ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Коливання сукупних ринкових цін. Формування ринкової ціниКоливання сукупних ринкових цін. Формування ринкової ціни

Коливання сукупних ринкових цін. Формування ринкової ціни


Перелік тем курсових робіт, що розміщені на цій сторінці (перейдіть за посиланням):


1.1. Формування ринкової ціни

До недавнього часу у вітчизняній економічній літературі підкреслювалося, що ціна повинна відображати суспільно необхідно затрати країн. Однак якщо це правильно з точки зору ідеально-теоретичної моделі, то в практично-ринковому середовищі ця теза потребує коректив.

Коли йдеться про ринкові ціни, необхідно враховувати те, що ціни відображають не тільки стадію виробництва, а й стадію обміну, зокрема конкретне співвідношення попиту й пропозиції, що склалися на ринку, зумовлене передусім споживною вартістю товарів. Тобто, коли попит на певний вид товару перевищує пропозицію, то ціна на ринку буде більшою від суспільно необхідних витрат праці на його виготовлення, й навпаки. Таким чином, в основі товарних цін лежать не суспільно необхідні витрати праці, а ринкова вартість, що забезпечує відтворення виробництва у галузях відповідно до виявленої ринком суспільної потреби. [1, с. 44]

При розширеному відтворенні, властивому сучасній економіці, де значна частина прибутку спрямовується на виробниче споживання, ринкова вартість відхилятиметься від вартості виробництва. Слід зауважити , що на ринкову вартість впливає ще один фактор – органічна будова виробничих фондів (відбиває співвідношення між функціонуючими у виробництві уречевленою та живою працею).

Ринкова ціна визначається двома кількісними величинами: витратами виробництва (собівартістю) та середньою величиною прибутку. Така ціна являє собою ціну виробництва. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Коливання сукупних ринкових цін. Формування ринкової ціни.

Завдяки продажу товарів за цінами виробництва в усіх галузях у разі однакових витрат на виробництво товарів підприємці одержують рівний прибуток. Нормативною умовою комерційного розрахунку на підприємствах будь-якої галузі господарства є продаж товарів за цінами виробництва.

Отже, суспільно необхідні витрати праці історично й логічно виступають формою вартості, що передує ціні виробництва. Але вона на певному етапі еволюції виробництва зазнає такого впливу органічної будови виробничих фондів, що трансформується у ціну виробництва. Сприяє її утворенню міжгалузева конкуренція

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Коливання сукупних ринкових цін. Формування ринкової ціни,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Коливання сукупних ринкових цін. Формування ринкової ціни


Особливості організації фінансового менеджменту в міжнародних корпораціях


План до курсової роботи:

Особливості організації фінансового менеджменту в міжнародних корпораціях

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості організації фінансового менеджменту в міжнародних корпораціях,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

2.1. Особливості фінансових відносин «Райффайзен Банк Аваль» в сучасних умовах

Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (скорочена назва — ПАТ «Райффайзен Банк Аваль») зареєстровано 27 березня 1992 року (до 25 вересня 2006 року — Акціонерний поштово-пенсійний банк «Аваль»).

З 2005 року Райффайзен Банк Аваль — дочірній банк Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ (РБІ), який розглядає Центральну та Східну Європу (включаючи Австрію) як свій внутрішній ринок. Вже майже 25 років РБІ працює в регіоні Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) і наразі підтримує діяльність об’єднаної мережі дочірніх банків, лізингових компаній і численних організацій, що надають спеціалізовані фінансові послуги на 17 ринках.

Трирівнева структура Групи складається з Райффайзенбанку на місцях, регіональних Райффайзенбанк на рівні регіонів та РЦБ як центрального інституту. Райффайзенбанк являють собою приватні кооперативні кредитні установи, що функціонують в якості універсальних роздрібних банків. Райффайзенбанк, розташовані на території кожного регіону, є власниками відповідного регіонального Райффайзенбанку, і всі вони в сукупності володіють приблизно 88 % звичайних акцій РЦБ. Ідеологія кооперативів, на якій заснована організація Райффайзен, відображає принципи і роботу німецького суспільного реформатора Фрідріха Вільгельма Райффайзена (1818-1888).

