ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Денежное поступление предприятия. Характеристика и состав денежных поступлений предприятия Денежное поступление предприятия. Характеристика и состав денежных поступлений предприятия

Денежное поступление предприятия. Характеристика и состав денежных поступлений предприятия1.1. Характеристика и состав денежных поступлений предприятия

В процессе производственно-хозяйственной деятельности предприятий постоянно осуществляется круговорот средств, то есть вложение средств в производство с целью изготовления продукции и получения выручки от ее продажи.

Обеспечение денежных поступлений, которые нужны для возмещения расходов производства и оборота, своевременного выполнения финансовых обязательств перед государством, банками и другими субъектами ведения хозяйства, формирование доходов и прибыли является важнейшей стороной деятельности предприятий (рис. 1.1).

Денежные поступления — это средства, которые поступают на текущие и другие счета предприятий в банках и в кассу предприятий [7, с.74].

Срок «денежные поступления» является шире, чем срок «доход (выручка) от реализации». В сущности, он охватывает все входные денежные потоки предприятий. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Денежное поступление предприятия. Характеристика и состав денежных поступлений предприятия.

Под денежными потоками понимают поступление и уплату денежных средств и их эквивалентов. По источникам поступления денежные потоки можно разделить на внутренние и внешние. Средства, которые поступают из любых источников на самом предприятии, принадлежат к внутренним. Поступление средств на текущий счет предприятия в банке, которые мобилизируются на финансовом рынке, свидетельствует об использовании им внешних источников.

Денежные потоки предприятий характеризуются разной структурой. Структура входных денежных потоков зависит от сферы деятельности и организационно-правовой формы предприятия. В странах с развитой рыночной экономикой 60—70 % финансовых ресурсов поступает на предприятия за счет внутренних источников.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Денежное поступление предприятия. Характеристика и состав денежных поступлений предприятия,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Денежное поступление предприятия. Характеристика и состав денежных поступлений предприятия


Державний та суспільний устрій Стародавніх Афін


План до курсової роботи:

Державний та суспільний устрій Стародавніх Афін

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Державний та суспільний устрій Стародавніх Афін,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1.Причини появи міст-полісів Стародавньої Греції.

Розвиток античної цивілізації відрізняється від розвитку азіатської цивілізації. На відміну від Сходу, де основою виникнення держави була земельно-територіальна община, у Греції саме полісна система була ядром виникнення держави. Слово "поліс" у давньогрецькій мові означало одночасно і "місто", і "держава". Поліси формувалися не тільки з родових общин, але і часто створювалися заново шляхом заснування нових поселень - колоній, виведених з міст Егейського басейну на узбережжі Середземного і Чорного морів. Поліси як першого, так і другого типу створювали свою внутрішню структуру протягом кількох століть, цей процес завершився в більшості міст Греції лише наприкінці VI ст. до н. е. . Поліс становив собою громадянську общину, яка спиралася на античну форму власності - рабовласницьку. Характерні особливості цієї форми полягали в тому, що панівною була приватна власність на рабів і основний засіб того часу — землю . Територія полісу складалася з міста і прилеглих до нього селищ. За підрахунками сучасних істориків чисельність вільного населення полісу рідко перевищувала 100 тис. чоловік . Найбільшим був афінський поліс, що розташовувався на площі 2500 кв. км, тоді як більшість інших полісів мали територію близько 250 кв. км . Утворення ранньорабовласницького суспільства і держави у формі полісного ладу становить зміст історичного розвитку Стародавньої Греції в архаїчний період . Таких полісів, або міст-держав, було дуже багато .

Загалом на формування грецьких полісів впливали:

  1. природньо-географічні умови;
  2. економічні умови;
  3. соціальні умови;

4) політичні умови;


Джерела права Київської Русі, та їх порівняльно-правовий аналіз


План до курсової роботи:

Джерела права Київської Русі, та їх порівняльно-правовий аналіз

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Джерела права Київської Русі, та їх порівняльно-правовий аналіз,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ВИНИКНЕННЯ ТА ПОХОДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ

Теорії походження Київської Русі - одне із найскладніших питань вітчизняної історіографії, що зумовлене відсутністю достатньої джерельної бази, суперечливістю та неоднозначністю відомого історичного матеріалу.

