ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Аналіз сучасного стану фінансового ринку УкраїниАналіз сучасного стану фінансового ринку України

Аналіз сучасного стану фінансового ринку України1. Фінансовий ринок та його роль в економіці
1.1 Сутність фінансового ринку.

Функцiонування ринкової економiки грунтується на функцiонуваннi рiзноманiтних ринкiв, якi можна згрупувати в два основні класи: ринки виробленої продукцiї (товарів та послуг) та ринки трудових i фiнансових pecypcів. На ринку фiнансових pecypciв зустрiчаються такi, в яких у процесi господарювання виникає потреба в коштах для розширення їх дiяльностi, а також такі, у яких накопичуються заощадження, що можуть бути використанi для iнвестицiй. Саме на ринку фiнансових pecypciв, або фiнансовому ринку, вiдбувається перелив коштiв, при якому вони перемiщуються вiд тих, хто має їх надлишок, до тих, хто потребує iнвестицiй. При цьому, як правило, кошти спрямовуються вiд тих, хто не може їх ефективно використати, до тих, хто використовує їх продуктивно. Це сприяє не тiльки пiдвищенню продуктивностi та ефективностi економiки в цiлому, а й полiпшенню економiчного добробуту кожного члена суспiльства. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Аналіз сучасного стану фінансового ринку України.

На фiнансовому ринку тi, що мають вiльнi фiнансовi ресурси, передають їх на рiзних умовах iншим учасникам ринку, якi опосередковано через суб’єктiв ринку або безпосередньо використовують залучені ресурси для фiнансування рiзних галузей економiки, забезпечення потреб населення та потреб державного бюджету. Фiнансовi ресурси надаються на умовах позики або на умовах спiввласностi, коли iнвeстор набуває прав власності на придбанi за iнвecтoвaнi кошти матерiальнi чи нематерiальнi активи.

Позика оформляється рiзними видами боргових цiнних паперiв, банкiвського, комерцiйного чи державного кредиту. Платою за використання позичкового капiталу виступає процент, який залежить від структури попиту та пропозицii на позичковий капiтал i може коригуватись у той чи iнший бiк, забезпечуючи iнвecтopy вищий або нижчий рівень прибутку. 3 одного боку, piвeнь процентної ставки має бути нижчим вiд ставки прибутку від використання залучених pecypciв, щоб позичальник мав змогу погасити позику та забезпечити зростання власного капiталу.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Аналіз сучасного стану фінансового ринку України,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Аналіз сучасного стану фінансового ринку України


Особливості організації роботи туристичних агентств в сучасних умовах

1.1. Загальні вимоги до туристичних агентств

Турагент – це юридична або фізична особа (підприємець), яка здійснює на основі ліцензії діяльність по просуванню і реалізації сформованого туроператором туру (туристичного продукту) [28].


Основне завдання турагента або турагентства: повне і широке висвітлення можливостей відпочинку і подорожей по всіх наявних турах, курортах, туристичних центрах; просування інформації про власні можливості за допомогою реклами; організація продажу туристичного продукту з урахуванням специфіки і особливостей туристичного ринку.

Насамперед, діяльність туристичного агентства підлягає ліцензуванню і сертифікації [10].

В законі України "Про туризм" записано, що ліцензуванню на здійснення туристичної діяльності підлягають туристичні агентства, бюро подорожей, екскурсійні бюро, бюро по прийому туристів, туристичні оператори, готелі, мотелі, кемпінги, туристичні комплекси і бази, інші юридичні особи незалежно від форм власності і фізичні особи, які здійснюють туристичну діяльність, передбачену їх статутами чи положеннями. Згідно з оновленим законодавством, ліцензуванню підлягають наступні види туристичної діяльності: організація іноземного туризму; організація внутрішнього туризму; організація зарубіжного туризму; екскурсійна діяльність [10]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Особливості організації роботи туристичних агентств в сучасних умовах.

Документація, що деталізує вимоги до процесу обслуговування туристів, повинна включати: опис процесів, форм і методів обслуговування туристів; значення характеристик процесу обслуговування туристів; вимоги до типу, кількості і пропускної здатності використовуваного устаткування; кількість необхідного персоналу і рівень його професійної підготовки; договірне забезпечення постачань виробів та послуг; гарантії, необхідні узгодження (із власниками рекреаційних ресурсів, органами санітарно-епідеміологічного та пожежного нагляду, Державтоінспекцією й ін.).

