ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Фінансові важелі управління державним боргомФінансові важелі управління державним боргом

Фінансові важелі управління державним боргомРозділ І. ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ДЕРЖАВНОГО БОРГУ
1.1. Державний борг в системі державних фінансів

Державний борг – важлива складова державних фінансів. Під державним боргом розуміють всю суму випущених і непогашених боргових зобов’язань держави, як внутрішніх, так і зовнішніх, включаючи видані гарантії за кредитами, що надаються іноземним позичальникам, місцевим органам влади, державним підприємствам. До появи державного боргу призводить існування державного кредиту. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Фінансові важелі управління державним боргом.

Призначенням державного кредиту є мобілізація державою коштів для фінансування державних видатків, особливо коли державний бюджет є дефіцитним. Державний борг підрозділяється на внутрішній і зовнішній.

Державний внутрішній борг - це економічна категорія, що відображає підсистему економічних відносин між державою, включаючи місцеві органи влади, та кредиторами з числа юридичних та фізичних осіб. Державний внутрішній борг класифікується за видом фінансових інструментів та інституціональними ознаками. Мова йде про види та фінансові характеристики державних боргових зобов’язань або позик з одного боку, та державний статус чи рівень влади тих, хто випускає позики чи інші види державних цінних паперів. Звідси йде поділ державного внутрішнього боргу відповідно на державний внутрішній борг центрального уряду та борг місцевих органів влади.

Розміри державного боргу залежать від безлічі факторів, причому вони впливають на борг нерівнозначно. Це стосується випуску державних боргових зобов’язань як у вартісній, так і в товарній формах, відновлення й захист заощаджень громадян, як це має відбуватись в Україні, Росії та інших країнах СНД. Всі ці фактори спричиняють зростанню державного внутрішнього боргу. Цьому сприяє також невиконання зобов’язань національних об’єднань і асоціацій щодо отриманих ними валютних кредитів.

Зовнішній державний борг виникає в зв’язку з залученням державою зовнішніх позик. Державний зовнішній борг класифікується по наступних ознаках: по видах кредитів (банківські і фірмові); по формах надання (валютні і товарні); в залежності від цільового використання (інвестиційні і не інвестиційні позики); по умовах надання (пільгові, за сплатою високих процентів, на компенсаційній основі); по строках повернення заборгованості (короткострокові – до І року, середньострокові – 5-10 років, довгострокові – більше 10 років); по умовах повернення боргу (одночасно, рівними чи не рівними частинами).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Фінансові важелі управління державним боргом,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Фінансові важелі управління державним боргом


Глобалізація світової економіки, як основна тенденція економічного розвитку

1.1. Сутність та наслідки глобалізації світової економіки

Глобалізація є однією з основних характеристик сучасного розвитку світу. На сьогодні вона охоплює майже всі сфери життєдіяльності людини, та її вплив стає дедалі відчутнішим. За цим поняттям переховується велика кількість явищ та процесів, що одночасно протікають, а також проблем, які стосуються всього людства і які прийнято називати глобальними проблемами сучасності. Семантично це поняття пов’язане з англійським словом “Globe” (земна куля), яке не залишає шансів на існування іншим термінам іншого семантичного коріння типу “мировизация” (рос.) або “мондиалізація” (фр.). Із множини вимірювань поняття глобалізації можна виділити два найбільш очевидних [6, с. 102].

1. Загальнопланетарний масштаб інтернаціоналізації світової економіки як логічний результат взаємодії національних економік, які постійно розширювалися, коли ця взаємодія набула вигляду їх взаємного проникнення і переплетіння.

2. Універсалізація, або гомогенізація, економічного життя, яка під впливом обміну знаннями, людьми, товарами, культурними цінностями і таким подібним усе більше тяжіє до єдиних стандартів, принципів і цінностей. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Глобалізація світової економіки, як основна тенденція економічного розвитку.

Сьогодні термін “глобалізація” отримав виражене емоційне забарвлення. Одні вважають, що це корисний процес, який має ключове значення для розвитку світової економіки в майбутньому і який неминучий та незворотний. Інші ж ставляться до нього вороже, навіть зі страхом, вважаючи, що глобалізація веде до збільшення нерівності між країнами й у їхніх межах, породжує загрозу зростання безробіття і зниження рівня життя та стоїть на шляху соціального прогресу.

