ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Групи та команди в організаціях. Причини об’єднання людей у командиГрупи та команди в організаціях. Причини об’єднання людей у команди

Групи та команди в організаціях. Причини об’єднання людей у команди1.1. Поняття, класифікація та причини виникнення груп

Існує багато підходів до визначення груп, і майже всі автори підкреслюють, що учасники груп повинні, перш за все, психологічно усвідомлювати існування один одного і конкретну функцію. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Групи та команди в організаціях. Причини об’єднання людей у команди.

Р.Фалмер подає визначення, яке охоплює характеристики, притаманні для більшості тлумачень. Група визначається як двоє або більше людей, які:

  1. взаємодіють з кількома або всіма членами групи безпосередньо через мережу зв'язків;
  2. поділяють одну мету або кілька спільних завдань;
  3. керуються нормативною системою поведінки та взаємин;
  4. підтримують стабільні рольові стосунки;
  5. утворюють підгрупи на основі різних мереж притягнення та відштовхування.

Інші визначення є більш обмеженими, вужчими і характеризують лише окремі аспекти груп [20, с.87]:

  • група - це дві особи або більше, які взаємодіють одна з одною так, що кожна особа впливає на інших і одночасно перебуває під впливом інших осіб;
  • група - це певна кількість працівників (з адміністрації, або така, що не належить до управлінського персоналу), яка дотримується певних норм і прагне задовольняти свої потреби досягненням групової мети.

У поданих визначеннях слід звернути увагу на характерні ознаки будь-яких груп: наявність спільної мети, взаємний вплив членів групи один на одного та на поведінку групи в цілому, наявність певних норм поведінки.

Цілком зрозуміло, що менеджери усіх рівнів повинні знати особливості виникнення, функціонування груп і можливі варіанти управління ними, оскільки формування груп неминуче, і вони суттєво впливають на поведінку всього персоналу організації. Придбати курсову на тему - Групи та команди в організаціях. Причини об’єднання людей у команди, можна вже сьогодні!.

Традиційно виділяють два класи груп:
1. Формальні групи - це такі групи, що створюються за наказом керівництва для виконання конкретних виробничих або управлінських функцій. В основу формування таких груп покладено розподіл праці по вертикалі (рівні менеджменту) та по горизонталі (підрозділи, відділи, служби на одному управлінському рівні). Прикладом формальної групи є виробнича бригада, будь-який відділ апарату управління, обслуговуючі та допоміжні служби підприємства.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Групи та команди в організаціях. Причини об’єднання людей у команди,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Групи та команди в організаціях. Причини об’єднання людей у команди


Чинність кримінального процесуального закону України в просторі, часі та за колом осіб


План до курсової роботи:

Чинність кримінального процесуального закону України в просторі, часі та за колом осіб

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Чинність кримінального процесуального закону України в просторі, часі та за колом осіб,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Територіальна дія кримінального процесуального закону

Дія регуляторного акта в просторі полягає в тому, щоб поширити його вплив на всю територію України, на відповідну адміністративно-територіальну одиницю або на певну їх частину, а також у випадках, визначених законодавством, за межами України.

Перш за все, давайте з’ясуємо значення поняття простір та його відношення до іншого поняття «територія». Як загальне поняття, яке визначає межі закону іншим параметром "простору", категорія є "простір". Простір включає такі компоненти (сфери): земля, вода, підземний, повітряний і космічний простір, а також морське дно.

Термін "територія" з точки зору охопленого нею простору використовується в трьох значеннях:

- фактична територія (від лат. тerra - земля, земля, земна поверхня; terri-tormm - площа) - земля, земельний простір з певними межами; або певна частина земної поверхні з визначеними межами - територія міста, парку, рослини тощо;
- іноді трохи ширше: простір сухопутних, внутрішніх та прибережних вод з певними межами (територія адміністративно-територіальної одиниці (утворення) - область, район тощо);
- у міжнародному праві: територія держави, державна територія - частина земної кулі, яка перебуває під суверенітетом держави, що включає сушу, воду, підземний та повітряний простір, а також континентальний шельф (включає морське дно та підводні надра за 200 миль від узбережжя).

Тому термін "територія" може вживатися в значенні, яке наближає поняття "простір", але воно не охоплює всі види середовища (наприклад, космічний простір - це завжди простір, але ніколи не є територією). Однак їх можна взаємозамінно використовувати для вирішення проблеми впливу закону в просторі.