Конкретні вимоги до процесу обслуговування туристів повинні бути не нижчими вимог діючих нормативних документів.

З метою забезпечення безпеки туристів суб'єкти туристичної діяльності, здійснюючи відповідний вид діяльності, зобов'язані: інформувати туристів про можливі небезпеки під час подорожі, необхідність виконання загальнообов'язкових вимог та запобіжних чи попереджувальних заходів (медичних щеплень тощо);

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Особливості організації роботи туристичних агентств в сучасних умовах,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Особливості організації роботи туристичних агентств в сучасних умовах


Вплив поглядів Е.Дюркгейма на розвиток сучасної соціології

1.1. Життя Е. Дюркгейма і інтелектуальні витоки його соціології

"Дюркгейм – представник позитивізму в соціології. Він претендував на те, що його соціологічна теорія, нібито чужа" крайнощів "матеріалізму і спіритуалізму, повинна бути названа раціоналізмом, а при подальшому уточненні - позитивізмом. Соціологічні погляди Дюркгейма ворожі матеріалістичного розуміння історії і багато в чому зближуються з ідеалізмом і релігією " [3].

Це можна було прочитати про Дюркгейма у шеститомної історії філософії, виданої в 1961 році. Більш уважне і неупереджене ставлення до спадщини Дюркгейма знаходимо в джерелі, виданому майже тридцять років потому: "Засновник французької соціологічної школи, що групувалися навколо журналу Конта, Дюркгейм випробував також вплив Монтеск'є, Руссо, Канта, Спенсера, Ш. Ренувье. Обґрунтовуючи особливе місце соціології в ряду наук про людину, він відстоював специфічність її об'єкта - соціальної реальності, її незвідність до біопсіхіческой реальності індивідів. У роботі "Правила соціологічного методу" (1895, у рос. пер. - "Метод соціології", 1899). Дюркгейм визначає предмет соціології як соціальні факти, які існують поза індивіда і які мають по відношенню до нього примусовою силою " [3]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Вплив поглядів Е.Дюркгейма на розвиток сучасної соціології.

Еміль Дюркгейм народився 15 квітня 1858 року в м. Епінале, на північному сході Франції в небагатій родині потомственого рабина. У дитинстві майбутній автор соціологічної теорії готувався до релігійного поприща своїх предків, вивчаючи давньоєврейську мову, Тору і Талмуд. Але він рано відмовився продовжити родинну традицію. Біографи Дюркгейма відзначають, що певний вплив на це рішення зробила його шкільна вчителька-католичка. Короткий час він відчуває схильність до католицизму містичного толку. Але й католиком Дюркгейм не став, також, втім, як і атеїстом. З юних років і до кінця життя він залишався агностиком. Постійно підкреслюючи важливу соціальну й моральну роль релігії, він зробив предметом своєї віри науку взагалі й соціальну науку зокрема.

Закінчивши в 1882 році школу, Дюркгейм декілька років викладав філософію в провінційних ліцеях.

У 1887 р. Дюркгейм був призначений викладачем "соціальної науки і педагогіки" на філологічному факультеті Бордоського університету. Там же в 1896 р. він очолив кафедру "соціальної науки", по суті, першу самостійну кафедру соціології у Франції.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Вплив поглядів Е.Дюркгейма на розвиток сучасної соціології,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Вплив поглядів Е.Дюркгейма на розвиток сучасної соціології


Арабо-Ізраїльський конфлікт. Суецька криза 1956 року і її наслідки

РОЗДІЛ І. ПЕРЕДІСТОРІЯ КОНФЛІКТУ - АРАБО-ІЗРАЇЛЬСЬКОЇ ВІЙНИ 1948 р.

