ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Концепції виникнення та сутності грошейКонцепції виникнення та сутності грошей

Концепції виникнення та сутності грошейРОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ПЕРШИХ ГРОШЕЙ

Поява монет — явище аж ніяк не випадкове, а цілком закономірне, обумовлене усім ходом історичного розвитку людства. Гроші, грошова форма вартості є кінцевий результат розвитку усіх форм вартості.

З розширенням обміну для виконання функції загального еквівалента з'явився особливий товар, по самій природі своєї найбільш придатний для цієї мети,— шляхетні метали. Вони дуже швидко витиснули зі оберту різні види неметалевих грошей. Первісне золото і срібло обмінювали просто по вазі у виді злитків. Перехід від вживання грошей у формі злитків найрізноманітнішої форми (бруски, лозини, кільця й ін.) до карбованої монети виник у результаті підйому виробництва на більш високу ступінь, коли обмін став життєво необхідний для передових в економічних відносинах країн і народів. Придбати курсову на тему - Концепції виникнення та сутності грошей, можна вже сьогодні!. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Концепції виникнення та сутності грошей.

Переваги металевих грошей перед будь–якими формами примітивних засобів обміну полягали у тому, що металеві гроші практично не піддавалися псуванню і їх можна було зберігати як скарб, який завгодно тривалий час; також володіючи великою вагою в малому обсязі, вони значно полегшували своє транспортування. Нарешті, вони легко поділялися на частини, перетворюючись в гроші меншої вартості, що дуже полегшувало здійснювання дрібних торговельних операцій. У багатьох країнах оберт різних видів металевих грошей, насамперед злитків, передувало появі власне монет. Засилання на золоті і срібні гроші ми знаходимо в давньоєгипетському законодавстві ( друге тисячоріччя до нашої ери), у священних книгах древньої Індії, у Біблії. Срібні гроші були широко поширені на рубежі третього і другого тисячоріч до нової ери в Китаї і Месопотамії. Не слід думати, що метали відразу витиснули всі попередні форми грошей. Між ними і численними видами еквівалентів йшла тривала боротьба. В міру збільшення суспільного багатства роль загального еквівалента закріплюється за дорогоцінними металами (сріблом, золотом), що у силу своєї рідкості, високої цінності при малому обсязі, однорідності, подільності й інших корисних якостях були, можна сказати, приречені виконувати роль грошового матеріалу в плині тривалого періоду людської історії [3, с.158].

У Греції до введення монети оберталися залізні лозини, що називалися оболами. Шість лозин складали драхму (пучок, жменя). Драхмою згодом стала називатися давньогрецька срібна монета. У древній Італії до появи монет, грішми служили мідні злитки, у великому числі (близько 300 кг) знайдені в цілющому священному джерелі Аква Аполинарис.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Концепції виникнення та сутності грошей,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Концепції виникнення та сутності грошей


Комерційні банки в Україні. Операції комерційних банків


1.1. Історія розвитку банків

Історія не лишила достатньо повних відомостей про те, коли виникли банки, які операції виконували, що впливало на їх розвиток. На думку ряду авторів, банк як особлива інституція товарного господарства виник не у зв’язку з розвитком товарно-грошових відносин на ранніх стадіях товарного господарства, а тільки тоді, коли з’явилася потреба в мережі спеціальних установ, які б регулювали заплутаний грошовий обіг і проводили кредитні операції. Інші вказують на більш ранні темпи виникнення банків. На їх думку, ті з’явилися ще за античного і феодального господарства, коли виникла потреба в посередниках при здійсненні платежів. Таким чином, уявлення про час появи банкiвських установ розтягується майже на двi тисячi рокiв.

