ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Документаційне забезпечення діяльності комерційного підприємства аналіз та шляхи у Документаційне забезпечення діяльності комерційного підприємства аналіз та шляхи удосконалення

Документаційне забезпечення діяльності комерційного підприємства аналіз та шляхи удосконалення1.1. Поняття документаційного забезпечення підприємства

Вирішення актуального завдання сьогодення щодо переведення економіки держави на шлях стабільного і динамічного розвитку зумовлює внесення певних змін у механізм формування та реалізації програми комплексного документаційного забезпечення менеджменту. В сучасній економічній науці розрізняють різні види менеджменту: інноваційний, стратегічний, інвестиційний, фінансовий, виробничий тощо. Аналізуючи зміст кожного з них, слід звернути увагу на те, що загальною рисою для них є необхідність постійного забезпечення інформацією.

Менеджмент, як відомо, є безперервним соціально-економічним та організаційно-технологічним процесом, що здійснюється за допомогою різноманітних методів, підходів і засобів для досягнення визначених економічних, наукових, соціальних або інших результатів. Реалізація цього процесу може мати позитивний результат лише за наявності певних відомостей про стан та поведінку системи управління. Однак, у своєму розвитку, сучасний менеджмент наштовхується на жорсткі інформаційні бар'єри. Виникає парадоксальна ситуація, коли поряд з "надмірністю" знань відчувається дефіцит необхідної і доступної інформації. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Документаційне забезпечення діяльності комерційного підприємства аналіз та шляхи удосконалення.

Інформація в менеджменті є важливим ресурсом, що вона дозволяє правильно орієнтуватись у конкурентному середовищі, яке постійно змінюється, прогнозувати і аналізувати його, планувати найбільш доцільні управлінські дії, організовувати і контролювати їх виконання обліковувати, розраховувати тощо. Менеджмент стає ефективним тоді, коли за наявності мінімальних за обсягом, але важливих за змістом первинних джерел інформації, можуть бути прийняті рішення відповідно до визначених цілей. Ось чому одним з головних чинників організації високоефективного менеджменту стає інформація, що надана своєчасно, у достатньому обсязі та в доступній формі.

Найпоширенішою формою представлення інформації у сфері менеджменту є документ. Першочергові заходи, що забезпечують інформаційні потреби менеджменту, полягають у відборі й аналізі різних джерел інформації, їх систематизації, надання їм загальноприйнятих форм сприйняття, доведення до користувачів, підготовка для подальшого зберігання.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Документаційне забезпечення діяльності комерційного підприємства аналіз та шляхи удосконалення,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Документаційне забезпечення діяльності комерційного підприємства аналіз та шляхи удосконалення


Міжнародний франчайзинг, суть і фактори розвитку


План до курсової роботи:

Міжнародний франчайзинг, суть і фактори розвитку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Міжнародний франчайзинг, суть і фактори розвитку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність, поняття та передумови виникнення системи франчайзингу

Для вітчизняної економіки франчайзинг - відносно нове явище, тоді як у розвинених країнах він впродовж століть практикується як засіб задоволення потреб суспільства у різних послугах. Ми повинні враховувати значні досягнення нашої країни, і перш за все, що Україна досягла певного прогресу у наближенні до світової спільноти: вона набула статусу країни з ринковою економікою, членства у Світовій організації торгівлі тощо. Внаслідок таких значних інтеграційних змін в Україні, як у країні з високими прагненнями до європейської інтеграції, почали застосовуватися нові методи ведення бізнесу, включаючи франчайзинг.

Аналіз літератури свідчить про те, що в даний час в Україні немає встановленої франчайзингової термінології. Різні науковці та практики використовують терміни.

Становлення франчайзингу(пільга, привілей) відбувається в різних історичних, економічних, соціальних, психологічних та правових умовах. Ось чому поняття франчайзингу, його основних елементів у різних країнах часто розуміють по-різному, що, безумовно, є бар'єром у співпраці між франчайзером та франчайзі з різних країн.

Бізнес-франчайзинг - найпопулярніший спосіб франчайзингу. Таким чином франчайзер продає ліцензію фізичним особам або іншим компаніям на право відкриття об’єктів під іменем франчайзера. В останні роки класична модель франчайзингу (рис. 1.1.) змінилася в напрямку надання франчайзеру додаткових особливостей швидкого розвитку з найменшими витратами. Хоча існує багато варіантів класичного франчайзингу, найбільш часто використовуються три:

- регіональний франчайзинг;
- суб-франчайзинг;
- розвиваюча франшиза.