Палестина – територія на Близькому Сході у берегів Середземного моря, яка має багатовікову складну історію. Довгий час араби і євреї жили мирно пліч-о-пліч у Палестині. Під час оттоманського панування Палестина, яка вважалася частиною Великої Сирії, була населена переважно арабами. В кінці 18 – поч. 19 ст. в Палестині, в основному в Єрусалимі і навколо нього, почали з'являтися єврейські поселення, проте колонізація йшла дуже повільно аж до 20 ст. У 1918 році араби все ще складали 93% населення Палестини. Ситуація змінилася після закінчення I світової війни, коли Велика Британія отримала мандат на управління Палестиною (набрав чинності у вересні 1923 року). За підтримки англійських влади (2 листопада 1917 – лист Британського міністра закордонних справ Артура Бальфура лідеру сіоністів, відоме як декларація Бальфура, яка ратувала за заснування національного вогнища для євреїв) сіоністами була розгорнута широка пропаганда поступової колонізації Палестини. На початку 20-их років була створена воєнізована організація "Хагана", в 1935 р. була створена єврейська екстремістська організація "Іргун цвай Леумі", однак слід зазначити, що на перших порах витіснення арабів проводилося мирними засобами [8]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Арабо-Ізраїльський конфлікт. Суецька криза 1956 року і її наслідки.

З приходом фашистів у Німеччині до влади та початком II світової війни, єврейська імміграція різко збільшилася: якщо в 1932 році євреїв у Палестині було 184 тис. осіб, то в 1938 - 414 тисяч, а до кінця 1947 року - 650 тисяч осіб (тобто одна третя населення Палестини). Єврейська імміграція кінцевою метою мала створення єврейської держави. Ідея створення єврейської держави має давнє коріння, однак тільки після закінчення 2 світової війни реалізація її стала можливою. Підтримка цієї ідеї міжнародним співтовариством зміцніла і у зв'язку з Голокостом. На листопад 1945 ситуація в Палестині загострилася до краю. Крім арабо-єврейських зіткнень Палестину трясла хвиля сіоністського терору спрямована проти англійської влади. Не будучи в силах вирішити цю проблему, Великобританія виносить рішення майбутнього Палестини в квітні 1947 на сесію Генеральної Асамблеї ООН. Існувало два можливі варіанти майбутнього Палестини. Створений спеціальний комітет ООН у справах Палестини в складі 11 членів підписав звіт, який рекомендува
в створити на території Палестини 2 держави – арабське і єврейське а так само інтернаціональну зону Єрусалиму (отримував міжнародний статус).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Арабо-Ізраїльський конфлікт. Суецька криза 1956 року і її наслідки,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Арабо-Ізраїльський конфлікт. Суецька криза 1956 року і її наслідки


Історія вивчення пірамід на плато Гіза

1.1. Загальний огляд пірамід на плато Гіза

"Візитна картка" Єгипту – піраміди. Пірамід тут близько сотні, але найвідоміші з пірамід – на околиці Каїра, на кромці пустинного плато Гіза, навислого над зеленою долиною Нілу. Тут, в Гізі, і стоять три великі піраміди - Хеопса, Хефрена і Мікеріна.

Ще в давнину піраміди Гізи вважалися одним із семи "чудес світу". Але і сьогодні вони здатні вразити будь-кого. Найбільша з них - піраміда Хеопса, другого фараона IV династії. Ця піраміда до цих пір залишається найбільшим архітектурним витвором рук людських. У підставі вона представляє собою квадрат зі стороною 227,5 м. Висота при будівництві - 146,6 м., а зараз піраміда на 9 метрів нижче: верхні камені впали під час землетрусів. На спорудження піраміди (а воно було закінчено близько 2590 до н.е.) пішло 2,3 мільйона кам'яних блоків вагою дві з половиною тонни кожен. Загальний об'єм піраміди складає 2,34 млн. кубометрів. Грані піраміди орієнтовані по сторонах світу. Вхід знаходиться з північної сторони. Окремі блоки, за словами арабського історика Абдель Латіфа (XII ст.), настільки точно підігнані один до одного, що між ними не можна просунути лезо ножа [3].

Всередині піраміди Хеопса немає ні написів, ні прикрас. Там знаходяться три поховальні камери. Похоронна камера фараона представляє собою кімнату довжиною близько 11 м., шириною п'ять метрів і висотою майже шість метрів. Стіни усипальниці оброблені гранітними плитами. Саркофаг з червоного граніту порожній. Ні мумія фараона, ні похоронні речі не були знайдені. Припускають, що піраміда була розграбована ще в далекій давнині. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Історія вивчення пірамід на плато Гіза.

