ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Договір як вид правочину. Юридичні ознаки правочинуДоговір як вид правочину. Юридичні ознаки правочину

Договір як вид правочину. Юридичні ознаки правочину1.1. Зміст правочину

Правочин — це волевиявлення, тобто дія особи, яка відображає внутрішню волю останньої. Якщо волевиявлення виражене нечітко, виникає необхідність тлумачення волі сторони правочину та з'ясування засад, на яких таке тлумачення має проводитися [8, с. 64].

Засади тлумачення правочину встановлює ст.213 ЦК, яка визначає: 1) суб'єкти тлумачення правочину; 2) правила тлумачення правочину.

Суб'єктом тлумачення правочину є насамперед його сторона (сторони). Це цілком природно, оскільки саме сторони найкраще знають, якою була їх воля, що дійсно малося на увазі при укладенні правочину і що вони збиралися виразити через волевиявлення. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Договір як вид правочину. Юридичні ознаки правочину.

Для з'ясування змісту одностороннього правочину такого автентичного тлумачення, як правило, достатньо і спір у більшості випадків не виникає. Проте інші особи, інтереси яких порушує односторонній правочин, можуть звернутися до суду з позовом про захист своїх цивільних прав від порушень з боку особи, яка вчинила правочин, і дає викривлене його тлумачення, зловживаючи своїм суб'єктивним цивільним правом (ст.13 ЦК).

При тлумаченні двостороннього або багатостороннього правочину вірогідність розбіжностей у трактуванні тих чи інших положень договору є набагато вищою, адже кожен з його учасників може мати своє бачення як власного волевиявлення, так і волевиявлення контрагента (контрагентів) за договором. Тому в цьому випадку тлумачення договору на вимогу однієї, обох або усіх сторін правочину рішення про тлумачення змісту правочину може постановити суд. Придбати курсову на тему - Договір як вид правочину. Юридичні ознаки правочину, можна вже сьогодні!.

Правила тлумачення правочину (ч.3, 4 ст.213 ЦК) мають застосовуватися як при автентичному тлумаченні правочину його сторонами, так і при тлумаченні правочину судом. Але якщо при автентичному тлумаченні вказана норма ЦК має рекомендаційний характер, то у разі тлумачення змісту правочину судом застосування правил ч.3, 4 ст.213 ЦК є обов'язковими.

Правила тлумачення правочину визначені законом за принципом "концентричних кіл", тобто при неможливості витлумачити положення договору шляхом використання вузького кола засобів (буквальне тлумачення), залучаються усе нові й нові критерії перевірки правильності того чи іншого трактування умов договору [13, с. 86].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Договір як вид правочину. Юридичні ознаки правочину,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Договір як вид правочину. Юридичні ознаки правочину


Методи стерилізації та їх вплив на якість фармацевтичної продукції


План до курсової роботи:

Методи стерилізації та їх вплив на якість фармацевтичної продукції

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Методи стерилізації та їх вплив на якість фармацевтичної продукції,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність та основні вимоги до стерильності

У промислових масштабах знайшли широке впровадження декілька методів стерилізації, таких як, наприклад, хімічна стерилізація, стерилізація парою, гарячим повітрям, прожарюванням, газова і плазмова стерилізація, ВЧстерилізація й стерилізація ультрафіолетовими променями, електронними пучками, -випромінюванням.

Застосування того чи іншого методу обумовлене ступенем опірності різних видів мікроорганізмів різноманітним засобам впливу, фізико-хімічними властивостями виробів, що стерилізуються, екологічною безпекою, економічною доцільністю, технологічністю оснастки стерилізаційного устаткування та ін. Кожний із цих методів стерилізації має свої переваги й недоліки і може бути застосований тільки до певних видів об’єктів стерилізації.

Стерилізація — знищення всіх патологічних організмів та біологічних агентів, здатних розповсюджуватись (наприклад, бактерії, пріони і віруси) термічною або хімічною дією на них речовин засобами, з поверхонь, медичного обладнання, харчових продуктів або біологічних середовищ, як зовні так і всередині [7, с. 101].

Стерилізація відрізняється від дезінфекції тим, що дезінфікуючи засоби вбивають тільки патогенні організми (тобто ті, що можуть викликати хв.оробу). Частіше за все для стерилізації використовується термічна обробка, хоча існують також хімічні та фізічні методи стерилізації.

Стерильність (лат. sterilis — безплідний) — відсутність у середовищі, організмі, будь-якому матеріалі або виробі життєздатних мікроорганізмів та їх спор.