Місце національної поліції України в механізмі держави


План до курсової роботи:

Місце національної поліції України в механізмі держави

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Місце національної поліції України в механізмі держави,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття механізму держави

Питання про визначення поняття механізму держави, його сутності, структури, принципів формування й функціонування до сьогоднішнього часу є проблемним та дискусійним, представляючи певну складність. Це можна пояснити не тільки наявністю суб’єктивного фактору, що полягає в неоднаковому сприйнятті різними суб’єктами державності, але й з огляду на об’єктивний характер багатоаспектності, багатогранності самого інституту держави й державно-правових явищ у різні історичні епохи [23, c. 287].

Однією з найпоширеніших концепцій розуміння механізму держави в юридичній науці є вузький і широкий підхід в аспекті співвідношення термінів «механізм держави» і «державний апарат».

Вузький підхід базується на поглядах радянських правознавців 60-80-х рр. ХХ ст. про ідентичність державного механізму й апарату держави. Наприклад, на думку Л.І. Спірідонова, механізм держави – це система її органів, за допомогою яких вона здійснює державну владу й реалізовує свої функції. Дану точку зору про тотожність понять «механізм держави» і «державний апарат» поділяють Н.І. Матузов, В.І. Новосьолов, В.Н. Хропанюк і ряд інших науковців. Зокрема, А.Г. Лашін наголошував, що державний механізм нерідко називали державним апаратом у широкому значенні цього поняття, а систему державних органів – апаратом у вузькому [5, c. 11].

У працях сучасних науковців вузький підхід майже не використовується. Прихильники іншого підходу – широкого – включають до механізму держави, крім державного апарату, інші складові елементи, діапазон яких досить різноманітний. Спільним моментом у цих поглядах є те, що наводиться різниця між державним механізмом і апаратом, причому перший розглядається як ширше за обсягом поняття.

Наприклад, П.М. Рабінович вважає, що механізм держави – це система всіх державних організацій, які виконують її завдання і реалізують її функції. Серед таких організацій він виділяє державні підприємства, державні установи (заклади), державні органи (органи держави) [16, c. 57].


Місце у фінансовій діяльності держави Національної комісії, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг в Україні


План до курсової роботи:

Місце у фінансовій діяльності держави Національної комісії, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Місце у фінансовій діяльності держави Національної комісії, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Передумови становлення та розвитку фондового ринку України

Початком формування ринку цінних паперів України можна вважати 1991 р., коли наша держава набула статусу суверенної та незалежної держави з підписанням Акта про незалежність.

Звичайно, історія розвитку поки що коротка, але в її основних характеристиках - як кількісних, так і якісних - сформувався український фондовий ринок.

Основними передумовами формування українського ринку цінних паперів є:

- політичні: декларація України про політичну незалежність, прийняття в серпні 1991 р. Декларації незалежності України, які були закріплені у грудні за результатами національного референдуму;
- економічні: перехід України на шлях ринкових перетворень, створення певної законодавчої бази для проведення економічних реформ;
-соціальні: виникнення та розширення недержавного економічного сектору, комерційних структур, особливо комерційних банків. [2, с.35]

На теоретичному рівні з самого початку існували дві концепції українського ринку цінних паперів. Згідно з першим, ринок цінних паперів повинен був виникнути стихійно на первинному рівні, а біржові торги повинні розпочатися лише пізніше. Це є основою «вільної» ринкової політики, поява тих самих акцій очікувалася в кращому випадку через кілька років, після остаточного процесу приватизації.

Процес приватизації став основою для виникнення та розвитку первинного фондового ринку. Лише тоді розпочався розвиток цінних паперів на фондовому ринку. Основним завданням процесу приватизації було створення умов для становлення та розвитку підприємницької діяльності. З цією метою право власності розмежовано та шукаються нові власники. Це призвело до створення нової форми бізнесу - акціонерних товариств.


