ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Організація управління західно-українськими землями АвстроугорщиноюОрганізація управління західно-українськими землями Австроугорщиною

Організація управління західно-українськими землями Австроугорщиною1. Соціально-економічне становище українських земель у складі Австро-Угорщини

Наприкінці XVIII ст. внаслідок трьох поділів Польщі західноукраїнські землі площею понад 60 тис. кв. км з населенням 2,5 млн. осіб (у тому числі 2 млн. українців) стали колонією Австрійської імперії. Її населення жило в умовах жорстокого соціально-економічного визиску з боку феодально-абсолютистської монархії. Вкрай незадовільним було й культурне становище українців. У Галичині тривав початий ще значно раніше процес полонізації, на Закарпатті – мадяризації, на Буковині – румунізації. Йдеться, отже, про подвійний, а то й потрійний національний та соціальний гніт. Східна Галичина разом із частиною польських земель входила до складу „королівства Галіції та Лодомерії” з центром у Львові. В адміністративному відношенні край поділявся на 12 округів: Золочівський, Тернопільський, Чортківський, Жовківський, Львівський, Бережанський, Коломийський, Станіславівський, Стрийський, Самбірський, частина Сяноцького та Перемишлянського округів входили до складу Східної Галичини. На чолі Галичини стояв губернатор, який призначався Віднем.

Галичина, Буковина, Закарпаття були найвідсталішими австрійськими провінціями. Перші дві парові машини в Галичині з’явилися лише в 1843 р. На західноукраїнських землях розвивалися головним чином винокуріння, пивоваріння, металообробна, фарфоро-фаянсова, цукрова, лісова, добувна галузі. Кріпосництво заважало розвиткові як промисловості, так і сільського господарства, яке відігравало основну роль в економіці Західної України.

Велике феодальне землеволодіння було домінуючим на Закарпатті та в Галичині. Промисловість хоч і робила певні кроки вперед, проте залишалася відсталою, темпи її розвитку були надзвичайно низькими. Важкої промисловості майже не існувало, машинобудування було розвинуто недостатньо. Провідними галузями були нафтодобувна промисловість (зосереджувалася в районі Дрогобича та Борислава і на поч. XX ст. давала 5% світового видобутку нафти), деревообробні галузі (наявність великих масивів лісу) та харчова промисловість.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Організація управління західно-українськими землями Австроугорщиною,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата на картку Приватбанку

.

Курсовая работа бесплатно

План до курсової роботи:

Організація управління західно-українськими землями Австроугорщиною


Форми народовладдя та їх конституційно-правове регулювання в Україні

План до курсової роботи:

Форми народовладдя та їх конституційно-правове регулювання в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Форми народовладдя та їх конституційно-правове регулювання в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність народовладдя як елементу демократичної держави

Визнання верховенства влади народу безумовним принципом, на якому ґрунтується українська державність в сучасних конституційних реаліях, потребує новітнього теоретичного осмислення такого значущого явища як народовладдя. Потреба такого осмислення не в останню чергу детермінована досить розповсюдженим у юридичній літературі поглядом про подібність категорії «народовладдя» із низкою інших.

Так, багатократно вживане поняття в радянському державознавстві, зазвичай, ототожнювалося з соціалістичною демократією (разом із ключовими елементами «диктатури пролетаріату» та «провідної ролі робітничої партії»), де народ розумівся як «класи та прошарки суспільства, які борються за торжество нового суспільного ладу – соціалізму та комунізму» . Пострадянські вчені також не забувають про наявність терміну «народовладдя», особливо тоді, коли він потрапляє в сферу їх власного дослідження, але в зв’язку з цим починає прирівнюватися до народного суверенітету , демократії тощо.

Існуюча абстрактність визначень демократії може бути пояснена її історичною інтегрованістю в різні площини соціального буття і свідомості людства, а відтак і проявом у різних вимірах по-різному. На підтвердження такої думки говорить сам перелік «осмислень» демократії (і при тому, далеко не повний), які наявні в науковій літературі [4, с. 205].

Така поширеність демократії як об’єкту дослідження в різних галузях людського знання дозволяє говорити про неї як про категорію соціальну (оскільки вона не може бути реалізованою поза суспільними відносинами); категорію політичну (об’єктивно зав’язана на таких явищах як влада, політика, політичний режим, політичний світогляд, рух тощо); категорію державно-правову (формалізується в державі через сукупність інститутів, процедур управління, що забезпечують функціонування всієї системи відповідно до цінностей демократії, та отримує своє нормативне закріплення).


