ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Держава як суб'єкт фінансового права та фінансових правовідносинДержава як суб'єкт фінансового права та фінансових правовідносин

Держава як суб'єкт фінансового права та фінансових правовідносин1.1. Теорія держави

Держава – це найвища форма організації суспільства, яка забезпечує захист та погодження індивідуальних, групових та загальносуспільних інтересів за допомогою права на певній території.

Можливі також інші підходи та визначення поняття "держава". Держава – це основний інститут політичної системи суспільства, який організовує, скеровує і контролює спільну діяльність і відносини людей, суспільних груп, класів, асоціацій. Держава є центральним інститутом влади у суспільстві і концентрованим здійсненням цією владою політики. Саме тому, і в теоретичному осмисленні, і в побутовій свідомості, і в дійсності всі три явища – держава, влада і політика – цілком природно ототожнюються. Розуміння держави являє собою одну з найбільш складних проблем юридичної і політичної науки. Теорія держави охоплює три групи генетичних і функціональних проблем, пов'язаних з триєдиною основою походження, формування й існування держави:

 1. суспільною;
 2. класовою;
 3. політико-правовою та організаційно-структурною основою державної діяльності [13].

Залежно від акценту на одній з цих основ склалися три різні підходи до вивчення і дослідження держави: Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Держава як суб'єкт фінансового права та фінансових правовідносин.

 1. політико-філософський і політико-науковий, який бере свій початок від античної традиції, який актуальний і продовжує розвиватися й сьогодні, при якому держава розглядається, як засіб вирішення "загальних справ" (республіка) і регулювання відносин правителів (влади) і народу (суспільства), а також, як засіб, що забезпечує політичне життя самого народу і окремої людини;
 2. класовий, породжений розподілом суспільства на антагоністичні класи і знаряддя класової боротьби; відповідно до марксистської теорії: "Держава є машина для пригноблення одного класу іншим, машина, щоб тримати у покорі одному класові інші пригноблені класи";
 3. правовий та організаційно-структурний – як "юридична" держава, джерело права і закону, що організує життя суспільства і діяльність самої держави і її структур у системі політичних і суспільних відносин [13].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Держава як суб'єкт фінансового права та фінансових правовідносин,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Держава як суб'єкт фінансового права та фінансових правовідносин


Реалізація екологічної політики у м. Києві


План до курсової роботи:

Реалізація екологічної політики у м. Києві

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Реалізація екологічної політики у м. Києві,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність екологічної політики. Принципи формування та реалізації

У ст. 66 Конституції України закріплено: «Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки».

У Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 р. визначені важливі та актуальні для України проблеми, які пов'язані зі стабілізацією та поліпшенням стану навколишнього середовища, встановленням прямого зв'язку між економічним зростанням й екологічною ситуацією, впровадженням системи екологічно збалансованого використання природних ресурсів. Це зумовлено рядом чинників: екстенсивним характером суспільно-виробничої діяльності; слабким контролем за використанням природно-ресурсного потенціалу та рівнем екологічної безпеки суб'єктів природокористування; високим ступенем зносу основних виробничих фондів і недостатнім інвестуванням на їх відновлення. Зазначені фактори спричиняють зростання природо-ресурсних витрат на суспільно-виробничу діяльність, втрати валового внутрішнього продукту та зумовлюють необхідність розробки системи ефективних інструментів еколого-економічного регулювання, які здатні узгодити еколого-економічні інтереси на різних рівнях та напрямах.

Екологічну політику можна визначити як організаційну та регулятивно-контрольну діяльність суспільства і держави, спрямовану на охорону, невиснажливе використання та відтворення природних ресурсів, оздоровлення довкілля, ефективне поєднання функцій природокористування та охорони природи, забезпечення норм екологічної безпеки. Неефективна екологічна політика або ж її відсутність є коренем усіх екологічних проблем, може спричиняти екологічні катастрофи різного масштабу, порушення екологічної рівноваги, що загрожує існуванню цивілізації.


Реалізація національного компонента змісту освіти в навчально-виховному процесі з іноземної мови


План до курсової роботи:

Реалізація національного компонента змісту освіти в навчально-виховному процесі з іноземної мови

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Реалізація національного компонента змісту освіти в навчально-виховному процесі з іноземної мови,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність національного компонента змісту освіти

Спрямованість навчального процесу, його характерні пріоритети, цілі і наповнення визначає зміст освіти, який залежить від рівня розвитку країни, науки та економіки, національних особливостей системи освіти, суспільних потреб.