Етимологiя слова „банк” сягає до французького слова „banque” та iталiйського „banca”. Цi слова вiдповiдно означають „скриня” та „лавка” i описують двi основнi функцї, якi виконували банки. „скриня” вказує на функцiю збереження, оскiльки вона є мiсцем, де зберiгається щось цiнне. В Італiї у ХII сторіччі слово „banca” означало стiл, прилавок або робоче мiсце. Такi столи встановлювались на майданах, де вiдбувалася жвава торгiвля товарами. Торгiвля велася з використанням рiзноманiтних монет, що карбувалися як державами, так i мiстами й навiть окремими особами. У цих умовах потрiбнi були спецiалiсти, якi б зналися на монетах, що були в обiгу, могли б оцiнити i дати пораду при хньому обмiнi. Коли врахувати, що у десятому сторiччi Iталiя була центром свiтово торгiвлi, куди стiкалися товари i грошi з рiзних країн, то стане зрозумiлим, чому банкiри виявились неодмiнними учасниками торгових операцiй, а iхнi „банки-столи” набували все бiльшого поширення. Подiбнi мiняйли зi своїми особливими „столами” були в Стародавнiй Грецi i Стародавньому Римi. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Комерційні банки в Україні. Операції комерційних банків.

За свідченнями істориків, першi банкiвськi операцiї виконували як окремi особи, так i деякi церковнi установи, що концентрували значнi кошти. Злодiї ставилися з повагою до вiвтарiв i не грабували їх. Вклади, недоторканнiсть яких гарантувалася поважним ставленням до релiгiї зробили знаменитi грецькi храми (Дельфiйський, Делоський, Самоський, Ефеський) водночас i своерiдними банкiвськими установами.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Комерційні банки в Україні. Операції комерційних банків,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Комерційні банки в Україні. Операції комерційних банків


Організація кредитування в комерційного банку


1.1. Поняття, значення та види кредитів

До цього часу в економiчнiй лiтературi немає єдиної думки щодо визначення сутi кредиту. Це пояснюється складнiстю економiчних вiдносин, що виникають з приводу кредиту.

В свiтовiй економiчнiй науцi теорiя кредиту розвивалася за двома основними напрямками. Натуралiстична концепцiя трактувала кредит як засiб перерозподiлу iснуючих цiнностей. Її представники вважали, що кредит не може створювати капiтал, вiн тiльки переносить його вiд кредитора до позичальника.

Пасивну роль кредиту заперечують представники капiталотворчої теорiї. Вони вважають, що кредит не тiльки переносить, але й утворює капiтал .

Основнi положення даної концепцiї: акумуляцiя вiльних коштiв як кредитних ресурсiв необов'язкова, банки можуть утворювати кредит за допомогою депозитно-чекової емiсiї. Кредит – це економiчнi вiдносини мiж юридичними та фiзичними особами i державами з приводу перерозподiлу вартостi на засадах повернення i, як правило, з виплатою процента” .

Надання грошових коштiв на строк пiд письмове зобов’язання клiєнта є вузловою сферою дiяльностi комерцiйних банкiв. Кредитування клiєнтiв комерцiйними банками є основним джерелом їх доходiв. За статистикою комерцiйнi банки отримують вiд кредитних операцiй вiд 60% до 90% свого доходу. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Організація кредитування в комерційного банку.

Банкiвський кредит – це економiчнi вiдносини, в процесi яких банки надають фiзичним або юридичним особам грошовi кошти з умовою їх повернення. Цi вiдносини характеризуються рухом вартостi (позичкового капiталу) вiд банка (кредитора) до позичальника (дебiтора) i в протилежному напрямку. Економiчнi вiдносини мiж сторонами кредитної угоди виникають пiд час одержання позички, користування нею та її повернення.

Суб’єкт кредитної угоди – це учасник конкретних економiчних вiдносин з приводу надання позики. До них вiдносяться кредитор, позичальник, гарант чи поручитель. Учасником (суб’єктом) кредитної угоди можуть виступати як фiзичнi, так i юридичнi особи; резиденти та нерезиденти. У кредитних вiдносинах завжди бере участь не менше нiж двi сторони: позичальник i кредитор.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Організація кредитування в комерційного банку,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Організація кредитування в комерційного банку


Організація обліку товарних операцій на підприємстві ТОВ "Контакт"


1.1. Організація обліку в торгівлі

Торгова діяльність є одним із видів підприємницької діяльності. Пунктом 2 Порядку здійснення торгової діяльності І правил торгового обслуговування населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, дано визначення торгової діяльності як ініціативної, самостійної діяльності юридичних осіб і громадян по здійсненню купівлі і продажу товарів народного споживання з метою одержання прибутку. Торгова діяльність може здійснюватися в сферах оптової і роздрібної торгівлі, а також торгово-виробничій сфері (громадському харчуванні).