Головні показники будь-якого промислового способу стерилізації мають задовольняти такі вимоги:

Стерилізація може проводитись з використанням вологого (пари) або сухого шару (нагрітого повітря), етилен оксиду або іншої відповідної газоподібної речовини, стерилізуючою фільтрацію з на­ступним фасуванням в асептичних умовах, а також з використанням радіоактивного випромінювання.


Механізм реалізації сучасних педагогічних технологій в освіті України


План до курсової роботи:

Механізм реалізації сучасних педагогічних технологій в освіті України

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Механізм реалізації сучасних педагогічних технологій в освіті України,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність та значення педагогічних технологій

У будь-якій педагогічній технології можна виокремити такі основні компоненти, які пов’язані із:
? концептуальність, яка має відобразити ідеологію проектування і впровадження педагогічної технології;
? змістово-процесуальним компонентом, який має відобразити мету (загальну мету та відповідні цілі і завдання), план навчального матеріалу, методи і форми викладання, виховання і розвитку учня; методи і форми здійснення педагогічної діяльності вчителем; діяльність вчителя, яка пов’язана із тим, як формується навчально-виховний процес;
? професійним компонентом, який має відобразити залежність успішності того як функціонують і відтворюються спроектовані педагогічні технології від рівня педагогічної майстерності вчителів.

Педагогічна технологія повинна задовольняти основні методологічні вимоги (критерії технологічності), а саме такі, які пов’язані:
? концептуальністю. Мова йде про те, що кожна педагогічна технологія має формуватися на осиної відповідної наукової концепції, яка охоплює філософські, психологічні, дидактичні і соціально-педагогічні аспекти того, як досягають освітніх цілей;
? системністю. Мова йде про те, що кожна педагогічна технологія має характеризуватися логікою процесу, взаємозв’язком усіх її частин, цілісністю;
? керованістю. Полягає у тому, що відбувається діагностичне ціле покладання, планування, проектування, процесів, пов’язаних із навчальними процесами, поетапна діагностика, використовуються засоби і методи корекції кінцевих результатів;
? ефективністю. Полягає у тому, що будь-яка функціонує в конкурентних умовах і повинна бути доцільною і ефективною за кінцевим результатом й оптимальними витратами, має гарантувати, щоб досягався за плановий стандарт навчання);
? відтворюваністю, що полягає у можливості застосовувати (повторювати, відтворювати) педагогічну технологію в інших однотипних установах освіти [14, с. 205].


Механізм ціноутворення у сфері фінансових послуг


План до курсової роботи:

Механізм ціноутворення у сфері фінансових послуг

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Механізм ціноутворення у сфері фінансових послуг,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

Однією з характерних особливостей міжнародних економічних відносин постіндустріальної епохи є випереджаючий розвиток торгівлі послугами порівняно з торгівлею товарами. Тому поряд із міжнародними ринками товарів, капіталів, праці сформувався і міжнародний ринок послуг, який охоплює систему відносин щодо надання послуг із території однієї країни на територію іншої.

Поняття «послуги» охоплює досить широку область економічної діяльності. До сфери послуг відносяться такі важливі сектори сучасної економіки, як телекомунікації, транспорт, освіта, охорона здоров'я, туризм, будівництво, фінанси і ряд інших, сукупна частка яких перевищує 60% ВВП промислово розвинених країн.. З іншого боку, саме прямі іноземні інвестиції й міжнародна торгівля відіграють вирішальну роль у розвитку самої сфери послуг [2, с. 47].

Сутність поняття послуг умовно можна розділити на два підходи. Перший, це традиційний за яким розглядають послугу як сукупність дій, яка пов’язана із наданням однією із сторін вигід іншій стороні переважно в нематеріальній формі. Тоді як за другим підходом, під послугами певні блага (споживчі вартості), які одержує одна із сторін також переважно у нематеріальній формі.

Обом підходам притаманні неповнота характеристики сучасного змісту й неврахування ряду властивостей та ознак послуг. У науковій літературі надані різноманітні визначення послуг, Наприклад, деякі автори зводять розуміння послуги як процесу, що поєднує в собі одночасне надання та отримання іншими суб’єктами благ для задоволення їхніх потреб, переважно у нематеріальній формі та на комерційній основі. Таким чином, запропоноване визначення дозволяє виділити три ключові особливості послуги:

По-перше, послуга є саме результатом, а не процесом діяльності по задоволенню потреби;

По-друге, важливою характеристикою послуги є її комерційний характер;

По-третє, результат послуги нематеріальний, тобто процес надання послуги не призводить до заволодіння споживачем певними матеріальними благами [2, с. 47].