Зміст освіти - система наукових знань, умінь, навичок, оволодіння якими забезпечує всебічний розвиток розумових і фізичних здібностей учнів, формування їхнього світогляду, моралі, поведінки, підготовку до праці та життя [18].

В соціалізації як багатоплановому включенні особистості в соціальне життя провідне місце посідає соціалізація засобами культури, яка полягає не тільки в навчанні розуміння культури та формування планів самореалізації, але й уміння жити в світі культури, володіти механізмами та засобами впливу на свою долю і на майбутнє соціуму.

Культура своїми механізмами встановлює також системи цінностей та їх основні критерії. Цінності як базова складова, частина культури різних спільностей та особистостей мають певну систему та ієрархію, на основі яких складається розуміння ситуації діяльності, норм і зразків діяльності (етикет, устави і т.п.).

В Україні складається нова соціальна і культурна ситуація, що породжує нову соціокультурну реальність. Основною особливістю її є, насамперед, те, що наше суспільство перебуває в періоді перелому, зміни типу своєї організації й існування, яке умовно визначається як посттоталітаристське суспільство [20].

Будь-яка навчально-виховна система зорієнтована на конкретні умови, враховує інтереси і потреби реальних людей, тому вона не може бути ідентичною в різних регіонах, навіть у сусідніх ліцеях, гімназіях, школах і є глибоко національною за своєю сутністю.


Реалізація норм міжнародного права у правовій системі України


План до курсової роботи:

Реалізація норм міжнародного права у правовій системі України

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Реалізація норм міжнародного права у правовій системі України,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та структура правової системи України

Становлення і розвиток української правової системи відбувалось за загальними законами, які характерні становленню і розвитку будь-якій правовій системі, хоча в цих процесах були і є деякі особливості [1, C.9].

З часу прийняття Декларації про державний Суверенітет України та проголошення Акта Незалежності Україна стала перед вибором самостійного шляху розвитку, розбудовою своїх політичної, економічної, правової та інших національних систем. Одне з першочергових завдань в цьому процесі має становлення правової системи України з урахуванням сучасних реалій її розвитку.

Відсутність в ряді випадків фундаментальної правової теорії, наукової обґрунтованої політики, стратегії і тактики законотворчої роботи та право творення в цілому обумовлює їх стихійний характер, поступ шляхом «спроб і помилок», спроби експериментальним шляхом вирішувати надзвичайно складні і важливі для нашого суспільства правові проблеми.

Створюючи самостійну національну правову систему України, слід виходити, звичайно, не тільки з зарубіжних і міжнародних аналогів та досягнень, а й враховувати власний історичний досвід формування найважливіших правових інститутів безпосередньо в Україні та створювати і розвивати теорію національної правової системи [2, C.21].

Сучасна правова система України складається з трьох основних частин:

 1. інституційної;
 2. функціональної;
 3. нормативної [3, С. 43].

До інституційної частини входять суб'єкти права (фізичні та юридичні особи і їх об'єднання), що є її елементами.


Регіональні особливості розвитку і розміщення закладів освіти в Україні


План до курсової роботи:

Регіональні особливості розвитку і розміщення закладів освіти в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Регіональні особливості розвитку і розміщення закладів освіти в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Сутність, значення та структура системи освіти в Україні

Система освіти (гр. systema – утворення) – сукупність навчально-виховних закладів, які систематично і послідовно виховують, навчають і готують до життя підростаючі покоління відповідно до завдань суспільства.

Освітянський комплекс, задовольняючи потреби населення в освіті, все більше впливає на виробництво матеріально-речового багатства шляхом прискорення науково-технічного прогресу, створення необхідних передумов для підвищення рівня зайнятості у суспільному виробництві та раціонального використання трудового потенціалу, забезпечення розширеного відтворення робочої сили. Водночас розвиток сфери освіти сприяє розв'язанню таких соціальних завдань, як формування гармонійно розвиненої особистості, ліквідація культурно-побутових суперечностей між містом і селом, між соціальними групами населення і районами країни [7, c. 112].

Освіта підвищує загальний рівень знань і культури населення та забезпечує всі галузі народного господарства кваліфікованими кадрами, а тому виступає важливим елементом відтворення робочої сили.

