ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Формування та використання державного бюджету УкраїниФормування та використання державного бюджету України

Формування та використання державного бюджету України1.1. Державний бюджет України як головний фінансовий план країни

Бюджетна система складається з Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів. Сукупність всіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України, є зведеним бюджетом України. Зведений бюджет України використовується для аналізу і визначення засад державного регулювання економічного і соціального розвитку України. Бюджет будується на принципах цілісності, повноти, достовірності, гласності, наочності і самостійності всіх бюджетів, що входять у бюджетну систему України.

Бюджет - це план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим та місцевими Радами народних депутатів [9, с.84].

Головне місце у бюджетній системі України займає Державний бюджет. Державний бюджет – це загальнодержавний фонд коштів, з якого органи державної влади отримують кошти для матеріального опосередкування свого функціонування. Бюджет – це лише форма утворення, план формування централізованого фонду коштів і його використання. Це великий кошторис, розпис доходів і видатків, який повинен бути узгоджений по термінах надходження і використання коштів. Тобто бюджет будь-якої держави – це її фінансовий план. Але це не просто фінансовий план. Це її основний фінансовий план, оскільки в державі існує багато фінансових планів, але Державний бюджет відіграє координуючу роль по відношенню до них. Так, будь-яке міністерство має свій фінансовий план (кошторис), але він залежить від бюджету, з якого надходять асигнування, або в нього відраховуються платежі. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Формування та використання державного бюджету України.

Державний бюджет повинен забезпечувати необхідними коштами фінансування заходів економічного та соціального розвитку, що мають загальнодержавне значення, а також міждержавних відносин. Крім того, через державний бюджет здійснюється перерозподіл частини фінансових ресурсів між адміністративно-територіальними утвореннями України з урахуванням економічного, соціального, екологічного, природного стану, необхідності вирівнювання фінансового забезпечення

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Формування та використання державного бюджету України,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Формування та використання державного бюджету України


Щорічні відпустки та класифікація


План до курсової роботи:

Щорічні відпустки та класифікація

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Щорічні відпустки та класифікація,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Право на відпустку

В юридичній літературі радянської доби існували різні визначення поняття "відпустка”, які неодноразово змінювались і доповнювались. Л.Я. Островський визначає поняття "відпустка” в широкому розумінні як звільнення від роботи з передбачених законодавством підстав на певну кількість днів із збереженням місця роботи або посади, тобто звільнення від виконання трудових обов'язків відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку. М.Г. Александров і А.Є. Пашерстник визначали відпустку як звільнення працівника від роботи для відпочинку на певну кількість робочих днів на рік із збереженням за ці дні заробітної плати.

Таким чином, слід наголосити на тому, що всі види відпусток, які були врегульовані радянським законодавством, є різними за своїм цільовим призначенням (або метою) та підставами, що породжують їх виникнення. В радянській юридичній літературі існували не тільки різні підходи щодо класифікації та визначення відпустки в широкому розумінні, а й щодо визначення окремих видів відпустки та застосування різноманітних термінів.

У 1952 році з'явились ознаки: "відпочинок”, "збереження заробітної плати”; у 1954 році - "безперервність”. Всі ці визначення суттєві, але не повністю охоплюють всі ті ознаки, які характерні для відпустки.

Загальною рисою для всіх видів відпусток є звільнення працівників на деякий час від виконання основних трудових обов'язків при збереженні місця роботи (посади). В іншому ж кожен вид відпусток має свої певні особливості.

Після здобуття Україною незалежності, в 1996 році 15 листопада Верховною Радою України був прийнятий Закон України "Про відпустки”, але і він не дає нам точного визначення поняття "відпустка” [26].

Вивчаючи законодавство України про відпустки, можна сказати, що відпустка - це чітко визначений проміжок часу, який обчислюється в календарних днях і надається працівникам з метою відновлення власних життєвих потреб та інтересів із збереженням місця роботи і заробітної плати (крім відпусток без збереження заробітної плати) [14, с. 71-76].


Юридична відповідальність за моральну шкоду


План до курсової роботи:

Юридична відповідальність за моральну шкоду

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Юридична відповідальність за моральну шкоду,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Умови та підстави при яких особа може звернутися за відшкодуванням моральної шкоди

Колись епізоди закордонних фільмів, де йшлося про моральну шкоду та її відшкодування, викликали не абияке здивування: «А це, мовляв, як? Що то за таке поняття – моральна шкода?». Сучасне нам законодавство робить на цьому понятті не абиякий акцент. Але й цьому передував сумний юридичний досвід.

