ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Фіктивне підприємництво. Об’єкт та об’єктивна сторона злочинуФіктивне підприємництво. Об’єкт та об’єктивна сторона злочину

Фіктивне підприємництво. Об’єкт та об’єктивна сторона злочину1.1 Об’єкт та об’єктивна сторона злочину

Основний безпосередній об’єкт злочину — встановлений законодавством порядок здійснення підприємницької діяльності. Додатковим факультативним об’єктом можуть бути встановлений порядок оподаткування й отримання кредитних ресурсів, добросовісна конкуренція, право власності.

Об’єктивна сторона злочину виражається в одній з двох дій: 1) створення юридичної особи будь-якої організаційно-правової форми — суб’єкта підприємницької діяльності; 2) придбання такої юридичної особи [6, с.64].

Ст. 205 встановлює відповідальність за дії, які з зовнішнього боку є цілком легальними. При цьому ключовою характеристикою виступає змістовний момент, а саме фіктивність — відсутність у осіб, які стоять за створеним або придбаним суб’єктом підприємництва, справжнього наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах і пов’язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг. Зазначені особи мають на меті інше — прикриваючись юридичною особою як ширмою, вони прагнуть приховати свою незаконну діяльність. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Фіктивне підприємництво. Об’єкт та об’єктивна сторона злочину.

Під створенням суб’єкта підприємницької діяльності у ст. 205 слід розуміти вчинення дій, результатом яких має стати юридичне заснування нової, раніше не існуючої організації, котра переслідує мету одержання прибутку. До таких дій належать, зокрема, розробка і прийняття установчих документів, оголошення підписки на акції створюваного акціонерного товариства, подання установчих документів до органів, які здійснюють державну реєстрацію суб’єктів підприємництва, власне державна реєстрація юридичної особи, відкриття банківських рахунків, постановка на облік у податкових органах, отримання дозволу на виготовлення штампів і печаток.

До юридичних осіб, головною метою діяльності яких є одержання прибутку, тобто суб’єктів підприємництва, належать: підприємства, засновані на різних формах власності; різноманітні об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни тощо); господарські товариства; виробничі кооперативи; колективні сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства.

Утворення фіктивних некомерційних юридичних осіб, що має на меті прикриття злочинної діяльності, за наявності для цього підстав повинне розглядатись як готування до відповідного злочину (наприклад, до шахрайства при обтяжуючих обставинах, контрабанди).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Фіктивне підприємництво. Об’єкт та об’єктивна сторона злочину,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Фіктивне підприємництво. Об’єкт та об’єктивна сторона злочину


Кадрове планування в організації. Види кадрового планування

1.1. Сутність та завдання кадрового планування

Сучасне комплектування підприємства кадрами і реалізація довгострокової, орієнтованої на майбутнє, кадрової політики є неможливим без чіткого кадрового планування.

Концепцію довготермінової, орієнтованої на майбутнє, кадрової політики, що враховує всі аспекти сучасних підходів до управління кадровим потенціалом, можливо реалізувати за допомогою кадрового планування. Це дає змогу врівноважити і узгодити, як інтереси роботодавців, так і інтереси працівників.

Планування людських ресурсів – це аналіз і вивчення потреби в персоналі для забезпечення досягнення цілей організації. Таким чином, сутність кадрового планування полягає у створенні умов для забезпечення організації у визначений час необхідно кількістю працівників відповідної кваліфікації, і в той же час надати людям роботу, що відповідає їх здібностям і нахилам та задовольняє їх потреби [23; 17].

Найефективніше реалізувати кадрову політику підприємства можна за допомогою кадрового планування. Цей метод управління персоналом дає змогу узгодити і врівноважити інтереси двох сторін [27; 155]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Кадрове планування в організації. Види кадрового плануванн.

Кадрове планування — це система комплексних рішень і заходів з реалізації цілей організації і кожного працівника, яка дозволяє:
- забезпечити організацію персоналом відповідно до кількості і вимог робочих місць;
- підібрати таких людей, які могли б вирішувати поставлені завдання як у поточному, так і в майбутньому періодах;
- забезпечити високий рівень кваліфікації працівників;
- забезпечити активну участь працівників в управлінні організацією.

Кадрове планування спрямоване як на вирішення проблем підприємства, так і на задоволення інтересів і потреб працюючих. Для організації важливо мати в потрібний час і на потрібному місці, в певній кількості та відповідної кваліфікації персонал, а працівникам — нормальні умови праці, стабільність зайнятості і справедливість оплати.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Кадрове планування в організації. Види кадрового плануванн,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Кадрове планування в організації. Види кадрового плануванн


Управління збутовою та рекламною діяльністю підприємства

1.1. Основні аспекти збутової діяльності підприємства як об’єкту управління

Збутова політика підприємства — це комплекс заходів, спрямованих на організацію дієвої та результативної збутової мережі з метою підвищення ефективності продажу продукції.

