ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Економічні методи управління підприємствомЕкономічні методи управління підприємством

Економічні методи управління підприємством1.1. Сутність і функції процесу управління підприємством

Згідно з основними положеннями теорії систем будь-який об'єкт, явище чи процес (включаючи підприємство) можна розглядати як систему. Під системою розуміють сукупність взаємозв'язаних в одне ціле елементів. Елемент системи – це частина цілого, яка в процесі аналізу не підлягає поділу на складові. Отже, будь-яка система [4, с.185]:
- по-перше, складається з двох або більшої кількості елементів;
- по-друге, кожний елемент системи має властиві лише йому якості;
- по-третє, між елементами системи існують зв'язки, за допомогою яких вони впливають один на одного;
- по-четверте, система не може існувати поза часом і простором. Система має часову сутність (її склад може бути визначений у кожний даний момент), а також свої межі та навколишнє середовище. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Економічні методи управління підприємством.

Перша особливість підприємства як системи полягає в тім, що підприємство – це відкрита система, яка може існувати лише за умови активної взаємодії з навколишнім середовищем. Воно вибирає із проміжного та загального зовнішнього середовища основні фактори виробництва і, перетворюючи їх на продукцію (товари, послуги, інформацію) та відходи, передає знов у зовнішнє середовище. Умовою життєздатності системи є корисний (вигідний) обмін між "входом" і "виходом".

Інша особливість підприємства як системи: воно є штучною системою, створеною людиною заради її власних інтересів, передовсім спільної праці. Тому очевидною характеристикою будь-якого підприємства є поділ праці.

Управління, яке (в широкому розумінні) є діяльністю, спрямованою на координацію роботи інших людей (трудових колективів), також є складною системою. Диференціація та координація управлінської праці, формування рівнів управління здійснюються за допомогою вертикального поділу праці.

Управління має бути побудоване на системі методів і способів, які є змістом специфічної діяльності управлінців. У такому сенсі воно передбачає вплив групи людей на конкретний об'єкт, а також наявність організації з певними цілями, структурою, системою відносин.

За своїм змістом управління організаціями є процесом визначення цілей, організації взаємодії та взаємного впливу груп людей під час їхньої спільної виробничо-господарської діяльності. Управління організаціями – здійснюваний індивідом або групою осіб процес з метою координування діяльності інших осіб, спрямований на досягнення результатів, недосяжних для жодної з цих осіб зокрема.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Економічні методи управління підприємством,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Економічні методи управління підприємством


Управління логістичною системою підприємства


План до курсової роботи:

Управління логістичною системою підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Управління логістичною системою підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Суть поняття «логістична система» та її особливості

Залежно від специфіки діяльності компанії застосовуються різні логістичні системи.

Логістична система - сукупність дій учасників логістичного ланцюга (підприємств-виробників, транспортних, торговельних організацій, магазинів, і пр.), побудованих таким чином, щоб виконувалися основні завдання логістики.

В якості логістичної системи можна розглядати промислове підприємство, територіально-виробничий комплекс, торговельне підприємство і т. д. Мета логістичної системи - доставка товарів і виробів у задане місце, в потрібній кількості і асортименті, в максимально можливій мірі підготовлених до виробничого або особистого споживання при заданому рівні витрат.

Зарубіжні вчені та фахівці в галузі логістики частіше використовують поняття «Логістичний ланцюг / ланцюг поставок», а логістичну систему трактують як процес «планування та координації всіх аспектів фізичного руху матеріалів, компонентів і готової продукції для мінімізації загальних витрат і забезпечення бажаного рівня сервісу». [ 22, c. 56]

З позицій системного підходу до організації бізнесу можна дати таке визначення.

Логістична система - це відносно стійка сукупність ланок (структурних / функціональних підрозділів компанії, а також постачальників, споживачів і логістичних посередників), взаємопов'язаних і об'єднаних єдиним управлінням корпоративної стратегії організації бізнесу. [12, c. 61]

Використання поняття «логістична мережа» дозволяє дати більш коротке визначення.

Логістична система - сукупність логістичної мережі та системи адміністрування, формована компанією для реалізації своєї логістичної стратегії (тактики).


