ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Ефективність виробництва та фактори її зростанняЕфективність виробництва та фактори її зростання

Ефективність виробництва та фактори її зростання1.1. Характеристика ресурсів виробництва

Виготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг) здійснюється в процесі взаємодії праці людини та певних засобів виробництва, які в своїй сукупності складають ресурси виробництва. Засоби виробництва за своїм матеріально-речовим складом становлять фонди підприємства, усю сукупність яких поділяють на основні та оборотні (рис. 1.1). Придбати курсову на тему - Ефективність виробництва та фактори її зростання, можна вже сьогодні!.

Проте засоби виробництва як сукупність засобів і предметів праці не можна ототожнювати з фондами, що зумовлено двома обставинами. По-перше, елементи засобів виробництва стають фондами лише з моменту їхнього безпосереднього використання у виробничому процесі.

По-друге, фонди на відміну від засобів виробництва є виключно вартісною економічною категорією. Це означає, що до фондів відносять не всі елементи засобів виробництва взагалі, а ті з них, які мають вартість.

Складовим частинам фондів властиві певні характерні ознаки, за якими можна розрізняти основні та оборотні фонди й обґрунтовано тлумачити сутність та значення цих економічних категорій для відтворювальних процесів.

Основні фонди – це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживній формі, а їхня вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, що виробляється, (на платні послуги) частинами в міру спрацювання. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Ефективність виробництва та фактори її зростання.

Найбільше економічне значення має видова класифікація, згідно з якою всі основні фонди за ознакою подібності їхнього функціонального призначення та натуральноречового складу розподіляються на певні види (рис. 1.2).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Ефективність виробництва та фактори її зростання,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Ефективність виробництва та фактори її зростання


Підготовка та проведення Переяславської Ради. Березневі статті


1. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА, СТВОРЕНА БОГДАНОМ ХМЕЛЬНИЦЬКИМ

Сьогодні найактуальнішою темою досліджень у сучасній історичній науці є історія виникнення і становлення української державності, багатовікова боротьба українського народу за свою незалежність та суверенітет.

У процесі українського державотворення важливе місце займає Українська козацька держава Б. Хмельницького. Її виникнення і становлення як нової європейської держави відбулося у ході національної революції, що кардинально змінила не тільки хід національної історії, але й суттєво вплинула на геополітичний розвиток всієї Європи.

На чолі з Богданом Хмельницьким у 1648 році вибухнуло народне повстання; охопивши більшу частину території та населення України, воно переросло у визвольну війну, а війна – у національну революцію. Вона несла в собі елементи релігійної, громадянської війни, йшла в руслі інших європейських політичних рухів.

Понад чотири століття український народ стогнав під тяжким пануванням іноземних феодалів, але не скорився й героїчно боровся за своє визволення. Козацтво, яке стало провідником національно-визвольної боротьби, інтенсивно формувало зародки національної державності, спромоглося до 1648 р. виробити у загальній формі лише ідею обмеженої автономії. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Підготовка та проведення Переяславської Ради. Березневі статті.

Починаючи повстання, ні Б. Хмельницький, ні його соратники не мали програми боротьби за створення незалежної держави. Але після воєнних перемог 1648 р. гетьман почав усвідомлювати спадкоємне право Української держави на територіальну спадщину Київської Русі і висловлював прагнення повністю звільнити Україну від польсько-шляхетського панування.

Давній лад перестав існувати, на його місці треба було встановити новий. Саме в той час гетьман Богдан Хмельницький зрозумів, що він не просто ватажок збунтованих селянсько-козацьких мас, а вождь усього українського народу, який веде героїчну боротьбу як за національно-політичне визволення, так і за вирішення важливих соціально-економічних питань. Перш за все – за землю і волю. Так, вперше за кілька років боротьби з польською шляхтою, з’явилась думка про створення Української козацької держави, яка і стала унікальним явищем в епоху світового феодалізму.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Підготовка та проведення Переяславської Ради. Березневі статті,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Підготовка та проведення Переяславської Ради. Березневі статті


