ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Аудит акціонерних товариств. Мета проведення аудитуАудит акціонерних товариств. Мета проведення аудиту

Аудит акціонерних товариств. Мета проведення аудитуРОЗДІЛ 1. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВО ЗВІТНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Бухгалтерська звітність є системою узагальнених показників, що характеризують підсумки фінансово-господарської діяльності підприємства протягом звітного періоду (кварталу, року). Вона складається шляхом підрахунку, групування і спеціальної обробки даних поточного бухгалтерського обліку і є завершальною його стадією. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Аудит акціонерних товариств. Мета проведення аудиту.

Фінансову звітність, відповідно до чинних П(С)БО, зобов'язані складати підприємства, які мають самостійний баланс і є юридичними особами.

Достовірність бухгалтерської звітності – такий ступінь точності даних бухгалтерської звітності особи, що підлягає аудиту, який дозволяє користувачу цієї звітності робити на її основі правильні висновки про майновий і фінансовий стан особи, що підлягає аудиту і про результати її господарської діяльності, а також приймати рішення на підставі даних.

Думка про достовірність бухгалтерської звітності – думка аудитора, що виражає оцінку правильності складання особою, що підлягає аудиту, бухгалтерської звітності за встановленими формами і її відповідність вимогам чинного законодавства України про бухгалтерський облік.

Згідно з П(С)БО 1, бухгалтерська звітність – звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів; фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Підготовка достовірної бухгалтерської звітності – одне з основних завдань керівництва господарюючого суб'єкта. Наявність аудиторського висновку про бухгалтерську звітність не перекладає відповідальності за її підготовку на аудитора. Разом з тим на аудитора покладається відповідальність за формування об'єктивної думки про ступінь достовірності поданої звітності і складання відповідного висновку, що повинно служити орієнтиром для користувачів бухгалтерської звітності при визначенні ступеню об'єктивності поданих у звітності даних і попереджувати про існуючі і ймовірні відхилення в цій звітності [11, 338].

Таким чином, метою аудиту фінансової звітності є надання аудитором висновку про те, чи відповідає фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах стандартам, які регламентують порядок підготовки і представлення фінансових звітів. За результатами аудиту складається аудиторський висновок про реальний фінансовий стан суб'єкта господарювання.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Аудит акціонерних товариств. Мета проведення аудиту,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Аудит акціонерних товариств. Мета проведення аудиту


Місцеві фінанси в умовах розвитку ринкових відносин

1. ЗМІСТ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ І ЇХ РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ І СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

Місцеві фінанси, будучи складовою публічних фінансів, є самостійною економічною категорією. Історично склалося так, що спочатку виникли державні фінанси, а потім від них відокремилися в самостійну економічну категорію — місцеві фінанси. У зв’язку з цим місцеві фінанси, як і державні, є також складовою частиною базису суспільства, оскільки являють собою певну частину виробничих відносин.

Поняття „місцеві фінанси” є синонімом поняття „фінанси місцевих органів влади”. Синонімами цих понять можуть бути також муніципальні (комунальні) фінанси, фінанси громади, фінанси міста, області, району, селища. Це підтверджує те, що місцеві фінанси функціонують у різних формах у залежності від державного і територіального устрою тієї або іншої держави [7; c. 315].

Місцеві фінансові ресурси — це сукупність фондів грошових засобів, які створюються в процесі розподілу та перерозподілу ВВП і спрямовуються на економічний та соціальний розвиток адміністративно-територіальних одиниць.

В Україні процес становлення та розвитку місцевих фінансів почав формуватися під керівництвом Центральної Ради в 1917—1918 роках. Але після ліквідації Центральної Ради робота припинилась. Самостійний розвиток місцевих фінансів в Україні почав здійснюватися з проголошенням незалежності України та прийняттям перших законодавчих та нормативних актів Верховною Радою України та її урядом. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Місцеві фінанси в умовах розвитку ринкових відноси.

Слід зазначити, що з розвитком ринкових відносин роль місцевих фінансів у розподілі валового внутрішнього продукту постійно зростає.