Як відомо, вітчизняне законодавство протягом тривалого часу не передбачало права на відшкодування моральної шкоди, і лише порівняно нещодавно з’явилась інша тенденція. Саме вона знайшла відображення в цивільному законодавстві 1963 р. та новому цивільному кодексі України, що вступив в дію з 1 січня 2004 р. Можливість відшкодування моральної шкоди була передбачена доповненням до цивільного кодексу у 1993 р. Слід зауважити, що звернення законодавцем уваги на саму можливість існування моральної шкоди та можливість її компенсації була дуже доречною. З тих пір, як законодавством України громадянам і юридичним особам було надане право вимагати відшкодування заподіяного їм моральної шкоди, судами була розглянута маса справ, у яких ставилося питання про відшкодування саме моральної шкоди. Приміром, за інформацією Верховного суду України, тільки за один рік було пред’явлено більш 18000 позовів по цій категорії цивільних справ, з них більш 10000 позовів пред’явлено в зв’язку з трудовими правовідносинами. В той же час, у
Цивільному кодексі 1963 року не надавалось визначення поняття моральної немайнової шкоди, і тому за її визначенням слід звернутись до роз’яснень Пленуму Верховного Суду України та Президії Вищого Арбітражу Суду України. Перша інстанція визначала моральну шкоду як збитки немайнового характеру, понесені внаслідок моральних чи фізичних страждань, інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями чи бездіяльністю інших осіб. Друга інстанція під моральною шкодою мала на увазі шкоду, заподіяну організації порушенням її законних немайнових прав. До немайнових прав теорія цивільного права відносить честь, достоїнство, ділову репутацію, ім’я громадянина, авторський добуток, винахід і т. п.


Юридична відповідальність та зобов'язання внаслідок створення загрози правам іншої особи


План до курсової роботи:

Юридична відповідальність та зобовязання внаслідок створення загрози правам іншої особи

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Юридична відповідальність та зобовязання внаслідок створення загрози правам іншої особи,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Зміст зобов’язань, що виникають у зв’язку зі створенням загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи

Ідея відповідальності не лише за заподіяну шкоду, а навіть за створення небезпеки завдання такої шкоди була реалізована ще в римському приватному праві. Так, за преторським едиктом (edictum de positum) встановлювалася відповідальність за просте створення небезпеки для перехожих: якщо на даху чи на карнизі, що виступав над місцем, де звичайно ходять люди, вивішувався чи встановлювався якийсь предмет, падіння якого могло заподіяти шкоду, то власник будинку сплачував певний штраф. Римські юристи підкреслювали, що претор видав цей едикт з величезною користю для суспільства: «щоб люди ходили по вулицям без страху і небезпеки» [20, с. 320].

Питання створення загрози правам іншої особи, що є об’єктом даного дослідження, є досить широким й включає в себе у свою чергу низку об’єктів, що стосуються всього комплексу гарантованих українським законодавством прав людини. Водночас, власне зобов’язальне право обмежується визначенням трьох складових прав особи, створення загрози щодо яких викликає зобов’язання щодо її відшкодування – це право на життя, на здоров’я, право на майно (право власності і речове право).

У главі 81 ЦК України знайшов закріплення інститут раніше не відомий вітчизняному законодавцю — інститут відповідальності за створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. Головним завданням, яке покладається на цей інститут, є попередження шкідливих наслідків, які можуть настати у зв’язку з обставинами, що виникли.

Встановлення у цивільному законодавстві таких зобов'язань обумовлюється перенесенням центру ваги зі шкідливого результату на більш ранній ступінь, коли протиправне діяння лише створює можливість заподіяння шкоди або коли сама діяльність має небезпечні властивості.


Ярий ріпак. Агротехнічні прийоми вирощування ярого ріпаку


План до курсової роботи:

Ярий ріпак. Агротехнічні прийоми вирощування ярого ріпаку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Ярий ріпак. Агротехнічні прийоми вирощування ярого ріпаку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Морфобіологічні та екологічні особливості ярого ріпаку. Господарське значення

Про ріпак сьогодні говорять як про олійну культуру, яка здатна частково замінити в сівозмінах соняшник, оскільки його урожайність і товарна вартість майже однакові, а витрати на вирощування рапсу значно менші. Формування врожаю соняшнику відбувається під впливом високого рівня вологозабезпечення та низького температурного режиму, який несприятливий для росту і розвитку культури за рахунок значного ураження сірої і білої гнилями, внаслідок чого формується низька врожайність соняшнику. Регіони, несприятливі для його вирощування є ризикованою зоною для вирощування ріпаку озимого, там доцільніше висівати ріпак ярий. Незважаючи на спад виробництва, яке викликане економічними факторами, ярий ріпак має великі перспективи в Україні щодо збільшення посівних площ вирощування.