Форми реалізації конституційних норм

План до курсової роботи:

Форми реалізації конституційних норм

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Форми реалізації конституційних норм,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність та зміст конституційних норм

Первинним елементом системи конституційного права України є конституційно-правова норма (від лат. norma - керівний початок, правило, зразок). Норми конституційного права, будучи складовими системи конституційного права, відображають у своїй сукупності зміст і сутність цієї галузі загалом.

Одним із перших у незалежній Україні на монографічному рівні дослідив норми конституційного права О. І. Степанюк. Аналізуючи юридичну природу конституційно-правових норм, вчений дійшов висновку, що під цією категорією слід розуміти прийняте установчою, законодавчою, а іноді судовою і виконавчою владою правило, що опосередковано через поведінку людини регулює політичні відносини, які виникають у процесі організації та здійснення публічної влади, а також відносини цієї влади з громадянином. В. Ф. Мелащенко розумів під конституційно-правовими нормами встановлені чи санкціоновані Українською державою правила, які визначають поведінку учасників конституційно-правових відносин у процесі здійснення повновладдя народу України. На думку Ю. М. Тодики конституційно-правові норми - це загальнообов'язкові правила поведінки, встановлені чи санкціоновані державою для охорони і регулювання державно-правових відносин, які реалізуються через права і обов'язки суб'єктів правовідносин і забезпечуються примусовою силою держави. Схожої точки зору притримуються й Інші правознавці.

Тривалий час, категорія "норма права" існувала в конституційному праві під впливом загальної теорії радянського права, що визначало єдиним і виключним суб'єктом нормотворення державу. Досвід конституційного будівництва в незалежній Україні довів невиправданість такого підходу. На сьогодні пріоритетними суб'єктами конституційної нормотворчості в Україні також визнаються народ України, Українська держава та суб'єкти місцевого самоврядування.


Формування ефективного бізнес плану підприємства

План до курсової роботи:

Формування ефективного бізнес плану підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Формування ефективного бізнес плану підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та значення бізнес-планування діяльності підприємства

У сучасному законодавстві державні не закріплено особливості обов’язкового складання і розробки бізнесу-плану на підприємстві. Його розглядають як нетиповий документ для більшості кількості суб’єктів господарювання. Зважаючи на прагнення держави приєднатися до європейського співтовариства та підвищити стандарти якості продукції, послуг та принципів здійснення підприємницької діяльності. Сформовано поширену позицію, за якою не доцільно розробити розгорнутий бізнес-план і передбачає, як альтернативу, стисле техніко-економічне обґрунтування.

Існує думка, що у разі у відсутності пророблених бізнес-планів, можна компенсувати знанням глибини розвитку сучасного бізнесу. Дане становище зумовлено рядом передумов. Рівень низької конкурентоспроможності формування бізнес-планів в нашій державі зумовлений рядом наслідків помилкового ставлення до даного питання, в першу чергу зі сторони тих, хто замовляє бізнес-плани, а саме ряд юридичних та фізичних осіб, які є власниками певної бізнес-ідеї та хочу її реалізувати.

Сутність бізнес-планування у бізнесі полягає у тому, що воно є процесом розробки бізнес-планів, які є впорядкованою організаційною процедурою, яка стосується збору і обробки інформації, прийняття рішень, які відбуваються для того, щоб отримати бажаний результат у вигляді цілісного комплексу управлінських рішень, які між собою взаємопов’язані [2, с. 52].

Діденко Є. О., Нянчур Б. С. відзначають, що сутність бізнес-планів полягає у тому, що вони є письмовими документами, в яких викладено сутність підприємницьких ідей, напрями і засоби для їх реалізації та аспекти ринкового, виробничого, організаційного та фінансового характеру майбутнього бізнесу, також зазначаються особливості того, як ними управляти [8, с. 80].

Схожа думка і у Кондратюка О.М., так бізнес-плани є документами, у яких знаходяться пов’язані у часі і просторі, узгоджені із метою і ресурсами заходи та дії, які мають спрямовані на одержання максимальної суми прибутку внаслідок того, що реалізується підприємницька ідея [12, с. 91].


Формування іміджу підприємства, як елемент конкурентоспроможності

План до курсової роботи:

Формування іміджу підприємства, як елемент конкурентоспроможності

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Формування іміджу підприємства, як елемент конкурентоспроможності,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття іміджу підприємства, його сутність, функції та головні елементи

Незалежно від бажань як самого підприємства, так і фахівців зі зв'язків із громадськістю, імідж – це об'єктивний фактор, що відіграє істотну роль в оцінці конкурентоспроможності підприємства і недостатня увага до його формування та підтримання істотно звужує можливості. Проте, слід зазначити, що окрім даного тлумачення цього терміну, існує велика кількість визначень поняття «імідж» . Слово «імідж» на українську з латинської мови дослівно перекладається як «зображення, подоба, уявний образ, уявлення, символ, ікона, метафора, вид, тип, характер, порядок». З цього набору слів можна помітити, що дане поняття тісно пов’язане з візуальною стороною сприйняття [20, с. 751].