В Україні формами місцевих фінансів є фінанси територіальної громади (комунальні фінанси), фінанси автономної Республіки Крим, фінанси областей (міст Києва і Севастополя), фінанси міст, фінанси районів (районів у місті), фінанси сіл, фінанси селищ.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Місцеві фінанси в умовах розвитку ринкових відноси,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Місцеві фінанси в умовах розвитку ринкових відноси


Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту мінеральних добрив

1.1 Аналіз світового ринку мінеральних добрив

Ринок мінеральних добрив привабливий особливо для тих країн, де попит на внутрішньому ринку цієї продукції невеликий. Тим часом все більший вплив на динаміку виробництва й споживання добрив роблять свiтовi тенденції розвитку сільського господарства. У їхньому числі відносне насичення ринку сільськогосподарської продукції й скорочення посівних площ у розвинених країнах, а також створення високоврожайних сільськогосподарських культур, удосконалення агротехніки, все більш широке поширення генної iнженерiї й бiотехнологiї, що принципово міняє підходи до оброблення грунтiв.

Для світової промисловості мінеральних добрив характерний ряд особливостей:

  • пряма залежність виробництва від доступності й регулярності постачань сировини: природного газу, вугілля, нафти (для виробництва азотних добрив), фосфатів (для виробництва фосфорних добрив) і калійних солей (для виробництва калійних добрив);
  • капіталомістке виробництво;
  • концентрація виробництв поблизу джерел сировини (наприклад, підприємства з виробництва калійних добрив) або ринків збуту; Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту мінеральних добрив.
  • тенденція будівництва підприємств із великою одиничної потужністю з метою зниження собівартості виробництва на одиницю

готової продукції;
• значна частка експорту в обсязі загальносвітового виробництва мінеральних добрив (хлористий калій – близько 80%, фосфорні добрива (моноамонійфосфат і діамонійфосфат) – більш 40%, аміачна селітра – більш 25%, карбамід – близько 23%) у силу нерівномірного географічного розподілу природних ресурсів у країнах і регіонах світу [13].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту мінеральних добрив,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту мінеральних добрив


Судові процедури банкрутства їх порівняльна характеристика

1.1. Становлення інституту неплатоспроможності та банкрутства

В Україні першим законом у сфері регулювання відношень неплатоспроможності став Закон України від 14 травня 1992 року «Про банкрутство» . Цей закон був прийнятий у процесі становлення правової системи незалежної України в умовах відсутності інституту приватного права. Прийняття закону було, перш за все, спробою прискорити приватизаційні процеси шляхом використання механізмів, закладених у відповідному законі. Цим законом передбачалися тільки дві процедури — санація і ліквідація. Проте, унаслідок того, що процедура санації була недороблена практично основною процедурою стала тоді ліквідація. Також відсутність прикладів успішної реорганізації підприємств, які опинилися в складному положенні, свідчило про недосконалість українського законодавства про банкрутство.

Недосконалість багатьох положень Закону про банкрутство 1992 року зажадала прийняття цього закону в новій редакції, таким законом в червні 1999 року став Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом», який набув чинності з 01.01.2000 р. Разом з тим, на сьогоднішній день суперечності між даним нормативно-правовим актом і іншими нормативно-правовими актами загострилися. Економічна криза лише посилила дані суперечності. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Судові процедури банкрутства їх порівняльна характеристика.

Безумовно, Закон про банкрутство 1992 року став новелою у вітчизняній правовій системі, проте ця новела не була позбавлена серйозних вад і недоліків. Так, законом закріплювалася така ознака неспроможності, як неоплатність, яка захищала несумлінних боржників та руйнувала принципи майнового обігу. Але ця ознака не є критерієм банкрутства, а представляє собою лише зовнішню ознаку можливої неспроможності боржника. Істинним критерієм банкрутства є встановлена судом нездатність боржника погасити вимоги кредиторів та сплатити обов’язкові платежі.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Судові процедури банкрутства їх порівняльна характеристика,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Судові процедури банкрутства їх порівняльна характеристика


Бізнес-планування підприємницької діяльності. Сутність та роль бізнес-планування підприємницької діяльності

1.1. Сутність та роль бізнес-планування підприємницької діяльності

У ринковій економіці бізнес-план є робочим інструментом, який використовується у всіх сферах підприємництва. Бізнес-план описує процес функціонування фірми, показує, яким чином її керівники збираються досягти свої цілі і задачі, передусім підвищення прибутковості роботи. Добре розроблений бізнес-план допомагає фірмі зростати, завойовувати нові позиції на ринку, де вона функціонує, складати перспективні плани свого розвитку.