Митне оформлення, Декларування товарів і транспортних засобів


План до курсової роботи:

Митне оформлення, Декларування товарів і транспортних засобів

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Митне оформлення, Декларування товарів і транспортних засобів,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Мета, місце і терміни здійснення митного оформлення

Митне оформлення - виконання митних формальностей, необхідних для випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення;

Митне оформлення розпочинається з моменту подання митниці ДФС декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, а в разі електронного декларування — з моменту отримання митницею ДФС від декларанта або уповноваженої ним особи електронної митної декларації або електронного документа, який відповідно до законодавства замінює митну декларацію.

Документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, подаються до митниці ДФС:
? українською мовою;
? офіційною мовою митних союзів, членом яких є Україна;
? іншою іноземною мовою міжнародного спілкування [2].

Здійснення перекладу українською мовою документів, складених іншою мовою, ніж офіційна мова митних союзів, членом яких є Україна, або іншою іноземною мовою міжнародного спілкування, вимагається тільки у разі, якщо дані, які містяться в них, є необхідними для перевірки або підтвердження відомостей, зазначених у митній декларації. В такому разі декларант має забезпечити переклад цих документів українською мовою за власний рахунок.

Засвідчення митницею ДФС прийняття товарів, транспортних засобів комерційного призначення та документів на них до митного оформлення здійснюється шляхом проставляння відбитків відповідних митних забезпечень (у тому числі за допомогою інформаційних технологій), інших відміток на митній декларації або документі, який відповідно до законодавства її замінює, а також на товаросупровідних та товарно-транспортних документах у разі їх подання на паперовому носії (ст. 248 Митного кодексу).


Міжнародна інвестиційна діяльність комерційних банків


План до курсової роботи:

Міжнародна інвестиційна діяльність комерційних банків

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Міжнародна інвестиційна діяльність комерційних банків,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність, форми та структура інвестицій

У найбільш загальному розумінні з точки зору економічної теорії інвестиції являють собою вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення. У макроекономіці інвестиції є частиною сукупних витрат, що складаються з витрат на нові засоби виробництва (виробничі або фінансові інвестиції), інвестицій у нове житло та приріст товарних запасів. Інвестиції — це частина ВВП, не спожита в поточному періоді, яка забезпечує приріст капіталу в економіці. В мікроекономіці Інвестиції — це процес утворення нового капіталу.

У фінансовій теорії під інвестиціями розуміють придбання реальних або фінансових активів, тобто це сьогоднішні витрати, метою яких є одержання майбутніх вигод. Ураховуючи розглянуті підходи, можна дати таке загальне визначення: інвестиції — це довгострокове вкладання капіталу в будь-яку галузь економіки з метою отримання доходу чи прибутку або в будь-яку поточну діяльність, яка збільшує здатність економіки відтворюватись на розширеній основі.

Відповідно до закону, інвестиціями вважаються всі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті чого утворюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.

До майнових та інтелектуальних цінностей відносять:
- кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери;
- рухоме та нерухоме майно;
- майнові права, що випливають з авторського права, досвід та інші інтелектуальні цінності;
- сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, досвіду, ноу-хау (те, що не запатентовано);
- права користування землею, водою, ресурсами, рухомим та нерухомим майном та інші майнові права;
- інші цінності [16, с. 102].


Міжнародна конкурентоспроможність на прикладі Об'єднаних Арабських Еміратів


План до курсової роботи:

Міжнародна конкурентноспроможність на прикладі Обєднаних Арабських Еміратів

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Міжнародна конкурентноспроможність на прикладі Обєднаних Арабських Еміратів,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність та значення міжнародної конкурентоспроможності

Міжнародна конкуренція історично і логічно виникла внаслідок розвитку та інтенсифікації міжнародного економічного обміну і формування світового ринку. Причинами того, що конкуренція підприємств набуває дедалі більше міжнародний характер називають глобалізацію економічних зв’язків, що відбувається внаслідок стрімкого розвитку міжнародної торгівлі, іноземного інвестування, крупних транснаціональних злиттів і розширення діяльності транснаціональних корпорацій [5, с. 35].

Конкуренція є основним інструментом регулювання ринкової економіки і важливою частиною ринкового середовища діяльності промислового підприємства. Наслідком конкуренції є, з одного боку, загострення виробничих і ринкових відносин, а з іншого — підвищення ефективності господарської діяльності, прискорення НТП. Конкуренція відноситься до неконтрольованих факторів, які впливають на діяльність організацій і які не можуть управлятися організацією. Ринковий механізм конкуренції має основостворююче значення для підприємницької діяльності, що визначає як неминуче системне значення умов конкуренції для концептуального обґрунтування підприємницької етики [9, с. 60].