Враховуючи всі ознаки такого багатоаспектного поняття, як імідж, ми вважаємо, що його визначення має охоплювати: ? спрямованість на певну соціальну групу; відображення потреб та запитів аудиторії на певний час; ? символічну природу (існування стереотипів у психіці); ? гнучкість та ситуативність, залежність від моменту, з одного боку, та постійність, статичність – з іншого; ? поєднання зовнішніх та внутрішніх складових при формуванні; ? соціально-психологічне походження.

На нашу думку, у сучасних умовах імідж є однією з найважливіших складових конкурентоспроможності підприємства, базовою передумовою його успішної діяльності. Суспільна довіра суттєво впливає на стан бізнесу. Успішні підприємці давно зрозуміли необхідність формування позитивного іміджу, адже правильно створений і реалізований імідж є важелем, що здатний відкрити шлях впливу на вибір споживачів і суттєво знизити вплив конкурентів. Практика довела, що формування іміджу підприємства – процес складний та багатогранний. Майже кожне підприємство, яке визнає необхідність забезпечувати собі певну репутацію та просування на ринку, має штатних працівників, які займаються цими питаннями у складі служби маркетингу (група з корпоративного іміджу може існувати окремо, але це менш доречно, тому що вся діяльність підпорядкована цілям та завданням маркетингу) [7, с. 12].


Формування інноваційної особистості школяра на уроках іноземної мови

План до курсової роботи:

Формування інноваційної особистості школяра на уроках іноземної мови

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Формування інноваційної особистості школяра на уроках іноземної мови,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Інноваційність в освіті як важлива педагогічна проблема

Основою модерного суспільства є технологічний прогрес та швидкий розвиток технологій. Саме технології є основою сучасного світу. Сьогочасна людина повинна нестандартно мислити, створювати наукові, творчі продукти та втілювати новітні ідеї у розвиток освіти для майбутнього держави. Якраз ці зміни в українському суспільстві призвели до створення нової моделі навчання – Нової української школи.

У педагогіці інновації пов’язані із основними процесами у суспільстві та їхніми проблемами. Сьогодні створюється абсолютно нова педагогіка, характерною рисою якої є інноваційність. Через швидкий темп соціальних та педагогічних процесів виникли кризові явища у педагогіці. У вимогливому та швидкозмінному середовищі рівень освіти, а також уплив її на індивідуальний розвиток дитини, залежатиме від упровадження технологій навчання, що базуються на новітніх дидактичних принципах, методологічних засадах та психолого-педагогічних теоріях, що розвиватимуть діяльнісний підхід до навчання.

Логіка нашого дослідження передбачає аналіз основних ознак інноваційних педагогічних технологій і пояснення сутності понять «інновація» та «педагогічна технологія».

Поняття «інновації» було поширене в суспільному вжитку приблизно наприкінці XX століття. Не оминуло його застосування і педагогічну галузь, де над його визначенням працював ряд фахівців. Так, зокрема Л. Ващенко називає інновацію «процесом створення, розповсюдження та використання нововведень для розв’язання тих педагогічних проблем, які досі розкривалися по-іншому» [5, с. 14]. Васьков Ю. вважає, що це «результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем; значущі й системні новоутворення, які виникають на основі різноманітних ініціатив і нововведень, що стають перспективними для еволюції освіти та позитивно впливають на її розвиток» [4, с. 23].


Формування самооцінки у дітей дошкільного віку засобами сюжетно-рольової гри

План до курсової роботи:

Формування самооцінки у дітей дошкільного віку засобами сюжетно-рольової гри

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Формування самооцінки у дітей дошкільного віку засобами сюжетно-рольової гри,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Формування самооцінки дітей старшого дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема

Психологічні дослідження свідчать про те, що для дітей старшого дошкільного віку великого значення набуває розвиток самосвідомості, тобто усвідомлення себе самої як суб’єкта, що виявляється в усвідомленості своєї зовнішньої поведінки, психічних процесів, різних інтелектуальних та емоційних станів, деяких моральних якостей своєї особистості.