Шекспір. Ромео та Джульєта. Правда та вимисел у п'єсі


План до курсової роботи:

Шекспір. Ромео та Джульєта. Правда та вимисел у пєсі

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Шекспір. Ромео та Джульєта. Правда та вимисел у пєсі,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Принцип реалізму

Реалізм в мистецтві - поняття, що характеризує пізнавальну функцію: істину життя, втілену в конкретних засобах мистецтва, ступінь його проникнення в реальність, глибину і повноту її художнього знання. Це "тенденція в мистецтві, яка має на меті по-справжньому відтворити реальність у її типових способах".

Шекспір створив національну драму і, стверджуючи реалізм, відкинув принципи композиції, побудувавши характер, прийнятий в античній драмі. Драматург ніколи не обмежував себе канонами жанру, коли хотів більш повно висловити своє життя. Його трагедії, починаючи з "Ромео і Джульєтти", являють собою химерну "суміш піднесених і низьких, страшних і смішних, героїчних і богохульних". [4, с. 36]

Незалежно від того, наскільки далеко в історичному минулому формувалися сюжети Шекспіра його трагедій, вони не актуальні і в наш час. "Саме рух своїх думок, зміни настрою, переломи в творчості малюють криву живих подій - бурхливих, швидкоплинних, мінливих". Звертаючись до історичних і легендарних сюжетів і характерів, Шекспір наслідував драматургічні традиції, що не в змозі представити сучасну команду цензури, яка спонукає вдатися до іносказання. "Шекспір завжди писав про свою сучасність, але дав їй іншу одежу, наприклад в італійському одязі (Ромео і Джульєтта, Отелло)." Це пов'язано не тільки з умовами цензури, але і з тим, що глядачі, для яких писав Шекспір, виховувалися в традиціях усної середньовічної літератури - на епосах, переказах, легендах. Дія п'єс Шекспіра не відбувається в сучасній Англії, але людина, створена ним у своїх творах, своїх думках, почуттях, ставленні до життя, один до одного - все це належить до шекспірівської епохи.


Шлюб за законодавством України, сутність, порядок та умови укладення


План до курсової роботи:

Шлюб за законодавством України, сутність, порядок та умови укладення

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Шлюб за законодавством України, сутність, порядок та умови укладення,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та правова природа шлюбу

Відповідно до ст. З Сімейного кодексу України (далі – СК), сім’ю складають особи, що спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права й обов’язки. Сім’я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення та інших підставах, що не суперечать моральним засадам суспільства. Отже, шлюб є найважливішою передумовою виникнення сім’ї, основним способом її створення, її основою.

У попередньому Сімейному кодексі України поняття шлюбу не регламентувалось, що, у свою чергу, часто призводило до неоднозначного тлумачення цього поняття правниками. Проте чинний СК України закріпив його визначення. Так, згідно зі ст. 21 СК України, шлюб – це зареєстрований у державних органах реєстрації актів цивільного стану сімейний союз жінки й чоловіка [2, ст. 21].

Шлюб – це багатогранне соціальне явище, яке має різноманітні аспекти свого прояву і може розглядатися з різних точок зору. Не буде перебільшенням, якщо сказати, що осмислення природи та визначення основних ознак шлюбу здійснювалося протягом століть. За цей час склалися різні теорії шлюбу. Зокрема, шлюб розглядався як вільний союз чоловіка та жінки, священне таїнство, цивільний договір [27, с. 72], спеціальний статус особи тощо.

У найбільш узагальнюючому розумінні шлюб – це родинний союз співжиття чоловіка й жінки за взаємною згодою [6, с. 1625]. Однак у юридичному сенсі таке визначення є неприйнятним. Справа в тому, що шлюб викликає цілу низку правових наслідків, що мають важливе значення як для самих учасників шлюбних відносин, так і для інших осіб та суспільства у цілому. З урахуванням цього юридичне визначення шлюбу повинно бути чітким та лаконічним і містити його конкретні ознаки.


Шлюбний договір. Предмет та зміст шлюбного договору


План до курсової роботи:

Шлюбний договір. Предмет та зміст шлюбного договору

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Шлюбний договір. Предмет та зміст шлюбного договору,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та правова природа шлюбного договору

Відповідно до ст. 51 Конституції України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права та обов’язки у шлюбі та сім’ї [1].