Управління продажами в структурі управління компанією


План до курсової роботи:

Управління продажами в структурі управління компанією

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Управління продажами в структурі управління компанією,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ОБЛАСТІ ТЕМИ

Література про продажах рясніє текстами, починаючи від повних концептуальних підходів до спрощених варіантів типу «як це робиться».

Компанії витрачають величезні гроші на підготовку персоналу, зайнятого продажами, намагаючись навчити його якомога краще цій справі, а може бути, і мистецтву. Причина настільки підвищеної уваги до персональних продажів проста: у багатьох компаніях персонал, що займається продажами, є єдиним важливим сполучним елементом компанії з її споживачем. Навіть найкращим чином спроектований і спланований набір маркетингових зусиль може провалитися тільки через те, що торгові представники діють неефективно. Така роль торгових представників на передній лінії означає, що для багатьох споживачів компанією є саме торговий представник.

У поєднанні з великими витратами, які потрібні для найму, підготовки торгових представників і підтримки їх професійних навичок, є й інші явні причини обґрунтування важливості завдань, що вирішуються в сфері продажів, і спроб підвищити тут ефективність.

Слід пам’ятати, що термін «продаж» включає кілька видів діяльності, пов’язаних з цим напрямом бізнесу. Наприклад, у сфері продажів є такі позиції, в яких торговельні представники потрібні головним чином для того, щоб доставляти продукт споживачеві на регулярній або періодичній основі. Тому акценти в цьому виді торгової діяльності значно відрізняються від тих, які вимагаються від торгових представників, що мають справу з продажем капітального обладнання, придбаного при промислових закупівлі. Крім того, одні торгові представники діють тільки на експортних ринках, а інші продають продукцію безпосередньо споживачеві у нього вдома [24, с. 41].

Один з найбільш значущих аспектів терміну «продаж» - це те, що під ним ховається широка сукупність різних значень.


Управління та організація співпраці дошкільного навчального закладу з сім'ями, які виховують дітей дошкільного віку


План до курсової роботи:

Управління та організація співпраці дошкільного навчального закладу з сім'ями, які виховують дітей дошкільного віку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Управління та організація співпраці дошкільного навчального закладу з сім'ями, які виховують дітей дошкільного віку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та принципи співпраці дошкільного навчального закладу з сім’ями, які виховують дітей дошкільного віку

Дошкільне дитинство – унікальний період у житті людини, коли формується здоров’я, здійснюється розвиток особистості. У той же час це період, протягом якого дитина знаходиться в повній залежності від оточуючих дорослих – батьків, педагогів. Тому неналежний догляд, поведінкові, соціальні та емоційні проблеми, що виникають у цьому віці, призводять до тяжких наслідків у майбутньому.

Звертаючись до історії проблеми співпраці дошкільного навчального закладу з сім’ями, які виховують дітей дошкільного віку, зазначимо, що видатні педагоги минулого звертали увагу тільки на одну із соціальних ланок і їх взаємодія не спостерігалася. На важливість родинного виховання вказували відомі українські діячі: Г. Сковорода, С. Русова, Т. Шевченко, П. Куліш, Б. Грінченко, І. Франко, О. Духнович, Л. Українка, Т. Лубенець, Г. Ващенко.

Аналізуючи педагогічні доробки видатних учених, педагогів-діячів кінця ХVІІІ – початку ХХ ст., можна відзначити Х. Алчевську, В. Бєлінського, К. Дашкову, О. Духновича, П. Каптерева, П. Лесгафта, М. Пирогова, Л. Толстого, К. Ушинського. Вони вказували на значущість сімейного виховання у формуванні особистості, на їх думку, саме в сім’ї дитина отримує первинні навички сприйняття дійсності, привчається усвідомлювати себе повноправним представником суспільства [37, с. 8].

Основна увага дослідників 60-70-х рр. ХХ століття з проблеми взаємодії дошкільного навчального закладу і родини надавалася питанням необхідності залучення батьків і громадськості до активної виховної діяльності, вони відрізняються від сучасних досліджень своїм пошуком змісту, завдань та умов оптимізації цілеспрямованої системи співпраці дитячого садка, школи, сім’ї та соціуму.