Як універсальний банк, РБІ посідає почесне місце серед провідних банків регіону. Потужна позиція, якої досяг банк, підтримується брендом Райффайзен, що є одним із найбільш знаних брендів у регіоні. Після перебудови стратегії у 2010 році РБІ наразі позиціонує себе як повністю інтегрована банківська група у сфері корпоративного і роздрібного бізнесу в ЦСЄ.


Особливості оцінки фірм на різних стадіях життєвого циклу


План до курсової роботи:

Особливості оцінки фірм на різних стадіях життєвого циклу

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості оцінки фірм на різних стадіях життєвого циклу,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття життєвого циклу організації

Існування та розвиток кожної організації мають циклічний характер, проходять певні стадії життєвого циклу, тобто організації зароджуються, розвиваються, процвітають, слабшають і припиняють існування. Усе це визначає особливості виробничо-господарської, інвестиційної, фінансової діяльності організації. Тому керівник повинен знати, на якому етапі розвитку (життєвого циклу) перебуває його організація, щоб оцінити, наскільки прийнятий стиль керівництва відповідає цьому етапу (фазі розвитку).

Життєвий цикл використовується для пояснення того, як організація проходить через етапи народження, зростання, зрілості та спаду. У зв'язку з цим концепції життєвого циклу приділяється велика увага [11].

Життєвий цикл організації відіграє важливу роль в системі чинників її внутрішнього середовища, хоча й не завжди виокремлюється внаслідок того, що сприймається не як ситуативна змінна, а як загальносистемна властивість організації, що відображається на інших її складових частинах. Однак багато труднощів та проблем організації визначаються рівнем її зрілості [9].

Кожна організація розвивається циклічно, що супроводжується змінами всіх елементів системи організації [4, с.305]. Отже, розвиток – це необоротні, направлені, закономірні зміни матерії та свідомості, їх універсальна властивість; у результаті розвитку виникає новий якісний стан об’єкта - його складу і структури. Виділяють прогресивну, висхідну лінію розвитку, та регресивну, спадну лінію розвитку [12].

Таким чином, розвиток організації відображається в її «життєвому циклі», оскільки стадії розвитку організації - це періоди життя організації в рамках певних ціннісних установок, що фіксують особливості управлінських завдань, що перебувають у центрі уваги керівництва. Таким чином, періоди, в які організація принципово змінює цінності й орієнтації, називають циклами чи фазами розвитку організації.


Особливості правового статусу державного сільськогосподарського підприємства


План до курсової роботи:

Особливості правління Миколи ІІ. Зовнішня політика Миколи ІІ

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості правління Миколи ІІ. Зовнішня політика Миколи ІІ,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Загальна характеристика правління Миколи ІІ

Микола II (1894-1917 рр. ) успадкував батьківський престол у дуже непростий час. Росія на рубежі XIX – XX ст., здавалося, вся була виткана із протиріч. Успіхам економіки суперечила відстала з європейської точки зору система державного управління, свобода підприємництва сковувалася обмеженнями. Незважаючи на збільшення вивозу хліба, селянське господарство перебувало у важкому положенні. Зростання бюджету опиралося на винну монополію й непрямі податки, розумінню суспільством необхідності реформ протистояв консервативно-охоронний курс влади. З гарячковістю скнари російські імператори трималися за самодержавну владу, не звертаючи уваги на суспільно-політичні умови, що змінилися. Зовнішньополітичні амбіції Російської імперії, яка досить давно що не приймала участі у великих військових конфліктах, трохи перевершували можливості армії й флоту [21, c. 110].