Сімейним кодексом України передбачено можливість укладення шлюбного договору між особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжям. Так, згідно з ч. 1 ст. 70 СК України, у разі поділу майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором [2]. Однак, як в Сімейному, так і Цивільному (далі – ЦК) кодексах України не міститься визначення поняття шлюбного договору.

Наявність різноманітних підходів до визначення сутності поняття «шлюбний договір» свідчить про існування ряду невирішених та дискусійних питань. Більша частина науковців у своїх працях акцентує увагу на тому, що шлюбний договір не користується великим попитом в Україні, але конкретних шляхів вирішення цієї проблеми не пропонується.

Так, І.В. Жилінкова визначає шлюбний договір як угоду осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу або членів подружжя про встановлення майнових прав і обов'язків подружжя, зв'язаних заключенням шлюбу, його існування або припинення [12, с. 40].

Заслуговує на увагу підхід Т.А. Кобзєвої та Ю.О. Горбатко які розглядають шлюбний договір як правочин (угоду), що укладається між нареченими або подружжям, в якому передбачаються майнові права і обов’язки подружжя, зокрема, питання, пов’язані з правом власності на рухоме та нерухоме майно, як придбане до шлюбу, так і під час шлюбу, та майно, одержане в дар чи успадковане одним із подружжя [13, с. 70].


Шляхи застосування мультимедійних засобів на уроках англійської мови


План до курсової роботи:

Шляхи застосування мультимедійних засобів на уроках англійської мови

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Шляхи застосування мультимедійних засобів на уроках англійської мови,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття, цілі та завдання використання мультимедійних
засобів навчання

Багато вчителів вперше стикаються з поняттям «мультимедіа», коли в школі в їхньому розпорядженні опиняється комп'ютер, оснащений спеціальним устаткуванням, яке дозволяє працювати з найрізноманітнішою інформацією, такою як звук, текст, нерухомі і рухомі зображення. Для більшості людей, які безпосередньо пов'язані зі школою, саме зі спеціального апаратного забезпечення починається знайомство і подальша взаємодія з технологіями мультимедіа.

Поняття мультимедіа взагалі і засобів мультимедіа зокрема тісно пов'язане з комп'ютерною обробкою і наданням різноманітної інформації і лежить в основі функціонування засобів інформатизації, що суттєво впливають на ефективність освіти. Наявність і впровадження у сферу освіти засобів мультимедіа сприяє появі відповідних комп'ютерних програмних засобів та їх змістовного наповнення, розробці нових методів навчання і технологій інформатизації професійної діяльності вчителів.

У сучасному світі використання інформаційно-комунікативних інтернет-технологій у навчанні стає дедалі більш актуальним, оскільки повсякденною реальність для школярів, студентів, викладачів, а ІКТ створюють нове глобальне середовище. Саме тому останнім часом великого значення надають інформатизації системи освіти [Важливість застосування мультимедіа, АМ 2015 № 25-26, с. 18].

Стан сучасної освіти і тенденції її розвитку потребують нових системно-організаційних підходів до розвитку освітнього середовища. Модернізація української освіти одним зі своїх пріоритетів вважає інформатизацію системи освіти.


Шляхи нарощування конкурентних позицій України на світовому ринку агропромислової продукції


План до курсової роботи:

Шляхи нарощування конкурентних позицій України на світовому ринку агропромислової продукції

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Шляхи нарощування конкурентних позицій України на світовому ринку агропромислової продукції,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність та особливості міжнародної конкуренції

Конкуренція є основним інструментом регулювання ринкової економіки і важливою частиною ринкового середовища діяльності промислового підприємства. Наслідком конкуренції є, з одного боку, загострення виробничих і ринкових відносин, а з іншого — підвищення ефективності господарської діяльності, прискорення НТП. Конкуренція відноситься до неконтрольованих факторів, які впливають на діяльність організацій і які не можуть управлятися організацією. Ринковий механізм конкуренції має основостворююче значення для підприємницької діяльності, що визначає як неминуче системне значення умов конкуренції для концептуального обґрунтування підприємницької етики [1, с. 25].

Поняття «конкуренція» пов’язане з такими поняттями як «ринок» і «товарне виробництво». Конкурентні відносини виникли одночасно з ринковими, проте перші теоретичні положення конкурентної боротьби були сформульовані лише в XVIII ст. прихильниками класичної політичної економії [7, с. 101].