Згідно закону України «Про освіту» система освіти України складається із закладів освіти, наукових, науково-методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі освіти [1]. Структура освіти включає: дошкільну освіту; загальну середню освіту; позашкільну освіту; професійно-технічну освіту; вищу освіту; післядипломну освіту; аспірантуру; докторантуру; самоосвіту,

Дошкільна освіта і виховання здійснюються у сім’ї та дошкільних закладах освіти у взаємодії з сім’єю і мають на меті забезпечення фізичного, психічного здоров’я дітей, їх всебічного розвитку, вироблення умінь, навичок, необхідних для подальшого навчання. Дошкільними закладами освіти є: дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки, сімейні, прогулянкові, дошкільні заклади компенсую чого Для дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку) та комбінованого типів з короткотривалим, денним, цілодобовим перебуванням дітей, а також дитячі садки інтернатного типу, дитячі будинки та інші.


Регіональні особливості розвитку світової індустрії страхування


План до курсової роботи:

Регіональні особливості розвитку світової індустрії страхування

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Регіональні особливості розвитку світової індустрії страхування,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Соціально-економічна сутність та основні функції світової індустрії страхування, їх роль у розвитку і розміщені продуктивних послуг у світі

Основою успішного розвитку держави є вибір економічної моделі і забезпечення її трансформації в систему загальносвітових господарських зв’язків. Будь-яку ринкову модель неможливо уявити без розгалуженої фінансовостійкої системи страхування. Страховий інститут забезпечує безпеку, стабільність, соціальні гарантії в суспільстві за допомогою механізму фінансового захисту.

З економічної точки зору страхування – це сукупність особливих замкнутих перерозподільних відносин між його учасниками з приводу формування цільового страхового фонду, призначеного для покриття можливого збитку, заподіяного суб’єктам господарювання, або вирівнювання втрат у сімейних доходах у зв’язку з наслідками несприятливих випадків [6, c. 26].

Науковці, які займаються проблемами страхування, визначають страховий ринок не однаково.

І. Краснова, В.В. Шахов, стверджують, що страховий ринок – це певний економічний простір, де формується попит на специфічну послугу, народжується пропозиція цієї послуги та створюються умови для реалізації послуги [21].

О.А. Гвозденко вважає, що страховий ринок – сукупність економічних відносин з купівлі-продажу страхової послуги, що виражається в захисті майнових інтересів фізичних та юридичних осіб при настанні страхових випадків за рахунок грошових внесків страхувальників [21].

О.Д. Вовчак, Т.А. Ротова, Л.С. Руденко, В.Д. Базилевич пропонують таке трактування страхового ринку – це особлива форма грошових відносин, де об’єктом купівлі продажу є специфічна послуга – страховий захист і на якому формуються попит та пропозиція на цю послуг [21].


Рекреаційна діяльність в Болгарії. Сучасний рівень розвитку


План до курсової роботи:

Рекреаційна діяльність в Болгарії. Сучасний рівень розвитку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Рекреаційна діяльність в Болгарії. Сучасний рівень розвитку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Предмет, методи і завдання рекреаційної географії

Трансформаційні процеси, які розвиваються в просторі і часі характеризуються зростанням психологічно-емоційної напруженості, загостренням екологічних проблем, погіршенням якості життєдіяльності людини. В зв’язку з цим зростає потреба суспільства у лікуванні,

оздоровленні, профілактиці, відпочинку або в приємному проведенні

відпустки чи вільного часу, все це викликає прискорений розвиток рекреації і туризму [18, с. 5].

Дослідження рекреаційних проблем в сучасних умовах прискорили процес виявлення специфічного об'єкта наукового пізнання і формування на його основі предметної сутності нової географічної дисципліни - рекреаційної географії.

Рекреаційна географія - галузь географічної науки, яка вивчає закономірності формування, функціонування і поширення територіальних рекреаційних систем, що складаються з природних і культурних комплексів, інженерних споруд, які використовуються для рекреації, а також із обслуговуючого персоналу, органу управління та рекреантів.

Рекреаційна географія займається дослідженням територій рекреаційних систем, розробкою принципів організації рекреаційного господарства та основ рекреаційного природокористування. Територіальна рекреаційна система - це географічна система, яка складається із взаємопов'язаних підсистем: природних і культурних комплексів, інженерних споруд, обслуговуючого персоналу, органу управління і, нарешті, відпочиваючих (рекреантів), характеризується функціональною і територіальною цілісністю [22].