Бізнес-планування (ділове планування) - самостійний вид планової діяльності, яка безпосередньо пов'язана з підприємництвом.

В умовах ринку нереально домогтися стабільного успіху в бізнесі, якщо не планувати ефективно його розвитку, не акумулювати постійно інформацію про власні стан і перспективи, про стан цільових ринків, положенні на них конкурентів і т. д. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Бізнес-планування підприємницької діяльності. Сутність та роль бізнес-планування підприємницької діяльності.

Необхідно не тільки точно представляти свої потреби на перспективу в матеріальних, трудових, інтелектуальних, фінансових ресурсах, а й передбачати джерела їх отримання, вміти виявляти ефективність використання ресурсів у процесі роботи підприємства.

Бізнес-план - це документ, який містить усю необхідну інформацію, що характеризує бюджетний, кредитний або інвестиційний проект, обґрунтовує доцільність та можливість його здійснення, демонструє позитивні макроекономічні результати від його реалізації, а також має аргументовано доводити, що позичальник буде в змозі виконати свої зобов'язання.[5, c. 78]

Необхідність складання бізнес планів випливає з Постанови Кабінету Міністрів України вiд 30.06.2010 № 567 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2010 році державних гарантій щодо виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єктів господарювання державного сектору економіки, залученими для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Бізнес-планування підприємницької діяльності. Сутність та роль бізнес-планування підприємницької діяльності,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Бізнес-планування підприємницької діяльності. Сутність та роль бізнес-планування підприємницької діяльності


Державна служба. Поняття і види державної служби

1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи

Соціально-політичні процеси в українському суспільстві, зміна пріоритетів у державотворенні спонукали вітчизняну юридичну науку до пошуку моделей державної служби, які базуються на врахуванні нових чинників. Очевидним стало те, що без фундаментальних наукових досліджень теоретичних і прикладних проблем, які виникають у сфері державно-службових відносин, врахування концептуальних змін у державотворенні, якісний прорив у справі становлення і функціонування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування (публічної служби) неможливий.

Існуюча система законодавства України про публічну службу ще не повною мірою задовольняє зростаючі потреби суспільства у демократичних перетвореннях та забезпеченні ефективного виконання завдань і функцій держави, тому на порядок денний постають питання щодо створення системи національного законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування як невід’ємну передумову демократичних перетворень, запровадження правових, соціальних та економічних стандартів життєдіяльності людини, суспільства і держави, реального покращання добробуту людей. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Державна служба. Поняття і види державної служби.

За таких умов виникає потреба в суттєвому поліпшенні діяльності апарату державних органів та органів місцевого самоврядування, зміцненні потенціалу та авторитету публічної служби, наближенні її до потреб людей. Для цього поряд з чітким визначенням повноважень і функцій органів державної влади та органів місцевого самоврядування, подолання проявів корупції шляхом призначення в органи державної та місцевої влади порядних і чесних професіоналів необхідно створити службовцям належні умови праці та забезпечити їх гідною заробітною платою, ввести жорсткий публічний контроль за використанням бюджетних коштів тощо.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Державна служба. Поняття і види державної служби,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Державна служба. Поняття і види державної служби


Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту тканин

1.1. Аналіз світового ринку тканин

Розглянемо обсяги експорту та імпорту товару, динаміку, географічну та товарну структуру, а також провідні країни і фірми експортери та імпортери товару .

У 2009-2010 роках обсяг світового ринку тканин збільшився на 36% [15]. Але у 2011 році обсяг значно впав у порівнянні з 2009 р та 2010 роком, а саме на 19%, що пов’язано із зменшенням купівельної спроможності споживачів, заборгованості і невиплати зарплат, стрибків курсу, що призвело до різкого збільшення цін. У таких умовах обсяги продажів зменшилися, оскільки все менше людей можуть собі дозволити купувати дорогі тканини.

На рис. 1.1 наведено обсяг та динаміку світового ринку тканин у 2006-2011 рр. У таблиці 1.1 – сегментування світового ринку тканин за лідерами – імпортерами та його динамічні зміни.