Конкуренція є необхідною і найважливішим елементом ринкового механізму господарювання, але характер і форми її на різних ринках і в різних ринкових ситуаціях неоднакові. В умовах ринкової економіки конкуренція є важливим механізмом економічних зв’язків між виробниками та споживачами. Хоча конкуренція і пов’язана з певними витратами (зокрема, з посиленням соціально-економічної диференціації в суспільстві), вона забезпечує чималий економічний ефект, стимулюючи зниження цін, підвищення якості та асортименту ми пускаємо продукції, впровадження науково-технічних досягнень. Економічна конкуренція є одним з регуляторів пропорцій суспільного виробництва, що стимулює його ефективність, фактором утворення середньої норми прибутку, формування ринкової вартості товару, диференціації товаровиробників за доходами, реалізації матеріального інтересу товаровиробників.


Шляхи подолання зволікань у навчально-виховному процесі на засадах педагогіки


План до курсової роботи:

Шляхи подолання зволікань у навчально-виховному процесі на засадах педагогіки

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Шляхи подолання зволікань у навчально-виховному процесі на засадах педагогіки,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Характеристика поняття «зволікання» в психолого-педагогічній літературі

В останні десятиріччя проблема зволікання стала однією із тих, які активно досліджуються науковцями різних країн світу, у зв’язку зі зростанням негативних наслідків цього процесу: шкідливим впливом на розвиток особистості, її продуктивність, працездатність, кар’єрне зростання, професійну успішність, задоволеність роботою тощо.

Новий освітній стандарт проголошує педагогіку партнерства з особистістно-зорієнтованим навчанням, у центрі якого – дитина. На відміну від нинішньої школи, де об’єктом пізнання є зовнішній світ (математичні, фізичні, біологічні об’єкти), то в особистісно-зорієнтованому навчанні вектор діяльності спрямовується на пізнання учнем себе, процесу взаємодії зі світом і суттю власної діяльності.

Однак, в психолого-педагогічні літературі визначається, що в даній діяльності діти та педагоги зтикаються із таким поняттям як «зволікання».

Зволікання – це затримка з виконанням, завершенням чого-небудь (тяганина, затяжка). При цьому, зволікання є синонімом до слова «затримка», тому слід вважати, що зволікання являє собою і тимчасове припинення дії, руху, ходу, розвитку, процесу і та ін.[3; 4]

Деякі психологи вважають, що зволікання у навчально-виховному процесі проявляється у тому, що особистість відкладає завершення задачі через страх зробити це недостатньо добре, тобто проявляє певною мірою патологічний перфекціонізм, тобто бажанням робити все лише найкращим чином.

І.М. Чередовим зазначав, що зволікання - це відкладання дуже великої, складної або неприємної справи.

Ретельний аналіз різних позицій у визначенні даного поняття, вжитий І.М. Чередовим, свідчить про те, що більшість вчених-педагогів дають цьому поняттю занадто загальне визначення.


Юридична відповідальність та її ознаки. Принципи та підстави відповідальності


План до курсової роботи:

Юридична відповідальність та її ознаки. Принципи та підстави відповідальності

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Юридична відповідальність та її ознаки. Принципи та підстави відповідальності,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Ознаки юридичної відповідальності

Юридична відповідальність є важливим засобом забезпечення охоронних функцій закону. Останнє є якісним показником реальної реалізації прав і свобод людини в соціальній реальності. Це пов’язано з тим, що в процесі здійснення юридичної відповідальності відбувається прямий вплив держави на сферу статутних суб'єктивних прав та юридичних обов’язків. У той же час цінності держави, рівень цивілізованості суспільства, ступінь духовності та культури населення, а також наявність законодавчих гарантій та механізмів захисту прав і свобод особи розкриваються.

Питання юридичної відповідальності посідає одне з ключових місць у внутрішньому законодавстві. Однак, незважаючи на тривалий період всебічного вивчення юридичної відповідальності, значна кількість аспектів її юридичної природи залишаються дискусійними.

У внутрішньому законодавстві виникли різні підходи до позитивної юридичної відповідальності:

- позитивна відповідальність - це почуття відповідальності;
- позитивна юридична відповідальність - зобов’язання дотримуватися норм права;
- позитивна юридична відповідальність - правомірна поведінка;
- заохочення позитивної юридичної відповідальності тощо [2, c. 47].