Хуліганство. Об'єктивна сторона хуліганства


1.1 Об’єкт хуліганства

Правильне вирішення питання про об’єкт злочину має важливе теоретичне і практичне значення. Саме об’єкт дає змогу визначити соціальну сутність злочину, з’ясувати його суспільно небезпечні наслідки, сприяє правильній кваліфікації діяння, а також відмежуванню його від суміжних суспільно небезпечних посягань. Об’єкт має істотне значення також для визначення самого поняття злочину, значною мірою впливає на зміст його об’єктивних і суб’єктивних ознак, є вихідним при кваліфікації злочинів, побудові системи Особливої частини КК. Усе це дозволяє зробити висновок про те, що проблема об’єкта злочину є однією з основних у науці кримінального права [6, c.96].

Перед тим, як розкривати поняття об’єкта хуліганства, необхідно розкрити зміст взагалі об’єкта посягання.

Об’єктом злочину прийнято вважати те, на що посягає злочин. В науковому розумінні об’єктом злочину є суспільні відносини, на які посягає злочин, яким він спричинює шкоду, наносить збитки і які захищаються нормами кримінального закону [1, c.31].

В науці кримінального права розроблена класифікація об’єктів злочинів на загальний, родовий і безпосередній. Така класифікація має не тільки пізнавальне, але й кодифікаційне і правозастосовне значення.

Загальним об’єктом злочину виступають всі суспільні відносини, які охороняються нормами кримінального закону. Цей об’єкт є сталим, але до тих пір, поки не зміниться сам кримінальний закон (криміналізація, декриміналізація) [1, c.31]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Хуліганство. Об’єктивна сторона хуліганства.

Родовий об’єкт – це група схожих (однорідних) суспільних відносин та соціальних благ, на які посягає відповідна група злочинів. Розміщення злочинів у розділах в Особливій частині КК провадиться, як правило, саме за родовим об’єктом [14, c.12]. Родовий об’єкт більш детально конкретизує об’єкт посягання, він є частиною загального об’єкту.

Родовим об’єктом хуліганства визнається громадський порядок. Ця позиція базується, по-перше, на тому, що громадський порядок і суспільна моральність – поняття не тотожні і навіть не однорідні, хоча близькі і взаємообумовлені.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Хуліганство. Об’єктивна сторона хуліганства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Хуліганство. Об’єктивна сторона хуліганства


Мислення, як вища форма пізнавальної діяльності


1.1. Психологічна сутність мислення та його особливості

Проблема мислення належить до кола тих психологічних проблем, у яких на перший план виступає питання про відношення різних психологічних функцій, різних видів діяльності свідомості [4, с. 4].

Мислення відноситься до раціонального, логічного етапу пізнання людиною навколишнього світу, відмінному за своїм змістом від рівня безпосереднього, почуттєвого пізнання, при якому картина світу складається переважно за допомогою відчуття й сприйняття [9, с. 9].

Мислення — це особлива ідеальна діяльність людини, яка виникає, формується, розвивається в суспільстві, коли людина перебуває у певному соціокультурному середовищі і вступає в багатогранні відносини з природним і соціальним світом, що її оточує [10].

Мислення - це процес опосередкованого й узагальненого відображення людиною предметів і явищ в їх істотних зв’язках і відношеннях. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Мислення, як вища форма пізнавальної діяльності.

Особливості мисленнєвого відображення дійсності є такими:
- мислення виражається в опосередкованому характері мисленнєвого відображення дійсності. Опосередкування можуть мати різний ступінь складності залежно від особливостей пізнавального завдання та предмета пізнання;
- мислення відображає істотні ознаки, які виражають сутність предметів і явищ, їхні причинно-наслідкові залежності;
- мислення має узагальнений характер відображення.

За допомогою мислення людина пізнає істотні ознаки, що виявляються спільними для споріднених у тому чи іншому аспекті предметів, і осмислює їх узагальнено, оперуючи поняттями [1, с. 352].