Вперше літописець Нестор звернувся з цим питанням у своїй "Повісті минулих літ", де цитував недоведену легенду про запрошення варягів до Русі. Середньовічні літописці вважали фундаторами Київської Русі скіфів, сарматів, аланів та інших відомих народів Східної Європи. У сучасній історичній науці існує кілька теорій походження Київської Русі, серед них найпоширенішими є норманська та антинорманська.

Норманська теорія. У середині XVIII ст. Німецькі історики Г. Байєр та Г. Міллер розробили так звану норманську теорію. Посилаючись на «Повість минулих літ», вони стверджували, що державність на землі Київської Русі принесли уродженці Скандинавії - нормани, які активно займалися військовою, торговою та політичною діяльністю. У наш час норманська теорія втрачає своє наукове значення [1, c. 75].

Антинорманська теорія, розпочав цю теорію у 18 столітті. М. Ломоносов. Антинорманісти стверджують, що:

- східні слов'яни могли утворити власну державу;
- що державність є результатом багаторічного соціально-економічного, політичного та культурного розвитку, тобто вони мали всі необхідні передумови;
- державотворчі процеси у східних слов'ян розпочалися ще до появи варягів;
- з’являючись на східнослов’янських землях, варяги переслідували власні інтереси: захоплення торгових шляхів, стягнення данини з місцевого населенню тощо.

Антинорманську теорію свого часу підтримали українські історики: М. Костомаров, В. Антонович, М. Грушевський, Д. Багалій та ін.


Джерела права. Розвиток та класифікація джерел права. Види джерел права


План до курсової роботи:

Джерела права. Розвиток та класифікація джерел права. Види джерел права

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Джерела права. Розвиток та класифікація джерел права. Види джерел права,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Історія становлення джерел права

На сучасному етапі розвитку юриспруденції немає чіткого визначення поняття «джерело права», правильніше використовувати цей термін не для всієї правової дійсності, а лише для її частини, нормативного матеріалу, що створює систему джерел права. Джерело права в широкому розумінні – це акти уповноважених суб’єктів права, що є формою вираження й закріплення правових норм і принципів, видані в межах повноважень суб’єктів правотворчості відповідно до спеціальної процедури, які мають юридичну силу й загальнообов’язковість виконання.

У вузькому розумінні джерело права – спосіб зовнішнього вираження й закріплення правових норм. З огляду на потреби практики пропонуємо відповідно до юридичної сили та значення в регулюванні суспільних відносин здійснити поділ джерел права України на основні й доповнюючі. Правові системи сучасних держав відрізняються насамперед тим, яке із джерел права є основним у національній правовій системі цієї держави, тобто якими

На сучасному етапі розвитку правової системи України виникає переоцінка цінностей, правових позицій, повернення до природно-правової доктрини, відповідно до чого право насамперед є системою прав, а не системою норм. По своїй суті право має не державне, а соціальне походження, у зв’язку із чим правотворчість не є привілеєм лише держави. Нині юридична наука свідчить про множинність джерел права, їх взаємозв’язок [2, c. 45].

Після приєднання України з Росією на території України тривалий час певні норми звичаєвого козацького закону, які були визнані царським урядом, залишалися в силі. У документах українських гетьманів і російських царів, у статтях, прийнятих на виборах кожного нового гетьмана, неодноразово згадувалися "старі права і звичаї Запорізького війська". Є дані про застосування окремих норм звичаєвого права навіть у першій половині XIX ст. Звичаєве право стосувалося, насамперед, встановлення військового адміністративного порядку і суду, порядку володіння землею, порядку продажу рухомого майна, щодо скоєння злочинів і покарання.


Джерела та способи фінансування соціальної роботи


План до курсової роботи:

Джерела та способи фінансування соціальної роботи

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Джерела та способи фінансування соціальної роботи,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Джерела та способи фінансування соціальної роботи

В умовах сьогодення зростання соціальної складової в діяльності держави є неминучим, адже саме надання державної допомоги населенню забезпечує їхні суспільні потреби та інтереси. Відповідно характерологічної актуальності набувають дослідження суті соціальної політики, її - моделей та інструментів, шляхів оптимізації.