Дуже важливо визначити шляхи, що відкривають усім країнам можливість користуватися вигодами процесу глобалізації, зберігаючи при цьому тверезість в оцінці його потенціалу і ризиків.

Глобалізація справді відкриває найширші можливості для всесвітнього розвитку, однак темпи її поширення нерівномірні [8, c. 28]. Процес інтеграції у світову економіку відбувається в деяких країнах швидше, ніж в інших.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Глобалізація світової економіки, як основна тенденція економічного розвитку,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Глобалізація світової економіки, як основна тенденція економічного розвитку


Проблема стабільності національної грошової одиниці України

1.1. Історичний досвід України у творенні національної грошової одиниці

Процес створення національної грошової одиниці України має давні традиції. Як свідчить історія нашої країни, в часи Київської Русі, козацької республіки, Української Народної Республіки діяли свої фінансові системи, карбувалися гроші, що було одним із ознак суверенності держави.

В Київській Русі існували так звані кунні гроші. Після прийняття християнства за князювання Володимира Святославовича карбувалися золоті й срібні монети. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Проблема стабільності національної грошової одиниці України.

Як правило, вони карбувалися на знак приходу до влади князя й слугували засобом відображення урочистості події. Головним же в карбуванні монет з економічної точки зору є те, що вони надходили в канали товарного обміну, виконували функції грошей і становили основу їх кунної системи. До того ж князі брали данину грошима, що свідчило про достатній рівень товарно-грошових відносин.

Кунна система включала гривні - срібні й золоті зливки та вевериці, векші - ймовірно, хутра або шкіри тварин (куниці й білки).

У ХІІ-ХІІІ ст. гривні використовувалися для ведення значних фінансових операцій. Досить часто вони мали різноманітну форму та вагу. Зокрема, гривні київського ґатунку, карбовані в ХІ-ХІІ ст., мали вигляд шестигранного зливка срібла вагою близько 160 г. Дещо іншої форми шестигранник карбування XIII ст. важив 196 г. Чернігівські гривні ромбовидної форми з розплесканими язичками теж мали вагу 196 г [21].

Гривні карбувалися також із золота, але зустрічаються вони рідко; тому вважається, що золоті гривні з'являлися, як правило, на знак приходу до влади князя. Срібні ж гривні вживалися при проведенні великих торговельних та фінансових операцій.

Гроші козацької республіки. Цікавою сторінкою нашої історії є розвиток товарно-грошових відносин у період козацької республіки. Військові досягнення козацтва, розвиток ремісництва й торгівлі, митниці активно сприяли зростанню авторитету Війська Запорізького і створенню незалежної української держави. Цьому найбільше сприяла розумна фінансова політика Богдана Хмельницького.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Проблема стабільності національної грошової одиниці України,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Проблема стабільності національної грошової одиниці України


Зовнішньоторговельні пріоритети Росії

p>1.1. Пріоритети Росії у зовнішній торгівлі у ХVІІІ столітті

До кінця ХVIII ст. спостерігається значне збільшення обсягу світової торгівлі. Зокрема, обсяг зовнішньоторговельного обороту Європи, за оцінкою П. Берека, виріс в 1500-1700 рр. в 5 разів. Почалося формування світового ринку [1]. У кінці ХVІІ - початку ХVІІІ ст. позначилися його основні обриси, а до 1815 р. він став реальним фактом історії.

У багатьох країнах Сходу до моменту появи європейських колонізаторів в цілому спостерігався суспільно-екологічна криза, у чому обумовлений тривалою екстенсифікації природних (Природних і трудових) ресурсів на шкоду нарощуванню історично створених (матеріальних, соціальних і духовних) продуктивних сил [4].

За наявними оцінками дослідників, у ряді країн Західної Європи вже з другої половини ХV ст. починається економічне піднесення [5]. Це було пов'язано з низкою обставин, в тому числі з поліпшенням кліматичних умов у 1450-1550-х рр. [6], великими географічними відкриттями і такими феноменами, як Ренесанс і Реформація [7]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Зовнішньоторговельні пріоритети Росії.

Відкриття світу, інтенсифікація морських комунікацій надали великий імпульс і зовнішньоекономічної діяльності. За даними П. Шоню, за ХVI ст. обсяг сухопутних перевезень країн Західної Європи виріс вдвічі, а морських - в 5-10 разів [8]. У 1500-1700 рр.. обсяг зовнішньої торгівлі західноєвропейських держав, як вже зазначалося раніше, збільшився в 3-5 разів [9].