Бухгалтерський облік і звітність в торгівлі здійснюються з дотриманням єдиних методологічних принципів, визначених Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», прийнятих Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, національного Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, законодавчих і нормативних активів з урахуванням специфіки діяльності торговельних підприємств.

Однією з особливостей організації обліку в торгівлі є те, що облік роздрібного товарообігу ведеться, як правило, у грошовому вимірнику за продажними (роздрібними) цінами, за винятком товарів, які вимагають особливого контролю (ювелірні вироби із дорогоцінних металів, товари, прийняті на комісію, та ін.).

Облік товарів і тари в торговельних підприємствах ведеться на рахунку 28 «Товари» за субрахунками: Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Організація обліку товарних операцій на підприємстві ТОВ «Контакт».
281 «Товари на складі»,
282 «Товари в торгівлі»,
283 «Товари на комісії»,
284 «Тара під товарами»
285 «Торгова націнках.

На субрахунку 281 «Товари на складі» ведеться облік наявності і руху товарних запасів, що знаходяться на оптових та розподільчих складах, базах, овочесховищах, морозильниках та ін.

На субрахунку 282 «Товари в торгівлі» ведеться облік наявності і руху товарів, що знаходяться на підприємствах роздрібної торгівлі (універмагах, універсамах, магазинах, у буфетах підприємств громадського харчування та ін.).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Організація обліку товарних операцій на підприємстві ТОВ «Контакт»,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Організація обліку товарних операцій на підприємстві ТОВ «Контакт»


Організація процесу кредитування в Коростенському відділенні №1 АППБ "Аваль"


1.1 Сутність кредиту та принципи кредитування

Кредитна система — це база, на якій будуються всі економічні відносини у суспільстві. Нині в Україні сформовано лиш одну складову кредитної системи — банківську. Інша ж її складова — сукупність кредитних відносин, здійснюваних банками та небанківськими кредитними організаціями, — перебуває в процесі становлення. Його перебіг в Україні складний. Центральний і комерційні банки постійно прагнуть удосконалити організацію кредитних відносин в країні, принаймні усунути численні її недоліки. Та оскільки теоретична база і відповідно теоретичне обґрунтування організації кредитних стосунків між банками й позичальниками у нас лише започатковуються, це удосконалення зводиться до постійних змін уже діючих положень, заміни одних інструкцій іншими, що завдає клопоту і працівникам, і клієнтам банків.

Саме для того, щоб повністю і точно розкрити суть та проблеми питання дипломної роботи розглянемо та надамо тлумачення основним економічним поняттям, на яких і побудований процес кредитування.

Кредит як кредитні відносини — економічна категорія, закони його існування — об'єктивні. Будь-який законодавчий документ не може змінити сутності цього явища. Воно не залежить від суб'єктивних суджень людей.

Незважаючи на те, що сьогодні більшість вітчизняних економістів розглядає кредит як економічні відносини (а не як позичку), в статті 5 розділу 2 проекту Закону "Про банківський кредит" подано таке його визначення: Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Організація процесу кредитування в Коростенському відділенні №1 АППБ „Аваль”.

"Банківський кредит — грошові кошти в національній чи іноземній валюті, що надаються кредитодавцем позичальнику на умовах повернення, платності, строковості, забезпеченості і цільового використання (тобто кредит ототожнюється з грошима, які виконують абсолютно інші, не властиві кредиту функції). Звідси випливає, що кошти банківського кредиту після його надання позичальнику є його власністю. Відмітимо, що останнє суперечить Закону України "Про власність", чинному з 15.04.1991 р., в статті 4 якого зазначено: "Власник на свій розсуд володіє, користується і розпоряджається належним йому майном... Має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать Закону..." [2], тобто дарувати, продавати, міняти або зберігати і нікому не віддавати.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Організація процесу кредитування в Коростенському відділенні №1 АППБ „Аваль”,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Організація процесу кредитування в Коростенському відділенні №1 АППБ „Аваль”


Розрахунки з оплати праці на БВК-70


1.1. Економічний зміст поняття «заробітна плата»

Закон України «Про оплату праці» визначає економічні та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та господарювання, а також з окремими громадянами та сфери державного і договірного регулювання оплати праці і спрямований на забезпечення відтворювальної та стимулюючої функцій заробітної плати.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконаної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно до установлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і підрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Розрахунки з оплати праці на БВК – 70.