Мислення є вищим пізнавальним процесом. Воно являє собою породження нового знання, активну форму творчого відображення і перетворення людиною дійсності. Мислення належить до продуктивних психічних процесів (на відміну від репродуктивних, належних до пам’яті тощо), оскільки породжує такий результат, якого ані в самій дійсності, ані в суб’єкта думки досі не існувало.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Мислення, як вища форма пізнавальної діяльності,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Мислення, як вища форма пізнавальної діяльності


Організація і методика аудиту надходження та наявності основних засобів


1. Організація проведення аудиту надходження та наявності основних засобів

Дієвість будь-якого процесу, в тому числі аудиту залежить від його організації – процесу аудиторської діяльності. „Організація аудиту як процесу – це сукупність заходів спрямованих на інформаційне та матеріально-технічне забезпечення процесу аудиту з метою висловлення професійної незалежної думки стосовно предмету аудиту (фінансової звітності) при дотриманні правил і принципів, встановлених законом і нормативами.

На думку Л. Полякова поняття “організація аудиту” слід визначати як систему методів, способів і засобів, норм і правил, що забезпечують ефективне здійснення аудиту та подальший його розвиток як галузі наукових знань та сфери практичної діяльності. На думку автора, саме організаційними формами аудиту є зовнішній та внутрішній аудит [28; c. 15]:

Зовнішній аудит – це незалежна експертиза стану бухгалтерського обліку, фінансової звітності та висловлення думки аудитора щодо повноти, законності та достовірності відображених у них фінансово-господарських операцій господарюючого суб’єкта.

Внутрішній аудит – це діяльність з надання незалежних і об’єктивних гарантій і консультацій, спрямованих на вдосконалення діяльності підприємства. Внутрішній аудит дає змогу досягти поставлених цілей, використовуючи систематизований і послідовний підхід до оцінки й підвищення ефективності процесів управління ризиками, контролю й корпоративного управління. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Організація і методика аудиту надходження та наявності основних засобів.

Взагалі організація – це складова частина управління, що полягає в координації дій окремих елементів системи, досягнення взаємної відповідності функціонування її складових.

Отже, забезпечення раціональної організації аудиту є складним процесом, який визначається сукупністю дієвих заходів, – впорядкованістю односпрямованих аудиторських (контрольних) дій щодо здійснення цієї діяльності. Такі заходи мають передбачити необхідні контрольні процедури, зокрема: детальний аналіз інформації та її узагальнення, оцінка достовірності системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, вибір і застосування раціональних методів та методики проведення аудиту

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Організація і методика аудиту надходження та наявності основних засобів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Організація і методика аудиту надходження та наявності основних засобів


Попит і пропозиція капіталу та аналіз інвестиційних рішень


1.1. Поняття та сутність капіталу

Капітал, як будь-яка економічна категорія, має свій речовий зміст і суспільну форму. У їх діалектичній єдності розкривається глибинна сутність цієї категорії. За такого підходу капітал – не просто засоби виробництва, гроші, а виробниче відношення, за якого знаряддя праці, певні матеріальні блага, мінові вартості служать знаряддям експлуатації, привласненням частини чужої неоплаченої праці.

Рушійним мотивом обігу грошей як капіталу є збільшення їх авансованої суми або привласнення підприємцем додаткової вартості. Останнє стає можливим тоді, коли гроші знову і знову надходять в обіг і кожного разу приносять додаткову вартість. Вартість при цьому набуває магічної здатності створювати більшу вартість. Отже, капітал – це вартість, яка приносить власнику грошей додаткову вартість [3, с. 138].

Капітал – це само зростаючі гроші. Гроші самі по собі не є капіталом, вони можуть перетворюватися в капітал. Вони перетворюються в капітал, коли знаходяться на ринку продавця робочої сили і авансуються на її придбання. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Попит і пропозиція капіталу та аналіз інвестиційних рішень.

Таким чином, капітал – це категорія, що виражає не стільки технічні чи організаційні відносини, скільки соціально-економічні, тобто капітал як такий може існувати лише за певних соціально-економічних умов. Такими умовами є:
- високорозвинені товарне виробництво і обіг;
- наявність такої мотивації діяльності виробника, як особисте збагачення;
- зосередження у частини господарюючих агентів значної частки засобів виробництва, тобто певний ступінь концентрації виробництва і капіталу;
- відсутність власних засобів виробництва у частини господарюючих агентів, що змушує їх найматися [12, с. 157].