Трохи інакше значення зовнішньої торгівлі позначалося на Росії. Будучи в ХVII ст. країною з характерними східними ознаками організації влади і суспільства, сприймаючись на Сході не як європейська держава, вона тим не менш не стала до кінця східної.

Аграрний характер економіки, слабка промислова база, хронічний недолік дорогоцінних металів на внутрішньому ринку, при малій щільності населення і малої ефективності продуктивних сил, змушували використовувати зовнішній фактор у підйомі економіки більш активно. Зокрема, в середині - другій половині XVII століття Росія починає боротьбу за західно-руські землі, активізується на кордоні з Китаєм, починається активне протистояння з Туреччиною.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Зовнішньоторговельні пріоритети Росії,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Зовнішньоторговельні пріоритети Росії


Фінансова безпека держави та шляхи її забезпечення

1.1. Сутність поняття «фінансова безпека»

Термін "економічна безпека" за історичними мірками економічної теорії є порівняно молодим. Відповідно до словника Роббера, термін "безпека" почав вживатися з 1190 р. і означав спокійний стан духу людини, який вважав себе захищеним від будь-якої небезпеки. Однак, протягом кількох століть він практично не використовувався. Тільки в XVII - XVIII ст. практично у всіх країнах утвердилася точка зору, що країна має своєю головною поставленим завданням загальний добробут і безпеку. Найбільш широке поширення набуває трактування безпеки як стану, ситуації спокою, що з'являється в результаті відсутності реальної небезпеки (як фізичної, так і моральної), а також матеріальних, економічних, політичних умов, відповідних органів та організацій, що сприяють створенню даної ситуації. З даного визначення видно, що "безпека" як наукова категорія перебувала в той час на стадії свого зародження.

Можна з упевненістю висловити, що своєму твердженням, як наукової категорії, поняття "безпека" зобов'язане XX ст. і пов'язано це з численними кризовими ситуаціями в національних та світовій економіках. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Фінансова безпека держави та шляхи її забезпечення.

Термін "економічна безпека" ввів у лексикон Президент Сполучені (их) Штати (ах) Америки Т. Рузвельт у 1934 р., створивши федеральний комітет з питань економічної безпеки у зв'язку з усвідомленням необхідності державного регулювання економіки та відмовою від класичної у той час практики невтручання держави в економічне життя. З тих пір питання про економічну безпеку не втрачав своєї актуальності, а в строк загострення економічної ситуації звучав особливо голосно. Так, на початку 1970-х рр.. в Сполучені (их) Штати (ах) Америки в ситуації нестримної інфляції через війну у В'єтнамі і "холодної війни" Президент Р. Ніксон створив Раду з питань економічної політики. Подальше наростання загроз у сфері економічної безпеки призвело до створення вже при Президентові Б. Клінтоні Національної економічної ради з тими ж правами в галузі економіки, що і у Ради національної безпеки в політичній сфері.

На думку зарубіжних вчених, економічна безпека держави обумовлюється, насамперед, необхідністю забезпечення її суверенітету у прийнятті рішень, що стосуються як внутрішніх питань, так і міжнародного становища; збереженням економічної самостійності країни і підтримкою, а також подальшим підвищенням досягнутого рівня життя населення. Облік даних обставин простежується в більшості визначень.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Фінансова безпека держави та шляхи її забезпечення,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Фінансова безпека держави та шляхи її забезпечення


Особливості становлення державно-правової думки в Україні

1.1. Значення та завдання державно-правової думки

Серед юридичних наук важливе місце займає історія політичних та правових вчень, вона дає можливість зрозуміти важливість і значення держави і права в духовних надбаннях людства на різних етапах його розвитку, побачити постійну роботу людської думки над пошуками кращих, оптимальних форм організації державно-правового буття людства.

Поява вчень про державу і право нерозривно пов'язана з зародженням та розвитком самих держави і права. Саме держава і право, як феномени, які найбільш тісно пов'язані з громадським життям кожного індивіда, одними з перших стають предметом теоретичних роздумів людини. Тому вже в перших письмових пам'ятках людства можна зустріти ідеї щодо виникнення держави і права та щодо їх вдосконалення, про ідеальну державу, оптимальні суспільні відносини. У теоретичному аспекті поява політичних та правових вчень (думок) відбувається у руслі загального переходу людського пізнання від початкових міфологічних форм до раціонально-логічних.