Збутова політика має органічно поєднуватись з іншими елементами комплексу маркетингу: ціновою, товарною, та політикою просування. Але такі фактори, як постійне зростання витрат, що пов’язано з реалізацією продукції, посилення конкуренції на ринках збуту, підвищення вимог споживачів до якості сервісного обслуговування, значно посилюють значущість ефективного управління збутом у діяльності будь-якого підприємства [42, с. 71].

На сучасному етапі розвитку теорії маркетингу діяльність щодо реалізації продукції розглядається у двох аспектах. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Управління збутовою та рекламною діяльністю підприємства.

Перший передбачає створення системи заходів з раціонального розподілу і реалізації продукції, а саме:
- вибір стратегії збуту;
- побудова збутової мережі (що включає встановлення каналів розподілу, з визначенням кількості посередників та зазначенням їх якісних характеристик);
- розробка комунікаційних рішень щодо цінової і комунікаційної підтримки всередині збутової мережі.

Другий аспект розглядає збутову діяльність як систему заходів з ефективного фізичного переміщення продукції. До цих заходів відносять:
- вибір транспортних засобів для доставки продукції;
- встановлення раціональних маршрутів;
- визначення кількості та місця розташування складів;
- створення інформаційного забезпечення ланцюга «виробник — споживач» [35, с. 207].

Виходячи з вищезазначеного, у вітчизняній літературі термін «збут» став синонімом поняття «кінцева реалізація продукції», а діяльність, пов’язана з доставкою продукції, її складуванням, встановленням маршрутів та каналів збуту, дістала назву «розподіл».

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Управління збутовою та рекламною діяльністю підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Управління збутовою та рекламною діяльністю підприємства


Мовно-стилістичні засоби сучасної поезії

1.1. Фонетичні прийоми

Поезія першочергово створювалась, поза сумнівом, для слуху. Тому в ідеалі художня мова має сприйматися не тільки візуально, але на слух, у живому інтонаційному звучанні. Це значно посилює обсяг естетичної інформації, додаючи до неї емоційне ставлення мовця і навіюючи його слухачеві.

Поети та віршознавці особливо гаряче підтримували ідею звукосимволізму (фонетичного символізму, фоносимволізму, фонетичного значення), а словосполучення “звуки поезії” стало штампом у їхній ліричній традиції, де фоніка відіграє важливу роль в оформленні ліричного змісту вірша. Поети, відповідно до своїх завдань, за рахунок комбінацій голосних та приголосних надавали своїй мові ефекту прозорості, або ж навпаки, загадковості, затуманення. І хоча “поезія не єдина сфера, де відчутний звуковий символізм, але це сфера, де внутрішній зв'язок між звучанням та змістом із прихованого стає явним, виявляється найбільш відчутно та інтенсивно” .

Фонети?чна пое?зія є формою літературного (чи музичного) твору, в якому фонетичні аспекти людського мовлення (або певні аспекти мовної системи) висуваються на перший план як значущі одиниці. Це своєрідні "вірші без слів".

В українській літературі близькими до фонетичної поезії є Микола Мірошниченко, Назар Гончар, Роман Садловський, Юрій Завадський, Василь Трубай, Микола Сорока, Анатолій Мойсієнко, Андрій Антоновський [5, с. 35]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Мовно-стилістичні засоби сучасної поезії.

Поети деяких літературних художніх напрямів ? перш за все символісти ? надають особливого значення звуковому оформленню своїх творів, іноді навіть за рахунок змісту. Широке використання фонетичних можливостей мови або нейтральне відношення до них характеризує індивідуальні авторські особливості стилю. Зміст та особливості форми твору також дають більшу чи меншу можливість для її використання [19, с. 60]. Проте будь-який довершений художній текст завжди організований фонетично у відповідності з законами мови: він не має немилозвучних сполучень, ритмічно та інтонаційно відповідає змісту.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Мовно-стилістичні засоби сучасної поезії,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Мовно-стилістичні засоби сучасної поезії


Формування податкової системи України

1.1. Історичні аспекти розвитку податкової системи

Податки пов'язані з існуванням держави, хоч виникли вони значно пізніше, ніж з'явилися перші держави, фінансова діяльність яких супроводжувалася збиранням митних зборів у сучасному їх розумінні.

Податкова система є найдавнішою фінансово-економічною системою людства. У період натурального господарства людина сплачувала як податок частину здобичі [1].

