ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Дебіторська заборгованість. Облік поточної дебіторської заборгованостіДебіторська заборгованість. Облік поточної дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість. Облік поточної дебіторської заборгованості1.1. Сутність економічної категорії дебіторської заборгованості

У процесі фінансово-господарської діяльності у підприємства постійно виникає потреба в проведенні розрахунків зі своїми контрагентами. Відвантажуючи виготовлену продукцію, підприємство, як правило, не отримує оплату одразу, тобто відбувається кредитування покупця. Таким чином, протягом періоду від моменту відвантаження продукції до моменту надходження платежу засоби підприємства знаходяться у вигляді дебіторської заборгованості.

Методологію обліку, основні поняття та порядок розкриття інформації про дебіторську заборгованість у фінансовій звітності визначає П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

Згідно П(С)БО 10 «дебіторська заборгованість» визначається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод і її сума може бути достовірно визначена.»

Відповідно до П(С)БО 10 дебіторська заборгованість поділяється на довгострокову і поточну. Дебіторська заборгованість у бухгалтерському обліку класифікується в залежності від: термінів її погашення, ймовірності її погашення, оцінки відображення її в балансі. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Дебіторська заборгованість. Облік поточної дебіторської заборгованості.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визначається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю [11, с.175]. У разі відстрочення платежу за продукцію, товари, роботи, послуги з утворенням від цього різниці між справедливою вартістю дебіторської заборгованості та номінальною сумою грошових коштів та /або їх еквівалентів, що підлягають отриманню за продукцію, товари, роботи, послуги, така різниця визначається дебіторською заборгованістю за нарахованими доходами (процентами) у періоді її нарахування (Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну №304 від 30.11.2000).

Довгострокова дебіторська заборгованість це сума, не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Дебіторська заборгованість. Облік поточної дебіторської заборгованості,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Дебіторська заборгованість. Облік поточної дебіторської заборгованості


Вплив сучасної світової фінансової кризи на національну фінансову систему Австрії

1.1. Загальна характеристика національної економічної моделі Австрії

Австрія вирізняється стабільною фінансовою системою, збалансованим бюджетом, ефективною економікою, високим рівнем добробуту, наявністю висококваліфікованих кадрів.

Уряд Австрії, який раніше контролював близько 25 % у підприємств країни, послідовно проводить приватизаційну політику, спрямовану на розвиток фондового ринку та залучення іноземних інвестицій. Останніми роками було досягнуто значних успіхів у приватизації.

Австрія держава в Центральній Європі. Межує з Чехією, Словаччиною, Угорщиною, Словенією, Італією, Швейцарією та Ліхтенштейном. Столиця - Відень. Складається з 9 федеральних земель. Офіційна мова - німецька. Грошова одиниця - євро, до впровадження євро - австрійський шилінг. Член ООН та ЄС [3, c. 17].

Австрія – федеративна республіка. Глава держави — федеральний президент (обирається прямим голосуванням виборців на 6 років).

Австрія — високоіндустріальна країна, хоч більшість населення працює в сфері роздрібної торгівлі, банківського обслуговування, охорони здоров'я, освіти і туризму. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Вплив сучасної світової фінансової кризи на національну фінансову систему Австрії.

Пенсійний вік у Австрії в становить для чоловіків 65, а для жінок — 60 років. Пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у всіх видах транспорту, включаючи місцеві авіарейси, не платять за вхід у музеї, театри, цирк, бібліотеки. Раз на рік їм оплачують відпочинок у санаторіях або пансіонатах.