Музей, як соціокультурний феномен, його філософське осмислення


План до курсової роботи:

Музей, як соціокультурний феномен, його філософське осмислення

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Музей, як соціокультурний феномен, його філософське осмислення,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Сутність та основні соціально-культурні функції музею

Термін «музей» у перекладі з грецької мови означає місце, присвячене музам, дочкам богині пам'яті Мнемозіти. Це святилище муз. Вважаючи їх покровительками науки і мистецтва, греки будували на їх честь храми, які називали мусейонами (тивеіоп). Саме звідси й походить термін «музей». В епоху Середньовіччя, коли пішли у забуття багато традицій та інститутів античного світу, поняття «мусейон» вийшло з ужитку разом з його культурним контекстом. Друге життя терміну «мусейон» подарувала епоха Відродження, але при цьому наповнила його новим змістом. Музеєм стали називати спочатку колекції пам'ятників античності та витворів мистецтва, а потім зразків світу природи і всього, що сприймалося як «рідкість» та «чудасія». Але вже в другій половині XVI ст. термін «музей» дедалі частіше починають вживати не тільки стосовно зібрання предметів, але й стосовно приміщення, в якому воно зберігалося та експонувалося.

Появі нового аспекту в своєму трактуванні музей зобов'язаний епосі Просвітництва, з її акцентами на рівності освітніх можливостей людей, культом розуму та пропагандою знань. Із зібрання, доступного лише небагатьом охочим, музей перетворюється на установу, відкриту для широкого загалу, а його визначальною ознакою стає вже не тільки наявність колекції, її зберігання і вивчення, але й показ. У XIX ст. завершується процес формування музею як соціокультурного інституту. На початку XX ст. його ще нерідко визначали як зібрання систематизованих та експонованих відповідно до наукових методів предметів, що становлять інтерес для вчених. Проте подальша демократизація музею привела до того, що в його дефініції стала підкреслюватися орієнтованість на всі верстви населення.

Музеї – це культурно-освітні та науково-дослідні заклади, призначені для вивчення, збереження та використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини [8, с. 6].


Мусульманська правова система


План до курсової роботи:

Мусульманська правова система

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Мусульманська правова система,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття правової системи суспільства

В юридичній науці термін «правова система» використовується у трьох значеннях: 1) у розумінні типу права; 2) як тотожні поняття з правом або законодавством; 3) у розумінні груп правових систем («правової сім’ї») [20]. Сучасна теорія права розрізняє широке і вузьке розуміння правової системи. У широкому розумінні – це сукупність національних правових систем, які об’єднує спільність походження джерел права, основних правових понять, методів та способів розвитку. У вузькому – національна правова система.

В юридичній енциклопедії правова система (англ. «Legal system») визначається у широкому розумінні як сукупність внутрішньо узгоджених, взаємопов’язаних, соціально однорідних юридичних явищ (засобів), за допомогою яких офіційна влада здійснює регулятивно-організаційний та стабілізуючий вплив на суспільні відносини, поведінку людей [3, с. 201].

В юридичній літературі представлені різноманітні точки зору, основні з яких зводяться до того, що правова система: 1) це система всіх юридичних явищ, які існують у певній державі або групі держав [21, с. 194]; 2) це комплекс взаємопов’язаних і узгоджених юридичних засобів, призначених для регулювання суспільних відносин, а також юридичних явищ, що виникають унаслідок такого регулювання [23, c. 237]; 3) це цілісна сукупність взаємозв’язаних і взаємодіючих правових явищ, що формуються суспільством, при необхідності опосередкованих державою, призначених особливими засобами та методами об’єднувати людей в єдиний соціум і регулювати їх відносини з метою самозбереження суспільства та його прогресивного розвитку [20, с. 27]; 4) це комплекс взаємопов’язаних, взаємоузгоджених і взаємозалежних між собою правових явищ і процесів, які розвиваються системно, циклічно та послідовно, а також правових інститутів, які здійснюють управлінський вплив на суспільні відносини у відповідності з чітко визначеною процедурою [30, с. 135 – 136].


Мусульманська правова сімя


План до курсової роботи:

Мусульманська правова сімя

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Мусульманська правова сімя,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття правової системи та правової сім’ї, її види

Під впливом глобалізації світових політичних процесів зростає і роль міжнародного права, яке зачіпає всі сфери суспільного життя, і особливо права, що також відбивається в таких категоріях, як правова система і правова сім'я в цілому. Правові сім'ї стали зближуватися, що породжує їх змішаний характер, окремі елементи різних правових сімей починають об'єднуватися на основі міжнародних стандартів.

Термін "правова система" виражає конкретно-історичний, реально-життєвий комплекс взаємопов'язаних правових засобів і явищ держави. Цей термін містить узагальнюючу теоретичну модель (конструкцію) правового змісту, яка функціонує.