Будучи старшим сином імператора Олександра III, Микола проте не був готовий зайняти престол після смерті батька. Сподіваючись правити багато років, Олександр ІІІ не вводив сина в справи управління імперією, а той навіть не міг уявити собі, що коли-небудь виникне необхідність устати самому за державне кермо. «Що мені робити? – тривожно запитував після смерті батька 26-літній Микола. – Що буде тепер з нами, з Росією? Я не готовий бути царем. Я нічого не розумію в справах правління. Я навіть із міністрами не знаю як розмовляти» [20, c. 425].

Миколі, який відрізнявся добротою, м'якістю й дружелюбністю, отриманий прекрасну освіту, потрібно було вчитися правити державою по ходу справи. Його головним учителем, ідеологом у питаннях керування державою був усе той же Костянтин Петрович Победоносцев, догмами якого керувався й покійний Олександр III. Победоносцев, зокрема, приписував слов'янам і російському народу млявість і лінь, а також нездатність жити без вузди самодержавства.


Особливості проведення фінансових операцій на ринку грошей та капіталів


План до курсової роботи:

Особливості проведення фінансових операцій на ринку грошей та капіталів

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості проведення фінансових операцій на ринку грошей та капіталів,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Функціонування ринку грошей та ринку капіталів

Важливою умовою вирішення економічних і соціальних завдань, у першу чергу, завдань з модернізації економіки країни є значне збільшення інвестицій як внутрішніх, так і зовнішніх. Світовий досвід показує, що найбільш ефективним джерелом для великих, а головне довготермінових інвестицій у руках досвідчених менеджерів є грошовий ринок, який складається з ринку грошей і капіталів.

Б.С. Івасіва [10] під ринком грошей розуміє ринок високоліквідних активів. Така характеристика визначає окрему і важливу особливість грошового ринку, але його значення має більш ширші характеристики і ті функції, які він виконує. Такої ж точки зору дотримуються и провідний український дослідник теорії грошей Гальчинський А. С. [7] та професор з США Габбард Р. Г. [6].

Один із найбільш авторитетних науковців у сфері фінансів в Україні М. І. Савлук зазначає, що грошовий ринок можна розглядати як механізм балансування попиту та пропозиції, що забезпечує урівноваженість і стабільність процента як ціни грошей [9]. Він також підкреслює, що грошовий ринок є найбільш широким, узагальнюючим явищем, яке включає ринки коротко- та довгострокових банківських кредитів, валютний ринок і ринок цінних паперів. Потрібно зазначити, що у більшості випадків поняття “грошовий ринок” і “ринок грошей” трактуються тотожно. Винятком є проаналізований вище підхід М. І. Савлука, який вважає, що грошовий ринок поділяється на ринок грошей (до 1 року) та ринок капіталів (понад 1 рік).

Досить широко поняття “грошовий ринок” також трактує І. О. Школьник [45, с. 46-48]. Вона виділяє такі сегменти грошового ринку: валютний, депозитний і кредитний. Однак ринок боргових цінних паперів відносить до ринку капіталу.

Найбільш істотною, на наш погляд, є структуризація грошового ринку за економічним призначенням коштів, при якій виділяють ринок грошей та ринок капіталів.


Особливості процесу автоматизації виробництва на підприємствах у сучасних умовах


План до курсової роботи:

Особливості процесу автоматизації виробництва на підприємствах у сучасних умовах

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості процесу автоматизації виробництва на підприємствах у сучасних умовах,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та значення автоматизованих процесів

За сучасних умов для вітчизняних підприємств важливим є функціонування організації з мінімальним використанням інформаційних технологій. Адже автоматизація управління підприємством обмежується бухгалтерським обліком та поточним використанням комп’ютерної техніки на деяких етапах виробничого процесу. Схема автоматизації ведення бухгалтерського обліку наведена на рис. 1.1.

