ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Аналіз туристичних потоків в УкраїніАналіз туристичних потоків в Україні

Аналіз туристичних потоків в Україні1.1. Характеристика туристичної діяльності та її вплив на економіку України

Прогнози щодо позитивних тенденцій розвитку туризму в кінці XX ст. та на початку XXI ст. виправдалися. Протягом 2001 року зареєстровано 11,9 млн. відвідань України іноземцями (річний приріст становить 6,2 %). В тому числі 5,8 млн. туристичних поїздок (приріст 31,8 %) та 5,6 млн. одноденних поїздок (зменшення на 17,7 %).

У порівнянні з 2000 роком у мотивації в'їзду іноземних громадян до України в 2001 році відбулися структурні зміни, причиною яких було значне зростання (+57 %, або 1,5 млн. осіб) приватних туристичних поїздок одночасно з різким падінням обсягів транзиту (-54 % або 2,6 млн. осіб). Порівняно з 2000 роком транзитний потік з Росії скоротився у 2,9 раза, з Білорусії - у 6,2 раза, з Вірменії у 4,9 раза, з Грузії у 5,6 раза. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Аналіз туристичних потоків в Україні.

За схемою розрахунків, рекомендованою ВТО, іноземні відвідувачі залишили близько 2,5 млрд. доларів США протягом свого перебування в Україні у 2001 році.

Громадяни України в 2001 році здійснили 15,6 млн. закордонних поїздок (приріст склав 16,4 %), в тому числі 9,4 млн. туристичних (приріст 8,0 %), решта - одноденні відвідання.

Так само, як і для багатьох європейських країн, де найбільш потужними є туристичні потоки між сусідніми державами, для України сукупна частка туристичного обміну з Росією, Білоруссю та Молдовою протягом останніх років коливається біля 65 % в загальних обсягах турпотоків.

Окрім цього, сусідні країни забезпечують і потужні потоки одноденних відвідувачів. Поїздки до сусідніх держав і надалі будуть значно переважати в структурі міжнародного туризму.

Щодо внутрішнього туризму, слід зазначити продовження активної діяльності у 2001 році туристичних підприємств таких регіонів, як АР Крим, м. Київ, М.Севастополь, Одеська, Донецька, Львівська, Харківська області.

Біля 6,9 млн. населення України здійснили різноманітні подорожі рідним краєм. Близько 16,0 млн. відвідувачів зареєстровано музеями України та більше 1,8 млн. екскурсантів на рахунку турагентств.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Аналіз туристичних потоків в Україні,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Аналіз туристичних потоків в Україні


Правове регулювання спадкових відносин

1.1. Характеристика та система спадкових правовідносин

Ст.1216 ЦК України містить наступне поняття спадкування - спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Більшість вищезгаданих авторів підтримує думку законодавця, що під спадкуванням слід розуміти набуття майнових і деяких особистих немайнових прав і обов'язків (спадкової маси) фізичної особи, яка померла (спадкодавця), спадкоємцям та іншими особами в порядку спадкового правонаступництва. У даному випадку під майном слід розуміти сукупність прав і обов’язків, активів і пасивів, наявного майна померлого, його права, вимоги до інших осіб, а також його борги, які він не встиг погасити при житті, вимоги по відшкодуванню шкоди, заподіяної спадкодавцем. Із сказаного можна зробити висновок, що спадкуванням називається перехід переважно майнових (у деяких випадках немайнових) цивільних прав і обов’язків померлого до інших осіб. Зі смертю суб’єкта припиняються лише правовідносини, що носять суворо особистий характер (наприклад - права на пенсію, допомогу чи інші виплати, пільги і т.д.).

Слід зазначити, що С.Я. Фурса і Є.І. Фурса з 1999 року ввели в доктрину спадкового права термін «спадковий процес», за яким це «регламентовані законодавством юридично вагомі дії повноважених осіб, які зумовлені переходом прав померлої особи до інших осіб» [4]. Тобто, поділивши матеріальну сторону спадкових правовідносин та їх процесуальне здійснення. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Правове регулювання спадкових відносин.