О.Л.Кононко вказує на такі умови розвитку самооцінки дитини старшого дошкільного віку [27, с.75]. ? Сімейне та суспільне виховання відповідають індивідуальним особливостям дитини. ? Сама дитина активно розкриває свої потенційні можливості. ? Проходження дитини по наступних вікових етапах буде включати і доповнювати те, що було на попередніх. ? Реалізованими повинні бути ті можливості дитини, які найбільше актуальні та істотні для особистості, що розвивається. ? Дитина має навчитися усвідомлювати та приймати ті вимоги, які йдуть із зовнішнього середовища і спрямовані на її розвиток.

Розробка сучасних методик в системі дошкільного виховання ґрунтується на моделях гуманістичної психології попередніх етапів розвитку суспільства. Є.В.Кришталь пропонує альтернативну освітню модель організації діяльності дошкільнят, яка базується на особистісно-орієнтованому підході до навчання та виховання дітей [30]. Автор намагається виділити ідеї даного підходу і вбачає критерії ефективної роботи з дошкільнятами у: ? ствердженні гідності дитини; ? заміні жорсткої дисципліни особистісним співробітництвом; ? гармонізації «хочу» і «можу» з «хочу» і «треба»; ? стимулюванні позитивних інтелектуальних почуттів; ? залученні дітей до самоаналізу способів діяльності, стимулювання самооцінки; ? самопізнанні і самовихованні в різних видах дитячої діяльності.


Формування системи менеджменту підприємства

План до курсової роботи:

Формування системи менеджменту підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Формування системи менеджменту підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність та складові системи менеджменту в організації

Дослідження тенденцій світового менеджменту дозволяє виявити два основні напрями: переважання ролі людських ресурсів перед факторами матеріально-технічного та іншого характеру; чітка практична спрямованість на вирішення конкретних проблем.

Перша з тенденцій є провідною у сучасних поглядах на менеджмент. Таким чином відбувається зрушення уваги управління в компанії до аспектів соціальної взаємодії, комунікацій, налагодження міжособистісних стосунків. Підвищення ефективності підприємства шляхом підвищення ефективності людських ресурсів, розвиток системного підходу призвели до тих змін та результатів, які властиві сучасному етапу розвитку менеджменту [13].

Як критерій приналежності деякої системи до системи управління необхідно розглянути наступне положення: якщо дана система є важливою частиною організації, її діями здійснюється управління організацією і вона вирішує тільки управлінські завдання, то її можна розглядати як спеціалізовану систему або ж як систему управління. Тобто, тільки в тому випадку, коли наявна діюча система, яка вирішує завдання управління, може здійснюватися управління підприємством.

Класифікувати системи управління за характером взаємодії з навколишнім середовищем можна на два види: відкриті і закриті. Основна відмінність між цими двома типами систем полягає в тому, що в закритих системах блок управління є складовою частиною тієї системи, якою він керує, а у відкритих не є.

У табл. 1.1 наведено трактування сутності системи менеджменту в працях вітчизняних науковців.


Формування сучасної системи міжнародних економічних відносин

План до курсової роботи:

Формування сучасної системи міжнародних економічних відносин

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Формування сучасної системи міжнародних економічних відносин,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття міжнародних економічних відносин як взаємопов’язаної системи

Міжнародні економічні відносини (МЕВ) можуть бути представлені системою. Якщо так, це означало, що, як і будь-яка інша довільна система, MЕВ повинні складатися з взаємозалежних елементів. У той же час і економічні відносини, і міжнародні відносини також є сукупністю взаємопов’язаних елементів. Відповідно до теорії множин можна сказати, що сукупність міжнародних економічних відносин є одночасно підмножиною множини економічних відносин і сукупністю міжнародних відносин, тобто, іншими словами, система МЕВ знаходиться на стику економічних і міжнародних відносин.

В економічній літературі ведуться суперечки про первинність або вторинність міжнародних економічних відносин. Якщо виходити з визначення, що МЕВ – це система економічних відносин між національними економіками різних країн, заснована на міжнародному поділі праці, то дійсно здається, що спочатку вже існують національні економіки зі своїми національними економічними зв’язками, які вже є первинні і на основі яких вже існують MEВ. Але таке твердження мало місце близько ста років тому. Сучасні процеси транснаціоналізації, інтеграції та глобалізації настільки переплели національні економічні системи, що зараз досить важко розрізнити, яке з підприємств є суто національним, а яке з іноземним капіталом [2, c. 69].