Поняття «конкуренція» пов’язане з такими поняттями як «ринок» і «товарне виробництво». Конкурентні відносини виникли одночасно з ринковими, проте перші теоретичні положення конкурентної боротьби були сформульовані лише в XVIII ст. прихильниками класичної політичної економії.

Міжнародна конкурентоспроможність країни – це здатність країни займати й утримувати стійкі позиції на певних сегментах світового ринку при наявності потужного економічного потенціалу, який забезпечує динамічне зростання економіки на інноваційній основі, розвинутої системи ринкових інститутів; володінні значним інтелектуальним капіталом та інвестиційними ресурсами, здатністю гнучко реагувати на зміни світової кон’юнктури та, відповідно до цього, диверсифікувати своє виробництво, максимально забезпечуючи реалізацію національних інтересів заради економічної безпеки та високих стандартів життя населення.


Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження


План до курсової роботи:

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та особливості міжнародного співробітництва під час кримінального провадження

З розвитком України як правової держави виникає потреба підтримувати цивілізовані відносини з іншими країнами у сфері боротьби зі злочинністю та захисту прав і свобод людини і громадянина. Одним із ефективних елементів підтримки таких відносин є міжнародна співпраця держав.

Як повноправний член міжнародного співтовариства, Україна активно та беззаперечно співпрацює з державами та міжнародними організаціями не лише у боротьбі зі злочинністю, але й у запобіганні та ліквідації всіх проявів транснаціональної злочинності.

Міжнародне співробітництво є дуже важливим для підтримання рівноваги у світі та позитивно впливає на розвиток міжнародного суспільства. Але поряд із позитивними аспектами існують і негативні. Одним з найбільш негативних наслідків є інтернаціоналізація злочинності, тобто поширення її типових рис та проявів у країнах та регіонах, для яких вони не були типовими. У зв'язку з цим компетентні органи однієї держави все частіше звертаються за допомогою до компетентних органів іншої держави у розслідуванні кримінальних правопорушень [3, c. 64].

Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво - це діяльність уповноважених органів під час кримінального провадження, яка полягає у застосуванні необхідних заходів щодо надання міжнародної правової допомоги шляхом передачі документів, здійснення певних процесуальних дій, екстрадиції осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, тимчасове переміщення осіб, передача кримінального переслідування, переміщення засуджених та виконання вироків [2].

На сьогодні загальне визначення поняття "міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні" є неоднозначним, що в свою чергу призводить до юридичних колізій. Ця концепція потребує чіткого визначення та висвітлення в нормативних актах України.


Міжнародні відносини в галузі інформації


План до курсової роботи:

Міжнародні відносини в галузі інформації

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Міжнародні відносини в галузі інформації,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Основи міжнародної інформації і міжнародних інформаційних відносин

Відповідно до п. 3 ч. 1 статті 1 Закону України «Про інформацію», інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Згідно статті 2 вищевказаного закону, основними принципами інформаційних відносин є: гарантованість права на інформацію; відкритість, доступність інформації, свобода обміну інформацією; достовірність і повнота інформації; свобода вираження поглядів і переконань; правомірність одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації; захищеність особи від втручання в її особисте та сімейне життя. А відповідно до статті 4 вищезазначеного закону, суб’єктами інформаційних відносин є:
? фізичні особи;
? юридичні особи;
? об’єднання громадян;
? суб’єкти владних повноважень.

Об’єктом інформаційних відносин є інформація [1].

Міжнародна інформація - це документована або публічно оголошена інформація про події та явища в міжнародному співтоваристві (міжнародний інформаційний простір), записана у матеріальних носіях із деталями, за допомогою яких ця інформація може бути ідентифікована. Якщо говорити про ряд явищ, то ці явища можуть стати предметом міжнародного права. Однак, коли явища фіксуються у матеріальних носіях, вони стають предметом власності, власності та міжнародного права. Це означає, що вони можуть бути оскаржені.

Міжнародна інформаційна діяльність полягає в забезпечення громадян, державних органів, підприємств, установ та організацій офіційною документованою чи публічно оголошуваною інформацією про зовнішньополітичну діяльність України, про події і явища в інших державах та у цілеспрямованому поширенні за межами України всебічної інформації про саму Україну. Громадяни України мають право на вільний та безперешкодний доступ до інформації через зарубіжні джерела, літературу, мережу Інтернет, вмикати телевізійне мовлення, радіомовлення та пресу.


