ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Фінансова система ринкової економікиФінансова система ринкової економіки

Фінансова система ринкової економіки1.1. Поняття та сутність фінансової системи

Фінансова система держави є відображенням форм і методів конкретного використання фінансів в економіці і відповідною до задіяної моделі економіки та значною мірою визначається нею. Так, у держави тоталітарного типу фінансова система є спрощеною і дещо примітивною. Не всі її ланки достатньо розвинені. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Фінансова система ринкової економіки.

У державах із ринковою економікою фінансові системи досягають своєї завершеності, однак у розрізі деяких держав можуть суттєво відрізнятися. У державах із перехідною економікою фінансові системи характеризуються тим, що окремі їхні ланки перебувають на стадії формування. Це торкається насамперед фінансового ринку, державного боргу, страхових і резервних фонді тощо.

Фінансові системи деяких держав можуть відрізнятися за своєю структурою, але у всіх у них е загальна ознака — це різноманітні фонди фінансових ресурсів, які різняться за методами мобілізації та напрямками використання, однак тісно пов’язані між собою, мають прямий і зворотний вплив на соціальні процеси в державі, а також на формування і використання фондів фінансових ресурсів у розрізі окремих линок [6, c.30].

Можна стверджувати, що кожна ланка фінансової системи с самостійним її елементом, проте ця самостійність відносна всередині єдиного цілісного.

Фінансова система — це сукупність різноманітних видів фондів фінансових ресурсів, сконцентрованих у розпорядженні держави, не фінансового сектора економіки (господарських суб’єктів), окремих фінансових інститутів і населення (домогосподарств) для виконання покладених на них функцій, а також для задоволення економічних та соціальних потреб [3, c.27]. Придбати курсову на тему - Фінансова система ринкової економіки, можна вже сьогодні!.

Фінансові системи мають певні характерні риси:
- кожна ланка фінансових систем має властиві їй методи мобілізації коштів для створення фондів фінансових ресурсів та свої напрямки й методи їхнього використання;
- кожна ланка фінансової системи є відносно самостійною, має власну специфічну сферу застосування;
- між ланками фінансової системи існують тісний взаємозв'язок і взаємна обумовленість, кожна ланка може успішно функціонувати лише при досконалості й ефективності системи в цілому;

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Фінансова система ринкової економіки,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Фінансова система ринкової економіки


Дослідження проблем формування стратегії підприємства


План до курсової роботи:

Дослідження проблем формування стратегії підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Дослідження проблем формування стратегії підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Базові стратегії підприємства

Стратегічне управління на підприємстві — це таке управління організацією, яке спирається на людський потенціал як основу організації, орієнтує виробничу діяльність на запити споживачів, дозволяє гнучко реагувати й проводити своєчасні зміни в організації, що відповідають викликам часу, оволівати конкурентними перевагами, досягти при цьому своїх цілей, які в сукупності дають можливість виживати в довгостроковій перспективі.

Стратегічне управління значною мірою являє собою управління розвитком (менеджмент розвитку), основними компонентами є формування бачення, виявлення цілей і завдань, визначення стратегії, розробка планів розвитку, установлення відповідного лідерства. Будь-яку організацію можна представити як сукупність умінь, навичок, кваліфікацій і компетентності персоналу, які повинні бути спрямовані, насамперед, на розвиток організації. У зв’язку із цим змінюється й зміст управлінської діяльності: вона меншою мірою спрямована на адміністрування і більшою — на перетворення.

Сучасне розуміння стратегічного управління в малих підприємницьких структурах виходить із необхідності збереження максимальної гнучкості підприємства, тому що на ринок проявляє свій непередбачуваний характер, зростають і спадають ціни, з’являються нові підходи в державному регулюванні й інші події, внаслідок чого мають відбуватися зміни і в стратегії суб’єкта господарювання.

Стратегічне управління розвитком малого підприємства передбачає розробку комплексу підходів, які забезпечили б йому життєздатність на ринку в майбутньому. Тільки після прийняття стратегії розвитку і її документального підтвердження у вигляді стратегічного плану підприємству доцільно переходити до обґрунтування планів, побудови організаційної структури управління, визначення розміру необхідних інвестицій, і т. ін.