Крім того, міжнародні економічні відносини є частиною (підсистемою) цілісної системи економічних відносин, тобто знаходяться з іншими економічними відносинами в одній логічній площині. Тому сумніватися в їх унікальності не доводиться. Про першість МЕВ може свідчити сукупне визначення, яке вважається найбільш повним: міжнародні економічні відносини - це система відносин, що виникають між людьми з різних країн (фізичними та юридичними особами) щодо виробництва, обміну та споживання товарів, послуг та ідей в умовах безмежності потреб, обмеженості ресурсів і на основі міжнародного поділу праці.


Формування у дошкільників первинних уявлень про екологічні зв'язки у природі

План до курсової роботи:

Формування у дошкільників первинних уявлень про екологічні зв’язки у природі

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Формування у дошкільників первинних уявлень про екологічні зв’язки у природі,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Значення екологічного виховання у житті дошкільників

Слово "екологія" утворене від грецького oikos, що означає дім, помешкання, місце перебування, та logos - наука. В дослівному розумінні екологія-наука про живі організми "у себе вдома". Першим ужив термін "екологія" в 1864 р. німецький біолог Ернст Геккель(1834-1919). Згодом біологічним терміном "екологія" почали користуватися представники різних галузей знань, він став широко і не завжди правильно вживатися в наукових, промислових та побутових сферах. Поняття "екологія" в науково-популярній та публіцистичній літературі часто ототожнюють з поняттям "навколишнє середовище", внаслідок чого з'являються такі беззмістовні словосполучення як "погана екологія", "забруднена екологія", "загазована екологія " тощо. Багато суперечок у наукових колах викликає сучасна тенденція до перенесення понятійного апарату, законів і правил екології з біологічної сфери знань у соціальну сферу. Прикладом такого перенесення може бути утворення нових "екологічних" дисциплін і термінів (екологія духу, екологія особистості, екологія культури і т.п.), які взагалі не мають нічого спільного з екологічною наукою [1].

Екологія - це наука про взаємодію тварин, рослин та мікроорганізмів між собою і з оточуючим їх неживим середовищем, про структуру і функціонування надорганізмових систем, та про зв'язки в цих системах.

Предметом вивчення екології є умови й закономірності існування, формування і функціонування біологічних систем усіх рівнів - від окремого організму до біосфери в цілому, їхні взаємозв'язки з зовнішніми умовами середовища, а також загальні закони розвитку екосистем різних ієрархічних рівнів організації.

Екологія - один з фундаментальних розділів біології, який є складовою частиною кожного і всіх її таксономічних розділів (зоології, ботаніки, мікробіології тощо), вона ніби пронизує світ живого на різних рівнях: генному, клітинному, організмовому, популяційному, екосистемному, біосферному;


Функції та повноваження президента України

План до курсової роботи:

Функції та повноваження президента України

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Функції та повноваження президента України,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Становлення інституту президентства в Україні

Як одна з найважливіших систем сучасної політичної системи багатьох країн світу, президентська система вперше з'явилася в США. Дотримуючись дистанції від спадкової монархії, батьки-засновники Конституції США пішли шляхом обрання глави держави на загальних виборах з фіксованим терміном. Це дає гарантії проти узурпації влади та можливість безпосередньо впливати на напрямки політики виборців. Згідно з Конституцією США, президент поєднує функції глави держави і глави уряду, але в конституції прямо не згадується його статус як глави держави. Розпад монархій та колоніальних імперій призвів до появи багатьох нових незалежних держав, які часто обирали республіку з президентом як главою держави. Його функції та повноваження відрізняються від країни до країни. В одних випадках він є просто главою держави, в інших випадках він також главою уряду. В одних обирався безпосередньо населенням, в інших – представницьким органом, парламентом. Але завжди він репрезентував державу як в середині країни, так і за її межами.

В Україні процес реформування державної влади почався у 1991 році після прийняття «Декларації про державний суверенітет України». Саме в цьому ключовому документі було означено, що «державна влада в Республіці здійснюється за принципом її розподілу на законодавчу, виконавчу і судову» [4, с. 3].

Це кардинально відрізнялося від радянської системи розподілу влади і формувало новий конституційний інститут – інститут президентства. Адже в Українській РСР «вся влада належить народові. Народ здійснює державну владу через Ради народних депутатів, які становлять політичну основу Української PCP. Всі інші державні органи підконтрольні і підзвітні Радам народних депутатів» (ст. 2 Конституції 1978 р.) [4, с. 4]. В ст. 82 Конституції прямо зазначалось, що «Ради народних депутатів безпосередньо і через створювані ними органи керують усіма галузями державного, господарського, соціального і культурного будівництва, приймають рішення, забезпечують їх виконання, здійснюють контроль за проведенням рішень у життя» [4, с. 5].