На думку Маркса: “... Капітал, - це не річ, а певне, суспільне, належне певній історичній формації суспільства виробниче відношення, яке представлене в речі і надає цій речі специфічного суспільного характеру. Капітал – це не просто сума матеріальних і виробничих засобів виробництва. Капітал – це перетворені в капітал засоби виробництва, які самі по собі так само мало є капіталом, як золото або срібло самі по собі – грішми.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Попит і пропозиція капіталу та аналіз інвестиційних рішень,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Попит і пропозиція капіталу та аналіз інвестиційних рішень


Характеристика нормотворчих проваджень в органах виконавчої влади


1.1. Поняття та правовий статус органів виконавчої влади

Виконавча влада здійснюється системою спеціально створюваних суб'єктів - органами виконавчої влади різних рівнів, наділених відповідною компетенцією, відмінною від законодавчої та судової гілок влади. У новітньому українському законодавстві термін «орган виконавчої влади» вперше з'явився у Декларації про державний суверенітет України, у якій було закріплено принцип поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову.

Питання визначення поняття органу виконавчої влади потребує цілої низки суттєвих уточнень. Зокрема, потребує з'ясування проблематика понять «орган виконавчої влади» і «орган державного управління» та розроблення підходів до їх розмежування. Адже у літературі дуже часто ці поняття ототожнюються, виходячи з розуміння їх як структур, спеціально утворених державою для реалізації управлінських функцій [15, с 37-42]. Такий спрощений підхід є неправомірним, а тому зазначимо, що органом виконавчої влади є орган державного управління, який офіційно визнаний органом виконавчої влади. У даний час таким чітким правовим визначальним чинником, є нормативна фіксація за останніми статусу органів виконавчої влади у розділі VI Конституції України та Указі Президента України від 15 грудня 1999 року «Про систему центральних органів виконавчої влади» [9]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Характеристика нормотворчих проваджень в органах виконавчої влади.

Які ж органи у такому випадку підпадають під визначення «орган державного управління» і чи взагалі такий термін має право на існування? До цих органів можна віднести ті, діяльність яких є формою вираження не тільки виконавчої влади: адміністрації державних підприємств, установ, організацій, їх специфічне місце, що пов'язане лише з внутрішньою (в межах відповідної організації) спрямованістю управлінської діяльності, знаходиться поза межами системи органів виконавчої влади. Ця специфіка полягає в тому, що за допомогою державного управління реалізується так звана адміністративна влада [16, с 8-9]. Відповідно для позначення цих державних органів не застосовується назва «органи виконавчої влади», а обґрунтованим терміном є «орган державного управління». До цієї групи органів можна також віднести й інші державні органи, визначені такими на підставі правових актів. Саме таким органом є Національний банк України, юридичний статус якого визначається Конституцією України та Законом «Про Національний банк України».

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Характеристика нормотворчих проваджень в органах виконавчої влади,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Характеристика нормотворчих проваджень в органах виконавчої влади


Конституційна відповідальність як вид юридичної відповідальності


1.1. Історичний розвиток інституту юридичної відповідальності

Історіографія наукового дослідження інституту юридичної відповідальності має досить широкий характер та пов’язана із іменами таких вчених як С. С. Алексєєв, Б. Т. Базилев, О. С. Іоффе, М. С. Кельман, О. Е. Лейст, О. Г. Мурашин, І. С. Самощенко, О. Ф. Скакун, М. С. Строгович, М. Х. Фарукшин та інших. Проте на сьогодні питання юридичної відповідальності потребує ґрунтовного наукового переосмислення в контексті питань трансформації правопорушень, коригування сутності та призначення юридичної відповідальності тощо.

Інститут юридичної відповідальності виник у період становлення держави й права. Передумови юридичної відповідальності формувалися в системі соціального регулювання й соціальної відповідальності докласового ладу, а виникнення її було підготовлено розвитком соціальної відповідальності. Історія держави й права всіх народів свідчить про те, що найважливіше джерело (точніше – спосіб) формування права – це санкціонування первісних звичаїв. Не випадково норми звичаєвого права позначаються в римському праві терміном mores maiorum – звичаї предків.