За своєю сутнісною характеристикою, соціальна політика – є комплексом соціальних програм спрямованих на вирішення певних соціальних проблем. Результатом реалізації програм, як правило, є - соціальний і соціально-економічний ефект, що виражається в підвищенні якості життя громадян, і суспільства, у цілому.

Тобто, в сучасних умовах, одним із ефективних механізмів державної підтримки соціальної сфери є її фінансування, тобто виділення фінансових ресурсів для вирішення конкретних соціальних завдань. У галузях соціальної сфери використовуються значні фонди фінансових ресурсів. Вони становлять більше ніж 30 % валового внутрішнього продукту. Крім того, галузі соціальної сфери щороку отримують у своє розпорядження кошти за надані послуги та виконані роботи [7, с. 13].

Зміна економічної системи зачіпає всі структури суспільства, в тому числі соціальну сферу. Насамперед тут необхідні зміни в системі бюджетного фінансування та широкий розвиток госпрозрахункових відносин.

Зростають вимоги до методів організації та планування доходів і витрат галузей соціальної сфери на всіх рівнях управління. При плануванні бюджетних асигнувань, власних доходів, витрат установ і організацій цієї сфери мають застосовуватися нові методологічні рішення.

Однією з найважливіших умов підвищення наукового обґрунтування планування витрат, що направляються з бюджету на соціальний розвиток, є застосування довгострокових економічних нормативів та фінансових норм. Більш широко мають використовуватися економічні методи стимулювання якості роботи цих установ та раціонального використання асигнувань, що виділяються з бюджету.


Дидактична гра як засіб формування навчально-пізнавальної активності першокласників


План до курсової роботи:

Дидактична гра як засіб формування навчально-пізнавальної активності першокласників

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Дидактична гра як засіб формування навчально-пізнавальної активності першокласників,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. 1. Пізнавальна активність першокласників як основна
складова формування їх особистості

У науковій літературі поняття «пізнавальна активність» розуміється як властивість особистості, що формується протягом її життя в суспільстві у процесі цілеспрямованого навчання і виховання. Так, на думку Г. Щукіної, пізнавальна активність, це особистісне утворення, яке виражає індивідуальний відгук на процес пізнання, живу участь, розумово-емоційну чуйність учня в пізнавальному процесі. У дослідженнях В. Лозової «пізнавальна активність» визначається як властивість особистості, котра виявляється в її ставленні до пізнавальної діяльності, передбачає стан готовності, прагнення до самостійної діяльності, спрямованої на засвоєння індивідом соціального досвіду, накопичених людством знань і способів діяльності, а також в якості цієї діяльності, яка здійснюється шляхом вибору найбільш оптимальних способів для досягнення цілей пізнання [14, с.118].

Т. Ткачук поняття «активність» пов’язує з поняттям «діяльність», а під пізнавальною активністю розуміє самостійну, ініціативну діяльність дитини, спрямовану на пізнання навколишньої дійсності (як прояв допитливості) й зумовлену необхідністю розв'язати завдання, що постають перед нею у конкретних життєвих ситуаціях [14, с. 118]. Спільним для вчених є те, що пізнавальна активність завжди пов’язується зі сформованістю самостійності дитини, а саме, здатності без допомоги дорослих визначити мету діяльності, спланувати та організувати її, правильно оцінити результат.

З поняттям «пізнавальна активність» тісно пов’язується поняття «навчальна активність», що характеризує ступінь входження учня в предмет його діяльності: готовність виконувати навчальні завдання, намагання виконувати діяльність самостійно, свідоме виконання завдань, систематичність учіння, прагнення підвищити свій освітній рівень [9, с. 214].


Дидактичний матеріал до інтегрованого курсу Я досліджую світ, 1 клас


План до курсової роботи:

Дидактичний матеріал до інтегрованого курсу Я досліджую світ, 1 клас

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Дидактичний матеріал до інтегрованого курсу Я досліджую світ, 1 клас,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНТЕГРАТИВНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»

Пропоновану розробку виконано під Типову програму НУШ-2. Однак його буде зручно використовувати і педагогам, які обрали НУШ-1. Зважаючи на те, що Міністерство освіти і науки України не проводило конкурсу підручників із предмета «Технології та дизайн» (як це передбачено Типовою освітньою програмою НУШ-1), вчителям стане в нагоді інтеграція цього предмета з тематикою курсу «Я досліджую світ».