Дослідження структури та наслідків безробіття


План до курсової роботи:

Дослідження структури та наслідків безробіття

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Дослідження структури та наслідків безробіття,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Суть безробіття та його соціально-економічні наслідки

Безробіття - це соціально-економічне явище, при якому частина робочої сили (економічно активне населення) не зайнята у сфері економіки. Проблема безробіття є ключовим питанням у ринковій економіці, і, не вирішивши його, неможливо налагодити ефективну діяльність економіки [11, с. 10].

На сучасному етапі основними причинами безробіття в Україні є: вивільнення внаслідок реорганізації чи ліквідації виробництва, скорочення штатів, звільнення за власним бажанням, неможливість знайти роботу після закінчення школи або вищого навчального закладу, звільнення через закінчення терміну контракту. Основними проблеми виникнення безробіття є:

- проблема молодіжного безробіття, адже молодь без досвіду роботи зазнає найбільших труднощів з пошуку роботи, особливо офіційного працевлаштування;
- структурні зрушення (міжгалузеві, внутрішньогалузеві, регіональні) в економіці, що виражаються у впровадженні нових технологій, згортанні виробництва в традиційних галузях, закритті технічно відсталих підприємств;
- проблеми безробіття серед людей старшого віку;
- відповідне скорочення сукупного попиту на робочу силу;
- політика уряду в галузі оплати праці;
- скорочується купівельна спроможність населення;
- бюджет втрачає платників податків;
- сезонні зміни в рівні виробництва в окремих галузях;
- зміни в демографічній структурі населення;
- рух робочої сили (професійний, соціальний, регіональний) [16].

Глобальна світова фінансово-економічна криза посилила негативні процеси та явища у сфері зайнятості. Україна - одна з країн, яка найбільше постраждала від впливу цього процесу.


Дослідження субєктивності журналіста


План до курсової роботи:

Дослідження субєктивності журналіста

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Дослідження субєктивності журналіста,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність поняття «суб’єктивність»

В сучасній літературі суб’єктивність досліджується у найрізноманітніших аспектах. З точки зору І.А. Ільяєвої [6], людська суб’єктивність - це:

  1. по-перше, психічний духовний світ людини, який знаходить концентроване вираження у самосвідомості свого «я», що народжується в спілкуванні з іншими «я»;
  2. по-друге, язик, мова і інші знакові системи, що виникають з потреби в спілкуванні;
  3. по-третє, самореалізація, самоствердження людини в різних видах діяльності, необхідною умовою якої є спілкування;
  4. по-четверте, самоствердження людини в іншій людині, тобто в спілкуванні.

Становлення і розвиток людської суб’єктивності являє собою складний, діалектично суперечливий процес, що протікає в історичних модифікаціях соціальних спільнот.

Людська суб’єктивність - результат не тільки культури спілкування в соціальних спільнотах, але і самоспілкування індивідуального суб’єкта.

Властивості суб’єктивності (духовний світ людини і усвідомлення ним свого «я», вміння говорити і використовувати знакові системи для спілкування, вступати в людське спілкування) представляють собою, як зазначає І.А. Ільяєва [6], людську сутність першого порядку, яка проявляється у суб’єкт-суб’єктному відношенні як людський фактор, організуючий всяку діяльність.

Якості людської суб’єктивності є основою для розвитку більш глибокої людської сутності, сутності другого порядку - його особистості - і сутності третього порядку - його індивідуальності [18].


Дослідження та удосконалення організації робочих місць


План до курсової роботи:

Дослідження та удосконалення організації робочих місць

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Дослідження та удосконалення організації робочих місць,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

2.1. Техніко-економічна характеристика

Публічне акціонерне товариство «Нікопольський хлібокомбінат» – визнаний лідер хлібопекарного ринку у Дніпропетровській та Запорізькій областях. На підприємствах ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» працює близько 500 робітників і фахівців. Зробивши ставку на досвід і професіоналізм фахівців, зберігши кращі традиції, використовуючи вироблені впродовж багатьох років технології виробництва та рецептури компанія взяла курс на завоювання вітчизняного ринку.

ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» знаходиться за адресою Дніпропетровська обл., м.Нікополь, вул.Першотравнева буд. 22/1. Організаційна форма: відкрите акціонерне товариство. Фома власності: приватна.

Сьогодні на вибір покупця ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» пропонує широкий асортимент хліба, серед якого житньо-пшеничний довгий, Дніпропетровський особливий вищого ґатунку з маком, батон галицький вищого ґатунку. Родзинкою є сирний хліб, хліб з тмином та домашній.

Постійні покупці знають, що хліб ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» якісно вирізняється на фоні аналогічної продукції інших виробників, а також привозного товару. Метою діяльності підприємства є виробництво та продаж хлібобулочних виробів.

Предметом діяльності підприємства є:

- виробництво і реалізація хлібобулочних виробів, проведення заходів по підвищенню їх якості і розширенню асортименту, організація;
- технохімічного контролю хлібопекарного виробництва;
- виробництво товарів народного споживання;
- надання послуг виробничого характеру;
- оптова та роздрібна торгівля;
- заготівля, переробка, реалізація сільськогосподарської продукції.


Доходи державного бюджету та фактори що впливають на їх формування


План до курсової роботи:

Доходи державного бюджету та фактори що впливають на їх формування

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Доходи державного бюджету та фактори що впливають на їх формування,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Державний бюджет України

Бюджет загалом, у сучасному трактуванні і призначенні, має порівняно недавнє історичне походження. У західних країнах під бюджетом розуміють законодавчий акт, що легалізує розпис доходів і видатків у формі фінансового документа, і лише вища законодавча влада уповноважена надати бюджету будь-який рівень чинності закону через процес ухвалення рішень за демократичними процедурами.

Бюджет за своїм змістом є складною категорією і в теорії державних фінансів розглядається у трьох аспектах:

по-перше, як правовий акт, згідно з яким виконавчі органи влади розпоряджаються фондами грошових ресурсів;

по-друге, як план видатків і доходів відповідного органу влади;

по-третє, як економічна категорія, оскільки державний бюджет відображає грошові відносини з приводу утворення, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів.

Бюджет відображає масштаби діяльності держави й водночас обмежує її. Якщо, з одного боку, це кошти, які надходять у повне розпорядження держави і визначають її фінансовий потенціал, то з іншого, в цьому документі зосереджені грошові фонди суспільного користування, які перебувають не так у власності, як у розпорядженні органів державної влади [1].

Бюджет - це фонд фінансових ресурсів, який перебуває у розпорядженні органів виконавчої влади певного рівня й використовується для виконання покладених на них функцій, передбачених конституцією. Головне призначення бюджету - регулювати розподіл і перерозподіл валового внутрішнього продукту за підрозділами виробництва, галузями економіки, адміністративно-територіальними утвореннями, верствами населення, ґрунтуючись на потребах ринкового господарства відповідно до визначеної фінансової політики [2].


Доходи населення і рівень життя в Україні


План до курсової роботи:

Доходи населення і рівень життя в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Доходи населення і рівень життя в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність доходів як економічної категорії

Учені багатьох країн світу, незалежно від періоду їхньої роботи, висвітлювали категорію доходу в найрізноманітніших аспектах. Незважаючи на відмінні напрями наукових досліджень, дефініція «доход» трактувалася у працях багатьох дослідників. Ця категорія була, є й буде предметом широких дискусій серед представників різних економічних шкіл і течій.

Відомий англійський економіст Джон Річард Хікс зазначав, що така розбіжність у тлумаченні сутності доходу пояснюється широкою сферою його застосування на макро- й мікрорівнях (національний доход, доход держави, доход підприємця, доход підприємств, сукупний доход, доход громадян тощо).