Спадкування, як правовідносини, дуже специфічні, оскільки на перший погляд, порушується конструкція загальних цивільних правовідносин - воно по суті безсуб’єктне, оскільки зі смертю припиняється правоздатність спадкодавця, тому його права та обов’язки переходять до спадкоємців у порядку спадкового правонаступництва, що характеризується цілим рядом особливостей: наявністю фактичного складу, прямо передбаченого законом (наприклад, складання заповіту, смерть спадкодавця, прийняття спадщини за заповітом); сукупністю прав і обов’язків, які переходять до спадкоємців, як єдине ціле; спадкування носить універсальний характер - усі права та обов’язки переходять одночасно й на підставі акту прийняття спадщини.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Правове регулювання спадкових відносин,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Правове регулювання спадкових відносин


Управління позиковим капіталом на прикладі ТОВ БКФ ГРАНІТ

1.1. Економічна сутність, значення та види позикового капіталу підприємства

Для кожного підприємства не залежно від його розмірів, організаційно-правовою форми та його галузевої орієнтації актуальним є питання формування та управління позиковими коштами, їх ціна та різновиди.

Позиковий капітал – це частина капіталу, що використовується господарюючим суб'єктом, яка не належить йому, але залучається на основі банківського, комерційного кредиту або емісійного позики на основі поворотності. Необхідність залучення позикового капіталу повинна обґрунтовуватися попередньо зробленим розрахунком потреби в оборотних коштах.

Іншими словами, позикові ресурси підприємства – це сукупність позикових коштів, які залучаються понад власні ресурси для фінансового забезпечення процесу його функціонування.

Як показує практика, ефективність використання позикового капіталу вища, ніж власного, але з його використанням пов’язаний більший фінансовий ризик і зменшення фінансової стійкості підприємства. У зв’язку з цим управління залученням і ефективність використання позикових засобів є однією з важливих функцій, яка спрямована на забезпечення досягнення високих кінцевих результатів господарської діяльності підприємства.

Розглянемо позикові кошти та їх класифікацію більш розширено. Класифікація позикових засобів, що залучаються підприємством, приведена в таблиці 1.1. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Управління позиковим капіталом на прикладі ТОВ БКФ ГРАНІТ.

З урахуванням викладеної класифікації організовується управління залученням позикових засобів. У процесі цього управління розв’язується багато завдань, що визначає необхідність розробки спеціальної фінансової політики на підприємствах, які використовують обсяг позикового капіталу.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Управління позиковим капіталом на прикладі ТОВ БКФ ГРАНІТ,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Управління позиковим капіталом на прикладі ТОВ БКФ ГРАНІТ


Довгострокове кредитування населення, сучасний стан та перспективи розвитку в Україні

1.1. Сутність кредиту, як економічної категорії. Його види

Кредит — одна з найскладніших економічних категорій, характер об'єктивної необхідності якої обумовлений, з одного боку, становищем та розвитком товарно-грошових відносин, з іншого — такою специфікою її прояву, як поворотний рух вартості [16; c. 314].

Оскільки надання кредиту є специфічною, відокремленою формою грошових відносин, воно має власні особливості, пов'язані з обслуговуванням усього процесу розширеного відтворення та забезпеченням його безперервності. У цьому плані база функціонування кредитних відносин — тимчасове вивільнення грошових коштів та поява тимчасової потреби в них. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Довгострокове кредитування населення, сучасний стан та перспективи розвитку в Україні.

Слово “кредит” походить від латинського “сreditum”, що означає “позика”, “борг”. Деякі лінгвісти та науковці пов'язують слово кредит із “credos”, що означає “вірю”.

Отже, категорія кредиту так чи інакше розглядається економічною наукою, як відносини про надання позики однією особою іншій, що засновані на довірі та передбачають повернення наданої вартості у певний строк з сплатою ціни за користування. Таким чином, можна визначити, що кредитним відносинам притаманні такі базові ознаки:
- феномен кредитування означає передачу вартості однією особою іншій у тимчасове користування на умовах повернення та платності;
- економічною основою кредиту є тимчасово вільна від обігу мобілізована вартість, що здатна до відчуження та формування позичкового капіталу;
- кредитні відносини передбачають наявність довіри, тобто передбачають вільний рух інформації між позичальником і кредитором.