Керівництво підприємств пояснює таку ситуацію тим, що автоматизація виробництва для них занадто ускладнююча процедура з низки причин. Адже дане підприємство практично не випускає серійної продукції, а здійснює виробництво своїх товарів на замовлення. Це спричинено різноплановим асортиментом продукції у виробництві підприємства, коли одне і те саме обладнання може бути замовлено з абсолютно іншими характеристиками та для інших цілей. Підпорядковане процесу замовлення виробництво значно ускладнює впровадження інформаційних систем [19].

Автоматизація виробництва – це процес, при якому функції керування та контролю, які раніше виконувалися людиною, передаються приладам та автоматичним пристроям.

Автоматизація – це основа розвитку сучасної промисловості, основний напрямок науково-технічного прогресу.

Мета автоматизації виробництва полягає у підвищенні ефективності праці, покращанні якості продукції, що випускається, у створенні умов для оптимального використання всіх ресурсів виробництва.

Типова автоматизована система управління виробництвом (АСУВ) повинна забезпечувати виконання таких завдань:

? вивільнення висококваліфікованого інженерно-технічного та керівного персоналу заводу від виконання працезатратних обчислювальних робіт вручну;


Особливості психологічної готовності до школи дітей із ТПМ


План до курсової роботи:

Особливості психологічної готовності до школи дітей із ТПМ

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості психологічної готовності до школи дітей із ТПМ,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Дитина з мовленнєвими порушеннями у системі освіти

Формування мовленнєвих вмінь і навичок, набуття мовної і мовленнєвої компетенції під час засвоєння мовної системи – це головні задачі навчання мови. Мовна компетенція – широке поняття, що охоплює спектр мовних здібностей, знань, вмінь та навичок, які забезпечують успішне здійснення мовленнєвої діяльності. Мовленнєва компетенція виявляється вироблені вмінь користуватись усною і писемною мовою, багатством її засобів виразності у залежності від цілей та задач висловлювання і сфери суспільного життя.

Для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ) поняття «мовленнєва компетенція», приймаючи до уваги особливості їх психічного і мовленнєвого розвитку, звужується і вбирає в себе сформованість навичок використання мовних одиниць для усвідомлення знакової системи мови, спеціальні вміння в галузі читання, письма, вміння аналізувати мовні явища[2].

Велике значення для учнів з порушеннями мовлення має формування фонетичної компетенції, до складу якої входить фонематичне сприймання – основний компонент мовленнєвого слуху, здатність відрізняти і сприймати звуки мови, співвідносити їх з фонетичною ситуацією рідної мови. У дітей з ТПМ завдяки дефектам звуковимови відстає формування фонетичного сприймання, сутність якого полягає у розумінні спеціальних дій з виділення звуків мови, встановлення звукової структури слова як одиниці, здатність сприймати на слух і точно відтворювати всі звуки мови

Навчання у школі ставить певні вимоги до розвиту мовлення. Особливе місце займає навчання дітей фонетично і граматично вірному письму, від рівня якого залежить успішність подальшого засвоєння знань.


Особливості реагування на захворювання опорно-рухового апарату літніми людьми


План до курсової роботи:

Особливості реагування на захворювання опорно-рухового апарату літніми людьми

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості реагування на захворювання опорно-рухового апарату літніми людьми,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Характеристика опорно-рухового апарату осіб похилого і старечого віку

Процеси старіння у значній мірі відображаються на руховій активності осіб похилого та старечого віку. Ці зміни пов’язані як із змінами у опорно-руховому апараті, так і з погіршенням протікання рефлекторних процесів координації рухової діяльності на рівні центральної нервової системи та
периферійних структур.

Втрата еластичності рядом хрящів та зв’язок, зменшення еластичності та збільшення товщини синовіальної капсули, зменшення виділення синовіальної рідини веде до погіршення роботи суглобового апарату, скованості рухів, зменшення амплітуди та швидкості рухів у суглобах. Вікова деформація хребців і міжхребцевих дисків призводить до розвитку остеохондрозу і радикулітів. У значній мірі цьому сприяє також зменшення еластичності м’язів та їх здатності до розслаблення.