В оподаткуванні доходів громадян і підприємств велику роль відіграє теоретична концепція визначення доходу. Ознайомлення з теоретичними й методологічними напрацюваннями зарубіжних і вітчизняних економістів, а також узагальнення практики стягнення податків свідчить про відсутність єдиного, загальноприйнятого визначення поняття «доход». Відмінності в розумінні сутності доходу як економічної категорії мікроекономіки є першопричиною різноманіття підходів до оподаткування доходів громадян і підприємств.

Єдиного визначення поняття «доход» у сучасній літературі не існує. Учені розглядають різні аспекти цього поняття і трактують «доход» по-різному.

Про складність категорії «доход» зазначав Дж.М.Кейнс у своїй праці «Загальна теорія зайнятості, процента та грошей», в якій він вказував на труднощі, що виникали в нього під час написання. Першою перешкодою він назвав вибір одиниць виміру, придатних для дослідження економічної системи в цілому, другою - роль, яку в економічному аналізі відіграють пропозиції, а третьою - визначення доходу [4].

У розумінні сутності доходу Дж.М. Кейнсом важливу роль відігравала різниця в мікро- й макроекономічному підходах. Залежно від цих підходів він розрізняв поняття «доход підприємця» й «сукупний доход».


Доходи населення, Аналіз доходів населення України


План до курсової роботи:

Доходи населення, Аналіз доході населення України

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Доходи населення, Аналіз доході населення України,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Зміст понять доходів та рівня життя населення, основні показники впливу на них

За класичним визначенням, рівень життя – це складна комплексна соціально-економічна категорія, що виражає ступінь задоволення матеріальних і духовних потреб людини. Ця категорія слугує важливим соціально-економічним критерієм при виборі напрямків і пріоритетів економічної та соціальної політики держави, а також для планування соціально-економічного розвитку країни та її регіонів. Він складається з багатьох компонентів. Це і розміри ВВП на душу населення, реальних доходів трудящих, і рівень освіти, споживання населенням матеріальних благ і послуг, і забезпеченість населення житлом, його захворюваність, стан природного середовища.

Якість життя – ступінь відповідності умов і рівня життя науково обґрунтованим нормативам або визначеним стандартам [15, с. 240]. Під якістю життя розуміють також задоволеність населення життям з точки зору широкого набору потреб та інтересів. Це поняття охоплює характеристики й індикатори рівня життя як економічної категорії, а також умови праці і відпочинку, житлові умови, соціальну забезпеченість і гарантії, охорону правопорядку і дотримання прав особистості, природнокліматичні умови, показники збереження навколишнього середовища, наявність вільного часу і можливості його доцільно використовувати, нарешті, відчуття спокою, комфортності і стабільності [7, с. 12].

Якщо суспільство досягло такого розвитку, що задовольняються потреби в кількісному вираженні, тоді перед людьми виникає потреба в якісному їх задоволенні.

На формування рівня та якості життя населення впливає безліч факторів, серед яких О. Мельниченко виділяє особистісні, родинні та зовнішні чинники.


Драматична спадщина Олександра Ірванця


План до курсової роботи:

Драматична спадщина Олександра Ірванця

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Драматична спадщина Олександра Ірванця,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Життєвий шлях О.Ірванця

Сергій Жадан так визначив місце Олександра Ірванця в історії пореволюційної поезії: «він на довгі часи увійшов до серця народного, до помислу людського, високо зійшовши на Говерлу української поезії як один із найкращих поетів співучої Ірпіньщини останнього десятиріччя» [34].

Ірванець Олександр народився 24 січня 1961 року у Львові. Ріс у місті Рівне, де закінчив 8 класів СШ № 18 в 1976 році. Потім в 1980 році - Дубенське педагогічне училище (в 40 км від Рівного), а в 1988 році - Московський літературний інститут ім. М. Горького. Автор поетичних книг: «Вогнище на дощі» (Львів, «Каменяр», 1987), «Тінь великого класика та інші Вірші» (Київ, «Молодь», 1991), «Вірші останнього десятиліття. 1991 - 2001» (2001). Його окремі вірші перекладаються англійською, німецькою, французькою, шведською, польською, білоруською, російською мовами.