За первіснообщинного ладу оподаткування мало вигляд жертвування, причому становило 10 % сукупних доходів. Звідти й пішов термін “десятина”.

Пізніше таку ж частину брали собі й релігійні організації (церкви, монастирі та інші установи). Кошти витрачались на утримання армій, будівництво храмів, різних фортифікаційних споруд, шляхів, на проведення свят тощо. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Формування податкової системи України.

У деяких країнах Південної Європи сплачувались податі. Для цього все майно платника оцінювалося, і виділялась та частина, що підпадала під оподаткування. Так, в Римській імперії існував особливий механізм стягнення податків — найбільший тягар оподаткування випадав на вибраних магістратів, які працювали на користь міста безкоштовно. У мирний час громадяни взагалі не сплачували податки. В основі цієї податкової системи лежало майнове та подушне обкладання, тобто подушний податок [2].

У ІІ-Ш ст. до н. е. Римська держава змінює стратегію своєї діяльності й податкову систему. Податки поділяються на громадянські та провінційні. Громадянський стягувався у вигляді майнового податку. Провінційний ділився на поземельний та особистий. Таким чином, податкова система поділялась на державні та місцеві податки (перші форми комунального податку). У подальшому податкові системи змінювались, кількість податків зменшувалась (або збільшувалась). На початку I тисячоліття в Римській імперії, крім державних і поземельних податків, встановлювалась плата за фруктові дерева, виноградну лозу та ін. Існувала також подушна подать. Це були прямі податки. Але в той же час стягувались і непрямі податки — наприклад, податок з обігу (ставка 1 %), з обігу в торгівлі рабами (4 %), на звільнених рабів (5 %) тощо [3].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Формування податкової системи України,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Формування податкової системи України


Облік і аудит розрахунків з оплати праці

2.1. Документальне оформлення та первинний облік розрахунків з оплати праці

Товариство з обмеженою відповідальністю Південна інженерна компанія (ТОВ «Пік») - підприємство АР Крим, є найбільшим дистриб’ютором кондиціонерів, систем промислової вентиляції і кондиціонування, димовидалення, повітряного опалення і замкнуло на себе весь комплекс робіт від реалізації промислового вентиляційного устаткування до його монтажу, налагодження та технічного обслуговування.

Тисячі замовників в Україні та за кордоном придбають обладнання підприємства «Пік» завдяки високій якості, мінімальним строками виготовлення, простоті в монтажі та обслуговуванні.

Південна інженерна компанія «Пік» створено в 1996 році, розташовується в промисловій зоні м. Ялта. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Облік і аудит розрахунків з оплати праці.

Сучасний дизайн, висока культура, новітнє прогресивне обладнання, впровадження системи управління якістю ISO 9001-2001 в 2008р., Створення чудових умов для працівників дало можливість випускати системи промислової вентиляції, кондиціонування, димовидалення та повітряного опалення, які отримали визнання в Україні та за кордоном, зазначену безліччю дипломів і нагород. Вся продукція сертифікована. Наявність потужної виробничої і науково-технічної бази, сучасні технології дають можливість реалізовувати продукцію, яка задовольняє запити монтажних, проектних, будівельних організацій та інших споживачів усіх галузей народного господарства.

Документи дозволу на діяльність підприємства ТОВ «Пік»:

  1. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: Серія А01 № 101693 від 11.07.2006 р.

2. Ліцензія на проведення будівельно-монтажних робіт, необхідних для виконання завдання (системи вентиляції і кондиціонування, опалення, водопостачання та каналізація): Серія АВ № 515628 від 27.07.2010 р. видана Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Облік і аудит розрахунків з оплати праці,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Облік і аудит розрахунків з оплати праці


Управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства

1.1. Сутність ліквідності та платоспроможності та їх роль в забезпеченні ефективного функціонування підприємства

З позиції фінансової діяльності будь-якому підприємству доводиться вирішувати такі завдання:

  • підтримання спроможності своєчасно відповідати за своїми поточними фінансовими зобов’язаннями;
  • забезпечення фінансування в необхідних обсягах.

Ці завдання формуються з позиції коротко- та довгострокової перспектив [11, с. 12].

У ринковій економіці, коли можлива ліквідація підприємств унаслідок їх банкрутства, одним з найважливіших показників фінансового стану є ліквідність.

Фінансовий стан підприємств можна оцінити з погляду його короткострокової та довгострокової перспектив. У короткостроковій перспективі критерієм оцінки фінансового стану підприємства є його ліквідність і платоспроможність, тобто здатність своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за короткостроковими зобов’язаннями. Термін «ліквідний» передбачає безперешкодне перетворення майна на гроші. Ліквідність підприємства — це його спроможність перетворювати свої активи на гроші для покриття всіх необхідних платежів. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства.