Крім того, існують основні підходи до негативної юридичної відповідальності:

- юридична відповідальність - покарання;
- юридична відповідальність - здійснення санкцій;
- юридична відповідальність - міра державного примусу;
- юридична відповідальність - реакція громадськості на правопорушення;
- юридична відповідальність - зобов'язання зазнати обмежень;
- юридична відповідальність - оцінка (осуд);
- юридична відповідальність за правопорушення;
- юридична безвідповідальність суб'єктів права тощо.


Юридична помилка та її значення у кримінальному праві


План до курсової роботи:

Юридична помилка та її значення у кримінальному праві

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Юридична помилка та її значення у кримінальному праві,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОНЯТТЯ ПОМИЛКИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ

Кримінальне право базується на принципі винної відповідальності особи за вчинене нею діяння. Провина передбачає належне відображення у свідомості суб'єкта як фактичних, так і юридичних особливостей злочину. Однак у житті трапляються випадки, коли людина при вчиненні певного діяння помиляється у своїх фактичних ознаках (у характері об’єкта чи об’єкта дії, наслідках, причинному зв’язку) або неправильно оцінює його юридичну природу, правові властивості. У цих випадках неправильне уявлення про об'єктивну реальність формується у свідомості людини. Це може бути викликано різними об'єктивними та суб'єктивними обставинами, за яких вчиняється діяння, і по-різному впливати на вирішення питання про вину особи та її кримінальну відповідальність. У цих випадках виникає питання про помилку та її значення для кримінальної відповідальності.

Злочин - свідомий, вольовий акт. Виконуючи суспільно значущі дії, людина співвідносить конкретну реальність із знаннями, які вона вже має. Це як би переосмислення дійсності, її повторне пізнання. Помилка у здійсненні суспільно значущих дій вказує на неправильне, спотворене відображення об'єктивної, раніше відомої реальності в психіці людини. Іншими словами, помилка у вчиненні злочину - це помилка не науково-історичного характеру в процесі первинного пізнання дійсності, а помилка психологічного характеру в процесі повторного пізнання, відображення цієї реальності [1, c. 58].

І обидві помилки можливі лише у відображенні дійсності, і в рамках її первинного і повторного пізнання. Пізнання - є складним процесом. Воно не тече лінійним способом і не обмежується відчуттям або сприйняттям. «Від живого споглядання до абстрактного мислення і від його практику, це діалектичний спосіб пізнання істини, пізнання об’єктивної реальності. Згідно з цим положенням, філософія виділяє два основні елементи, що утворюють пізнання - чуттєве та раціональне.


Адаптація дітей раннього віку, етапи фази та ступені


План до курсової роботи:

Адаптація дітей раннього віку, етапи фази та ступені

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Адаптація дітей раннього віку, етапи фази та ступені,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Теоретичні основи проблеми адаптації у дітей раннього віку в
психолого-педагогічних дослідженнях

Початок відвідування дитиною дошкільного закладу – дуже напружений період, який пов'язаний для дитини із сильними стресовими переживаннями і вимагає від неї перебудови всіх уявлень і відносин із людьми, залучення її в нову соціальну ситуацію. Процес адаптації до нових умов через низку обставин у різних дітей відбувається по-різному. Одні діти легко налагоджують контакти з дітьми й дорослими, пристосовуються до нових вимог, нового режиму. Процес адаптації у них минає легко й безболісно. У інших зміна соціальних відносин, умов існування викликає істотні труднощі, дитина стає неспокійною, примхливою, замкнутою тощо. Порушується емоційна рівновага, травмується психіка [20, с. 24]

Адаптація є предметом сучасних теоретичних та практичних досліджень, що пов’язано з об’єктивною потребою суспільства у формуванні соціальної мобільності особистості на різних вікових етапах. Ще більшої значущості набуває ця проблема у зв’язку з модернізацією системи освіти в Україні у контексті європейських вимог та переходом на навчання дітей у школі з шестирічного віку.

Адаптація (від лат. adapto – пристосовую) - пристосування живого організму до умов навколишнього середовища. Термін «адаптація» широко застосовується в психології. Психологічна адаптація – це взаємодія особистості із середовищем, у процесі якої особистість враховує особливості середовища і активно впливає на нього, щоб забезпечити задоволення своїх основних потреб. Адаптація охоплює широкий спектр індивідуальних реакцій, характер яких залежить від психофізіологічних і особистісних особливостей дитини, від сімейних відносин, від умов у дошкільному закладі [21, с. 6].