Гірськолижні курорти — одна з найприбутковіших галузей в економіці. Незважаючи на гористу місцевість, використання сучасних методів землеробства дає Австрії можливість забезпечувати продуктами 3/4 потреб внутрішнього ринку. У країні виробляють майже всі види сільськогосподарської продукції. Провідне місце належить інтенсивному тваринництво. Для виноробства вирощують виноград, ліси дають сировину для целюлозно-паперової промисловості. Під пасовищами і луками - 28% усієї території, орної землі - 21%. Основні зернові культури: пшениця, жито, овес; технічні – цукрові буряки.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Вплив сучасної світової фінансової кризи на національну фінансову систему Австрії,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Вплив сучасної світової фінансової кризи на національну фінансову систему Австрії


Зміст кваліфікуючих ознак перевищення влади або службових повноважень

1. Загальна характеристика злочину у сфері службової діяльності

В зв'язку з набранням чинності 1 вересня 2001 р. нового Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. виникла необхідність у розробці кваліфікації злочинів і теоретичному осмисленні, поряд з іншими видами злочинної діяльності, злочинів у сфері службової діяльності.

При кваліфікації злочинів у сфері службової діяльності слід, по-перше, з'ясувати поняття самого злочину в сфері службової діяльності, а по-друге, - поняття службової особи.

Службова особа як суб'єкт відповідних злочинів є одним із елементів системи ознак поняття злочину та складу злочину [4, с. 58-62]. Тому ознаки, які характеризують службову особу як суб'єкта злочину, взаємодіють з іншими ознаками злочину, закріпленими в диспозиціях статей Особливої частини.

Відповідно до примітки до ст. 364 Кримінального кодексу України:

  1. службовими особами є особи, які постійно або тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно або тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням;
  2. службовими особами також визнаються іноземці або особи без громадянства, які виконують обов'язки, зазначені в п. 1 цієї примітки.

Видається слушною пропозиція О. Свєтлова, що суб'єктами посадових злочинів повинні визнаватись лише повнолітні особи [25, с.129-130]. Тому що виконання відповідних обов'язків полягає у здійсненні функцій представника, адже організаційно-розпорядча чи адміністративно-господарська діяльність здійснюється від імені і за дорученням власника підприємства, установи, організації. Цивільне ж законодавство передбачає, що представником може бути тільки повнолітня особа. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Зміст кваліфікуючих ознак перевищення влади або службових повноважень.

Також обов’язковою ознакою службової особи як суб'єкта злочину є осудність. Реальна можливість особи правильно оцінювати ризик своєї поведінки залежить від двох груп чинників: тих, що відносяться до самої особи й визначаються рівнем біологічного розвитку (станом здоров'я, психічної стійкості тощо), та таких, які відносяться до рівня соціалізації особи (професійна підготовка, життєвий досвід тощо).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Зміст кваліфікуючих ознак перевищення влади або службових повноважень,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Зміст кваліфікуючих ознак перевищення влади або службових повноважень


Звіт з практики по підприємству ТОВ "Шанс ЛТД"

1.1. Техніко-економічна характеристика підприємства ТОВ „Шанс ЛТД”

Товариство з обмеженою відповідальністю „Шанс ЛТД” діє на підставі чинного законодавства України, зокрема Законів України: “Про господарські товариства”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”, “Про лікарські засоби”, Податкового кодексу та інших нормативних актів України, а також власного Статуту і Установчих документів, які визначають порядок створення, діяльності, організації, реорганізації і ліквідації товариства.

Юридична адреса товариства: м. Богуслав вул. Калініна 33. Повна назва підприємства: Товариство з обмеженою відповідальністю „Шанс ЛТД”. Скорочена – ТОВ „Шанс ЛТД”. Товариство було засноване в 1992 році, що засвідчено Свідоцтвом про реєстрацію №1 329 105 0002 000001 від 19.03.1998 р. Товариство створене в результаті домовленості фізичних осіб. В табл. 1.1 представлено розміри часток засновників у статутному капіталі підприємства.

Товариство діє на базі власності Засновників. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

На підприємстві створюються фонди виробничого і соціального розвитку, резервний та інші. Питання про створення та використання фондів, а також нормативів відрахувань до них визначаються Засновниками.

Одноособовим управлінським і виконавчим органом Товариства є Директор.