Фінансовий стан підприємства з позиції короткострокової перспективи оцінюється показниками ліквідності та платоспроможності, які в загальному виді характеризують його спроможність своєчасно і в повному обсязі здійснювати розрахунки за короткостроковими зобов’язаннями перед контрагентами. Короткострокова заборгованість підприємства, що відокремлена у відповідному розділі пасиву балансу, погашається різними способами, зокрема забезпеченням такої заборгованості можуть виступати будь-які активи підприємства, в тому числі необоротні. Разом з тим очевидно, що ситуація, коли, наприклад, частина основних засобів продається для того, щоб розрахуватися за короткостроковими зобов’язаннями, є небажаною. Саме тому, говорячи про ліквідність та платоспроможність підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства


Особливості організації служби прийому служби роботи та розміщення готельного підприємства в сучасних умовах

1.1. Загальна характеристика та функції роботи служби прийому та розміщення готельного підприємства

Від служби прийому і розміщення залежить перше враження, яке отримує гість від готельного комплексу. Завдання керівника даної служби контролювати весь процес прийому і розміщення гостей, уміло вирішуючи конфлікти, від яких може постраждати престиж готелю.

Дана служба займається вирішенням питань, пов'язаних з прийомом гостей, що прибувають в готель, їх реєстрацією та розміщенням по номерах, наданням різних послуг, відправкою їх додому, і звичайно ж бронюванням номерів. Перед керівництвом готелю завжди стоїть проблема: піти на ризик подвійного бронювання або залишитись з недовантаженим номерним фондом. Тому роль служби бронювання не можна недооцінювати.

Персонал служби прийому та розміщення, водночас із службою бронювання, найперше контактують з клієнтами, тому від їхнього професіоналізму залежить перше враження про готель загалом. У цьому зв'язку: Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Особливості організації служби прийому служби роботи та розміщення готельного підприємства в сучасних умовах.

  1. Служба прийому та розміщення (рецепція) повинна розташовуватись у безпосередній близькості до входу в готель. У випадку значних розмірів вестибюлю, його планування й інтер'єр мають зорієнтувати гостей у напрямку стійки рецепції.
  2. Рецепція повинна мати оригінальне, естетично привабливе оформлення з елементами світлового, необхідне технічне (телефон, факс, комп'ютер) та інформаційне забезпечення (рекламні буклети, прайси, візитки тощо).
  3. Стійка рецепції має бути чистою, технічна документація — упорядкованою, без зайвих предметів.

4. Обслуговуючий персонал повинен мати бездоганний зовнішній вигляд і поведінку, оперативно забезпечувати процес прийому та поселення гостей [5; 15].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Особливості організації служби прийому служби роботи та розміщення готельного підприємства в сучасних умовах,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Особливості організації служби прийому служби роботи та розміщення готельного підприємства в сучасних умовах


Особливості залучення капіталу на ринку Японії

1.1. Особливості становлення фінансової системи Японії

Історія Японії налічує багато століть, але коли говорять про її розквіт як держави, то розглядають повоєнні (кінець 40-х років ХХ ст.) роки.

Поразка у Другій світовій війні поставила Японію в невигідне становище на світовій арені. Різке зниження виробництва, падіння доходів, скорочення споживання і заощадження - ось основні характеристики економічного становища Японії в кінці 40-х років XX століття. Фінансова система була фактично зруйнована, що пов’язано в першу чергу з розпадом провідних фінансово-промислових груп (дзайбацу) з холдингами на чолі, а холдинги були взагалі заборонені антимонопольним законодавством 1947 року.

Відродження фінансової системи Японії пов’язують зі створенням в 1947 році державного фінансового інституту, який був названий Фондом фінансування відновлення господарства. Даний Фонд займався наданням кредитів для підприємств. Основними об’єктами кредитування були сталеливарна і вугільна промисловість, виробництво добрив, електроенергетика. Саме на ці галузі японський уряд спирався як на ключові галузі, з розвитком яких повинні були розвинутися інші галузі народного господарства [22, с.59]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Особливості залучення капіталу на ринку Японії.

Але неправильно організована діяльність Фонду, яка плюс до всього була сильно політизована (Фонд знаходився під контролем проамериканської адміністрації), призвела до його скасування в 1949 році.

Але, тим не менш, Японський уряд, відроджуючи фінансову систему Японії, зробив ставки на кредитування пріоритетних галузей народного господарства. Банк Японії взяв на себе роль організатора кредитів, що надаються спільно цілими групами банків.