Правова система - це сукупність взаємопов'язаних елементів правового регулювання, що включають джерела і механізми реалізації права і його результати у вигляді правозастосовчої практики, правової культури і правосвідомості, які характерні для окремої держави. Слід погодитися з думкою про те, що "широке розуміння правової системи, що не зводить її до правових норм, цілком виправдано, оскільки дозволяє уникнути вузького підходу до вивчення правових явищ, побачити взаємозв'язок права з соціальними структурами суспільства, зрозуміти механізм їх взаємодії і взаємного впливу" [13, c. 15].

На думку зарубіжних дослідників, незважаючи на те, що правова система найчастіше має право, яке застосовується в певній державі, не слід забувати і про приклади, коли окремі правові системи співіснували в одній державі. Таким прикладом може служити канадська провінція Квебек, американський штат Луїзіана, де за минулі роки сформувалося настільки оригінальне законодавство, що його неможливо не виділити в загальній правовій картині світу. Крім того, правова система може мати наднаціональний характер, як і право Європейського Союзу, яке застосовується на території більш ніж 20 держав. Незважаючи на такий суперечливий підхід, правова система відповідає властивості "державності", тобто приналежності і нерозривного зв'язку з просторовими, культурними, національними та іншими особливостями тієї чи іншої країни на загальній карті світу.


Напрями підвищення конкурентоспроможності України на сучасному етапі


План до курсової роботи:

Напрями підвищення конкурентноспроможності України на сучасному етапі

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Напрями підвищення конкурентноспроможності України на сучасному етапі,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та сутність конкурентоспроможності економіки

Конкурентоспроможність національної економіки в рамках формування стратегічної політики економічного розвитку трактують як міру можливості країни за умов вільного й справедливого ринку виробляти товари й послуги, що відповідають вимогам світових ринків при одночасному збереженні або підвищенні реальних доходів своїх громадян; як здатність країни створити внутрішні та зовнішні умови, що дають бізнесу змогу виробляти товари й послуги, які витримують випробування міжнародних ринків, а її населенню – стабільно підвищувати доходи і якість життя; як стан суспільних відносин у державі щодо забезпечення умов стабільного підвищення ефективності національного виробництва, адаптованого до змін світової кон’юнктури та внутрішнього попиту на основі розкриття національних конкурентних переваг і досягнення кращих, ніж у конкурентів, соціально-економічних параметрів [2, с. 34].

Тобто, конкурентоспроможність країни – це її здатність забезпечити стале економічне зростання. На міжнародному ринку загострення конкурентної боротьби за збут продукції змушує країни постійно шукати нові можливості й резерви для збуту своєї продукції, удосконалювати технологію з метою створення якісних товарів, а отже, підвищувати свою конкурентоспроможність для отримання вигоди та пожвавлення економічного розвитку.

Вивчення національної конкурентоспроможності характеризується численними інтерпретаціями її основних концепцій. Конкурентоспроможність визначають як здатність економіки до залучення та утримання підприємств, а також як здатність країн підвищити рівень життя і забезпечити середовище, в якому підприємства можуть вижити. Багато авторів розглядають поняття національної конкурентоспроможності як здатність країни забезпечувати сталий економічний розвиток.


Напрями підвищення рівня прибутковості підприємства


План до курсової роботи:

Напрями підвищення рівня прибутковості підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Напрями підвищення рівня прибутковості підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Економічна сутність, функції та роль прибутку підприємства

Прибуток являє собою загальну економічну категорію розвинутого товарного виробництва. Він є частиною вартості товару, яка відображається у вигляді надлишку над витратами його виробництва [19, с. 105].

Прибуток як економічна категорія має своє якісне і кількісне визначення, тобто має речовий зміст та суспільну форму. Саме в їх діалектичній єдності розкривається сутність прибутку, його економічний зміст.

Прибуток є основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємств. Підприємство здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою отримання відповідного результату [1, с. 115].

Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва. Прибуток - це та частина додаткової вартості продукту, що реалізується підприємством, яка залишається після покриття витрат виробництва.

Відзначимо, що прибуток являється однією із самих складних категорій у економічній науці. На визначення сутності прибутку протягом століть приділяли багато уваги економісти-класики та формували різноманітні концепції щодо його формування [2, с. 12].

