молоддю в умовах З0Ш,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 100 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Соціально-педагогічна робота з обдарованою молоддю в умовах З0Ш