Приватні банки Японії були пов’язані з певними групами фірм та мали статус уповноважених кредиторів цих фірм, причому цей статус був затверджений державою. Важливим у подальшому розвитку фінансової системи Японії стало те, що держава регулювала рівень відсотка по всіх видах вкладів, підтримуючи їх на низькому рівні.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Особливості залучення капіталу на ринку Японії,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Особливості залучення капіталу на ринку Японії


Міжнародні договори про перевезення пасажирів

1.1 Поняття міжнародних перевезень

Міжнародним перевезенням вважається перевезення вантажів і пасажирів між двома чи кількома державами, що виконується на умовах, встановлених міжнародними угодами (транспортними конвенціями), укладеними цими державами.

Російський правник О.М. Садіков відмічає, що доставка вантажів та пасажирів на територію іноземної країни може мати місце у двох різних за своїми юридичними умовами ситуаціях:
- при відсутності угоди щодо міжнародного сполучення;
- при наявності двосторонньої або багатосторонньої угоди щодо даного питання.

Від цих обставин залежить правовий режим перевезень між сторонами. На залізничному транспорті при відсутності угоди відносно міжнародного сполучення, перевезення за кордон повинні здійснюватися за допомогою укладення декількох договорів перевезення за правилами законодавства країн – учасниць перевезень. На інших видах транспорту (автомобільному, морському, повітряному) транспортні засоби однієї країни можуть пересікати державний кордон лише при наявності відповідного дозволу компетентних органів іншої держави. Для усунення як названих так й інших ускладнень практика пішла шляхом укладення міжнародних угод для міжнародних перевезень вищевказаними різновидами транспорту. Вчений дійшов висновку, що для міжнародних перевезень (міжнародного сполучення) властива не одна, а дві ознаки: це перевезення, які, по-перше, здійснюються між двома та більше країнами, по-друге, виконуються на умовах, встановлених міжнародними угодами. При цьому, однак, слід мати на увазі й ту обставину, що сполучення між країнами можуть практично здійснюватися й без укладення міжнародних угод, а на підставі норм внутрішнього права [2, с. 6,7]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Міжнародні договори про перевезення пасажирів.

На нормативному (національному) рівні не має загального визначення міжнародного перевезення, ми можемо зустріти в окремих конвенціях лише визначення міжнародних перевезень, що здійснюються тими чи іншими різновидами транспорту. Спробу їх узагальнення було зроблено у підручнику з міжнародного приватного права Ю.Г. Федосєєвої. Авторка пропонує під міжнародними перевезеннями розуміти переміщення вантажів або пасажирів, яке здійснюється за допомогою будь-якого виду транспорту, якщо таке переміщення має міжнародний характер: місце відправлення та місце призначення знаходяться на території різних країн або саме переміщення здійснюється на території іноземної країни, а також інші аналогічні ситуації.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Міжнародні договори про перевезення пасажирів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Міжнародні договори про перевезення пасажирів


Фінансове регулювання доходів населення

1.1. Поняття та класифікація доходів населення

В умовах сучасного функціонування ринкового механізму та структурних змін в економіці держави формування доходів населення, їх використання та система розподілу зазнали значної трансформації.

Вартість робочої сили є своєрідною основою усієї системи доходів від суспільної праці.

Політика доходів, що здійснюється суспільством, являє собою важливу складову загальної соціально-економічної політики, оскільки показники доходів населення є характеристиками рівня життя й економічними характеристиками одночасно.

Доходи населення — це інструмент для визначення рівня добробуту суспільства. Ринкова економіка, орієнтуючи населення на підвищення свого добробуту, передусім за рахунок трудової активності, ініціативи і підприємництва, поряд з підтриманням соціально-незахищених груп населення потребує державних гарантій забезпечення споживання для всіх громадян.

Доходи населення — це сукупність коштів і витрат у натуральному виразі для підтримання фізичного, морального, економічного й інтелектуального стану людини [47, с. 111]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Фінансове регулювання доходів населення.

Розрізняють грошові і натуральні доходи.

Формування грошових доходів здійснюється за рахунок оплати праці працівників, виплат із соціальних фондів (соціальних трансфертів), підприємницьких доходів, доходів від власності, доходів від особистого підсобного господарства та індивідуальної трудової діяльності, інших доходів (аліментів, гонорарів, благодійної допомоги тощо) (рис. 1.1).

В умовах сучасного функціонування ринкового механізму та структурних змін в економіці держави формування доходів населення, їх використання та система розподілу зазнало трансформації.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Фінансове регулювання доходів населення,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Фінансове регулювання доходів населення