Найважливішу роль у виникненні юридичної відповідальності зіграла система табу. Розповсюджена у всіх первісних суспільствах, вона являє собою зародок юридичної відповідальності. Історія табу – це передісторія юридичної відповідальності, загальних юридичних заборон. Право на ранніх етапах своєї історії, коли воно властиво являло собою ще «предправо», містячи в собі нові заборони й приписання, уможливило закріплення нового виду соціальної відповідальності – юридичної відповідальності. Виникши, юридична відповідальність зайняла центральне місце в системі соціальної відповідальності. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Конституційна відповідальність як вид юридичної відповідальності.

На Русі з розвитком держави поступово звичай кревної помсти став змінюватися державною владою в тому напрямку, що стало можливим спершу обмежити коло месників, а потім відкуповуватися від помсти шляхом передачі родичам убитого грошових сум, причому відшкодування залежало від того, хто вбитий – вільний або раб, бідний або багатий, посадова або приватна особа.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Конституційна відповідальність як вид юридичної відповідальності,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Конституційна відповідальність як вид юридичної відповідальності


Психологічні методи управлінської діяльності в адміністративному менеджменті


1.1. Сучасний стан системи управління персоналом підприємств

В умовах переходу до інформаційної економіки ефективний розвиток і функціонування підприємств в більшості випадків залежить від нематеріальних чинників, зокрема людського капіталу. У результаті таких тенденцій відбувається перехід від парадигми управління людськими ресурсами до управління розвитком людського капіталу.

Важливим елементом продуктивних сил є люди з їхнім рівнем освіти, досвіду й майстерності. В теорії менеджменту використовується значна кількість термінів відносно людей, зайнятих у виробництві: трудові ресурси, людський фактор, кадри, персонал.

Персонал (від лат. persona – особа, особистість; personalis – особовий, особистий) – це сукупність усіх працівників (постійних і тимчасових, кваліфікованих і некваліфікованих), що працюють за наймом та мають трудові відносини з роботодавцем [8, с. 18-19].

Останнім часом значна увага приділяється управлінню персоналом у реаліях вітчизняної економіки, проте і на сьогодні не сформований загальний підхід до розуміння сутності та природи такого суспільного феномену як управління персоналом. При цьому одні дослідники акцентують свою увагу на організаційній природі управління, а інші за основу своїх суджень беруть змістовну частину, що відображає функціональну сторону управління. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Психологічні методи управлінської діяльності в адміністративному менеджменті.

Професор М.О. Меньшикова з методичної точки зору розглядає управління персоналом як сукупність механізмів, принципів, форм і методів взаємодії при формуванні, розвитку та діяльності персоналу організації, що реалізується як ряд взаємопов’язаних напрямків та видів діяльності [51]. У цьому відношенні М.О. Меньшикова розглядає управління персоналом як цілісну систему та як процес забезпечення організації необхідними співробітниками певної компетентності, їх мотивації та ефективності як в економічному, так і в соціальному значенні. Із цього слідує, що професор розглядає управління персоналом одночасно як цілісну систему організації, як процес і як структуру.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Психологічні методи управлінської діяльності в адміністративному менеджменті,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Психологічні методи управлінської діяльності в адміністративному менеджменті


Закономірності трансформації гіпотези в теорію


1.1. Значення методу в наукових дослідженнях

Успіх у дослідницькій роботі багато в чому залежить від методів дослідження. Тому в кожній науці звертається особлива увага на їх вдосконалення та відкриття нових. Методи неминуче трансформуються у тій чи іншій науці, та у кожній сфері перетворюються у новий предмет дослідження. Дійсний розвиток науки протікає на основі творчого оволодіння ідеями і методами суміжних дисциплін, коли вживання понять, термінів і методик стає не самоціллю, а необхідним засобом наукового пізнання.