Товариство має приватну форму власності і знаходиться на загальній системі оподаткування. З 2009 року ТОВ «Шанс ЛТД» подає фінансову звітність за спрощеним планом. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Звіт з практики по підприємству ТОВ „Шанс ЛТД”.

Товариство згідно Статуту має право займатися багатьма видами діяльності, основною з яких є реалізація медичних препаратів через мережу аптек Товариства: КВЕД: 52.31.0 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Звіт з практики по підприємству ТОВ „Шанс ЛТД”,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Звіт з практики по підприємству ТОВ  „Шанс ЛТД”


Вартість, споживча вартість та цінність товару

1.1. Соціальний та економічний зміст, основні класифікаційні ознаки та головні ринкові характеристики товару

Товар – це продукт праці, який задовольняє будь-яку потребу людини й призначений для обміну шляхом купівлі – продажу. Товар, як й все сутнє у цьому світі, має матеріальний характер, але може виступати і як річ, і як послуга.

Товар володіє двома властивостями [13, c. 44]:
- Споживча вартість.
- Вартість.

Визначень, або дефініцій, товару відомо безліч. Усе залежить від теоретичних засад, на яких базується формування визначення. Прихильники так званої трудової теорії вартості стверджують, що "товар – продукт праці, який задовольняє певну потребу людини й виготовлений для обміну" [3]. У цьому твердженні не згадується про властивості товару, а лише частково зазначається його походження та призначення. Наведене формулювання повністю не розкриває соціальної та економічної суті категорії товару, не містить жодної згадки про закони формування та розвитку товару як матеріального продукту, про його зв’язки з оточуючим предметним середовищем і споживачем, заради якого створено товар.

Поняття про сутність товару як об’єкта досліджень визначають через абстрагування його властивостей. Товари можуть мати різне походження, чинник якого має вирішальне значення у формуванні властивостей товарів.

Товар має певні властивості, які забезпечують йому корисність для людини та здатність до обміну на інший товар або на гроші. Із урахуванням цього, товар необхідно розглядати як продукт природи, природи та людської праці або тільки людської праці. Йому притаманні природні чи набуті в процесі виробництва властивості, завдяки яким задовольняються певні потреби людини. Він призначений для обміну чи купівлі-продажу. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Вартість, споживча вартість та цінність товару.

Діалектичні зміни форми матеріального об’єкта, яким є товар, не змінюють суті його властивостей. Останні залишаються субстанціональними сутностями, що становлять предмет економічних наук.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Вартість, споживча вартість та цінність товару,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Вартість, споживча вартість та цінність товару


Викрадення привласнення вимагання наркотиків або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем

1. Загальна характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Одним із найнебезпечніших наслідків наркотизму стала наркозлочинність, тобто злочинність, що стимулюється наркотиками. Наркозлочинність виявляється у вчиненні багатьох видів злочинів. Проте всі їх можна поділити на дві групи: злочини, що вчиняються у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, тобто в операціях з ними, які передбачені у розділі XIII Кримінального кодексу України, та інші види злочинів різної спрямованості та галузевої належності, що вчиняються у стані наркотичного збудження (сп’яніння) під впливом вживання наркотиків.

Кримінальна відповідальність за ці злочини відповідає міжнародним договорам України, які передбачають обов'язки держав переслідувати осіб, винних в незаконному обігу предметів, що становлять підвищену небезпеку для здоров'я населення, в першу чергу наркотичних засобів. До них відносяться Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 р., Конвенція про психотропні речовини 1971 р. Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р.