Загалом, для більшості агровиробників в зоні ярий ріпак залишався культурою другого плану. Цінувальників озимої культури приваблював вищий потенціал врожайності, раннє звільнення поля, менше навантаження на збиральну техніку та інше.

В останні роки з примхами сухої осені та погіршення умов перезимівлі послаблених сходів спонукали сільгоспвиробників переглянути свої погляди на ярину. Дійсно за відсутності можливостей підібрати добрий попередник під озимий ріпак, не можливість вчасно його посіяти, несприятливі метеопрогнози, посів ярого ріпаку дає можливість не тільки зберегти сівозміну, але й звести до мінімуму ризики від перезимівлі, задіяти для посіву поля з попередниками, які пізно звільняють поле та інше. Такий підхід може поміняти погляди фахівців до ярого ріпаку як тільки страхової культури. Запорукою цьому може бути нова лінійка гібридів та сортів від Рапс Гбр (гібриди Мірко, Белінда, Делайт; сорти Герос, Ларіса), провідної німецької селекційної компанії, чиїм насінням ярого ріпаку засівають дуже значні площі землевласники з Західної та Східної Європи, особливо Росії та Казахстану [1].


Адміністративна відповідальність, як вид юридичної відповідальності


План до курсової роботи:

Адміністративна відповідальність, як вид юридичної відповідальності

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Адміністративна відповідальність, як вид юридичної відповідальності,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Підстави та цілі юридичної відповідальності

У сучасній юридичній науці відсутнє єдине поняття юридичної відповідальності. Низка авторів розглядає її як соціально-правовий регулятор [1; 2; 5], інші вважають юридичну відповідальність видом правовідносин [3; 4; 6; 7], що забезпечує права та інтереси взаємопов’язаних сторін.

Так, М.І. Матузов визначає юридичну відповідальність як один із видів соціальної відповідальності індивіда, головною особливістю якої є те, що вона пов’язана з порушенням юридичних норм, за якими стоїть апарат примусу держави [1,с. 443].

Н.В. Іванчук вказує на те, що відповідальність безпосередньо пов’язана з правами та обов’язками громадян, із виконанням взаємно прийнятих зобов’язань різними суб’єктами, із рівнем розвитку правосвідомості, правової культури громадян у суспільстві, тобто це «певна міра свободи» [2, с. 10].

О.В. Мелехін розуміє юридичну відповідальність як обов’язок правопорушника нести покарання, зазнавати санкцій, що передбачені правовими нормами і застосовуються компетентними органами за вчинення ним протиправного діяння [3, с. 407].

На думку А.С. Піголкіна, юридична відповідальність-це вид державного примусу, що пов’язаний з державним осудженням винних протиправних діянь, які є небезпечними і шкідливими для держави та з якими ведеться боротьба шляхом застосування примусових заходів [4, с. 535].

О.Ф. Скакун вважає, що юридична відповідальність - це передбачені законом вид і міра державно-владного (примусового) зізнання особою втрат благ особистого, організаційного і майнового характеру за вчинене правопорушення [5, с. 464].


Аналіз роботи підприємства будівельної галузі


План до курсової роботи:

Аналіз роботи підприємства будівельної галузі

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Аналіз роботи підприємства будівельної галузі,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Економічна сутність та основні принципи операційної діяльності підприємства

В умовах ринкових відносин підприємство є основною ланкою всієї економіки, оскільки саме на цьому рівні створюється потрібна суспільству продукція, надаються необхідні послуги. Головною метою створення та функціонування підприємства є отримання максимально можливого прибутку за рахунок реалізації споживачам виробленої продукції.

Операційна діяльність - діяльність підприємства, яка має на одержання прибутку як основної мети відповідно до предмету і цілей діяльності, тобто від виробництва і продажу промислової продукції. Операційна діяльність - це основна діяльність підприємства, яка пов’язана з виробництвом і реалізацією продукції (робіт, послуг), забезпечує основну частку доходу і є головною метою створення підприємства.