Очікується, що збільшення обсягів світового ринку тканин буде уповільнюватися, аніж це було у попередні роки. За прогнозами, об’єм ринку у 2013 році досягне позначки 138 млрд.дол. з щорічним збільшенням обсягів на 4%. У 2011 році обсяг ринку впав на 9% у порівнянні з 2010 роком до 128 млрд.дол. Однак, вже у 2012 році очікується пожвавлення ситуації на ринку з 7% збільшенням об’єму до 164 млрд.дол [19]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту тканин.

Розглянемо обсяги в вартісному і натуральному вираженні, динаміку, географічну та товарну структуру.

На рис. 1.2 наведемо прогнози світового ринку тканин на період до 2015 року.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту тканин,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту тканин


Депресивні регіони України. практика досліджень депресивності регіонів України

1.1. Характеристика та сутність поняття «депресивні регіони»

Депресивний регіон — це у минулому промислово розвинута територія, яка перебуває в процесі структурної перебудови національної економіки або під тиском кон'юнктурних чинників ринку переживає занепад. Такими районами можуть бути:
- райони, де середній рівень безробіття за останні 3 роки сягав рівня, вищого від середньої величини цього показника в державі загалом;
- райони, де протягом останніх трьох років спостерігається різке скорочення робочих місць або життєво важливих секторів економіки, що призводить до суттєвого загострення проблем безробіття;
- райони, де ВВП на одну особу суттєво нижчий середнього показника в державі».

Характеристику «депресивність» стосовно району, регіону, території, міста та інших територіальних утворень уперше було введено в науковий обіг в період світової економічної кризи у 20-30-ті рр. ХХ ст. У країнах Європейського Союзу питанням депресивних регіонів приділяється значна увага з 50-х років минулого століття. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Депресивні регіони України. практика досліджень депресивності регіонів України.

В Україні поняття «депресивна територія» широко увійшло у наукових обіг в середині 90-х років ХХ ст.

У Законі України від 08.09.2005 № 2850-IV «Про стимулювання розвитку регіонів» зазначається, що «депресивна територія – це регіон чи його частина, рівень розвитку якого (якої) за показниками, визначеними цим Законом, є найнижчим серед територій відповідного типу» [1]. У статті 9 цього Закону зазначається, що «депресивними можуть бути регіони, промислові, сільськогосподарські райони, а також міста обласного підпорядкування» [1].

Також науковці поряд з поняттям «депресивна територія» для означення подібних регіонів використовують й інші терміни. Слід зазначити, що чіткого розмежування понять «депресивна територія», «проблемний регіон», «відсталий регіон» у науковій літературі немає, що породжує неоднозначність трактувань цих дефініцій.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Депресивні регіони України. практика досліджень депресивності регіонів України,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Депресивні регіони України. практика досліджень депресивності регіонів України


Кредитування фізичних осіб комерційними банками

1.1. Економічна сутність споживчого кредиту

В Україні поняття «споживчий кредит» сприймається як синонім поняття «кредит на споживчі цілі», тобто виключно за своїм цільовим призначенням, під яким розуміється використання кредиту на цілі, що не мають характеру підприємницької діяльності. Однак у розвинених банківських і адекватних їм правових системах під споживчим кредитом розуміється не просто угода, що відповідає аналогічному критерію «споживчих потреб», а угода, що надає споживачеві особливі засоби правового захисту, не характерні для інших банківських кредитних угод. Зараз практично в усіх європейських країнах прийнято спеціальні закони про споживчий кредит [16, c. 183].

Об’єктом кредитування може бути практично будь-який предмет споживання (товар або послуга). Кредитують купівлю житла, побутової і оргтехніки, автомобілів, оплату навчання, відпочинку, лікування, проведення ремонту квартир і будинків. Економічною мовою, споживчий кредит – це кредит, який надається тільки в національній валюті фізичним особам – резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і повертається в розстрочення, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору. Споживчий кредит – це кредит, який видається фізичній особі на її власні потреби.

В економічній та законодавчо-нормативній літературі на сьогодні не існує єдиної точки зору щодо визначення сутності споживчого кредиту. За визначенням Г.С. Панової [28, с. 112] «споживчий кредит – це кредит, який надається фізичним особам на придбання споживчих товарів та послуг і який погашається поступово. Споживчий кредит характеризує відносини, що виникають з приводу фінансування потреб кінцевого споживання». Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Кредитування фізичних осіб комерційними банкам.