Додаткова заробітна плата - це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційна виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Існують таки види додаткової заробітної:
v Робота у понаднормовий час.
v Сумісництво професій.
v Робота в нічний час.

Надбавки доплаті по тарифним ставкам та посадовим окладам:

а) кваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо відповідній роботі, за високе кваліфіковану майстерність, як правило, встановлюються диференційовані надбавки до тарифних ставок робочих

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Розрахунки з оплати праці на БВК – 70,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Розрахунки з оплати  праці на БВК – 70


Розвиток нових форм банківського кредитування на прикладі АКБ "Правекс-Банк"


1.1. Економічний зміст, необхідність та функції кредиту

Боргові відносини виникають не випадково. Вони обумовлені насамперед нерівномірністю кругообігу багатства. В результаті чого в одних виникають тимчасово вільні кошти, в інших - вільні матеріальні ресурси, а в третіх - нагальна потреба в цих ресурсах за відсутності грошей для їх купівлі. Щоб штучно не стримувався процес виробництва чи споживання, функціонують економічні відносини кредиту.

Кредит (лат. creditum - позичка, борг) походить від “credo” - вірю, довіряю, а пізніше стало означати позичку під довіру.

На сьогоднішній день існує досить багато тлумачень економічного терміну «кредит» як в законодавчих актах, так і в економічній літературі, але суттєвих відмінностей в них немає.

З економічної точки зору поняття кредиту означає одну з найскладніших економічних категорій, пов’язану з передачею вартості у вигляді певної суми матеріальних ресурсів, готових виробів чи грошових коштів однієї юридичної чи фізичної особи у тимчасове користування на відповідно обумовлених засадах іншою [17, с.22].

В основних законодавчих актах з банківського регулювання визначення поняття «кредит» відсутнє, навіть в Законі України «Про банки та банківську діяльність».

Згідно статті 1.11. Закону №334/94-ВР від 28.12.1994 (редакція на 25.03.2005) Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Розвиток нових форм банківського кредитування на прикладі АКБ «Правекс-Банк».

"Про оподаткування прибутку підприємств" кредит - кошти та матерiальнi цiнностi, якi надаються резидентами або нерезидентами у користування юридичним або фiзичним особам на визначений строк та пiд процент. (Пункт 1.11 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 285-XIV вiд 01.12.98) [25, с.1].

Постановою "Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків" №279 від 06.07.2000 (редакція на 17.01.2005) кредитнi операцiї (кредит) - вид активних операцiй, пов'язаних з наданням клiєнтам коштiв у тимчасове користування або прийняттям зобов'язань про надання коштiв у тимчасове користування за певних умов, а також надання гарантiй, поручительств, авалiв, розмiщення депозитiв, проведення факторингових операцiй, фiнансового лiзингу, видача кредитiв у формi врахування векселiв, у формi операцiй репо, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмiн на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентiв та iнших зборiв з такої суми (вiдстрочення платежу). [27, с.55].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Розвиток нових форм банківського кредитування на прикладі АКБ «Правекс-Банк»,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Розвиток нових форм банківського кредитування на прикладі АКБ «Правекс-Банк»


Інформаційно-правові основи удосконалення методів управління кредитними ризиками


1.1.Інформаційно-правові основи банківського кредиту, як економічної категорії.

Основою сучасної економіки, її серцем, є банківська система. Міцні й стійкі банки означають стабільну економіку і навпаки, банкрутство банків, неповернені кредити, несплачені відсотки - усе це послабляє банківську систему і говорить про хворобу економіки. Роль комерційних банків як головних суб’єктів грошово-кредитних відносин у суспільстві визначається їхніми можливостями залучати тимчасово вільні кошти та спроможністю ефективно використовувати акумульовані ресурси для задоволення фінансових потреб реального сектора економіки з метою забезпечення безперервності індивідуального обігу капіталів підприємств. Щоб штучно не стримувався процес виробництва чи споживання, функціонують економічні відносини кредиту. Банківське кредитування та отримання процентів за кредит є важливим джерелом отримання прибутків комерційним банком.