Отже, об'єктивна матеріальна основа існування прибутку пов'язана з необхідністю первинного розподілу вартості додаткового продукту. Прибуток - це суспільна форма прояву додаткової вартості. Це якісне вираження прибутку як об'єктивної економічної категорії.

Слід зазначити, що в економічній літературі існують різні концепції прибутку, немає єдиної думки щодо джерела його. Марксистська політична економія розглядає прибуток як перетворену форму додаткової вартості, як неоплачену працю найманих працівників сфери матеріального виробництва. Перетворена форма тому, що прибуток приховує справжнє джерело свого виникнення, і виникає враження, що він породжується не лише працею найманих робітників, а й усіма засобами виробництва [19, с. 105].


Національна поліція в механізмі Української держави


План до курсової роботи:

Національна поліція в механізмі Української держави

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Національна поліція в механізмі Української держави,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та структура механізму держави

Питання про визначення поняття механізму держави, його сутності, структури, принципів формування й функціонування до сьогоднішнього часу є проблемним та дискусійним, представляючи певну складність. Це можна пояснити не тільки наявністю суб’єктивного фактору, що полягає в неоднаковому сприйнятті різними суб’єктами державності, але й з огляду на об’єктивний характер багатоаспектності, багатогранності самого інституту держави й державно-правових явищ у різні історичні епохи [31, c. 287].

Однією з найпоширеніших концепцій розуміння механізму держави в юридичній науці є вузький і широкий підхід в аспекті співвідношення термінів «механізм держави» і «державний апарат».

Вузький підхід базується на поглядах радянських правознавців 60-80-х рр. ХХ ст. про ідентичність державного механізму й апарату держави. Наприклад, на думку Л.І. Спірідонова, механізм держави – це система її органів, за допомогою яких вона здійснює державну владу й реалізовує свої функції. Дану точку зору про тотожність понять «механізм держави» і «державний апарат» поділяють Н.І. Матузов, В.І. Новосьолов, В.Н. Хропанюк і ряд інших науковців. Зокрема, А.Г. Лашін наголошував, що державний механізм нерідко називали державним апаратом у широкому значенні цього поняття, а систему державних органів – апаратом у вузькому [5, c. 11].

У працях сучасних науковців вузький підхід майже не використовується. Прихильники іншого підходу – широкого – включають до механізму держави, крім державного апарату, інші складові елементи, діапазон яких досить різноманітний. Спільним моментом у цих поглядах є те, що наводиться різниця між державним механізмом і апаратом, причому перший розглядається як ширше за обсягом поняття.


Національний банк України та монетарна політика


План до курсової роботи:

Національний банк України та монетарна політика

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Національний банк України та монетарна політика,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Суть, цілі і завдання монетарної політики як складової частини економічної політики держави

Ринкова економічна система діє завдяки механізму макроекономічного регулювання, ключовим елементом якого є держава. Для впливу на національну економіку держава використовує різні інструменти. Економісти виділяють дві принципово різні групи інструментів: юридичний (або адміністративний) та економічний. Правові інструменти включають положення, що визначають права та обов'язки юридичних та фізичних осіб в економіці. Законодавчі акти доповнюються адміністративними інструментами органів виконавчої влади різного рівня. Економічні інструменти макроекономічного регулювання включають державний бюджет із його податками та витратами, грошовою масою, кредитуванням тощо. Нині економісти здебільшого виділили два основні типи економічного інструменталізму - фіскальну та монетарну політику.

Відповідно до Закону України "Про Національний банк України", грошово-кредитна політика - це комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредитування, спрямованих на забезпечення стабільності валюти України шляхом використання засобів та методів, визначених цей Закон.

Але в економічній літературі існує кілька визначень поняття "грошово-кредитна політика", оскільки різні вчені тлумачать це по-різному.

На думку А.М. Мороза, "монетарна політика - це комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредитних відносин, який проводиться державою з метою регулювання економічного зростання, стримування інфляції, безпечної зайнятості та платіжного балансу" [2, с. 74].

М. І. Савлук під монетарною політикою означає "комплекс взаємопов'язаних, узгоджених заходів держави у сфері грошового обігу та кредитів, спрямованих на забезпечення стабільного, ефективного функціонування економіки, зокрема, регулювання пропозиції грошей з метою стабілізації. ціни на товари та обсяги виробництва. та зайнятість, відсоток, обмінний курс національної грошової одиниці, вирівнюючи коливання кон'юнктури ринку» [3, с.79].