Не слід забувати також про зміну структури та хімічного складу кісткової тканини з віком. У більшості людей 45-50 р. спостерігається остеопороз (розрідження) кісткової тканини трубчастих кісток, втрата ними солей кальцію. крім того, спостерігається зменшення товщини шару компактної речовини, руйнування кістково-мозкового каналу. Зменшення міцності та еластичності кісток, їх підвищена крихкість у похилому та старечому віці. а особливо у віці довгожителів, є серйозним фактором ризику з огляду на можливість легкого утворення тріщин та переломів при падінні чи у випадку неправильно підібраного фізичного навантаження. Особливо це небезпечно у зв’язку з можливим процесом погіршення зростання кісток у довгожителів. Проте не лише зміни у кістково-суглобовому апараті визначають відмінності рухової активності осіб старечого та похилого віку у порівнянні з молодшими віковими групами.


Особливості реагування на захворювання опорно-рухового апарату людьми середнього віку


План до курсової роботи:

Особливості реагування на захворювання опорно-рухового апарату людьми середньго віку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості реагування на захворювання опорно-рухового апарату людьми середньго віку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Анатомо-фізіологічні особливості опорно-рухового апарату

Однією з найважливіших властивостей живого організму є пересування в просторі. Цю функцію у ссавців (і людини) виконує опорно-руховий апарат, що складається з двох частин: пасивної й активної. До першої відносяться кістки, що з'єднуються між собою різним чином, до другої – м'язи.

Скелет (від грец. skeleton - висохлий, висушений) є комплексом кісток (os, ossis), які виконують опорну, захисну, локомоторну функції. До складу скелета входять більше 200 кісток, з них 33-34 непарні. Скелет умовно підрозділяють на дві частини: осьовий і додатковий. До осьового скелета відноситься хребетний стовп (26 кісток), череп (29 кісток), грудна клітка (25 кісток); до додаткового - кістки верхніх (64) і нижніх (62) кінцівок. Кістки скелета є важелями, що приводяться в рух м'язами. У результаті цього частини тіла змінюють положення по відношенню один до одного і пересувають тіло в просторі. До кісток прикріпляються зв'язки, м'язи, сухожилля, фасції. Скелет утворює вмістища для життєво важливих органів, захищаючи їх від зовнішніх дій: в порожнині черепа розташований головний мозок, в хребетному каналі - спинний, в грудній клітці - серце і великі судини, легені, стравохід тощо, в порожнині тазу - сечостатеві органи. Кістки беруть участь в мінеральному обміні, вони є депо кальцію, фосфору тощо. Жива кістка містить вітаміни A, D, С та інші.

Кістки утворені кістковою тканиною, що складається з клітин і щільної міжклітинної речовини. Міжклітинна речовина на 67 % складається з неорганічних речовин, в основному із сполук кальцію і фосфору. Кістка витримує великі навантаження на стиснення і на злам. Це обумовлено особливостями її будови. Розрізняють компактну (щільну) і губчасту кісткову речовину. Компактна речовина утворена щільно прилеглими кістковими пластинками, які формують складно організовані циліндрові структури.


Особливості рефлексії здібностей на різних етапах професійного становлення


План до курсової роботи:

Особливості рефлексії здібностей на різних етапах професійного становлення

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості рефлексії здібностей на різних етапах професійного становлення,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Рефлексія як психічне явище і її специфіка в педагогічному мисленні

Рефлексію (лат. - роздум про свій внутрішній стан) розглядають як діяльність суб'єкта, що спрямована на усвідомлення способів і дій його пізнання. Самопізнання виконує регулювальну функцію щодо поведінки або діяльності суб'єкта [16].