Кредитування завжди було і залишається пріоритетною економічною функцією банків. Динаміка кредитних вкладень банків України свідчить про присутність тенденції збільшення обсягів кредитування (рис.1.1.) як в абсолютних, так і у відносних показниках.

Станом на 01.01.2001р. сукупний кредитний портфель у системі українських банків склав 47,6% загальних активів проти 42,4% на 01.01.2000р., а на 01.01.2001р.- вже 63,2%. Протягом 2003р. обсяг кредитного портфелю банків збільшився на 61,4% і склав 67,7% сукупних банківських активів. Такі високі темпи росту пояснюються, насамперед, тим, що кредити залишаються найбільш прибутковими банківськими активами, генеруючи, як правило, велику частину доходів банку. Істотні зміни відбуваються й у структурі кредитного портфеля. Зокрема, частка довгострокових кредитів збільшилася протягом 2003р. з 28% до 45%. Це свідчить про позитивні зміни на вітчизняному кредитному ринку [3, с.118].

На сьогоднішній день існує досить багато тлумачень економічного терміну «кредит» як в законодавчих актах, так і в економічній літературі, але суттєвих відмінностей в них немає. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Інформаційно-правові основи удосконалення методів управління кредитними ризиками.

Кредит (лат. creditum - позичка, борг) походить від “credo” - вірю, довіряю, а пізніше стало означати позичку під довіру.

В основних законодавчих актах з банківського регулювання визначення поняття «кредит» відсутнє, навіть в Законі України «Про банки та банківську діяльність».

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Інформаційно-правові основи удосконалення методів управління кредитними ризиками,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Інформаційно-правові основи удосконалення методів управління кредитними ризиками


Програма реабілітації шкіри після вугрового висипу


1.1. Сучасний стан проблеми вугрового висипу

Вугровий висип виникає в результаті закупорки пор відмерлими клітками, змішаними зі шкірним салом. Пробки, що утворювалися, називають комедонами (див. дод. А, рис. А-1). Вони мають вигляд чорних крапок. У закупорених порах активно розвиваються бактерії. Відбувається почервоніння, набрякання й утвір гною. На шкірі виникають прищі. Одна з неприємних особливостей вугрової хвороби - це формування фляків на місці інфікованої сальної залози [12].

Найбільш повна клінічна класифікація вугрів запропонована G. Plewіng і M. Klіgman, 2000 р. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Програма реабілітації шкіри після вугрового висипу.

Вугри дитячого віку (рис. 1.1.):
• Неонатальні вугри
• Вугри раннього дитячого віку
• Конглобатні вугри дітей

Юнацькі (звичайні) вугри (рис.1.1.):
• Комедогенне акне
• Палуло- Пусчулезне акне
• Конглобатні (шаровндніе) вугри
• Інверсні вугри
• Блискавичні (фульминантні) вугри
• Твердий персистируючий набряк особи при акне
• Механічні вугри

Вугри дорослих:
• Пізні вугри
• Тропічні вугри
• Піодермія особи
• Постювенильні вугри в жінок
• Постменструальні вугри
• Синдром маскулітизацин в жінок
• Вугри при синдромі полікистозних яєчників
• Андролютеома у вагітних
• Надлишок андрогенів у чоловіків
• ХУУ - Аосоцийовані конглобатні вугри
• Допінгові вугри

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Програма реабілітації шкіри після вугрового висипу,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Програма реабілітації шкіри після вугрового висипу


Дослідження асортиментної політики ПП Ювелірний Дім Іріс


РОЗДІЛ І. ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПП «ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ ІРІС»

Дослідження існуючої асортиментної політики будемо проводити на Приватному Підприємстві «Ювелірний Дім ІРІС» (далі – ПП «Ювелірний Дім ІРІС»).