Досить поширеним є поділ основних типів методів за двома ознаками: мети і способу реалізації.

3а першою ознакою виділяються так звані первинні методи, що використовуються з метою збору інформації, вивчення джерел, спостереження, опитування та ін. Вторинні методи використовуються з метою обробки та аналізу отриманих даних – кількісний та якісний аналіз даних, їх систематизація, шкалювання та ін. [1, с. 102-103]. Третій тип представлений верифікаційними методами і прийомами, що дають змогу перевірити отримані результати. Вони зводяться також до кількісного та якісного аналізу даних на основі виміру співвіднесення постійних і змінних чинників.

3а ознакою способу реалізації розрізняють логіко-аналітичні, візуальні та експериментально-ігрові методи. До перших належать традиційні методи дедукції та індукції, що різняться вихідним етапом аналізу. Вони доповнюють один одного і можуть використовуватися з метою верифікації – перевірки істинності гіпотез і висновків. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Закономірності трансформації гіпотези в теорію.

Візуальні, або графічні, методи - графіки, схеми, діаграми, картограми та ін. дають змогу отримати синтезоване уявлення про досліджуваний об’єкт і водночас наочно показати його складові, їхню питому вагу, причинно-наслідкові зв’язки, інтенсивність розподілу компонентів у заданому об’ємі. Ці методи тісно пов’язані з комп’ютерними технологіями.

Експериментально-ігрові методи безпосередньо стосуються реальних об’єктів, які функціонують у конкретній ситуації, і призначаються для прогнозування результатів. 3 ними пов’язаний цілий розділ математики – «теорія ігор»; з їх допомогою вивчаються ситуації в політичних, економічних, воєнних питаннях [10, с. 67].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Закономірності трансформації гіпотези в теорію,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Закономірності трансформації гіпотези в теорію


Правозахисний рух в Україні. Сутність правозахисного руху в світі


Розділ 1. Сутність правозахисного руху в світі

Рух за права людини має довгу історію. У Європі він бере свій початок в епоху Просвітництва й корениться в протестантській етиці та в русі левелерів у Англії. Пізніше основи прав людини визначили такі видатні мислителі як Жан-Жак Руссо, Клод-Адріан Гельвецій, Корнель, Дідро. «Кожна людина народжується вільною, і ніхто не має права обмежити її свободу», — саме під таким гаслом відбувалося становлення руху за права людини в Європі. 1775 року борці за права людини перемагають у США, 1789 року — у Франції. З’являються два основні документи — Конституція США та Декларація прав людини й громадянина.

Після Другої світової війни, коли у Європі впали потужні тоталітарні режими, у Радянському Союзі почав розвиватися рух за права людини.

Формування уявлень і понять про права людини почалося з найдавніших часів людської історії, з витоків людської цивілізації. Першим і, безумовно, найважливішим письмовим свідченням цього тривалого процесу є Біблія, у якій стверджувалося найголовніша істина - людина - найцінніше з - поміж усього створеного Богом. У Біблії часто зазначається про необхідність забезпечення рівності людей; неабияка увага приділяється праву на власність і її охорону; регулюються людські взаємини; чільне місце посідають правила судового розгляду суперечок, конфліктів. Біблія є, безперечно, одним із визначних джерел, з яких поступово розвинулися існуючі нині уявлення про права людини. Забігаючи наперед, слід зазначити, що низки фундаментальних положень Загальної декларації прав людини (прийнятої у середині вже нашого століття) по змісту збігаються із Біблією, що пояснюється наявністю об’єктивних закономірностей існування суспільства загалом і кожної людини зокрема. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Правозахисний рух в Україні. Сутність правозахисного руху в світі.

Згодом, у VI-V ст. до н. е. ідеї рівності усіх людей обстоювалися давньогрецькими філософами - софістами (Лікофрон, Антифон, Алкідам). Вони доводили, що всі люди від народження мають одинакові, зумовлені природою права, оскільки створені Космосом і над усіма “рівно тяжіє доля”.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Правозахисний рух в Україні. Сутність правозахисного руху в світі,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Правозахисний рух в Україні. Сутність правозахисного руху в світі