Менеджеру в його роботі постійно необхідно приймати рішення про ціну реалізації, величину змінних і постійних витрат, про придбання та використання ресурсів, робити достовірний прогноз про рівень прибутків і витрат, розраховувати, що буде з фінансовими результатами, якщо зміняться рівень продуктивності, вартість ресурсів або обсяг виробництва. Ефективність прийнятих рішень буде залежати від точності і достовірності інформаційної моделі підприємства, якості даних і попереднього аналізу операційної діяльності.

Характер операційної діяльності підприємства визначається, перш за все, специфікою галузі економіки, до якої воно належить.

При плануванні операційної діяльності підприємства необхідно дотримуватися ряду найважливіших принципів:


Артеріальна гіпертензія як фактор каріоваскулярного ризику


План до курсової роботи:

Артеріальна гіпертензія як фактор каріоваскулярного ризику

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Артеріальна гіпертензія як фактор каріоваскулярного ризику,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Етіологія та патогенез гіпертонічної хвороби

Артеріальні гіпертензії - одні з найпоширеніших захворювань серцево-судинної системи.

Гіпертонічна хвороба - первинна ессенціальна гіпертензія-захворювання, що характеризуються зниженням адаптаційних можливостей серцево-судинної системи, порушенням механізмів, що регулюють гемодинаміку без будь-якої причини.

Вторинна, або симптоматична, артеріальна гіпертензія є симптомом групи захворювання - серцево-судинної, ниркових, ендокринних і ін. і обумовлена ураженням органів і розвитком в них органічного процесу.

Прогноз у хворих з артеріальною гіпертензією залежить від наявності супутніх факторів ризику, залучення в процес «органів - мішеней», а також від наявності асоційованих клінічних станів. У сучасній класифікації враховується ступінь ризику. Для оцінки сумарного впливу кількох чинників ризику на прогноз захворювань використовується класифікація ризику за чотирма категоріями - низький, середній, високий і дуже високий.

Артеріальна гіпертензія є одним з факторів ризику ішемічної хвороби серця, атеросклерозу. У пацієнтів можуть розвиватися важкі аритмії, можлива раптова смерть.

Завдання лікаря полягає в ранньому виявленні артеріальної гіпертензії, в наданні невідкладної допомоги при ускладненнях, в проведенні профілактичних заходів.

Необхідно суворе дотримання правил вимірювання артеріального тиску з урахуванням можливих факторів, що спотворюють істинні значення АТ. Для встановлення діагнозу потрібно повторні вимірювання артеріального тиску через кілька днів, один тиждень [5, с. 36-37].


Асептика в аптеці. Способи видалення пірогенних речовин


План до курсової роботи:

Асептика в аптеці. Способи видалення пірогенних речовин

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Асептика в аптеці. Способи видалення пірогенних речовин,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Гігієнічні вимоги до планування, санітарно-технічного устаткування і обробці приміщень аптек

Аптеки повинні розміщуватися відповідно до затверджених генеральних планів населених пунктів і проектів детального планування. Розмір землі слід приймати відповідно до вимог санітарних норм і правил планування будівництва міст, сіл і сільських поселень. Структура і склад аптеки визначається завданням проектування з урахуванням профілю. Розрахункова місткість аптек - це кількість рецептів (в одиницях) та обсяг обороту (у гривнях) на рік.

Аптеки, що працюють у великих містах, зазвичай вбудовані, встановлені на першому поверсі будівель і не мають самостійної земельної ділянки. Аптеки в невеликих населених пунктах у сільській місцевості мають окрему будівлю, розташовану на землі, що належить аптеці [3, c. 41].

Приміщення хозрозрахункових аптек діляться на чотири групи: виробничі, допоміжні, адміністративні та санітарно-побутові. Виробничі приміщення, у свою чергу, поділяються на приміщення для приготування нестерильних препаратів (асистентська, упаковка, кабінет провізора, миюча, дистиляцію та стерилізацію) та приміщення для приготування препаратів в асептичних умовах (дефекторська з шлюзом, асептична зі шлюзом, дистиляція і стерилізація). Площа приміщень хозрозрахункових аптек регулюється СніП 11-69-78.

У гігієнічному відношенні до санітарного і протиепідемічного режиму в аптеці важливу роль відіграє роль взаємного розташування приміщень. У зв'язку з цим вся аптечна кімната повинна мати внутрішнє поєднання через коридори, а кабінет керівника, крім того, повинен мати пряме сполучення з торговим залом. Сміжними можуть бути рецепторна і асистентська, асистентська з кімнатою провізора-аналітика, складські приміщення з відповідними відділами, розташовані в торговому залі, можуть бути прилеглими. Приміщення для зберігання товарів (складських приміщень) не повинні бути прохідними, не рекомендується розділяти їх на перегородки. Приміщення для сушіння та переробки лікарської рослинної сировини повинні розміщуватися в окремих будівлях.