Даний курс можна назвати також історією філософії права, тому що спеціальне завдання філософії полягає в об'єднанні тих висновків, які робляться окремими науками, з метою побудови цілісного світогляду. Приведення узагальнень кожної з наук до єдності, яка і складає мету наукового пізнання, є спеціальним завданням філософії. З огляду на це, філософія є вінцем і, в той же час, основою всіх наук. За словами Віндельбанда, філософія є прагненням досягти цільного світогляду. Цей світогляд вимагає не тільки об'єднання всіх доступних в даний час наукових знань, а й узгодження теоретичного знання з практичною діяльністю, істини з правдою, думки з почуттями. І філософія права як складова філософії взагалі відіграє відносно юридичних наук ту ж роль, що і філософія щодо всіх людських знань. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Особливості становлення державно-правової думки в Україні.

Так, на підставі історичного матеріалу філософія права повинна з'ясувати, що таке право взагалі, незалежно від змінності його змісту, що таке держава, незалежно від різноманітності форм, в яких може існувати, які джерела права, методи вироблення правових норм. Але, в цілому, філософія права повинна дати відповідь на питання: що таке право і яким воно має бути?

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Особливості становлення державно-правової думки в Україні,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Особливості становлення державно-правової думки в Україні


Правова охорона фірмових найменувань. Співвідношення фірмового найменування з іншими засобами індивідуалізації

1.1. Поняття та історичні аспекти виникнення і розвитку фірмових найменувань

На розвиток прав на фірмове найменування в кожній окремо взятій країні великою мірою вплинуло розвиток міжнародних регулювань інтелектуальних власностей. Паризька конвенція про охорону промислової власності вийшла основами для міжнародних охорон промислових власностейй, одним із об‘єктів чого є фірмові найменування.

У українській доктрині торгівельного права висловлювалися дві основні і принципові думки на природи фірмових найменувань. Однодумці першої думки розглядають фірму як торгове ім‘я особи, яка безпосередньо здійснює торгівлю. Однодумці другої думки розглядали фірму як найменування самого підприємства.

Останім часом є необхідністю розробити і прийняти спеціальний закон, який мав би своїми завданнями охорону права на фірмові найменування (фірми). Не має ніякого значення, чи це буде окремий закон, чи глава в ЦК України. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Правова охорона фірмових найменувань. Співвідношення фірмового найменування з іншими засобами індивідуалізації.

У законі про охорону права на фірмові найменування (фірми) має бути сформульовано його поняття. Це в першу чергу будь-які назви підприємства, установ чи організацій, що мають статус юридичної особи. Назва повинна бути чіткою, короткою, сформульована таким чином, яка легко сприймається і запам'ятовується чи, як заведено говорити, благозвучною. Однією із необхідної умови таких фірмових найменувань мають бути відповідності назв характерам діяльності даної фірми. Така вимога в законодавствах зарубіжних держав дістала назву "принцип істинності фірми". Такого не має бути визначене найменування фірми "Аграрний світ" теї фірми, яка продає дитячі іграшки, вироблені із пластику.

І однією правовою ознакою фірмовогих найменувань мають бути вимоги щодо оригінальності найменувань. Не можна дістати правові охорони найменувань, які повторють уже використовувані або настільки схожі з ним, що їх легко переплутати з іншими. Найменування фірми має чітко різнитися від інших подібних.

На підставах аналізів сучасного погляду на інститути фірмових найменувань сформульовано висновок, що на думку більшості науковців сучасної незалежної України, фірмові найменування є іменами самих юридичних осіцб, а не власників цих осіб. На сьогоднішній день науковці мають єдину точку погляду на те, що фірмові найменування ідентифікують самих юридичних осіб і є позначеннями, що відносить до розпізнавального знаку слугуючи ідентифікацією підприємства, виділенням його серед інших.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Правова охорона фірмових найменувань. Співвідношення фірмового найменування з іншими засобами індивідуалізації,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Правова охорона фірмових найменувань. Співвідношення фірмового найменування з іншими засобами індивідуалізації