Рекреаційна географія широко використовує такі наукові методи, як історичний, порівняльний, картографічний, аналітично-статистичний, експедиційних досліджень, математичного моделювання. Соціальний характер предмета дослідження обумовлює застосування в рекреаційній географії способів і прийомів, які склалися в інших суспільних (балансовий, соціологічних досліджень і т.д.) і медико-біологічних науках [22].


Рекреаційна діяльність в Китаї. Рекреаційні ресурси Китаю


План до курсової роботи:

Рекреаційна діяльність в Китаї. Рекреаційні ресурси Китаю

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Рекреаційна діяльність в Китаї. Рекреаційні ресурси Китаю,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття рекреаційної діяльності, її основні форми рекреаційної діяльності

Для рекреаційної географії важливо розкрити характер і зміст діяльності людини під час відпочинку. Саме поняття «рекреація» краще і повніше відображає зміст цього роду виборчої життєдіяльності людей у вільний час . «Рекреація» являє собою сукупність етимологічних значень: recreatio (лат.) - відновлення; recreation (франц.) - розвага, відпочинок, зміна дії, що виключають трудову діяльність і характеризують простір, пов'язаний з цими діями . Отже, термін «рекреація» характеризує не тільки певні види виборчої життєдіяльності людей у вільний час, а й той простір, в якому вони функціонують [11, с. 6].

Розвиток рекреаційної діяльності на всіх рівнях визначають рекреаційні потреби, принаймні вони впливають на два її основні аспекти: просторово-часову динаміку і територіальну організацію. У загальному виді рекреаційні потреби можна визначити як вимоги до умов відновлення сил людини. Рекреаційні потреби зокрема, як і потреби людини в цілому, є продуктом історії [13, с. 26].

Рекреаційні потреби проявляються на трьох рівнях організації людей:

 1. Суспільні потреби, які визначаються як потреби всього суспільства у відновленні фізичних і психологічних сил, а також всебічному розвитку всіх його членів; потреби в розширеному відтворенні соціально-трудового й соціально-культурного потенціалу суспільства.
 2. Групові рекреаційні потреби відбивають зміст потреб певних соціальних груп населення.

3. Індивідуальні рекреаційні потреби визначаються як потреби у відновленні фізичних і духовних сил людини в її фізичному, інтелектуальному й духовному вдосконаленні [13, с. 27].


Реорганізація системи місцевого самоврядування в містах з районним поділом


План до курсової роботи:

Реорганізація системи місцевого самоврядування в містах з районним поділом

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Реорганізація системи місцевого самоврядування в містах з районним поділом,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сучасний стан розробленості проблеми

Сьогодні багато науковців розглядають проблему організації системи місцевого самоврядування з метою пошуку найбільш ефективних шляхів та засобів проведення реформи. Серед наукових публікацій з означеної проблеми варто відзначити праці таких видатних вітчизняних та зарубіжних вчених, як Є. Бабенков, О. Бабич, О. Батанов, В. Борденюк, В. Галунько, Н. Гончарук, Г. Грибанова, О. Дмитрук, М. Жив’юк, О. Конотопцев, В. Корженко, М. Корнієнко, Д. Костяков, В. Кравців, О. Лазор, М. Медвєдєв, Н. Многомуж, В. Наконечний, Н. Нижник, В. Нікітін, Ж. Новицька, М. Орлатий, І. Павлов, Н. Притуляк, Л. Хомич, Ю. Шаров та ін.

Зокрема, такий відомий дослідник, як В. Борденюк у роботі «Деякі проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування у містах з районним поділом» пише, що необхідність утвердження повноцінного місцевого самоврядування у містах з районним поділом об'єктивно зумовлена становленням та розвитком самоврядних засад у їх районах. Це передбачає існування на рівні районів відносно автономних територіальних громад та обраних ними органів самоврядування, наділених відповідними повноваженнями і матеріальними та фінансовими ресурсами [1].

В дослідженні вченим проаналізовано нормативно-правові акти, що регулюють функціонування міст з районним поділом, висвітлюються проблемні питання та недосконалість законодавчої бази з цього питання.