Управління трудовим потенціалом підприємства


План до курсової роботи:

Управління трудовим потенціалом підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Управління трудовим потенціалом підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та соціально-економічна сутність трудового потенціалу

Термін «потенціал» означає приховані можливості. Широке його трактування полягає в тому, що потенціал розглядається як джерело можливостей, котрі можуть бути приведені в дію, та використання для вирішення різноманітних питань. Тобто можливості особи, підприємства, суспільства, які ще не виявилися, або виявилися не повністю. Потенціал являє собою узагальнену характеристику ресурсів, прив’язану до простору і часу. В науковій літературі зустрічаємо різні уявлення про потенціал. Так, потенціал — це є комплекс необхідних для функціонування системи ресурсів. Або потенціал — є системою матеріальних і трудових чинників, необхідних для виробництва.

Будь-яке виробництво матеріальних благ або послуг потребує ресурсів як матеріальних, так і людських. У даній темі розглядаються людські ресурси. До матеріальних належать сировина, енергоносії, споруди, устаткування тощо. До людських ресурсів належать працівники з певними професійними навичками і знаннями. Вони є джерелами ресурсів праці або трудового потенціалу. У такому розумінні людські ресурси є чинником економічного розвитку, як і матеріальні ресурси.

Існує кілька визначень категорії «трудовий потенціал», які віддзеркалюють відповідні концепції. Вважається, що трудовий потенціал — це інтегральна оцінка і кількісних і якісних характеристик економічно активного населення. Ще визначається трудовий потенціал як сукупність працездатного населення з урахуванням інтелектуального розвитку, знань, умінь, досвіду, духовних цінностей, звичаїв, традицій, переконань і патріотизму. Поняття «трудовий потенціал» є ширшим, ніж поняття «трудові ресурси» (яке донедавна широко застосовувалося в економічній літературі), тому що воно характеризує не лише загальну чисельність індивідів, а й включає сукупність різних якостей людей, що визначають працездатність. Однак «працездатне населення» не тотожне «економічно активному населенню». Також дається таке визначення: трудовий потенціал є трудовими ресурсами в якісному вимірі, що, на наш погляд, обмежено визначає його сутність.


Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції


План до курсової роботи:

Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Конкурентоспроможність та якість продукції як економічні категорії

Конкурентоспроможність товару є вирішальним чинником його комерційного успіху на розвиненому конкурентному ринку. Це багатоаспектне поняття, що означає відповідність товару умовам ринку, конкретним вимогам споживачів не тільки по своїм якісним, технічним, економічним, естетичним характеристикам, але і по комерційним і іншим умовам його реалізації (ціна, строк поставки, канали збуту, сервіс, реклама), по рівню витрат споживача за час його експлуатації [9, c. 12].

Конкурентоспроможність - комплекс споживчих і вартісних (цінових) характеристик товару, які зумовлюють його успіх на ринку, тобто переваги цього товару над іншими в умовах широкої пропозиції товарів аналогів.

Конкурентоспроможність товару є відносним поняттям, її можна визначити тільки порівнюючи товари конкурентів між собою. Конкурентоспроможність чітко прив'язана до ринку і часу продажу (особливо для товарів сезонного попиту) [26, c. 64].

Конкурентоспроможність має індивідуальний відтінок, оскільки у кожного покупця існує свій критерій оцінки ступеня задоволення потреб.

Конкурентоспроможність визначається властивостями, які представляють помітний інтерес для покупця і гарантують задоволення його потреб [20, c. 28].

Основні фактори конкурентоспроможності товарів (продукції) представлені на рис. 1.1.

Таким чином, два елемента - споживчі властивості і ціна - є головними складовими конкурентоспроможності товару (послуги). Однак ринкові перспективи товарів пов'язані не тільки з якістю і витратами виробництва. Причиною успіху або невдачі товару можуть бути й інші (нетоварні) фактори, такі, як рекламна діяльність, престиж фірми, пропонований рівень обслуговування.