Інтеграція з мовно-літературною і математичною галуззю в цьому курсі здійснюється через міжпредметні зв’язки під час організації групової роботи (читання й обговорення літературних творів, дискусії, театралізації), а також самостійної роботи учнів (робота із зошитом-практикумом, 2 години на тиждень).

Педагоги, які працюють за програмою НУШ-1, можуть використовувати розробки уроків для групової роботи і виготовлення виробів, скоротивши загальну їх кількість із п’яти до чотирьох. Рекомендації щодо такого скорочення ви знайдете в Календарному плануванні за програмою НУШ-1 та в розробках уроків.

Інтеграція в цьому курсі здійснюється за тематичним принципом. Кожен тиждень присвячений комплексному вивченню однієї теми, актуальної для першокласників. До прикладу, перший тематичний тиждень присвячено знайомству зі школою, а перед зимовими канікулами учням пропонується тема «Зимові свята».

«Я досліджую світ» рекомендується ставити першим уроком щодня, адже це дозволить проводити Ранкові зустрічі («Ранкове коло» в цьому посібникові), як частину уроку. Тим, хто працює за програмою НУШ-1, радимо в один день першим ставити урок «Технології та дизайн», а в другий — українську мову, де Ранкова зустріч буде закривати змістову лінію «Взаємодіємо усно».


Дидактичний матеріал до інтегрованого курсу Я досліджую світ, 2 клас


План до курсової роботи:

Дидактичний матеріал до інтегрованого курсу Я досліджую світ, 2 клас

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Дидактичний матеріал до інтегрованого курсу Я досліджую світ, 2 клас,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНТЕГРАТИВНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»

Типова освітня програма початкової освіти (далі типова освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом початкової освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.

Типова освітня програма визначає:

- загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти, подані в рамках освітніх галузей;
- перелік та пропонований зміст освітніх галузей, укладений за змістовими лініями;
- орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін тощо, зокрема їхньої інтеграції, а також логічної послідовності їхнього вивчення;
- рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. До типової освітньої програми додано типові навчальні плани, що пропонує підхід до організації освітнього процесу (див. Додатки 1).

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Перелік та пропонований зміст освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:


Дитячий туризм. Види та форми дитячого туризму


План до курсової роботи:

Дитячий туризм. Види та форми дитячого туризму

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Дитячий туризм. Види та форми дитячого туризму,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Дитячий туризм як вид туризму

Дитячий і молодіжний туризм, як види (форми) туризму виділені у класифікаціях всіх науковців, Законі України «Про туризм» та у статутах Всесвітньої туристичної організації. Різниці у класифікаціях пов’язані із використанням різних підходів – соціально-економічного, демографічного, педагогічного, спортивного, тощо. Найбільш широка диференціація у В. К. Кіптенка: виділені такі категорії туристів, як діти, що подорожують з батьками, молодь у віці від 15 до 24 років, відносно молоді туристи з 25 до 44 років, активні люди середнього віку (45–64 років) та пенсіонери (в середньому старші 64 років) [8, с. 14]. Враховуючи переважно спортивний аспект туризму, а відповідно і фізичне здоров’я туристів, Ю. А. Грабовським, О. В. Скалієм було виокремлено такі види туризму як дитячий, молодіжний, сімейний, для осіб похилого віку та інвалідів [6, с. 83].

Щодо нормативно-правових актів, то згідно Закону України «Про туризм», існують такі види туризму: дитячий, молодіжний, сімейний, для осіб похилого віку, культурно-пізнавальний, лікувально-оздоровчий, спортивний, релігійний, екологічний (зелений), сільський, підводний, гірський, пригодницький, мисливський, автомобільний, самодіяльний, тощо [2]. Відповідно, можемо виділити види, що були виокремленні відповідно до віку туристів, це: дитячий, молодіжний, сімейний, для осіб похилого віку. У Законі не виділяється такої категорії туристів, як дорослі (середнього або третього віку), тут цей сегмент замінено на – сімейний туризм. Щодо вікових рамок, то, згідно інших Законів України, діти – особи до 18 років, молодь від 14 до 35, люди похилого віку – чоловіки у віці старше 60 років та жінки – старше 55 р.

Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою України, проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок [5, с. 10].


Дитячі малюнки як засіб виявлення емоційно-естетичного ставлення дошкільника до дійсності


План до курсової роботи:

Дитячі малюнки як засіб виявлення емоційно-естетичного ставлення дошкільника до дійсності

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Дитячі малюнки як засіб виявлення емоційно-естетичного ставлення дошкільника до дійсності,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Емоційно – естетичне виховання дітей дошкільного віку

Естетичне ставлення, передусім, показує суб’єкту об’єкт з точки зору краси, досконалості, поєднання зовнішнього і внутрішнього. Естетичне підносить нас над матеріально-практичним буттям, і тим самим долучає індивіда до цінування духовних цінностей. Виникає питання: чи є це вродженим у людини, чи набутим? Те що естетичне супроводжує людину ми і так вже знаємо, а чи кожну людину це супроводжує? Може цьому необхідно десь вчитися. Звичайно треба, в цьому і є сенс виховання. І починати його треба змалку.

Естетичне (грец. aisthetokos — почуттєвий) виховання — послідовне формування у дітей естетичного ставлення до життя, розвиток сприймання і розуміння прекрасного у мистецтві, природі, взаєминах людей, художніх потреб і здатності до художньої творчості [5, с. 65].

Краса нерозривно пов'язана з душею людини, її працею, поведінкою, мовою, зовнішністю. Творча душа людства, в тому числі й українського народу, витворила справжні шедеври виховання у дитини почуття прекрасного: від маминої колискової пісні до складних видів мистецтва, якими може оволодіти людина протягом життя, якщо їх основа закладена у дошкільному дитинстві.

Естетика — наука про загальні закономірності художнього освоєння дійсності людиною, суть і форми відображення дійсності й перетворення життя за законами краси.

Складовими цієї науки є дослідження сутності естетичного як вияву ціннісного ставлення людини до дійсності (специфіка, природа, творчий потенціал естетичного), а також основ і результатів художньої діяльності людини (своєрідність, природа художнього таланту, самобутність мистецтва).


Діагностика стратегії економічного розвитку в торговельній політиці США


План до курсової роботи:

Діагностика стратегії економічного розвитку в торговельній політиці США

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Діагностика стратегії економічного розвитку в торговельній політиці США,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність стратегії економічного розвитку країни в умовах глобалізації

Глобалізація світової економіки - це процес посилення економічної інтеграції на основі прискорення науково-технічного прогресу і переходу до інформаційного суспільства, лібералізації міжнародної торгівлі та руху капіталу [10, с. 49]. Глобалізація - одна з головних тенденцій у розвитку світового господарства, що впливають на політичну, соціальну, культурно-цивілізаційну картину світу. Процеси глобалізації в певній мірі зачіпають абсолютно всі країни світу [8, с. 62].

Злиття економік здійснюється не лише за допомогою торгівлі, але і на основі розширення мережі транснаціональних економічних відносин, дозрівання соціальних загальнопланетарних умов для формування інтегрованих зв'язків, загальносвітових програм, проектів і т.д. У законодавчих актах країн з цілого ряду економічних питань вже використовується не національний, а світовий режим. Таким чином, функціонування національних економік виходить за межі своїх територіальних кордонів і, відповідно, їх економічна кон'юнктура формується в транснаціональних умовах.

В даний час йде зародження якісно нового механізму глобального макрорегулювання, що спирається на наступні світогосподарські зв'язки:

? фінансові (регулювання фінансових потоків на міждержавному рівні);
? організаційні (створення і функціонування різних міжнародних економічних урядових і неурядових організацій);
? інформаційні (збір економічної інформації, необхідної для макрорегулювання, наприклад, через систему національних рахунків і т.д.);