На даний час у філософській літературі широко обговорюються проблеми, пов'язані з рефлексією: чи всяке звернення свідомості людини на саму себе як суб'єкта діяльності, на свою діяльність і результати цієї діяльності являють собою рефлексію; чи збігається рефлексія з самосвідомістю; які гносеологічні механізми рефлексії та її функції в цілісній діяльності людини; чи існують рівні рефлексії і як вони пов'язані один з одним; які взаємини в рефлексивній діяльності індивідуальних і колективних форм; як формуються системи з рефлексією і в чому специфіка їх пізнання [3, с. 37].

Цей важливий аспект соціального пізнання означає і пізнання іншого через з'ясування думок про суб'єкта, і пізнання суб'єктом себе через з'ясування думок інших людей про нього. І чим ширше коло спілкування, чим більше різних уявлень про те, як людина сприймається іншими, тим більше вона знає про себе й людей, що її оточують. Рефлексія засвідчує перехід від повного включення самосвідомості в діяльність до формування нового ставлення суб'єкта не лише до діяльності, а й до себе в цій діяльності. Основу рефлексії становлять такі базові процеси психіки:

- центрування (переоцінювання елементів, на яких фіксується погляд);
- децентрування (механізм розвитку пізнавальних процесів особистості, який функціонує на основі здатності відтворювати точку зору іншої людини);
- проекція (процес і результат осягнення і породження значень, який полягає у свідомому чи несвідомому перенесенні суб'єктом власних властивостей, станів на зовнішні об'єкти та ін.).

Рефлексія передбачає не тільки знання суб'єкта про себе та свою діяльність, а й уявлення про те, як він і його діяльність сприймаються іншими. Як новоутворення психіки, вона з'являється на певному етапі онтогенетичного розвитку. Дозрівання механізмів рефлексії стимулює самоаналіз, формування волі, становлення особистісної зрілості [13].


Особливості створення, оформлення та редагування дитячих періодичних видань


План до курсової роботи:

Особливості створення, оформлення та редагування дитячих періодичних видань

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості створення, оформлення та редагування дитячих періодичних видань,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Журнальний репертуар та його композиційне вираження

На жаль, на сьогодні немає загальноприйнятої дефініції терміна «дитяча періодика». Вживаються словосполучення «дитяче видання» та «дитяча література».

Виходячи з базового тлумачення поняття «видання», яке подано в ДСТУ 3017-95 «Видання. Основні види. Терміни та визначення», термін «дитяче видання» можна трактувати як виготовлене поліграфічним або іншим способом видання твору дитячої літератури на паперових та непаперових носіях [2]. Під дитячою періодикою розуміємо сукупність дитячих видань, що виходять через певні проміжки часу, мають постійну щорічну кількість однотипно оформлених випусків, які не повторюються за змістом.

Названий стандарт подає класифікацію видань за різними показниками (цільовим призначенням, знаковою природою інформації, матеріальною конструкцією тощо), однак видання для дітей окремо тут не розглядається. О. Акопов наголошує на тому, що цільове призначення найбільш універсально характеризує сутність видання, його призначення, окреслює читацьку аудиторію [6, с. 27].

Дитячі видання виділяються в самостійний комплекс саме за цільовим призначенням. Т.Давидченко стверджує, що типи дитячих видань за цільовим призначенням складалися поступово в процесі розвитку держави, суспільства та за мірою диференціації всієї системи преси [27]. До теперішнього часу сформувалася сукупність різних типів газет і журналів для дітей за цільовим призначенням.

Дослідниця виділяє серед дитячої періодики таких п'ять основних види: пізнавальні, розважальні, навчальні, художні, наукові. Такий поділ ґрунтується на виховних засадах та симбіозі трьох основних педагогічних функцій (виховна, навчальна, розвиваюча), що їх має виконувати дитяча періодика, а також на зацікавленні дітей у задоволенні тією чи тією інформацією [27].