Фази життєвого циклу продукції кола якості для сфери послуг


План до курсової роботи:

Фази життєвого циклу продукції кола якості для сфери послуг

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Фази життєвого циклу продукції кола якості для сфери послуг,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність життєвого циклу продукції та його етапи (фази)

Кожному товару, який з’являється на ринку, як і людині протягом життя, судилося пройти кілька етапів життєвого циклу від «народження» до «смерті» - з моменту виведення товару на ринок до зняття з виробництва. Тривалість ринкового періоду, обсяг збуту, прибуток багато в чому залежить від ефективної маркетингової підтримки товару, сутність якої має відповідати особливостям кожного етапу [37].

Авторство концепції життєвого циклу товару належить Т. Левітту, яка була сформована у 1965 році. Найбільшого застосування вона отримала у теорії і практиці маркетингу, менеджменту, інженерії тощо. Згідно неї, кожен товар має свій період ринкової стійкості, який обмежується відповідним проміжком часу. Потім його витісняє інший товар, який може бути або більш досконалим, або дешевшим.

Життєвий цикл товару - концепція, що визначає послідовність періодів просування товару, тобто відображає процес розробки нового товару, його збут, одержання прибутку, поведінку конкурентів, розвиток стратегії маркетингу підприємства від моменту зародження ідеї про створення товару до зняття його з ринку.

Концепція життєвого циклу товару складається із таких елементів:

? у будь-якого товару життя на ринку є обмеженим;
? життєвий цикл товару включає процес розробки товару та його збут;
? обсяги реалізації та прибуток на кожній із стадій є різними;
? на кожній із стадій життєвого циклу використовується інша інформація для прийняття ефективних рішень;
? товар проходить різні стадії, кожна з яких вимагає застосування певних маркетингових заходів;
? кожен етап орієнтований на різні групи споживачів (новаторів або основних споживачів);


Федерація як форма державного устрою


План до курсової роботи:

Федерація як форма державного устрою

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Федерація як форма державного устрою,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ

Державний устрій — це територіальна організація державної влади, поділ її на певні складові частини з метою найкращого управління суспільством, це взаємозв‘язок окремих складових частин держави між собою і її спільними вищими (центральними) державними органами [34, с. 145].

В сучасному розвитку української держави знайшла своє місце і форма державного устрою. Своє визначення та призначення вона відображає у роботах таких вчених, як В.В. Галунько, В.В. Копєйчиков, О.Ф. Скакун, О.В. Зайчука.

Ми можемо з впевненістю сказати, що в юридичній літературі можна знайти зміст форми державного устрою. Так у своїй роботі В.В. Галунько визначає, що форма державного устрою - це територіальна організація влади, спосіб поділу держави на певні частини і розподілу влади між нею та цими частинами [26, с. 60].

Форма державного устрою засвідчує: з яких частин складається внутрішня структура держави; яке становище цих частин і які взаємозв’язки їхніх органів; як будуються відносини між центральними і місцевими державними органами; в якій державній формі виражаються інтереси кожної нації, що проживають на території країни. Видами державного устрою є прості (унітарні) держави з автономними утвореннями і без автономних утворень та складні держави, до яких відносяться федерація, конфедерація та імперія.

В свою чергу В.В. Копєйчиков зазначає, що прикладами простої форми державного устрою є унітарні (єдині) держави [22, с. 45].

Унітарна держава - це єдина централізована держава, територія якої поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, що не мають ознак суверенітету. У сучасному світі більшість держав - унітарні.


Фізична підготовка дітей в дошкільних закладах


План до курсової роботи:

Фізична підготовка дітей в дошкільних закладах

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Фізична підготовка дітей в дошкільних закладах,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Завдання, мета та значення фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах

Теорія і методика фізичного виховання як наукова і навчальна дисципліна формує систему фундаментальних знань, що визначають професійну діяльність в галузі фізичного виховання. Знання вчителем теорії і методики фізичного виховання є провідною умовою розвитку його педагогічного мислення, творчого розв’язання проблем фізичного виховання. дозволяє йому засвоювати нові відомості, критично сприймати ті чи інші теоретичні положення і практичні дії, правильно оцінювати роль суміжних наукових дисциплін у реалізації завдань фізичного виховання, створювати основу для особистої педагогічної творчості [32, с. 9].