Аудит безготівкових розрахунків підприємства


План до курсової роботи:

Аудит безготівкових розрахунків підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Аудит безготівкових розрахунків підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Економічний зміст безготівкових розрахунків підприємства як об’єкту аудиту


Система безготівкових розрахунків є складовою загальної національної грошової системи. З розвитком ринкових відносин значно посилюється роль та значення безготівкових розрахунків як самостійно важливого об’єкта економічних відносин та окремого предмета дослідження економічної науки. Основним способом здійснення розрахунків між будь-якими контрагентами є переказ грошей. Переказ грошей визначається як рух певної суми грошей з метою їх зарахування на рахунок отримувача або видачі йому в готівковій формі. Безготівковий платіжний оборот, як правило, здійснюється через банки. Переважна його частина обслуговується платіжними інструментами. Він здійснюється у вигляді записів за рахунками платників і одержувачів коштів у кредитних установах, а також шляхом заліків взаємних вимог і передачі оборотних документів.

Безготівковий платіжний оборот опосередковує такі сфери господарських відносин:

? реалізація продукції, послуг, робіт;
? розподіл і перерозподіл національного доходу;
? отримання і повернення банківських кредитів;
? виплата і використання грошових доходів населення.

Учасниками цих відносин є об’єднання, підприємства, організації, банківські і фінансові установи, населення. Основною передумовою проведення цих операцій є необхідність відкриття банками рахунків клієнтів у національній та іноземних валютах.

Система безготівкових розрахунків являє собою сукупність принципів організації розрахунків, вимог, що ставляться до них, форм і способів розрахунків. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими:

? прискорюється обіг грошових коштів суб’єктів господарювання; - значно скорочуються витрати обігу;
? збільшуються можливості держави щодо регулювання грошової сфери.


Біологічно активні складники ромашки аптечної та методи їх дослідження


План до курсової роботи:

Біологічно активні складники ромашки аптечної та методи їх дослідження

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Біологічно активні складники ромашки аптечної та методи їх дослідження,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Опис, склад, фармакологічна дія та ареал розповсюдження ромашки аптечної

Немає більше відомої рослини в медицині, як у народної, так і в традиційної, чим аптечна ромашка. Вона з успіхом застосовується в медицині й косметології. У чому секрет цієї чудесної рослини? Небагато історії.

Назва рослини на латині - Matricaria chamomilla (Matricaria recutita, Anthemis nobilis) - має грецьке походження й було дано ромашці через зовнішні характерні ознаки: низькорослості, наявності дрібних квіточок і листів, а також специфічного запаху рослини, що віддалено нагадує, як здавалося древнім мудрецям, запах яблук. Ромашка була об'єктом поклоніння в стародавності. Її цілющі властивості поклали початок багатьом звичаям. Наприклад, спеціально для фараона Рамзеса лікарі готовили ефірне масло ромашки.

Слідом за єгиптянами звичай уживати ромашку в лікувальних цілях виник у греків і римлян. В англосаксів ромашка була одним із семи священних рослин. В усі століття ромашку використали для лікування нашкірних хвороб у маленьких дітей і дорослих, при нетравленні, безсонні й ревматизмі. У цей час ромашка вважається лікарською рослиною в 26 країнах Європи й входить до складу безлічі рецептурних прописів. Щодня у світі випивається більше мільйона чашок ромашкового чаю.

Ромашка лікарська (камiлка, камiлiя, комілка, комілотея, роман дробний, роман-зілля, романець, романичка, романиця, романок, ромашка аптечна, ромнянок, руменка, румено, рум'яник, рум'янка).
Chamomilla recutita (Matricaria chamomilla). Синоніми: рум'янка, романець.

Однорiчна трав'яниста ароматна рослина родини айстрових. Стебло пряме, цилiндричне, голе, розгалужене, до 50 см заввишки. Листки черговi, голi, сидячi, перисторозсiченi з лінійними частками, кошики на довгих квітконіжках поодиноко вінчають верхівки гілок. Квiтки язичковi, маточковi, бiлi, серединні - двостатеві, трубчасті, жовті, п'ятилопатеві зверху, які зацвітають поступово. Спочатку білі язичкові квітки (пелюстки) підняті вгору, квітколоже тоді плоске, потім віночок розміщується горизонтально, під кінець цвітіння кошика, яке триває близько 3 тижнів.