Узагальнюючи вище сказане, можна визначити, що кредит – це економічні відносини, що виникають між кредитором та позичальником з приводу передачі тимчасово вільних коштів на умовах їх повернення та сплати ціни за користування. Кредит є однією з основних форм руху позичкового капіталу.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Довгострокове кредитування населення, сучасний стан та перспективи розвитку в Україні,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Довгострокове кредитування населення, сучасний стан та перспективи розвитку в Україні


Проблема співвідношення навчання i порушення розвитку

1.1. Психічний розвиток та його взаємозв’язок із навчанням

Основними напрямками процесу психічного розвитку дітей є розвиток знань і способів діяльності в процесі навчання; розвиток психологічних механізмів їх застосування; розвиток загальних властивостей особистості. Взаємозв'язок та взаємообумовленість цих напрямків призводять до змін, які називають психічним розвитком.

Існує багато наукових підходів, теорій, концепцій, що пояснюють особливості психічного розвитку людини.

Біогенетичний підхід до дослідження психіки дитини представлений працями багатьох науковців. Так, Ч.Дарвін вважав, що розвиток підлягає визначеним законам; Е.Геккель у концепції рекапітуляції доводив, що онтогенез є коротким та швидким повторенням філогенезу; Ст.Холл стверджував, що дитина у своєму розвитку коротко повторює розвиток людства. Л.Термен та А.Гезел, учні Ст.Холла розробили нормативний підхід до дослідження дитячого розвитку. В рамках якого Л.Теменом було створено тести для вивчення розумових здібностей дітей[21, с.53].

Біхевіористичний напрямок, представлений Дж.Уотсоном, Е.Гарзі, Е.Торндайокм, Б.Скіннером та іншими, був зумовлений впливом праць І.П.Павлова про закономірності вищої нервової діяльності і утворення умовних рефлексів. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Проблема спiввiдношення навчання i порушення розвитк.

К.Бюлер, австрійський психолог, вважав, що розвток має три ступені: інстинкт, научіння, інтелект.

В.Штерн висунув концепцію того, що психічний розвиток є не просто проявом вроджених властивостей і сприймання зовнішніх факторів, а є результатом конвергенції внутрішніх задатків та зовнішніх умов життя[20, с.66].

Концепція сексуального розвитку З.Фрейда доводить, що всі стадії психічного розвитку людини (стадії психічного ґенезу протягом життя дитини, в яких відображено розвиток трьох основних компонентів особистості: «Воно», «Я», «Над-Я» та їх взаємовплив) зводяться до перетворення і переміщення по різних ерогенних зонах лібідозної чи сексуальної енергії.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Проблема спiввiдношення навчання i порушення розвитк,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Проблема спiввiдношення навчання i порушення розвитк


Взаємозв'язок між довірою та самоставлення особистості

1.1. Сутність феномену довіри та його зв'язок із самоставленням особистості.

Довіра, як внутрішній суб’єктивний феномен є предметом постійного інтересу в психологічній науці. Однак єдиної вичерпної концепції довіри до себе не існує, оскільки кожен із науковців, що займаються вивченням даного феномену виокремлює той чи інший аспект у само довірі в рамках дослідження інших психологічних феноменів.

Існує багато концепцій в якості досліджень, психотерапевтичних та псиокорекційних практик, що досліджують та визначають довіру до себе за різними критеріями.

Концепція саморозкриття С.Джурад та П.Ласкоу визначає довіру, як явище, що проявляється у процесі саморозкриття та має характер добровільності. Довіра у саморозкритті визначається як основний показник психічного здоров’я особистості. Здатність відповідати на довіру довірою («норма довірливості») формується у дитинстві та на протязі всього життя визначає рівень відкритості людини стосовно інших людей[11, с.412]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Взаємозв’язок між довірою та самоставлення особистості.