Суб`єктами споживчого кредитування у якості позичальників виступає населення, у якості кредитора – банки, кредитні спілки, підприємства-виробники, торгівельні посередники. Споживчий кредит за формою надання поділяється на прямий (надається безпосередньо банківськими установами) та непрямий (надається через посередників, торгівельні організації, тощо).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Кредитування фізичних осіб комерційними банкам,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Кредитування фізичних осіб комерційними банкам


Звіт з проходження практики по ломбарду

1. Загальна характеристика діяльності Повного Товариства «Галкевич і компанія «Ломбард Максимум»

Повне Товариство «Галкевич і компанія «Ломбард Максимум» створене 05 березня 2007 року.

Юридична адреса підприємства: 07800, Київська обл., Бородянський р-н, смт Бородянка, вул. Леніна, 355.

Повне Товариство «Галкевич і компанія «Ломбард Максимум» діє на підставі Засновницького договору в особі Голови товариства Гузенок Ірини Миколаївни.

Основним видом діяльності підприємства є видача позик під заставу Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Звіт з проходження практики по ломбарду.

ювелірних виробів та дорогоцінних металів за рахунок власних та залучених
коштів.

Повне Товариство «Галкевич і компанія «Ломбард Максимум» (далі – «Ломбард Максимум») – це фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам готівкою чи у безготівковій формі за рахунок власних або залучених коштів, крім депозитів, під заставу майна та майнових прав на визначений строк і під відсоток, а також надання супутніх ломбардних послуг. Це спеціалізована кредитна установа, яка надає короткотермінові позики під заставу особистого майна позичальника.

«Ломбард Максимум» створений і діє відповідно до Цивільного кодексу України [10], Господарського кодексу України [1], Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. N 2664-III [5], «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» від 29.07.2004 р. № 1255-15 [2], «Про заставу» від 02.10.1992 р. № 2655-12 [3] та інших законів України і виданих відповідно до них нормативно-правових актів. Звіт з проходження практики по ломбарду

«Ломбард Максимум» надає фінансові кредити фізичним особам під заклад за рахунок власних та/або залучених від юридичних осіб та/або фізичних осіб - учасників ломбарду коштів на підставі договорів фінансового кредиту і застави. Проценти за фінансовим кредитом сплачуються за фактичний строк користування фінансовим кредитом при поверненні кредиту (основної суми боргу). Фінансовий кредит та застава оформляються у письмовій формі у вигляді змішаного договору.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Звіт з проходження практики по ломбарду,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Звіт з проходження практики по ломбарду


Аналіз фінансового господарської діяльності ВАТ Запорізька кондитерська фабрика

2.1. Аналіз конкурентного середовища підприємства

Одним з найбільш складних та важливих етапів роботи оцінки конкурентоспроможності підприємства є оцінка сучасного стану та визначення основних тенденцій розвитку його макросередовища.
М. Портер виділяє п'ять факторів, що визначають конкуренцію в галузі:
- суперництво між наявними конкурентами;
- погроза появи нових конкурентів;
- здатність покупців торгуватися; погроза появи товарів і послуг - замінників;
- здатність постачальників торгуватися.

ПАТ "Запорізька кондитерська фабрика", яка знаходиться за адресою: 69063, Україна м. Запоріжжя, вул. Артема, 7, займається виробництвом какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів (15.84.0), оптовою торгівлею цукром, шоколадними та кондитерськими виробами (51.36.0) та роздрібною торгівлею в не спецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту (52.11.0). Кондитерська галузь України досить добре розвинена та представлена багатьма вітчизняними та іноземними виробниками, що створює здорову конкуренцію на кондитерському ринку країни.

З метою надання оцінки зовнішнім факторам, що впливають на конкурентоспроможність підприємства проведемо аналіз галузі вироблення та реалізації кондитерських виробів (табл. 2.1). Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Аналіз фінансового господарської діяльності ВАТ Запорізька кондитерська фабрика.

Найважливішою складовою аналізу ситуації в галузі виробництва кондитерських виробів є ретельне вивчення конкурентної боротьби, визначення її джерел та оцінки ступеня впливу конкурентних сил. Стан конкуренції в галузі виробництва кондитерських виробів можна охарактеризувати такими конкурентними силами (табл. 2.2).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Аналіз фінансового господарської діяльності ВАТ Запорізька кондитерська фабрика,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Аналіз фінансового господарської діяльності ВАТ Запорізька кондитерська фабрика