Всі вищевказані злочини своїм безпосереднім об’єктом впливу мають здоров’я населення. Проте їх єднає не лише це – головна спільна риса – предмет цих злочинів: наркотичні засоби (ст. ст. 305 – 309, 313 – 320 КК); психотропні речовини (ст.ст. 305 – 309, 313 – 314, 315, 317 – 320 КК); їхні аналоги (ст.ст. 305 – 309, 313 – 315, 317, 320 КК); прекурсори (ст.ст. 305, 306, 311, 312, 318, 320 КК); снотворний мак і конопля (ст. 310 КК); отруйні і сильнодіючі речовини (ст. 321 КК); одурманюючі засоби (ст.ст. 322, 324 КК); мікробіологічні та інші біологічні агенти (ст. 326 КК); токсини (ст. 326 КК); допінг (ст. 323 КК); радіоактивно забруднені продукти та інша продукція (ст. 327 КК) [12]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Викрадення привласнення вимагання наркотиків або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем.

Хоча в законі йдеться про предмет злочину у множині, кримінальне караним вважається також діяння, предметом якого є лише один вид наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів чи прекурсорів.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Викрадення привласнення вимагання наркотиків або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Викрадення привласнення вимагання наркотиків або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем


Одержання хабара ст. 368 КК. Хабарництво - як особливий вид службових злочинів

1.1. Матеріальний склад та кримінальна відповідальність за скоєння злочинів, які відносяться до хабарництва

Одержання хабара (ст.368 КК).

Хабарем називається незаконна винагорода посадовій особі за вчинення або не вчинення нею в інтересах того, хто дає хабара, певних дій, які посадова особа може чи повинна була вчинити з використанням своїх посадових повноважень [2, ст. 368].

Об'єктивна сторона злочину полягає в одержанні хабара в будь-якому вигляді. Способи одержання і давання хабара можуть бути різними, однак можна виділити дві основні форми:

  1. просту (відкриту)
  2. завуальовану (приховану).

У першому випадку предмет хабара безпосередньо вручається службовій особі без будь-якого прикриття, а у другому хабар маскується під зовні законну угоду (під виглядом виплати зарплати, премії, гонорару, повернення боргу тощо) і має вигляд цілком законної операції.

Незаконне одержання працівником державної установи чи організації, який не є посадовою особою, в будь-якому вигляді матеріальних благ чи вигод майнового характеру у значному розмірі за виконання чи невиконання будь-яких дій з використанням посадових повноважень, кваліфікується за ст. 354 КК. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Одержання хабара ст. 368 КК. Хабарництво – як особливий вид службових злочинів.

Не можуть кваліфікуватися за ст. 368 КК дії приватних осіб, які видавали себе за посадових осіб або самовільно присвоїли собі звання представника влади або посадової особи (ст. 353 КК), оскільки злочин, передбачений ст. 368 КК України, є корисливим, предмет хабара має виключно майновий характер. Ним можуть бути: майно (гроші, матеріальні цінності), право на майно (документи, які надають право на отримання майна, надання права користуватися майном або вимагати виконання зобов'язань тощо), будь-які дії майнового характеру (передача майнових вигод, відмова від них, відмова від прав на майно, безоплатне надання послуг майнового характеру, санаторних чи туристичних путівок, проведення будівельних чи ремонтних робіт тощо).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Одержання хабара ст. 368 КК. Хабарництво – як особливий вид службових злочинів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Одержання хабара ст. 368 КК. Хабарництво – як особливий вид службових злочинів


Протоколи у господарському судочинстві

1. Судові акти в господарському процесі України

Діяльність господарського суду відбувається в суворо визначеній процесуальній формі. В процесі розгляду і вирішення спорів, віднесених до його компетенції, господарський суд здійснює різні процесуальні дії з усіх питань, які виникають у ході господарського процесу на його певних стадіях, і висловлює судження по суті спору, який розглядається, в цілому [15, с. 145].

Господарський суд є органом судової влади, який наділений владними повноваженнями по застосуванню норм матеріального і процесуального права. Свої владні повноваження господарський суд втілює у формі своїх актів — рішень, ухвал, постанов. Господарські суди здійснюють правосуддя шляхом прийняття обов’язкових до виконання на всій території України рішень, ухвал, постанов. Рішення й постанови господарських судів приймаються іменем України (ст. 4-5 ГПК).