Сучасний психоаналіз в особі Д.Бразерса визначає довіру до інших, як базис взаємодії із оточуючими. Довіра при цьому визначається як внутрішній феномен, сформований у дитинстві на основі раннього досвіду спілкування та є визначальним до формування самодовіри. В дорослому віці в процесі спілкування людина постійно повертається до власного раннього досвіду, ступінь позитивності якого визначає ставлення до інших людей.

Необіхевіоризм визначає довіру як складову частину феномену впевненості, яка є основою соціальної компетенції[23, с. 154]. Впевнена поведінка знаходиться у взаємозв’язку із зовнішнім підкріпленням, внаслідок чого зміцнюються позиції віри у самоефектвність, а також впевненості у собі.

З точки зору гештальтпсихології (Ф.Перлз) довіра розглядається в контексті особистісної зрілості особистості та прийняття відповідальності за власне життя, оскільки ознакою психологічної зрілості людини є інтеграція довіри до себе та довіри до оточуючих.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Взаємозв’язок між довірою та самоставлення особистості,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Взаємозв’язок між довірою та самоставлення особистості


Особливості оцінки ефективності управління сучасним підприємством

1.1 Основні етапи розвитку менеджменту

Основні етапи розвитку менеджменту зароджувались ще з давніх часів. Навіть у самих древніх суспільствах були потрібні особистості, які б координували та спрямовували діяльність груп (збір їжі, будівництво житла тощо). Наприклад, єгипетські піраміди - це пам'ятник управлінського мистецтва стародавнього світу, оскільки будівництво таких унікальних споруд вимагало чіткості в плануванні, організації роботи великої кількості людей, контролю за їх діяльністю [4].

Практика управління така ж стара, як організації, а це означає, що вона дійсно дуже давня. На глиняних табличках датованих третім тисячоліттям до нашої ери записані відомості про комерційні угоди та закони давньої Шумерії, являючи собою чіткий доказ існування там практики управління За археологічним розкопкам можна простежити і давніші докази існування організацій навіть до історичні люди часто жили організованими групами. Однак, як управління, так і організації давнину сильно відрізнялися від тих, що описані в нашій школі. Хоча саме управління старо як світ, ідея управління як наукової дисципліни, професії області досліджень - відносно нова. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Особливості оцінки ефективності управління сучасним підприємством.

Розглядаючи основні етапи розвитку менеджменту як розвиток теорії та практики управління, виділяють кілька історичних періодів. Розглянемо їх детальніше.

Перший етап розвитку менеджменту:

I період розвитку менеджменту - стародавній період. Найбільш тривалим був перший період розвитку управління - починаючи з 9-7 тис. років до н.е. приблизно до XVIII ст. Перш ніж виділитися в самостійну галузь знань, людство тисячоліттями по крупицях накопичувало досвід управління.

Перші, найпростіші, зародкові форми упорядкування й організації спільної праці існували на стадії первіснообщинного ладу. У цей час керування здійснювалося спільно, усіма членами роду, племені або громади. Старійшини і вожді родів і племен уособлювали собою керівний початок всіх видів діяльності того періоду [5].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Особливості оцінки ефективності управління сучасним підприємством,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Особливості оцінки ефективності управління сучасним підприємством


Розвиток творчого потенціалу у молоді з особливими потребами

1.1. Особливості статусу молоді з особливими потребами

Формування обдарованості молоді з особливими потребами - це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного громадянина на освіту. Один з останніх нормативних документів (наказ Міністерства освіти і науки України № 691 від 2 грудня 2005 року «Про створення умов щодо забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю») використовує ряд термінів, таких як «діти з особливими освітніми потребами», «молодь з інвалідністю», «діти з тяжкими порушеннями розвитку», «діти з обмеженими можливостями здоров'я». Усі ці терміни відображають медичну модель, яка «розглядає ваду здоров'я як характеристику особи, що може бути викликана хворобою, травмою чи станом здоров'я» і, відповідно, потребує медичного чи іншого втручання з метою «корекції» відповідної проблеми особи. Природно, що реакцією суспільства в контексті медичної моделі є забезпечення лікування, реабілітації та соціальної допомоги, такої як спеціальна освіта та пенсія. Іншими словами - ставиться мета зробити життя людини з особливими потребами до певної міри «нормальним», забезпечивши їй, наприклад, економічні та освітні можливості [18].