ПП «Ювелірний Дім ІРІС» засноване двома фізичними особами та зареєстровано Голосіївською районною державною адміністрацією у м. Києві.

Основними видами діяльності Підприємства є:
- виробництво ювелірних виробів;
- роздрібна торгівля ювелірними виробами;
- ремонт ювелірних виробів.

Основним ринком збуту виробів ПП «Ювелірний Дім ІРІС» є ринок України, представлений роздрібною торгівлею. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Дослідження асортиментної політики ПП Ювелірний Дім Іріс.

Метою діяльності Підприємства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством та Статутом товариства.

Стратегія бізнесу - ПП «Ювелірний Дім ІРІС» - один з виробників ювелірних виробів в Україні. На підприємстві впроваджено велику кількість сучасних технологій для виробництва ювелірних виробів. Стратегія бізнесу в подальшому вбачається у впровадженні принципово нових технологічних процесів, які відповідають світовому рівню, що дозволить виробництво нового та покращено асортименту, що в свою чергу збільшить клієнтську базу.

ПП «Ювелірний Дім ІРІС» є одним із ведучих підприємств, що спеціалізується на виготовленні ювелірних прикрас з природним кольоровим дорогоцінним камінням.

Основні фінансові показники господарської діяльності ПП «Ювелірний Дім ІРІС» за два останні звітні роки (тис. грн.) представлені в табл. 1.1.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Дослідження асортиментної політики ПП Ювелірний Дім Іріс,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Дослідження асортиментної політики ПП Ювелірний Дім Іріс


Полікультурне виховання особистості старшокласника у процесі вивчення гуманітарних предметів


1.1. Сутність полікультурного виховання, його загальні принципи та функції

Сьогодні особливого значення набувають ідеї полі культурності, сформульовані в різні часи Я. Коменським, Ж.-Ж. Руссо, І.-Г. Песталоцці, П. Каптеревим, К. Ушинським, Г. Сковородою, І. Гаспринським, М. Реріхом, С. Русовою, А.Макаренком, В.Сухомлинським та ін.

Однак більш активно ці проблеми почали досліджувати лише у другій половині ХХ століття. Одним із перших кроків на даному шляху стала концепція поліетнічної освіти, яка сформувалася в американській педагогіці в 60-х роках минулого століття. Основними положеннями концепції були такі: етнічна своєрідність сприяє збагаченню нації; завдяки поліетнічній освіті з’являється можливість безболісно і інтенсивно вирішувати особисті та громадянські проблеми; через ознайомлення з інокультурою відбувається глибше пізнання національної; досягається високий рівень самопізнання учнів; озброєння учнів знаннями, необхідними для життя в світовій спільноті, тобто в межах своєї етно- та інокультури [11].

На проблемах полікультурності було наголошено на 53-й сесії Генеральної Асамблеї ООH (1999 р.), яка схвалила «Декларацію і програму дій в галузі культури світу». У Декларації наголошено, що «культура миру охоплює цінності, погляди й типи поведінки, які відображають і надихають соціальну взаємодію та співробітництво на основі принципів свободи, справедливості й солідарності, які заперечують насильство й спрямовані на подолання конфліктів шляхом усунення їхніх причин». А до завдань у галузі освіти віднесено: забезпечення просвіти дітей у питаннях ціннісних орієнтацій, світогляду, типів поведінки та способів життя, з тим, щоб вони могли вирішувати будь-які суперечки мирно і в дусі поваги до людської гідності, терпимості й недискримінації; залучення дітей до участі в заходах, які прищеплюють їм ціннісні настанови та ідеали культури миру та ін. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Полікультурне виховання особистості старшокласника у процесі вивчення гуманітарних предметів.

Чільне місце проблемам полікультурності відведене й у державних документах України. Серед них: Конституція України, Концепція національного виховання, Державний стандарт базової й повної середньої освіти, Державна програма «Освіта. Україна ХХІ століття», Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, закони та інші нормативно-правові документи нашої держави. Зокрема, в Національній доктрині розвитку освіти наголошено, що

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Полікультурне виховання особистості старшокласника у процесі вивчення гуманітарних предметів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Полікультурне виховання особистості старшокласника у процесі вивчення гуманітарних предметів