Всі господарські суди, які виступають в якості судів першої інстанції, приймають рішення і ухвали. Суди апеляційної й касаційної інстанцій приймають постанови і ухвали.

Важливим судовим актом місцевого господарського суду — суду першої інстанції є рішення. Його значення полягає в тому, що воно є основним актом правосуддя, який приймається після розгляду і вирішення справи по суті (задоволення позову, відмова у позові повністю або частково) (ст. 82 ГПК) [3, с. 56]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Протоколи у господарському судочинстві.

Рішення господарського суду — це акт суду першої інстанції, яким суд на підставі достовірно встановлених при судовому розгляді фактів в суворій відповідності з нормами процесуального і матеріального права вирішує справу по суті, тобто задовольняє позовні вимоги повністю або відмовляє в їх задоволенні.

Поняття рішення розкривається через низку притаманних йому ознак. Рішення: акт органу судової влади; це акт правозастосування, який містить у собі одночасно наказ і підтвердження. Наказ в рішенні господарського суду є виявленням владного характеру рішення господарського суду, підтвердження в рішенні віддзеркалює усунення господарським судом спору про право і констатації наявності матеріально-правових відносин, суб’єктивних прав і обов’язків.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Протоколи у господарському судочинстві,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Протоколи у господарському судочинстві


Податок на доходи фізичних осіб у системі фінансового регулювання

1.1. Сутність податку на доходи фізичних осіб

Згідно з нормами Податкового кодексу України доходом вважають загальну суму доходу платника податку від усіх видів діяльності, який був отриманий (нарахований) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України так і за її межами.

Податком з фізичної особи вважають обов'язковий внесок платника в бюджет і позабюджетні фонди у розмірах, які визначені законом та у встановлені терміни. Цей податок виражає грошові відносини, які склалися у держави з фізичними особами у зв'язку з тим, що перерозподіляється національний дохід і мобілізуються фінансові ресурси у бюджетні та позабюджетні фонди держави. Основні учасники виробництва валового внутрішнього продукту здійснюють внески, наприклад працівники, які своєю працею можуть створювати матеріальні та нематеріальні блага і отримувати певний дохід.

У податковій системі України податок з доходів фізичних осіб є досить важливим. Його характерними особливостями є важливе соціально-економічне значення, масштабність кількості платників цього податку, розміри загальних надходжень до бюджету. Фізичні особи являються платниками декількох податків і зборів. Однак податків де винятково платниками виступають фізичні особи у податковій системі України тільки два – це податок на промисел і податок з доходів фізичних осіб. За своїм значенням вони, звичайно, не однакові. Найважливішим є податок з доходів фізичних осіб. Певною досконалістю, чіткістю, яка відпрацьовувалася тривалий час обумовлюється його значення. Податок з доходів фізичних осіб, становить четверту частину надходжень податків та інших обов'язкових платежів до загального фонду Державного бюджету і являється одним із найдавніших у податковій системі України [4].

Структура податку на доходи фізичних осіб наведена на рис. 1.1 у додатку до розділу 1. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Податок на доходи фізичних осіб у системі фінансового регулювання.

За рахунок податкових внесків формуються фінансові ресурси держави, що акумулюються в його бюджеті і позабюджетних фондах.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Податок на доходи фізичних осіб у системі фінансового регулювання,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Податок на доходи фізичних осіб у системі фінансового регулювання


Витрати підприємства. Поняття витрат та собівартості продукції

1.1. Сутність витрат. Підхід до поняття витрат з погляду економіста та бухгалтера

Економічне розуміння витрат базується на проблемі обмеженості ресурсів і можливості їхнього альтернативного використання. Застосування ресурсів у одному виробничому процесі виключає можливість їхнього використання за іншим призначенням. Наприклад, деревина, використовувана в будівельній справі, не може бути застосована, скажімо, у виробництві меблів, сірників і інших товарів. Вибір конкретних ресурсів для виробництва якогось товару означає неможливість виробництва альтернативного товару. Економічні витрати будь-якого ресурсу, що застосовується у виробничому процесі, рівні його цінності при найкращому з усіх можливих варіантів використання.