Із часу ратифікації Україною в 1991 році Конвенції ООН про права дитини все більшого визнання та поширення набуває соціальна модель, більше пов'язана з дотриманням прав людини. На противагу медичній моделі соціальна модель «розглядає ваду здоров'я як соціальну проблему, а не як характеристику особистості», оскільки вона (проблема) створена непристосованістю оточення, включаючи ставлення до людей з особливими потребами та виробничі норми, архітектурну безбар'єрність і транспорт. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Розвиток творчого потенціалу у молоді з особливими потребами.

Така модель спрямована на зміни в суспільстві таким чином, щоб воно забезпечувало рівну участь своїх громадян у здійсненні своїх прав і давало їм таку можливість.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Розвиток творчого потенціалу у молоді з особливими потребами,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Розвиток творчого потенціалу у молоді з особливими потребами


Поетика портрету другорядних персонажів в романі М.В.Лермонтова Герой нашого час

1.1. Поняття літературного портрету та способи його інтерпретації

Літературний процес другої половини XIX століття відрізняє інтенсивність виникнення нових видових форм, які народжуються на основі поза жанрового синтезу шляхом перебудови співвідношення утворюють «внутрішню міру» літературного твору компонентів. Одним з таких жанрів, що активно вписалися в жанрову систему епічного роду, став літературний портрет.

В даний час проблема жанру залишається однією з найбільш дискусійних як у вітчизняному, так і зарубіжному літературознавстві. Складність її вирішення пояснюється тим, що жанр - явище, що знаходиться на перетині синхронних і діахронних процесів у розвитку літератури. Він характеризує місце «перетину» літературного твору і літературного процесу. У ньому позначена попередня традиція у вигляді «узаконених» історією розвитку цього виду мистецтва способів зображення і вираження відносин людини до дійсності і самому собі (сюжет, система образів, портрет, пейзаж і т.д.), і новаторство, що виступає як вимога до пізнання себе в мінливому світі і як затвердження нових принципів художнього зображення.

В даний час особливо актуально об'єднання зусиль синхронного та діахронного підходів до вивчення специфіки жанру і його генеалогії, що відзначається рядом сучасних дослідників.

Сучасна літературна наука має значною кількістю досліджень, присвячених проблемі вивчення окремих жанрів, їх типології, поетики, однак питання про принципи визначення жанрової моделі, що відбиває своєрідність літературного факту, вимагає подальшої розробки [15, с. 56]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Поетика портрету другорядних персонажів в романі М.В.Лермонтова Герой нашого час.

Літературний портрет, який представляє собою художнє явище, що синтезує у своєму змісті і структурі елементи документальних і художніх жанрів, виявляється полем дискусій про належність його до системи публіцистичних або художніх жанрів.

Теоретичне обґрунтування моделі жанру літературного портрета ставить перед дослідниками питання про характер функціонування структури його моделі, зв'язки між складовими її компонентами. Одним з них є портрет як спосіб втілення візуального враження про людину, що передає особливості створеного в творі характеру.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Поетика портрету другорядних персонажів в романі М.В.Лермонтова Герой нашого час,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Поетика портрету другорядних персонажів в романі М.В.Лермонтова Герой нашого час


Психофізіологія рухової діяльності. Будова опорно-рухового апарату

1.1 Поняття рухової діяльності

Взаємодія людини й тварин з навколишнім середовищем може здійснюватися тільки через рух. Ми можемо виконувати найрізноманітніші рухи – від ходьби й бігу до таких найтонших рухових актів, як складні маніпуляції пальців у піаніста, різні жести, а також лист, мова, міміка, за допомогою яких ми можемо передавати різні відтінки думок і почуттів.