Олександр Ірванець - лауреат премії Фонду Хелен Щербань-Лапика (США) 1995, Стипендіат Академії Шлесс Солітюд (Німеччина) 1995 року. Член журі театрального фестивалю «Боннер Бієнале» 2000 і 2002 років. З 1993 року постійно живе в Ірпені під Києвом. Останнім часом працює в драматургії, прозі, політично-сатиричної поезії [32, с. 4].

Великі добірки його віршів публікувалися в московських журналах «Літературне навчання» і «Дружба народів», польських «література па swiecia» (Варшава), «Akcent» (Люблін), німецькій антології «Рейх світ вмирає Steinerne Laute", Prodina Світ, (1996 ) і пам'ятних «Вісімдесятніках», створених Ігор Римарук (видавництво КІУС, Едмонтон, 1990).


Духовность как самая важная личностная ценность


План до курсової роботи:

Духовность как самая важная личностная ценность

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Духовность как самая важная личностная ценность,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Духовность как феномен личностного бытия

Различные понимания духовного и духовности, имеющиеся как в религиозной, так и светской мысли, объединяет один общий момент. Духовное всегда означает выход за пределы эгоистических интересов, личной пользы, своекорыстия. Духовное предполагает, что цели и экзистенциальные ориентиры личности укоренены в системе надындивидуальных ценностей.

В традиционно философском понимании духовность включает три начала - познавательное, нравственное и эстетическое. Этим трем способностям человеческой природы соответствуют три сферы духовной деятельности - созидающие научное знание и философию, нравственность, искусство. Им, в свою очередь, соответствуют духовные ценности, относимые к разряду высших - истина, добро, красота. В истории человечества выработались и три «чистых» типа духовных творцов - познающий (мыслитель, мудрец, ученый), праведник (святой), художник (поэт, композитор, музыкант, живописец и т.д.). Все три стороны образуют то, что называется духовной жизнью, духовным поиском [9, с. 603].

Если рассматривать духовность с точки зрения ее общественной значимости, социально-философской точки зрения, то можно говорить о том, что как форма бытия в общефилософском плане она есть идеальная реальность, существующая и функционирующая в виде многокачественного единства всего того, что охватывает область сознания и подсознательного (бессознательного) в человеке [10, с. 95].

Одним из основных интегрирующих элементов общества выступает духовность, а именно основная ее составляющая - общечеловеческие ценности.


Економіка України стан та проблеми розвитку


План до курсової роботи:

Економіка України стан та проблеми розвитку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Економіка України стан та проблеми розвитку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність відтворення, його типи

Функціонування внутрішніх законів ринкової економіки і механізму економічного регулювання проявляється насамперед в суспільному відтворенні - його типах, характері, темпах і соціальних наслідках. На всіх етапах економічного розвитку об'єктивна необхідність відтворення зумовлюється процесом виробництва матеріальних благ.

Процес виробництва, взятий не як одноразовий акт, а як безперервний процес виробництва матеріальних благ з метою задоволення потреб членів суспільства, називається суспільним відтворенням. На рівні мікроекономіки відтворення реалізується в межах підприємства незалежно від форм власності і методів управління. На рівні макроекономіки безперервний процес виробництва охоплює усі галузі і сфери народного господарства і відображає складні взаємозв'язки і пропорції між важливими народногосподарськими підрозділами [27, с. 347].

На всіх етапах економічного розвитку об'єктивна необхідність відтворення випливає з процесу виробництва матеріальних благ — економічної основи життя людського суспільства. Споживання матеріальних благ потребує вироблення суспільного продукту. Відтворення можна розглядати на рівні мікроекономіки, якщо безперервність, повторюваність відбуваються в межах окремого підприємства, господарства. На рівні макроекономіки безперервний процес виробництва відображує взаємозв'язки між галузями економіки країни, узагальнюючими економічними показниками країни, між виробництвом засобів виробництва і предметів споживання [5, с. 125].

Основними рисами відтворювального процесу в умовах ринкової економіки є те, що він:

- ґрунтується на багатоваріантних формах власності;
- визначається дією усієї системи об'єктивних економічних законів і передусім законами ринкової економіки;
- підпорядковується економічним інтересам товаровиробника;