Міжнародні інтеграційні об'єднання та їх роль у сучасному міжнародному бізнесі


План до курсової роботи:

Міжнародні інтеграційні обєднання та їх роль у сучасному міжнародному бізнесі

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Міжнародні інтеграційні обєднання та їх роль у сучасному міжнародному бізнесі,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність та цілі міжнародної економічної інтеграції

Економічна інтеграція - якісно новий етап інтернаціоналізації господарського життя. Вона передбачає зближення і взаємопереплетіння національних економік, проведення узгодженої державної економічної політики. Інтеграційні тенденції є природним процесом, який випливає з об’єктивних потреб міжнародного поділу праці і науково-технічного прогресу.

Інтеграція - це форма інтернаціоналізації господарського життя, об’єктивний процес переплетіння національних господарств і проведення скоординованої економічної політики на національному та міжнародному рівнях в різних формах: вільної торгівлі, митних союзів, загальних ринків, економічних союзів, валютно-економічних і політичних союзів.

У 40-х роках ХХ ст. американець Дж. Вайнер висунув концепцію митного союзу, яка базувалась на вимірюванні кількісного ефекту від митного союзу через збільшення добробуту країни, що інтегрується на основі принципу порівняльних переваг Д. Рікардо (1817) . Дж. Вайнер висвітлив ці питання у своїй праці „Проблеми митного союзу” (1950). Він прослідкував позитивні та негативні ефекти від інтеграції, увів поняття „потокостворюючого” і „потоковідвертаючого” ефектів інтеграції. Головною ідеєю його праці було обґрунтування створення зони вільної торгівлі, для вільного безтарифного переміщення товарів всередині неї та аргументація на користь спільного тарифу від товаропотоку із зовнішніх держав. Він також визначив основну схожість зони вільної торгівлі та митного союзу як дискримінаційну угоду.

Ця концепція була продовжена такими вченими як Р. Ліпсей (1960), Дж. Мід(1955)та Ф. Герес (1957).

У своїх працях вони дійшли висновку, що „потокостворюючий” ефект може створити позитивний наслідок та підвищити добробут, якщо вигоди від зміни структури споживання на користь дешевого імпорту переважають втрати від переорієнтації з торгівлі з країною, що виробляє товари при нижчих затратах, на торгівлю з країною, що витрачає для виробництва такого товару набагато більше коштів. У концепцію регіональної інтеграції були введені такі поняття виробничого та споживацького ефектів митного союзу.


Місце і роль США у світовій економіці. Особливості інвестиційної діяльності США


План до курсової роботи:

Місце і роль США у світовій економіці. Особливості інвестиційної діяльності США

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Місце і роль США у світовій економіці. Особливості інвестиційної діяльності США,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Економічний розвиток США в сучасних умовах

США — лідер світової економіки, країна, яка за рівнем та масштабами розвитку значно випереджає будь-яку з інших розвинених держав. За умов все більшої глобалізації міжнародної економіки показники ділової активності всередині США є «барометром» для світової економіки, безпосередньо впливають на рух циклу та зміни стану національних економік. Розвиток економічних процесів у Сполучених Штатах Америки є одним; з головних генераторів зрушень в економіці усього світу.

Послуги є основним сектором сучасної економіки країни, на який припадає майже 80% ВВП. В обробній промисловості США є одним зі світових лідерів у галузях комп’ютерної, медичної, аерокосмічної та військової техніки, а також у виробництві фармацевтичних товарів. Крім того, США мають висококваліфіковану робочу силу та максимальне число випускників вищих навчальних закладів на тисячу робітників у світі. США є третьою сільськогосподарською державою світу після КНР та Індії. Обсяг сільськогосподарського виробництва склав в 2020 р. $176 млрд., що становило 5,6% сукупного виробництва країн світу. Завдяки своєму клімату, ґрунтам і території, США здатні виробляти майже всі сільськогосподарські товари [26, с. 89].

Отже, дані табл. 1.4 свідчать про зростання ВВП у 2017 р. на 797,88 млрд. дол. або на 4,26%, у 2018 р. на 1068,9 млрд. дол. або на 5,47%, у 2019 р. на 821,35 млрд. дол. або на 3,98%. Тоді як у 2020 р. внаслідок пандемії відбулось зниження ВВП на 625,96 млрд. дол. або на 2,92% (рис. 1.2).