Поняття «система фізичного виховання» відбиває в цілому історично певний тип соціальної практики фізичного виховання, доцільно впорядковану сукупність її вихідних основ і форм організації, що залежать від умов конкретної суспільної формації [29, с. 7].

Фізичне виховання - система соціально-педагогічних заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я, загартування організму, гармонійний розвиток форм, функцій і фізичних можливостей людини, формування життєво важливих рухових навичок та вмінь [30].

Мета фізичного виховання має об’єктивний характер, тому що вона відображає потребу нашого суспільства у всебічно фізично підготовлених людях для творчої праці та інших суспільно важливих видів діяльності. Праця як необхідна умова існування людей, є головним фактором у формуванні мети фізичного виховання підростаючих поколінь. Автоматизація та механізація виробництва ставить принципово нові вимоги щодо удосконалення фізичних сил та здібностей людини. Вимоги до підготовки захисників України з урахуванням постійного розвитку сучасної військової справи також відбиваються на змісті мети фізичного виховання [12].


Фінансовий аналіз ПАТ Хмельницькобленерго


План до курсової роботи:

Фінансовий аналіз ПАТ Хмельницькобленерго

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Фінансовий аналіз ПАТ Хмельницькобленерго,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА МАЙНА ТА ДЖЕРЕЛ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

Аналіз структури майна підприємства та джерел його утворення має важливе значення для забезпечення стійкого фінансового стану підприємства. Тому на кожному підприємстві будь-якого виду діяльності та форми власності потрібно систематично оцінювати доцільність вкладання фінансових активів у активи, аналізувати в динаміці склад майна і джерела його утворення, виявляти причини змін у структурі майна та джерелах його формування, а також визначати на цій основі резерви підвищення ефективності використання майна.

Загальна оцінка майна ПАТ «Хмельницькобленерго» та його структури наведено в табл. 1.1 і 1.2.

Із наведених у табл. 1.1 даних можна зробити такі висновки. Вартість майна підприємства протягом періоду збільшилась на 47746,0 грн., або на 8,8 % від його суми на початок періоду. Основні засоби в загальній сумі майна становили на початок періоду 87,9, а на кінець періоду – 82,0 %. Отже, їх частка в загальній вартості майна знизилась на 5,9 в.п. Частка оборотних коштів у загальній вартості майна за цей період збільшилась у тій самій пропорції, тобто на 5,7 в.п. Якщо на початок періоду частка оборотних коштів у загальній вартості майна становила 11,9, то на кінець періоду – 17,5 %. Значна частка в оборотних коштах підприємства належала матеріальним оборотним коштам: 37,3 % на початок і 28,4 % на кінець періоду. Отже, частка матеріальних оборотних коштів протягом періоду знизилась на 8,9 в.п. на користь більш динамічної частки оборотних коштів – грошових коштів та їх еквівалентів. Частка останніх у сумі оборотних коштів становила на початок періоду 6,3, а на кінець – 23,4 %, що мало позитивний вплив на багато
показників оцінки фінансового стану підприємства.

Оцінку складу майна підприємства наведено в таблиці 1.2.


Фінансування видатків на вищу освіту


План до курсової роботи:

Фінансування видатків на вищу освіту

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Фінансування видатків на вищу освіту,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність та значення видатків на освіту у соціально-економічному розвитку країни

Принципи державної політики щодо освіти закріплені в Законі України «Про освіту» [1], прийнятому 23 травня 1991 р. та у змінах і доповненнях. До основних з них належать:

- доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надають державні освітні заклади;
- рівність умов для повної реалізації кожною людиною її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
- гуманізм, демократія, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;
- органічний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, традиціями;
- незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

Україна володіє достатньо розгалуженою системою державної освіти, що відповідає сучасному рівню розвинених країн світу. Водночас належний розвиток освіти потребує значних фінансових ресурсів.

Усі видатки на освіту в Україні поділяються за такими групами закладів і заходів:

1. Дошкільна освіта:
- дошкільні заклади освіти.
2. Загальна середня освіта:
- загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми;
- вечірні змінні школи.