На думку вченого, існують різні вагомі фактори, які засвідчують необхідність розвитку і зміцнення місцевого самоврядування на рівні міських районів, які не дістали відображення у цій статті. Так, науково-критичного аналізу потребують відповідні положення Конституції і Закону з точки зору з'ясування, чому населення села чи невеликого міста визнається територіальною громадою, яка має право на самоврядування, а населення районів міст, яке за своїм потенціалом прирівнюється часом до міст обласного значення, – ні. Певні непорозуміння викликає й природа правових актів, які видаються виконавчими структурами міських рад на рівні районів. Адже у багатьох випадках вчинення юридичне значущих дій покладається законами України на районні ради у містах та на їх виконавчі комітети.


Реферування документів загальна характеристика


План до курсової роботи:

Реферування документів загальна характеристика

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Реферування документів загальна характеристика,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕФЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ
1.1. СУТЬ І ФУНКЦІЇ РЕФЕРАТУ

Реферування - це процес аналізу первинного документа й складання реферату. Отже, це інтелектуальний творчий процес, що потребує осмислення, аналітико-синтетичної обробки інформації та створення нового документа - реферату, котрий має специфічну мовностилістичну форму. Методика реферування полягає в послідовному здійсненні операцій, пов’язаних з оцінкою, відбором, аналізом і узагальненням відомостей, які містяться у первинному джерелі. Процес реферування базується на виконанні цих логічних операцій. Результатом реферування документів є вторинні документи – реферати [6, с. 85].

Слово реферат латинського походження і означає – доповідати, оповіщати. Згідно з найдавнішим визначенням, реферат – це стислий виклад змісту наукового документа. Як і анотація, реферат має повну змістову й частково формальну залежність від первинного документа. Науковці розглядають реферат як інтегральну модель документа, семантичні особливості якого він подає в максимально ущільненому вигляді. Ця інтегральна модель дає змогу здійснювати інформаційний пошук, орієнтуючись на предмет, тему й методологію проведення роботи, на її результати, галузь застосування тощо.

Отже, реферат можна зарахувати до інтегральних моделей, в яких інформацію подають в узагальненому вигляді. Реферат широко застосовують у науково-інформаційній діяльності і, зокрема, в автоматизованих системах пошуку документів та інформації, він є також складовою бібліографічного запису. Реферат дає можливість скласти пошуковий образ для будь-якої інформаційної мови без додаткового опрацювання першоджерела.

Ознайомлення з рефератами дає змогу оперативно одержати коротку інформацію про зміст первинних документів і завдяки цьому максимально правильно вирішити питання про необхідність використання їх. Інколи таке ознайомлення навіть замінює вивчення першоджерела, що особливо важливо, коли воно з якихось причин недоступне.


Речовини і матеріали як об'єкти сучасних криміналістичних досліджень


План до курсової роботи:

Речовини і матеріали як об'єкти сучасних криміналістичних досліджень

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Речовини і матеріали як об'єкти сучасних криміналістичних досліджень,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЧОВИН І МАТЕРІАЛІВ

Речовини і матеріали як джерела інформації про спосіб вчинення та приховування злочину, злочинця, обставин злочинної події використовуються дуже давно. Так, ще в середні століття дослідження кількісного складу золотих монет або ювелірних виробів дозволяло встановити факт їх підробки. Морфологічний аналіз дорогоцінних каменів давав можливість виявити фальшиві або встановити вартість викраденого. Однак як частина криміналістичної техніки розділ «Криміналістичне дослідження речовин і матеріалів» сформувався в останні двадцять років завдяки теоретичним роботам В.С. Мітрічева.

Речовини та матеріали оточують нас всюди. При здійсненні злочину суб'єкт мимоволі чи навмисно змінює зовнішню будову, склад або структуру цих об'єктів, які можуть бути слідами-предметами або слідами-речовинами. Інтеграція в цю сферу досягнень природничих та технічних наук дозволяє досліджувати речовини і матеріали, взяті як в макро -, так і в мікрокількостей і отримувати цінну розшукову та доказову інформацію. Однак питання, чи є це дослідження криміналістичним або, іншими словами, як співвідноситься дослідження речовин і матеріалів у процесі судочинства та дослідження цих об'єктів в науці, техніці, промисловості, досі викликає бурхливі дискусії серед фахівців. Вище нами були сформульовані критерії, що обґрунтовують необхідність включення нового розділу в систему криміналістичної техніки. До них відносяться:

- рішення специфічних криміналістичних завдань, які не ставляться при дослідженні подібних об'єктів в інших сферах людської діяльності;
- специфіка об'єктів дослідження і в той же час їх поширеність, часта зустрічальність на місцях подій;