З позицій бухгалтерського підходу до виробничих витрат варто відносити всі реальні, фактичні витрати, що здійснюються в грошовій формі. Такими можуть бути: заробітна плата робітників; плата за оренду будинків, споруджень, верстатів, устаткування; оплата транспортних витрат; оплата послуг банків, страхових компаній і т.д. [9, с. 46].

З позицій економічного підходу до витрат виробництва варто відносити

не тільки фактичні витрати, здійснювані в грошовій формі, але і не оплачувані фірмою витрати, витрати, пов'язані з упущеною можливістю самого оптимального застосування своїх ресурсів. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Витрати підприємства. Поняття витрат та собівартості продукції.

І бухгалтери, і економісти включають у свої розрахунки фактичні витрати (заробітна плата робітників, оклади службовців, оренда приміщень та вартість матеріалів). Для бухгалтерів фактичні витрати важливі, оскільки вони включають прямі виплати підприємства іншим юридичним особам, з якими воно має справу. Ці витрати повинні знати і економісти, фактичні витрати це ті кошти, які могли би бути використанні десь в іншому місці з більшою ефективністю.

В переважній більшості випадків альтернативне використання коштів є прихованим. Тому досить важливо вміти визначити, в якому напрямку використовувати наявні грошові фонди підприємства для прийняття правильних економічних рішень.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Витрати підприємства. Поняття витрат та собівартості продукції,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Витрати підприємства. Поняття витрат та собівартості продукції


Підготовка дошкільника з вадами мовлення до шкільного навчання

1.1. Історія вивчення проблеми мовленнєвого розвитку дітей

На сьогодні найменш вивченими у психологічному аспекті залишаються види психічного дизонтогенезу, за яких вибірково ушкодженим е формування мовних і мовленнєвих функцій (P.O. Бєлова-Давід (1969, 1972); Є.Ф. Соботович (1985); Л.І. Переслєні (1989);Т.О. Фотєкова (1993, 2004) та ін.). Брак знань у цій сфері відчувається доволі гостро, оскільки серед різних форм психічного дизонтогенезу порушення мовленнєвого розвитку займають перше місце за частотою (О.М. Корнєв), та їх поширеність неухильно збільшується протягом останніх десятиріч.

Традиційно порушення мовлення вважаються прерогативою логопеда (тобто педагога), сферою інтересів спеціальної педагогіки. Це пов'язано з тим, що головну роль у наданні корекційної допомоги відіграє логопед. Однак поза увагою логопеда, який не володіє достатньою психологічною та патопсихологічною підготовкою, можуть залишитися різноманітні психологічні й патопсихологічні симптоми і синдроми, що досить часто трапляються у дітей з недорозвиненням мовленнєвої сфери. Ще менше в логопедії відомі психологічні особливості дітей-логопатів з ускладненими формами порушень. За даними О.М. Корнєва, у дітей з ускладненими формами первинного недорозвинення мовлення формуються доволі складні порушення психічного розвитку, що у свою чергу потребують втручання фахівців споріднених профілів.

Як свідчить практика, обізнаність психолога з питаннями мовленнєвої патології є вкрай низькою, що, звичайно, ускладнює психокорекційну роботу з цією категорією дітей. Тому вважаємо за потрібне з'ясувати деякі питання логопедичного спрямування з метою поглиблення знань із логопедії в спеціалістів-логопсихологів. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Підготовка дошкільника з вадами мовлення до шкільного навчання.

Як уже зазначалося, предметом вивчення логопсихології як науки є психічний розвиток осіб з первинно зумовленими вадами мовлення. Детальніше розглянемо історичні моменти дослідження саме первинного недорозвинення мовлення.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Підготовка дошкільника з вадами мовлення до шкільного навчання,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Підготовка дошкільника з вадами мовлення до шкільного навчання