Існують два основних види рухових функцій: підтримка положення (пози) тіла і власне рух. Відокремити один вид від іншого в повсякденній руховій активності людини досить складно, оскільки рух без одночасного утримання пози є так само неможливим, як і утримання пози без руху [18, с.54].

Рухова діяльність являє собою специфічний вид діяльності, який полягає у системі рухових дій, що забезпечують взаємодію суб'єкта з навколишнім середовищем. Наслідком такої взаємодії є розвиток психомоторних функцій і психіки індивіда в цілому. Опанування і вдосконалення прийомів організації, побудови рухової діяльності та управління нею здійснюються в онтогенезі на базі актуалізації філогенетичних утворень шляхом формування адекватного ставлення до ситуації, що виникла, та вибору оптимального способу її вирішення з урахуванням можливостей суб'єкта, смислової структури та задачі дії [18, с.60]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Психофізіологія рухової діяльності. Будова опорно-рухового апарата.

Рухова активність – не тільки особливість високоорганізованої живої матерії, але і в найбільш загальній формі-формі руху матерії – необхідна умова самого життя.

Якщо дитина обмежена у цієї природної потреби, її природні задатки поступово втрачають своє значення. Бездіяльність губить, і душу, і тіло. Обмеження рухової активності призводить до функціональних іморфологічних змін в організмі і зниження тривалості життя.

Природа не прощає нехтування її законами.

Рух є однією з головних умов існування тваринного світу і прогресу в його еволюції. Від активності кістякової мускулатури залежить резервування енергетичних ресурсів, економне їх витрачання вумовах спокою і як наслідок цього – збільшення тривалості життя [18, с.65].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Психофізіологія рухової діяльності. Будова опорно-рухового апарата,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Психофізіологія рухової діяльності. Будова опорно-рухового апарата


Розробка цінової політики підприємства з урахуванням кон'юнктури ринку і можливої конкурентоспроможності фірми

РОЗДІЛ 1. НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО ГАЛУЗЕВА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ, ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

В даній роботи об’єктом дослідження обрано приватне мале підприємство Науково-виробничу фірму «Продекологія».

Юридична адреса підприємства: Україна, м. Рівне, вул. Млинівська, 32.

Підприємство створене в липні 1993 року. За видом продукції, що ним виготовляється, воно належить до машинобудівної галузі. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Розробка цінової політики підприємства з урахуванням коньюнктури ринку і можливої конкурентоспроможності фірми.

Основними напрямками діяльності НВФ "Продекологія" є:
- проектування, виготовлення, модернізація та ремонт магнітних сепараторів та фільтрів;
- поставка приладів для проведення вимірювань і контролю магнітної індукції;
- комплектація лабораторій обладнанням для аналізу змісту феродомішків у продукції;
- поставка запасних частин, магнітних блоків і магнітів для всіх типів сепараторів;
- розробка, виготовлення, шеф-монтаж, налагодження та сервісне обслуговування металодетекторів;
- розробка, виготовлення, модернізація та ремонт промислового радіоелектронного обладнання;
- ремонт та модернізація блоків живлення електрофільтрів;
- надання інжинірингових послуг в т.ч. проектування ліній з переробки склобою;
- проектування та виготовлення нестандартного обладнання.

За час свого існування фірма стала лідером у країнах СНД та Східної Європи в галузі проектування та виготовлення магнітних сепараторів і металодетекторів. Продукція фірми поставляється у 19 країн світу, на підприємства 58 спеціалізованих галузей і підгалузей промисловості для:
- збагачення рудних та нерудних матеріалів;
- сепарації шлаків металургійного виробництва, відходів алмазного виробництва та побутових відходів;
- запобігання попадання в організм металевих домішок разом з продуктами харчування;
- захисту технологічного обладнання від поломок;
- підвищення білизни фарфорових виробів;

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Розробка цінової політики підприємства з урахуванням коньюнктури ринку і можливої конкурентоспроможності фірми,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Розробка цінової політики підприємства з урахуванням коньюнктури ринку і можливої конкурентоспроможності фірми