На південній стороні піраміди знаходиться споруда, як за формою нагадує корабель. Це так звана Сонячна тура – одна з п'яти, на яких Хеопс повинен був відправитися в потойбічний світ. У 1954 р. човен довжиною 43,6 м., розібраний на 1224 частини, був виявлений при розкопках. Він побудован з кедру без єдиного цвяха і, як свідчать збережені на ньому сліди мулу, перед смертю Хеопса човен ще плавав по Нілу.

Друга за величиною піраміда Гізи належить фараонові Хефрену. Вона була побудована на 40 років пізніше першою. Інший раз здається, що піраміда Хефрена навіть більше, ніж Хеопса. Насправді вона трохи менше. Сторона квадратного підніжжя піраміди Хефрена - 215 м. Висота - 136 м. Втім, у давнину, як і піраміда Хеопса, вона була на 9 м. вище.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Історія вивчення пірамід на плато Гіза,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Історія вивчення пірамід на плато Гіза


Основи управління ресурсами підприємства

1.1. Сутність, склад та характеристика ресурсів підприємства

Склад і розміщення ресурсів підприємства у вартісному вираженні й джерел його утворення на звітну дату характеризують майновий і фінансовий стан підприємства.

Ресурси підприємства включають в себе оборотні та необоротні активи.

Згідно стандарту бухгалтерського обліку 2 «Баланс», активи - ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому. Необоротні активи – це всі активи підприємства, які не є оборотними, тобто які не можуть швидко реалізуватися і строк корисного використання яких більший одного року [1]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Основи управління ресурсами підприємства.

До необоротних активів відносяться:

  1. Нематеріальні активи.
  2. Незавершене будівництво.
  3. Основні засоби.
  4. Довгострокові фінансові інвестиції
  5. Довгострокова дебіторська заборгованість.
  6. Відстрочені податкові активи.
  7. Інші необоротні активи.

Необоротні активи відображаються в першому розділі активу балансу підприємства.

Розглянемо характеристику кожного виду необоротних активів.

Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам, права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Основи управління ресурсами підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Основи управління ресурсами підприємства


Залежність Я-концепції особистості від її соціального оточення

1.1. Особистісний розвиток у підлітковому віці і формування «Образу-Я»

На сьогоднішній день не існує єдиної загальноприйнятої класифікації вікових періодів розвитку людини, хоча в різний час робилися численні спроби створення вікової періодизації (Дж. Биррен, Е. Еріксон, Г. Крайг та ін.). У результаті цього з'явилося безліч різних класифікацій.

Підлітковий і юнацький вік в сучасній міжнародній традиції розглядається в єдності і часто цей етап позначається одним терміном - підлітковий вік. Правда, при цьому виділяють зазвичай дві стадії - ранній підлітковий (до 14 років) і старший підлітковий (до 19 років), (або підлітковий і юнацький вік) [1; с. 91].

Особливості підліткового віку розглядали і вивчали у своїх роботах І. Кон, Л. Виготський, Д. Ельконін, Л. Божович, Е. Шпрангер, Д. Фельдштейн, Ю. Фролов, М. Неймарк, В. Давидов, І. Дубровіна та багато інших. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Залежність Я-концепції особистості від її соціального оточення.

У психології підлітка з'являється нова риса - більш високий рівень самосвідомості, потреба усвідомити себе як особистість. Л.С. Виготський вважає, що формування самосвідомості становить головний результат перехідного віку.

У цьому віці підліток починає усвідомлювати свою особливість і неповторність, в його свідомості відбувається поступова переорієнтація з зовнішніх оцінок (переважно батьківських) на внутрішні. Таким чином, поступово у підлітка формується своя Я-концепція, яка сприяє подальшому, усвідомленої чи неусвідомленого, побудові поведінки молодої людини.

У сучасній психології Я-концепція розглядається як один з компонентів особистості, як ставлення індивіда до самого себе. Поняття «Я-концепція» виражає єдність і цілісність особистості з її суб'єктивною внутрішньою стороною, тобто те, що відомо індивіду про самого себе, яким він бачить, відчуває і уявляє себе сам.

Я-концепція - це сукупність установок на самого себе. У більшості визначень установки підкреслюються три головних її елемента, її три психологічні складові:

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Залежність Я-концепції особистості від її соціального оточення,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Залежність Я-концепції особистості від її соціального оточення